Данова Карина Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Данова Карина Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Доцент кафедри Охорона праці та безпека життєдіяльності, к.т.н.

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

bgd@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Данова К.В. Визначення актуальності питання зниження шкідливого впливу транспортного шуму / К.В. Данова, Н.О. Черевченко // Коммунальное хозяйство городов. - 2011р. - № 99. - С. 202-206.
2. Данова К.В. Максиминный критерий в основе принятия решений по защите окружающей среды от вредного воздействия автомобильной дороги / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Безпека життєдіяльності. - 2016р. - № 93. - С. 215-220.

Статті у збірниках наукових праць

1. Danova K.V. Application of Acoustic Screens In Solution of Problem of Highway Territories Protection / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // 5-th International Academic Conference of Young Scientists “Geodesy, Architecture and Construction 2013 (GAC-2013)”, Nov 21, 2013 - Nov 23, 2013, Lviv, Ukraine ; Lviv Polytechnic National University. - Lviv, 2013. - pp. 132-133. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/80._Application.pdf, вільний).
2. Danova K.V. Analysis of The Ways Increasing The Ecological Safety of Highway Territories / M.V. Khvorost, V.I. Dyakonow, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Das Internationale Symposium "Ökologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung", Nov 28, 2013 - Nov 29, 2013, Hannover, Deutschland ; Europaische Wissenschaftliche Gesellschaft (EWG). - Hannover, 2013. - pp. 57-58. (Режим доступу: http://ewg-board.eu/daten/abstracts-euro-eco-2013.pdf, вільний).
3. Данова К.В. Перспективи впровадження дистанційних технологій в освітньому процесі / М.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малишева // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні», Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 24 березня 2014р. - Харків, ХНУБА, 2014. - С. 59-61. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/83._Perspectivi_vprovadzennia.pdf, вільний).
4. Данова К.В. Пути снижения экологической нагрузки транспортных потоков на примагистральные территории / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности: наука, образование, практика», 28 ноября 2013г., Сахалинский государственный университет. - Южно-Сахалинск, издательство СахГУ, 2014. - С. 120-122. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/84._Puti_snizeniya.pdf, вільний).


Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Danova K.V. Risk Assessment of Highway Equipped With the Protective Engineering Constructions / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Automobile Transport, Іssue 38, Kharkiv, 2016. - pp. 104-109. - Режим доступу до журн.: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1694

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Данова Карина Валеріївна

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до проведення державної атестації (державний іспит, дипломна робота) (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, В.Е. Абракітов, О.Ю. Нікітченко, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45647/, вільний).
2. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах бакалаврів та магістрів (для студентів спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45648/, вільний).
3. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура") / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 76 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35824/, вільний).
4. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35827/, вільний).
5. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35828/, вільний).
6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28189/, вільний).
7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28189/, вільний).
8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28576/, вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Профілактика виробничого травматизму
та професійних захворювань

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Охорона праці в галузі
та цивільний захист

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Основи охорони праці

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Психологія праці
та її безпека

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси