Гончарова Зоя Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гончарова Зоя Вікторівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гончарова Зоя Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент, кандидат економічних наук Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2004 р.

  • напрям підготовки 0502 «Менеджмент» /спеціальність 8.050201 «Менеджмент організацій» ; спеціалізація «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»; кваліфікація - менеджер-економіст. Диплом № ХА 25361818.

Професійний досвід

Кандидат економічних наук із спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

Місце роботи

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічні методи управління житлово-комунальним господарством регіону (на прикладі Харківського регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / З. В. Гончарова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2013. - 21 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Zoya.Goncharova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Гончарова З. В. Застосування стратегічного планування при реалізації регіональної політики в сфері реформування і розвитку житлово-комунального господарства / Гончарова З. В. // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій) : [колективна монографія]. Т.2. / за заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 370 с. – С. 107-118.
  • Гончарова З. В. Житлово-комунальне господарство в контексті просторового розвитку економіки територіальних утворень / Гончарова З. В. //Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 46-55.
  • Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів : монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім О. М. Бекетова, 2016. – 300 с.

Статті у фахових виданнях

  • Гончарова З. В. Модернізація у контексті реформування та розвитку житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4348
  • Гончарова З. В. Менеджмент якості в житлово-комунальному господарстві регіонів / З. В. Гончарова // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 5. – С. 684-688. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/140.pdf
  • Гончарова З. В. Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власності / З. В. Гончарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Економіка і менеджмент). – 2015. – №11. – С. 173-176. – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/40.pdf
  • Гончарова З. В. Сучасні тенденції реформування системи управління житловим фондом в Украіні / З. В. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - №13, Ч.2. – С. 39-42. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/52.pdf
  • Гончарова З. В. Специфіка застосування інструментарію управлінської діяльності в житлово-комунальному господарстві / З. В. Гончарова // Вісник Одеського національного університету (Серія: Економіка). – 2015. – Т. 20, №3. – С. 171-174. – Режим доступу : http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_3/41.pdf

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

41

22

h-індекс

4

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Харківська національна академія міського господарства

Харків, Україна

2013 р.

ДК № 015980

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle"

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2014 р.

2014 р.

Отримання вченого звання доцента кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2016 р.

12 ДЦ № 047091

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує


ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Менеджмент в будівництві

Магістр, спеціаліст

МПЦБ, СПЦБ

Денна/Заочна

Менеджмент в міському господарстві і будівництві

Магістр, спеціаліст

ММБГ, СМБГ

Організація будівництва

Бакалавр

ПЦБ, ВВ, ТГВ, МБГ

Денна/Заочна

Організація будівництва (спекурс)

Бакалавр

ПЦБ

Денна/Заочна

Управління нерухомим майном

Бакалавр

ГІС

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-