Димченко Олена Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 Dymchenko O.V..JPGПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Димченко Олена Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

професор,

доктор економічних наук,

експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка»,член українського союзу вчених-економістів, експерт української мережі спеціалістів та практиків регіонального та місцевого розвитку (REGIONET),член програмного комітету міжнародної конференції “Public Economics and Administration”, Technical University Of Ostrava, Ostrava, Czech Republic,член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст».(ХНУМГ ім..О.М.Бекетова) Серія: Економічні науки, Rewuer for Journals “Organization studies - SAGE Journal ”International Journal of Business Performanсe Management кпурк (IJBPM)”, координатор проекту «International Practicum» у рамках міжнародної програми “Firms and Universities: local and global networks to educate on innovation” між Університетом Інсубрія (Італія) та Остравським технічним університетом (Чехія), учасник розробки Концепції стратегічного розвитку м. Харкова до 2030 року, Стратегій розвитку ОТГ Старосалтівської, Чкалівської, міст Чугуєва, Славянська, Дніпропетровська, Полтави, Стратегії стійкого розвитку Харківської області до 2020 року та ін..

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; спеціаліст інженер-економіст. Диплом з відзнакою ЛЖ №001437.

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; мігістр за спеціальністю економіка підприємст міського господарства. Диплом з відзнакою ДМ №001040.

Професійний досвід

д.е.н., професор кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування

Місце роботи

Завідувач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування кафедра Підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 2012 р.

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Адреса електронної пошти

dymchenkoov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

O.Dymchenko, O.Khandogina, N.Mushchynska, N.Obukhova. Regional Waste Management System Improvement Strategy Based on susnainable Development Principles (Scopus). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-20141-7 57 International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering STUE 2022: Smart Technologies in Urban Engineering pp 632–643


Olena Dymchenko, Olena Uhodnikova, Olga Oliinyk, Sofiia Kravtsova. Public marketing in tourism and its impact on business development / Marketing público en el turismo y su impacto en el desarrollo empresarial (Scopus). March 2022 Cuestiones Políticas 40(72):23-37 DOI:10.46398/cuestpol.4072.01 https://www.researchgate.net/publication/359446046_Marketing_publico_en_el_turismo_y_su_impacto_en_el_desarrollo_empresarial

O.Dymchenko, M.Kyzym, O.Dymchenko V.Smachylo, O.Rudachenko N.Dril. Cluster anlysis usage as prerequisite for developing strategies for startup ecosystems development of countries (Scopus). STUE 2022: Smart Technologies in Urban Engineering Lecture Notes in Networks and Systems, vol 536. Springer рр. 290–301. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-20141-7_27

Dymchenko О., Bieliatynskyi A., Mingming Wen,Chang Liu, Mamonov K. FORMATION OF THE INTELLECTUAL SYSTEMS FOR THE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF LAND ADMINISTRATION IN THE COASTAL REGIONS (Web of Science). Journal of Environmental Engineering and Landscape Management ISSN 1648–6897 / eISSN 1822-4199. 2022 Volume 30 Issue 3: 424–432 https://doi.org/10.3846/jeelm.2022.17632

Бабаєв В. М., Димченко О. В., Васильченко А. О., Рудаченко О. О. Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних кластерів: національні особливості. Business Inform. 2022. №1. C. 14–20.

https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_14_20  

Димченко О., Смачило В., Рудаченко О., Дріль Н. Modeling the processes of formation of startup ecosystems based on cluster analysis: entrepreneurial aspect. Municipal economy of cities, 2(169),2022. 71–78. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5937

Димченко О., Шаповаленко Д., Сєрікова К. DEVELOPMENT OF PRINCIPLES FOR CONSTRUCTION OF ADAPTIVE SYSTEM OF MOTIVATION AND INCENTIVES FOR PERSONNEL MANAGEMENT OF HOSPITALITY ENTERPRISES. Municipal economy of cities, 6(166), 2021. 28–32. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5862

VOLODYMYR BABAYEV, MARIA SUKHONOS, OLENA DYMCHENKO. CONCEPTUAL ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS AT THE NATIONAL LEVEL. Вісник Хмельницького національного університету 2021, № 5, Том 2, стор.186-189 http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=11045

Димченко О., Смачило В., Рудаченко О., Шкурупій, К. Підприємницька складова в формуванні фінансової спроможності територіальних громад харківського регіону. Комунальне господарство міст, 5(172), 2022, 31–35. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-5-172-31-35

Димченко О. В., Смачило В. В., Рудаченко О. О., Хайло Я. М. Проблеми та потенціал відновлення підприємств сфери будівництва в аспекті військової агресії росії. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8435

Димченко О., Смачило В., Рудаченко О., Дріль Н. Моделювання процесів формування стартап екосистем на засадах кластерного аналізу: підприємницький аспект. Комунальне господарство міст, 2022. 2(169), 71–78. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-2-169-71-78 Бабаєв В.М., Димченко О.В., Смачило В.В., Рудаченко О.О. Регіональні особливості розвитку стартап екосистеми: підприємницький аспект. Бізнес Інформ 2022. №10.

Бабаєв В.М., Димченко О.В., Смачило В.В., Рудаченко О.О. Організаційні зміни в системі управління регіональним розвитком. Бізнес Інформ. 2022. №11.

Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Димченко О.В., Палант О.Ю., Рудаченко О.О. Diagnostics and research of features of socio-economic development of regions at the national level / Діагностика та дослідження особливостей соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні / Український журнал прикладної економіки та техніки, 2021. Том 6. № 4. C. 182–191.

Димченко О.В., Смачило В., Рудаченко О., Дріль Н.Modeling the processes of formation of startup ecosystems based on cluster analysis: entrepreneurial aspect / Моделювання процесів формування стартап екосистем на засадах кластерного аналізу: підприємницький аспект/ Комунальне господарство міст, 2(169),2022. 71–78. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5937

Olena V. Dymchenko, Oleksii Yu. Palant , Vyacheslav V. Stamatin, Mykola V. Nesprava, Tykhon S. Yarovoi. Organizational and economic mechanism of the automatic underground train operation system // International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES. Volume 8, Issue 11 (November 2021), Pages: 37-43. http://www.science-gate.com/IJAAS/2021/V8I11/1021833ijaas202111005.html (SCOPUS)

Dymchenko О., Hailo T. Organizational and economic support of innovative development of public utilities: conceptual provisions. The international scientific journal “Danish Scientific Journal” Vol.2 №46/2021. 2021. P.39-47.

Димченко О.В.,Ю Бубенко П.Т. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ/ БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2020, С.109-115 The_Territorial_Organization_for_Innovative_Develo.pdf http://oaji.net/articles/2020/727-1597904202.pdf

О. В. Димченко, Я. М. Хайло, С. М. Гайденко, Т. О. Хайло. Підприємництво і адаптація комунальних підприємств до ринкових умов // Мехнізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. №2, 2020. https://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=615&issue_id=45&lang=ua&

Димченко О.В., Свічко С.О. Девіантна економіка під впливом позитивів соціалізації// Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць, – К.: КНЕУ, 2020. С. 5-20.

О.В. Димченко, О.О. рудаченко, Я.М. хайло, О. С. Костильова, К.В. Шкурупій. Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів// Комунальне господарство міст. 7(153), 60-68. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5479

Димченко О.В., М.К. Сухонос, В.В. Белявцева, С.М. Гайденко, С.О. Свічко.ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ// Комунальне господарство міст, 2019, том 4, випуск 150. С.2-9.

Димченко О.В., Белявцева В. В .Аналіз основ регіональної політики і регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. // Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7236 (дата звернення: 09.10.2019).

Димченко О.В., Белявцева В.В. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА НОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇНИ /СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. Вип. 3(20), 2019. С. 567-573.

Димченко О.В., Белявцева В.В., Рудаченко О.О. Особливості сучасного етапу районування обласних територій// Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць випуск 3(71) Частина 2. С. 68-76.

Димченко О.В. Тараруєв Ю.О., Аболхасанзад А. Інвестиційна привабливість підприємства як економічне поняття // Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць, 2019. Випуск 3(71)Частина 1. С. 206-214

Dymchenko O.V. Chernov S.I., Guryanova L.S., Labunska S.V. COMPLEX OF MODELS OF FINANCIAL DECENTRALISATION ANALYSIS AND ASSESSMENT // Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019, Vol3 // http://fkd.org.ua/

Димченко О.В. Стратегія і механізм розвитку підприємств // Інтелект XXI. - 2019. - № 2. – с. 30-34.

Димченко О.В., Белявцева В. Інноваційна політика в інфраструктурному секторі економіки// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2017. – Вип. 16. С.134-140.

Димченко О.В., Хайло Я.М. Ресурсозбереження як цільовий вектор реформ ЖКГ // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету Серія "Економіка і менеджмент" № 29, 2018. С.15-18.

Dymchenko O., Yesina V., Matveeva N., Rudachenko O., Kuhtin K. Theoretical aspects of determination of enterprises crisis on the basis of modern evaluation and analysis models // Perspectives of modern scientific research: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. - 160 p. 5-9.

Димченко О.В. , Бєлявцева В.В., Рудаченко О.О., Тараруєв Ю.О. Theoretical back-groundof competitiveness index determinationin regions // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, (2018).

Димченко О.В. Застосування інтелектуального капіталу в процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємств Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія Економічні науки, 2018, Вип. 28-1. С. 94-99.

Димченко О.В., Палант О.Ю. Водовозов Є.Н. Обґрунтування та застосування методики визначення ін-вестиційної складової тарифів підприємств міського елек-тричного транспорту // Науковий вісник Хмельницького національного університету, Серія Економічні науки, 2018, № 2, С. 115-120.

Димченко О.В., Палант О.Ю. Водовозов Є.Н. Механізм модернізації підприємств міського електричного транспорту // Науковий вісник міжнародного гуманіта-рного університету. Серія Економіка і менеджмент, 2018, № 30/2018

Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. Завдання розвитку управлінського обліку в технології ресурсозбереження // Бізнес Інформ : наук. журн. – Харків : ВД «Інжек», 2018 – № 10. С. 429-436.

Димченко О.В., Хайло Я.М., Рудаченко О.О. Системний блок «Енергозбереження» в стратегії реформування ЖКГ/ Бізнес Інформ : наук. журн. – Харків : ВД «Інжек», 2018 – № 9. С.48-54

О.В. Димченко, О. О. Рудаченко, Я. М. Хайло, О. С. Костильова, С. І. Драчова . Особливості діагностики та попередження кризових явищ на падприєммтвах ЖКХ (на прикладі КП "Харківводоканал"// Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. С.11- 18.

Dymchenko O.V., Guryanova L.S. Gvozdytskyi V.S., Rudachenko O.A.Models of forecasting in the mechanism of early informing and prevention of financial crises in corporate systems // Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2018, Vol3 (№26), pp.303-312. (фахове видання, Web of Science) Available from: http://fkd.org.ua/issue/view/8782//

О. Dymchenko, V. Beliavtseva, O. Rudachenko, Y. Tararuev Theoretical background of competitiveness index determination in regions // Journal of Vasyl Stefanyk precarpathian national university, Vol. 5, No. 3-4 (2018). Рр. 44-49.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Мозговий Є.В Моделювання дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: 2017 - №12 (2) 2017 С. 28-33.

Димченко О.В., Рудаченко О. О., Хайло Я. М., Бездітко О. С., Бородіна Є. О. Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП “Харківводоканал”) // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 138.– С. 15-22.

О.В. Димченко, С.Л. ВАСИЛЕНКО, А.Д. КАШПУР. Методологические основы инжиниринга в жилищно-коммунальном хозяйстве // "Вісник Хмельницького національного університету».-Хмельницк, 2017. C.11-17.

О. Димченко, В. Єсіна, Н. Матвєєва, М.Ольховска. Написання грантової заявки:помилки та рекомендації // Комунальне господарство міст. – Серія: Економічні науки. – Х.: Харк. нац. ун-ет міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – 2016 р. − № 129. С.2-9.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Мозговий Є. В. Роль підприємств теплоенергетики в комплексі житлово-комунального господарства України // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія : Економічні науки. – Хмельницький : [Б. в.], 2016. – № 5. – Т. 1 (240). С. 50-55.

Димченко О.В., Величко В. В., Прасол В. М. Управління продуктивністю та ефективністю праці як інструмент бізнес-адміністрування // Комунальне господарство міст. – Серія: Економічні науки. – Х.: Харк. нац. ун-ет міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – 2015 р. − № 119 – с. 59-68.

O. Dymchenko, O.Panova, O.Slavuta Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine // Public Economics and Administration, Ostrava, Czech Republic, 2015. – с. 12-14

Димченко О.В., Демченко, К.Ю., Чуєва, К.Ю. Управління дебіторською заборгованістю підприємств жкг: особливості функціонування // Комунальне господарство міст (125), 2015 р. С. 19-26.

O. Dymchenko Mechanisms for budget aid to homeowners to improve the performance of housing in the context of the application of international experience / O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovska // Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

2. O. Dymchenko Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine / O. Dymchenko, O.Panova, O.Slavuta // Public Economics and Administration, Ostrava, Czech Republic, 2015. – с. 12-14.

Димченко О.В. Дослідження європейських тенденцій стратегічного розвитку підприємств ЖКГ / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ. – № 2. – 2012. – С.181–188.

Димченко О.В. Комплексний підхід до вирішення проблем визначення величин фінансової допомоги місцевим бюджетам / О.В.Димченко // Бізнес-Информ. – № 6. – 2011. – С. 34–36.

Дымченко Е.В. Вариативный подход к формированию единых тарифов на услуги ЖКХ / Е.В.Дымченко, В.Т. Семенов, Т.В. Ищенко // Науковий вісник будівництва: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – № 65. – 2011. – С. 434–439.

Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об’єкт дослідження якісних характеристик / О.В.Димченко, П.Т.Бубенко // Регіональна економіка. – № 4. – 2011. – С.57–66.

Дымченко Е.В. Формирование нового экономического мышления / Е.В.Дымченко, А.Д.Кашпур // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л.Товажнянського. – Х.: НТУ «ХПІ».– Вип. 29(33). – 2011. – С. 92–105.

Димченко О.В. Інтенсифікація інвестиційної діяльності в галузі ЖКГ за рахунок оптимізації грошових потоків / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2-х ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 254–263.

Дымченко О.В. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / под ред. Р.Н. Лепы: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: АПЕКС, 2011. – С. 36–59. (Серия: Жизнеспособные системы в экономике).

Дымченко Е.В. Эволюционный взгляд на формирование кризисных процессов в экономике / Е.В.Дымченко // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. Т. 2. – 2010. – № 1. – С. 81–90.

Димченко О.В. Амортизація і відтворення основних фондів ЖКГ: монографія / за ред. П.Т. Бубенка – Х.:ХНАМГ, 2010. – С. 55-117.

Димченко О.В. Ключові аспекти зниження ризиків нецільового використання бюджетних коштів/ О.В. Димченко. В.В. Димченко. О.Ф.Козир // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010. – № 92. – С. 193–199.

Димченко О.В. Роль програмно-цільових механізмів удосконалення бюджетного процесу у реформуванні житлово-комунального господарства / О.В.Димченко, В.В.Димченко // Економіка і держава. – К., 2010. – № 6. – С. 40–45.

Дымченко Е.В. Формирование нового экономического мышления и его влияние на реформационные процессы / Е.В.Дымченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 262: в 12 т. – т. 6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1521–1528.

Димченко О.В. Інформаційний підхід до розвитку ЖКГ / О.В.Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010.– № 94. – С.31–38.

Димченко О.В. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / О.В.Димченко, В.Т. Семенов, В.М. Прасол, З.В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010. – № 96. – С. 546–551.

Дымченко Е.В. Водопроводно-канализационное хозяйство: концепция системного рассмотрения в задачах инновационного развития / Е.В.Дымченко, Е.А.Коноплина // Бізнес-Информ. – № 2 (3). – 2009. – С.18–28.

Дымченко Е.В. Систематизація методологічних принципів економічної та екологічної безпеки водопостачання/ Е.В.Дымченко, С.Л.Василенко //Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2009. – № 87. – С.9–17.

Дымченко Е.В. Приоритеты конкурентной экономики: венчурная методология / Е.В.Дымченко, И.И.Жилина // Економіка, менеджмент, підприємництво: зб. наук. праць Східноукр. нац. університету ім. В.Даля. – 2009. – № 21. – С.79–85. Димченко О.В. Системний підхід до аналізу втрат у водопостачанні та обґрунтування інвестиційної складової тарифу / О.В.Димченко. О.І.Славута // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 258: в 4 т. – т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 358–368.

Димченко О.В. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія/ за ред. В.С. Пономаренка, М.О. Кизима – Х.: ВД «Інжек», 2009. – С.119–138.

Димченко О.В. Специфіка управління інноваційним розвитком ЖКГ у контексті просторово-мережної взаємозалежності / О.В. Димченко, В.В. Димченко, В.В.Шевчук // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 2. – С.46–57.

Дымченко Е.В. Инновационная компонента формирования совокупного потенциала жилищно-коммунальных предприятий / Е.В.Дымченко, П.Т.Бубенко, В.Н.Тюрина // Бізнес-Информ. – № 5. – 2008. – С.5–9.

Димченко О.В. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці: монографія / за ред. А.О.Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С. 76–93.

Димченко О.В. Формування бюджету за програмно-цільовим методом як крок до підвищення ефективності функціонування підприємств ЖКГ /О.В. Димченко // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць.– Луцький нац. техн. університет. – Вип. 5 (17). – Ч. 1. – Луцьк, 2008. – С.312–319.


Димченко О.В. Деякі аспекти трансформації економічного змісту тарифної системи на основні види житлово-комунальних послуг /О.В.Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2006. – № 68. – С. 122–125.


Димченко О.В. Основні переваги залучення приватного сектора у сферу комунальних послуг в Україні / О.В. Димченко, В.В. Димченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – Х.: НТУ ХПІ, 2005. – С. 130–139.


Димченко О.В. Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері / О.В.Димченко // Зб. праць всеукр. науч.-практ. конф. «Проблемы реализации реформирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства». – Вып. 52. – К.: Техника, 2003. – С. 189–196.

Димченко О.В. Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері / О.В. Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2003. – № 52. – С.189–196.


Дымченко Е.В. Межбюджетные отношения – важная составляющая бюджетного процесса / Е.В.Дымченко, О.Ф.Козырь // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – № 37. – С. 22–26.

Димченко О.В. Житлові проблеми: пошук шляхів їх вирішення в сучасних умовах/ О.В.Димченко, Т.П.Юр’єва // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – № 44. – С. 210–216.

Dymchenкo O. The power of public service through the lens of public service delivery in Ukraine : an examination of the current policy framework / O. Dymchenko, P. Nickel // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – Вып.41. – С. 117–124.

Статті у збірниках наукових праць

Димченко О.В., Рудаченко О.О. Бюджетний процес на державному та місцевому рівнях. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17 листопада 2022 р. Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2022. 106 с. (c. 9-11).

Димченко О.В., Смачило В.В., Рудаченко О.О. Формування університетської стартап екосистеми: досвід та виклики. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 410 с. (С.118-120).

Димченко О.В., Смачило В.В., Рудаченко О.О., Дріль Н.В. Стартап освіта в забезпеченні сталого розвитку. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів. Київ : Яроченко Я. В., 2022. (С.121-122).

Димченко О.В., Смачило В.В., Рудаченко О.О., Дріль Н.В. Формування університетської стартап екосистеми: досвід та виклики. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 410 с. (С.118-120) . Димченко О.В., Олійник Т. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції М 34 «Сталий розвиток міст» : 87-ї студент. наук.-техн. конф., Харків, 19–21 квіт. 2022 р.: в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна, Т. Д. Рищенко та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – Ч. 3. – 403 с. (С. 4-5). – Присвячена 100-річчю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Димченко О.В., Яковенко В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції М 34 «Сталий розвиток міст» : 87-ї студент. наук.-техн. конф., Харків, 19–21 квіт. 2022 р.: в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [редкол.: М. К. Сухонос, А. Ю. Старостіна, Т. Д. Рищенко та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – Ч. 3. – 403 с. (С. 6-7) – Присвячена 100-річчю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Димченко О.В., Савченко В.М. Сучасні тренди фондового ринку для приватних інвесторів. Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні виклики, тренди та трансформації // [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С. 181.

Димченко О.В., Васильченко А.О. Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних кластерів. Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні виклики, тренди та трансформації // [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С. 181.

Dymchenko O., Savchenko V. COMPANY EVALUATION CRITERIA FOR SELECTING SHARES FOR LONG-TERM INVESTMENT // Scientific Collection «InterConf», (62): with the Proceedings of the 9 the International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (June 18-19, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. 456 p. pp. 91-94"

Димченко О.В., Раїна Д. О. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МІСТОБУДУВАННЯ // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної М 34 конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 3. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 371 с. С. 5-7

Димченко О.В., Шкурупій К. В. РОЛЬ КРАУДФАНДИНГУ У ПОДОЛАННІ БЕЗРОБІТТЯ ТА ПОШИРЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА // Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної М 34 конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 3. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 371 с. С.4-5.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Хайло Т.О. Інноваційний розвиток управління муніципальними підприємствами // Papers of participants of the I International Multidisciplinary Scientific and Theoretical Conference «Sectoral research XXI: characteristics and features», held onMarch26, 2021 in Chicago are presented in the collection of scientific papers. с. 40-42

Dymchenko О., Rudachenko O., Khailo T. Main aspects of entrepreneurial adaptation in the conditions of socio-economic development of the country. The scientif c p e r i o d i c a lGRAIL OF SCIENCE № 2-3(April, 2021)with the proceedings of theI Correspondence International Scientific and Practical Conference «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» held on February 19th, 2021 byNGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative Management.Vienna, Austria. Р.61-63

Dymchenko О., Rudachenko O., Patrizia G., Khailo Y., Khailo T. Entrepreneurial adaptation of public utilities: ukrainian experience //Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 497-503.

Dymchenko О., Savchenko V. COMPANY EVALUATION CRITERIA FOR SELECTING SHARESFOR LONG-TERM INVESTMENT //Scientific Collection «InterConf», (62):with the Proceedings of the 9thInternational Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century»(June18-19, 2021). Ottawa, Canada:Methuen Publishing House, 2021. 456p. p. 91-94 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP_cfBhcLxAhXssYsKHRI3A78QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fojs.ukrlogos.in.ua%2Findex.php%2Finterconf%2Farticle%2Fview%2F13545&usg=AOvVaw3hu4l-JbO5-FOVhjxZIyEn"

Olena Dymchenko, Patrizia Gazzola. ASPECTS OF COMPETITIVENESS AT THE REGIONAL LEVEL // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. С. 95-99

Olena Dymchenko, Eka Sepashvili, David Slavata. ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES TO THE REGIONS COMPETITIVENESS DETERMINING // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. С. 91-95

Димченко О.В., хайло Я.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. (С.305-310)

Димченко О.В., Хайло Т.О. МУНІЦИПАЛЬНА ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. (С. 290-295).

Димченко О.В., Раїна Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. (С. 273-277)

Димченко О.В., Шкурупій К.В. СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с. (С. 121-125)

Dymchenko O. Rudachenko O . Key problems of determining and realizing the business entities potential. Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. p.11-15 DOI 10.51582/interconf.19-20.02.2021.001.

Dymchenko O. Rudachenko O .Trade activity of ukraine: features of export and import. The driving force of science and trends in its development:collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), January29, 2021. Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform. P.51-53 file:///C:/Users/Administrator/Downloads/189-731-PB.pdf

Димченко О.В., Хайло Я.М. Інституційний підхід до гармонізації територіального комплексу підприємств на принципах суспільно-приватного партнерства // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2020 р.)/відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 754 с. (С. 262-264).

Димченко О.В., Свічко С.О. Інформація та її вплив на соціальний та технічний прогрес// VIII Міжнародна науково-практична конференція "INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROCESSES". 17 березня 2020. с.56 – 62. Хайфа, Ізраїль

Димченко О.В., Хайло Я.М., Хайло Т.О. Підприємницька стратегія інноваційного розвитку і реформування комунальних підприємств міста/ /матеріали між.нар. конференції «Current trends in the development of science and practice». 15-16 червня 2020. Хайфа, Ізраїль

Patrizia Gazzola, Olena Dymchenko. Smart specialization as a strategic task for utc and new districts //Підприємництво та бізнес-адміністрування : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2020 р. / [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 3-5.

Димченко О.В., Бєлявцева В. В Реформування адміністративно-територіального устрою: європейські орієнтири // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–24 травня 2019 року / [редкол. : О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, Н. М. Матвєєва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 5-6.

Димченко О.В., Сінческул І. Л. Стратегічні сценарії розвитку підприємств міської системи теплозабезпечення // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–24 травня 2019 року / [редкол. : О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, Н. М. Матвєєва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 7-8

Димченко О.В., Шаповалова, К. М. Особливості та організація антикризового управління на підприємствах готельного господарства України //Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах сучасних економічних реалій», 2019. – с. 10-13.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Мозговий Є.В. Впровадження стимулюючого тарифного регулювання на теплоенергетичних підприємствах // International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. Рр.46-49.

Димченко О.В., Тараруєв О.Ю. Проблеми та перспективи долучення України до процесів глобалізації // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції: Матеріали ІІ науково-практичної конференції.( м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ, 2018. С.83-87.

Димченко О.В., Бєлявцева В. В. Регіональний розвиток: два підходи // . Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. С. 8-11.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Хайло Я.М. Перспективи економічних досліджень підприємств водопровідно-каналізаційного господарства // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. С. 66-68.

Димченко О.В., Хайло Я.М. Залучення людського фактору ресурсозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції: Матеріали ІІ науково-практичної конференції.( м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ, 2018. С.88- 91.

Димченко О.В., Демченко К.Ю. Особливості формування стратегії розвитку підприємств з іноземним капіталом // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. С. 43-46.

Димченко О.В., А.І. Кононенко. Сучасний стан і проблеми легкої промисловості в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. С. 17-18.

Димченко О.В., Г.С. Катруша Використання альтернативних джерел енергії у будівельній сфері в Україні та світі. //Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 12-15.

Димченко О.В., Рудаченко О.О., Сінческул І.Л., Мартем’янова Т. Економiчна сутнiсть поняття «конкурентоспроможнiсть пiдприємства // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» м. Штутгарт, Німеччина, 28 грудня 2018 р. 256-259.

О.В. Димченко, О. О. Рудаченко. Реформування житлово-комунального господарства в контексті демонополізації // Інтернет- конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова / Харків : 2017 – Ел. посилання:http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1365

Диченко О.В., Рудаченко О.О. Бізнес-планування як важливий елемент підприємництва // Stabiconsystems – 2017 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 – 29 квітня 2017 р. / / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д. О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. С. 43-45.

Димченко О.В., Тараруєв Ю. Переваги залучення вищих навчальних закладів до підтримки стартапів в Україні // STABICONsystems – 2017: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 – 29 квітня 2017 р. / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д. О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 141 с. (45-46)

Olena Dymchenko, Iurii Tararuiev, Valeriya Yesina. Development of the Evaluation Methodology of the Regional Competitiveness Index in Ukraine // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. 82-90. ISBN 978-80-248-4131-1.

Olena Dymchenko, Olena Panova, Olga Rudachenko/ Evolutionary View of the Formation of Crisis Processes at Housing and Utility Enterprises // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. 90-99. ISBN 978-80-248-4131-1.

Димченко О.В., Белявцева В. КРОКИ НА ЗУСТРІЧ ПІДПРИЄМСТВ І ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ// ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Харків, ХНАДУ, 4.12.2017

Димченко О.В., Пак О.В. Сучасні аспекти формування стратегії розвитку готельного бізнесу в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення/ 22-23 12.2017

Димченко О.В., Кононенко А.І. Значення, сучасний стан та проблеми функціювання будівництва. Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року/ редкол.: О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, В. О. Єсіна; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова.– Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2017. – 182 с. – С.7-8.

Димченко О.В., Катруша Г.С. Сучасний стан та шляхи розвитку будівництва в Україні. Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року/ редкол.: О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, В. О. Єсіна; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова.– Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2017. – 182 с. – С.6.

О.В. Димченко, О.Ю. Павлова Удосконалення механізмів ресурсозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики // IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки” –2017. С. 161-162.

Димченко О.В., Бережна А.Ю, Рудаченко О.О. Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку ЖКГ регіону // Економіка і регіон.- Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка.- №3(58). 2016. С. 41-47.

Димченко О.В. Теоретичні та практичні аспекти бізнес-адміністрування за сучасних умов // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів:теорія, методологія, практика: Матеріали 3 міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницкий національний університет. -Камянець-Подільский, 2016. С. 22-23.

Димченко О.В., Ільяшенко Ю. Г. Управління грошовими потоками комунальних підприємств у контексті бізнес-адміністрування // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 117-119.

Димченко О.В., Кайданник О. Б. Моделі управління розвитком комунальних підприємств // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 63-66.

Димченко О.В., О.І. Славута. Застосування принципів бізнес-адміністрування в контексті ефективного управління житловим господарством // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 19-22.

Димченко О.В., Славута О. І., Панова О. Д. Стан реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ// Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 29-32.

Бабаєв В. М, Торкатюк В. І., Димченко О.В., Кулік В. Т., Парамонова О. В. Реструктуризація формування ефективних систем боротьби з банкрутством в будівельній галузі // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 122-131.

Димченко О.В., Мамонов К.А. Кадастр в Україні: проблемні аспекти // Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Х.:ХНУМГ, 2015.- 140 с. (4-5).

О.В. Димченко, Д. О. Шаповаленко, І. О. Свірідова. Монополізм в ЖКГ: особливості функціонування // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали Iv міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 16-17.

В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, О.В. Димченко. Обґрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-комунального комплексу // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 17-20.

О.В. Димченко, В. В. Величко, В. М. Прасол. Продуктивність та ефективність праці в управлінні персоналом підприємств ЖКГ// Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали iv міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 177-178

О.В. Димченко, О. Д. Панова, О. І. Славута. Перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 13-14.

О.В. Димченко, О. Б. Кайданник. Проблеми побудови ефективного механізму управління комунальними підприємствами на засадах державно-приватного партнерства// Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 45-47."

В. Н. Бабаев, В. И. Торкатюк, Е.В. Дымченко, Е. А. Яковлев. Анализ особенностей реконструкции гражданских зданий городских комплексов // Місто. Культура. Цивілізація: Матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с. 116-127.

О. В. Димченко, А. В. Золочевська. Проблеми залучення інвестицій у сферу ЖКГ та сучасна тарифна політика енергетичних підприємств. Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції.– Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. с. 22-23 http://eprints.kname.edu.ua/40168/

О. Dymchenko, M. Olkhovskaya. Institute of owners of housing in housing system // Forum For Young Researchers «YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES», Kharkiv, May 25, 2015. TESOL – Ukraine Seminar «INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH IN HIGNER AND SECONDARY EDUCATION», Kharkiv, May 25-26, 2015 / O. M. Beketov Nat. Univ. of Urban Econ. In Kharkiv, Reg. Engl. Lang. office U. S. Embassy in Ukraine, TESOL – Ukraine and others. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2015. – p. 349-351.

Димченко О.В. До питання про оновлення принципів cтратегічного розвитку ЖКГ з огляду на євроінтеграційні процеси в Україні / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Зб. праць ХХХVI наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів, робітників. Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАМГ. – 2012. – С.4–6.

Дымченко Е.В. Специфика категории «доступность» в аспекте проблематики ЖКХ / Е.В. Дымченко // Модернизация инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов «Стройинвест–2011» // Моск. гос. академия коммун. хозяйства и строительства. – М., 2011.– С.217–222.

Дымченко Е.В. Особенности рефлексивного подхода к реформационному процессу в жилищно-коммунальном хозяйстве / Е.В. Дымченко // Рефлексивные процессы и управление в экономике//Тезисы докладов и материалов 2 всеукр. научн.-практ. конф. – Херсон. – 2011. – С. 31–34.

Dymchenko O. The Issues of Efficiency of Reform of Housing-Communal Economy in Ukraine in the Context of Implementation of Program-Target Method of Budget Formation (Abstract) / O.Dymchenko, D.Slavata, O.Panova, Р.Bubenko // 9-th annual international conference «Public Economics and Administration». – Czech republick: VSB: Technical University of Ostrava. – 2011.– Р.4–5.

Дымченко Е.В. Оценка инновационного потенциала предприятий ЖКХ на принципах сбалансированности / Е.В.Дымченко, В.В.Дымченко // Материалы всерос. науч.-практ. конф. «Современные проблемы методологии и инновационнной деятельности». – Новокузнецк. – 2010. – С.27–29.

Дымченко Е.В. Корпоративные формы и методы инновационной политики развития регионов / В.А. Есина, Е.Б. Снисаренко, Е.В. Дымченко // Матеріали 1-ої всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту». – Луганськ: ТОВ Віртуальна реальність, 2010. – С.140–142.

Димченко О.В. Модель три «С» плюс тарифна політика / О.В.Димченко, В.В.Безлюбченко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». – Донецьк: Друк-инфо, 2010. – С. 451–453.

Димченко О.В. Особливості монополізму в сфері житлово-комунального господарства / О.В. Димченко // Матеріали 4 міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 р. –Умань: Видавець «Сочинський», 2010. – Ч 1. – С. 110–113.

Димченко О.В. Концептуальні основи управління стійким розвитком ЖКГ / О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, Т.П. Юр’єва, О.Д.Панова // Матеріали 2 міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ». – Алушта: ХНАМГ. – 2010. – С.10–13.

Дымченко Е.В. Новое экономическое мышление в трансформационных условиях / Е.В. Димченко // Материалы 6 междунар. конф. «Экономические реформы на рубеже тысячелетий – 2010». – Прага: P. H.«Education and science». –2010. – С. 48–51.

Дымченко Е.В. Актуализация проблемы исследования феномена «Новое экономическое мышление» в условиях проведения реформ /Е.В. Димченко, А.Д.Кашпур // Материалы 3 междунар. конф. «Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики». – Симферополь – Судак. – 2010. – С.81–84.

Дымченко Е.В. Жилищно-коммунальное хозяйство как региональный объект системного исследования / Е.В. Дымченко, В.В. Дымченко // Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. – СПб: ИНЖЭКОН. – 2010, Ч.2. – С.279–281. 

Dymchenko O. The key ussues of housing and utilities economy reform in terms of financial and economic crisis / O.Dymchenko, O.Panova // II міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Х., 2010. – С.170–173.

Димченко О.В. Роль громадських об’єднань у реформуванні ЖКГ / О.В.Димченко, Н.М.Матвєєва, О.І.Славута // Зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні». – Макіївка – Слов’янськ. – 2009. – С. 87–89.

Дымченко Е.В. Системный подход к определению ключевых ориентиров стратегии развития водопроводно-канализационного хозяйства/ Е.В.Дымченко // Материалы 6 Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы управления экономикой региона». – СПб. – 2009. – С. 320–323.

Димченко О.В. «Синдром» проблемной ситуации в экономике и обществе / О.В.Димченко // Матеріали ІV міжнар. Інтернет-конф. «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». – Тернопіль. – 2009. – С. 52–55.

Дымченко Е.В. Системный подход в решении задач стратегического развития предприятий водопроводно-канализационного хозяйства / Е.В. Дымченко // Материалы 7 междунар. науч.-практ. конф. «Развитие жилищной сферы городов». – М.: Моск. гос. академия коммун. хозяйства и строительства. – 2009. – С.72–76.

Dymchenko O. Water-Supply and sewerage economy in Ukraine-the concept of system consideration in terms of innovative development/ O.Dymchenko, O.Panova // 8-th European conference of young research and scientific workers «Transcom 2009» section Economics and management, Slovak Republic: University of Zilina. – 2009. – Р. 81–87.

Дымченко Е.В. Особенности жилищно-коммунальной отрасли в контексте определения инновационного потенциала / Е.В.Димченко // Междунар. сб. науч. трудов «Социально-экономические подходы в решении региональных и отраслевых проблем инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов». – М.: Микхис. – 2008. – С. 165–170.

Димченко О.В. Аспекти активізації реформування ЖКГ у контексті інноваційного розвитку / О.В.Димченко // Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення». – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007 р. – С. 148–152.

Димченко О.В. Розвиток житлово-комунального-комплексу як напрямок інноваційного розвитку України / О.В.Димченко, В.В.Безлюбченко // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» – Х.: ВД «Інжек», 2007. – С. 110–113.

Димченко О.В. Роль регіонів при переході на інноваційну модель розвитку /О.В.Димченко, П.Т. Бубенко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону». – Полтава. – 2007. – С. 112–115.

Дымченко Е.В. Учет социально-экономических и экологических последствий строительства как путь к сбалансированному развитию городских территорий / Е.В.Дымченко, В.В. Дымченко //«За безопасную окружающую среду для устойчивого развития»: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Дубна, Россия: Междунар. университет природы, общества и человека «Дубна», 2007. – С.283–289.

Дымченко Е.В. Некоторые аспекты демонополизации коммунального хозяйства на уровне города и нижестоящих звеньев управления / Е.В.Дымченко // ХХХІІ науч.-технич. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ, Х.: ХНАМГ.– 2006. – С. 46–49.

Димченко О.В. Міжбюджетні відносини як складова економічного розвитку регіонів / О.В.Димченко // Зб. праць ХХХШ наук.-практ. конф. аспірантів, працівників.– Х.: ХНАМГ. – 2005. – С. 63–68.

Статті у фахових виданнях

Статті, включені до наукометричних баз

Olena V. Dymchenko, Oleksii Yu. Palant , Vyacheslav V. Stamatin, Mykola V. Nesprava, Tykhon S. Yarovoi. Organizational and economic mechanism of the automatic underground train operation system // International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES. Volume 8, Issue 11 (November 2021), Pages: 37-43. http://www.science-gate.com/IJAAS/2021/V8I11/1021833ijaas202111006.html (SCOPUS)

Dymchenko O, Palant O., Stamatin, Nesprava, Yarovoy. Organizational and Economic Mechanizm of the Automatic Undegraund Train operation System The Asian international Journal of Life science. Asia Life science supplement 1(1):1-14,2020. SKOPUS

Dymchenko O, Vodovozov E., O.Palant, Voronov, Management of optimization processes in passenger public transport using the example of the city of Kharkiv. The Asian international Journal of Life science. Asia Life science supplement 1(1):1-14,2020 SKOPUS

Dymchenko O.V.,Mamonov K.A., Velychko V.A., Grytskov E.V.An Integrated Approach for Assessing the Level of Stakeholder Interaction on Construction Enterprises. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2020. pp. 1-13. WOS

O. V. Dymchenko, Y.V. Sydorenko. Improvement of energy saving economic mechanism in housing and public utilities: Domestic and foreign experience / O. V., Dymchenko, Y.V. Sydorenko, // Actual Problems of Economics, № 5. - 2014. - с. 96-103.

O. V., Dymchenko, I.G. Iliashenko, Synergetic concept of utility enterprises investment management in the context of increasing industry investment attractiveness/ O. V., Dymchenko, I.G., Iliashenko, // Actual Problems of Economics . № 1. - 2014. - с.23-31.

O. Dymchenko, Iu. Tararuiev, V. Yesina Development of the Evaluation Methodology of the Regional Competitiveness Index in Ukraine / Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics, Department of Public Economics Оstrava 2017, 82-89//

О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, А.Ю. Бережна. Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону/ О.В Димченко, О.О. Рудаченко, А.Ю. Бережна. Економіка і регіон. - Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка.- №3 (58).- 2016 р. – с.41-47.

О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Є.В. Мозговий. Роль підприємств теплоенергетики в комплексі житлово-комунального господарства України / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Є.В. Мозговий // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія : Економічні науки. – Хмельницький : [Б. в.], 2016 . – № 5 . – Т. 1 (2 40 ). – С. 5 0 – 55.

O. Dymchenko, M. Sukhonos, D. Shapovalenko. Features of economic mechanism of communal services enterprises functioning inUkraine /. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498.

O. Dymchenko, A. Zolochevska, I. Sviridova. Stimulating tariff regulation as an effective mechanism of utilities enterprise’s modernization / O. Dymchenko, A. Zolochevska, I. Sviridova. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovskaya. Mechanisms for budget aid to homeowners to improve the performance of housing in the context of the application of international experience / O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovskaya. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

O. Dymchenko, O. Panova, O. Slavuta. Strategic aspects of housing and utilities development: Ukraine's experience / O. Dymchenko, O. Panova, O. Slavuta. Business and Management Sciences:International Quarterly Review/ Pavia University Press / 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498.

Olena Dymchenko, Olena Slavuta, Senior Lecturer, Оlena Pamnova. Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine’. Proceedings of 11th International conference “Public Economics and Administration”. Ostrava, Czech Republic, 2015. 8 pp. ISBN 978-80-248-3806-9. http://www.ekf.vsb.cz/ves/en. (Thomson Reuters of Web of Science) (співавтори – Prof. Olena Dymchenko, DSc; Olena Slavuta, Senior Lecturer).

Olena Dymchenko. Evolutionary View of the Formation of Crisis Processes at Housing and Utility Enterprises//Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Admin-istration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. xx-xx. ISBN 978-80-248-4131-1. //

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

370

199

h-індекс

8

6

i10-індекс

8

4

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Хайло Т.О.

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Шевчук В.В.

Шаповаленко Д.О.

Хайло Я.М.

Мозговий Є.В.

Сінческул І.Л.

Захищені доктори наук

Палант О.Ю.

Белявцева В.В.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. О. В. Димченко; [О. В. Димченко, О. Д. Панова, В. В. Коненко та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 432 с. http://eprints.kname.edu.ua/62084/

Теоретико-методичні складові розвитку інноваційної економіки та інвестицій : монографія / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 232 с.


Димченко О.В., Бубенко П. Т., Глухарєв С. М. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку : монографія Харків нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 236 С.

Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону: Колективна монографія ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 441 с.

Dymchenko O. Rudachenko O . Innovative aspects of entrepreneurship // Monograph. Lap Lambert Academic Publishing Group. International Book Market Service Ltd. Brivibas gatve 197 LV-1039 Riga, Latvia. 2021. p.109.

О.В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України : підприємницький аспект : монографія / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 178 с.

О.В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. М. Прасол, О. Д. Панова. Європейські стандарти бізнес-планування. Підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 120 с.

Dymchenko O. , Tararuiev Yu., Yesina V., Rudachenko O. Methodology for assessing the potential of national economy sectors (on the example of Ukraine) ./ The scientific monograph is approved for publication at the meeting of the Scientific Board of the Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences of 23th November 2020, Minutes No. 2020/23.

Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника та Б.Л. Ковальова. — Суми: СумДУ, 2020. — 180 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79621

Babayev V., Sukhonos M., Dymchenko O.V., Yesina V., Rudachenko O. Components of the economic entities potential by types of economic activities in the system of socio-economic development of regions/ Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economyc. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p.

О.В. Димченко, Т. С. Клебанова, О. О. Рудаченко, В. С. Гвоздицький. Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах корпоративного типу: монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 171 с.

Підручник: у 2 частинах / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. ; Національній аерокосмічний університет ім.. М.Є.Жуковського «ХАІ». -2018. – Частина 2. Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах // Київ : «Видавничий дім «Кондор», 2018. – 440 с.

О.В. Димченко, Є.Н. Водовозов, О.Ю. Палант, Ю.О. Тараруєв. Проблемы реструктуризации предприятий городского наземного электрического транспорта /Харків: Золоті сторінки, 2018. – 208 с.

Dymchenko O.V., Suhonos M.K., Synceskul I.L., Mozgovyi Ie.V. Multi-authored monograph. Innovative development of the economy: global trends and national features // The diversity of economic conflicts: causes, risk and management (on the example of heating enterprises of Ukraine)// Kaunas, Lithuania, 2018. Р.р. 658-671.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник. //за заг.ред. Д.е.н., проф. І.М. Ситник, д.е.н., проф.Л.М. Таранюка. Суми: ВТД "Університетська книга", 2018. - 572 с.

Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. Київ : «Видавничий дім «Кондор», 2017. 1024 с.

Т.С. Клебанова, О. В. Димченко, О. О. Рудаченко. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 213 с.

В.М. Бабаєв, В.І. Торкатюк, Л.М. Шутенко, Г.В. Стадник, О.В. Димченко. Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення: монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. С.723.

Бубенко П. Т., Димченко О.В., Соболєва Г. Г. Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи. Монографія / О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, Г. Г. Соболєва та ін.; за заг. редакцією О. В. Димченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 280 с.

Мамонов К. А., Димченко О.В., Шипулін В. Д., Кучеренко Є. І., Творошенко І. С., Доля К.В., Анопрієнко Т. В. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища.Монографія / К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. Ред.. К. А. Мамонова.- Х.: ФОП Панов А. М., 2015. – 250 с. (С. 201 – 226).

Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – Київ : «Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.//

Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах корпоративного типу: монографія / Т. С. Клебанова,О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. С. Гвоздицький; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 220 с.//

Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства:  монографія / Т.С. Клебанова,  О. В. Димченко, О. О. Рудаченко;  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 213 с. //

Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища: монографія / К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонова. - Харків: ФОП Панов А. М., 2015. - 250 с.//

Бізнес адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: монографія / [Бубенко П.Т. та ін.]; за заг. ред. О.В. Димченко. – Харків: ХНАМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 140 стр.//

Димченко О.В. ЖКГ в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О.В.Димченко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 356 с.

Димченко О.В. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці: монографія / за ред. А.О.Єпіфанова – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 245 с.

Навчально-методичні матеріали

Димченко, О.В. та Гайденко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування).

Димченко, О.В. та Рудаченко, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціальності 051 – Економіка).

О.В.Димченко Конспект лекцій з курсу «Сучасні методи дослідження економічних процесів» (для здобувачів рівня доктора філософії галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка) / Димченко О.В.Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 107 с//

Димченко О. В., Костюк В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень» для аспірантів PhD за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / О.В. Димченко, В.О. Костюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 86 с. //

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень» (для для підготовки доктора філософії за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О.Д. Димченко, В.О. Костюк.  Х.: ХНУМГ, 2017.  29 с.//

Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво в економічному розвитку суспільства» (для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») [Текст] / О.В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 109 с.//

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О.В. Димченко. – Х.: ХНУМГ, 2017. – 25 с. //

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Регіональна економіка

Бакалавр

051, 067

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Регіональна економіка

Бакалавр

076, 051

Денна/Заочна

608