Гнатченко Євгенія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гнатченко Євгенія Юріївна

Посада

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Вчене звання: доцент з 2015 р. Науковий ступень: кандидат економічних наук з 2009 р.

Освіта

Донбаський державний технічний університет, 2000-2005 рр., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст, диплом з відзнакою

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Вдосконалення концесійної діяльності в сфері житлово-комунального господарства. Специальность 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Електронна пошта

Evgenia.Hnatchenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Гайко Є. Ю. Ризики інвестування в концесійні проекти. – Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. - Киев: Техніка, 2007 г. – Вып.75. – С. 288-295

Гайко Є. Ю. Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури. – Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. – Киев: Техніка, 2007 г. – Вып. 78. – С. 54-63

Гайко Є. Ю. Проектне фінансування комунальної інфраструктури: світова практика. – Економіка і прогнозування – Київ, 2008 р. – № 1. – С. 145-154

Гнатченко Є.Ю. Організаційно-економічні заходи впровадження концесійного механізму в комунальну інфраструктуру. - Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. – Х: ТОВ СУНП «Борисфер-Курсор Фолієн», 2011 г. – Вып.98. – С. 39-45 Гнатченко Є.Ю. Застосування методів математичної статистики в оцінці нерухомості витратним підходом. – Економіка. Фінанси. Право. – К., 2014. – №7 –– С. 25-28.

Гнатченко Є.Ю. Дріль Н.В. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу. – Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – №7. Ч.2. – С. 162-164

Гнатченко Є.Ю. Реструктуризація підприємств комунального господарства на основі державно-приватного партнерства. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент.– Одеса, 2014. – №4. – С. 59-64

Гнатченко Є.Ю. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу. – Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця, 2014. – №6. – С. 36-39

Гнатченко Є.Ю. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі. – Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. - № 4. –Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015

Статті у фахових виданнях

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І., Бєляєва С. Ю. Использование статистических методов в оценке недвижимости с помощью затратного подхода. – Государственный информационный бюллетень о приватизации. – Київ: ФДМУ, 2003. - №6 (130). - С. 44-46

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Совершенствование методов оценки недвижимости в рамках затратного подхода. – Вісник оцінки. – Київ, 2003. – №4 (8). – С. 14-17

Гайко Є. Ю. Методические основы риск-анализа инвестиционных проектов на основе концессии. – Бизнес Информ. – Харьков, 2008 г. – № 7 (353). – С. 16-20

Гайко Є. Ю. Проблеми українського законодавства про концесії. – Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ: ФДМУ, 2009. – №1. – С. 16-18

Гнатченко Є.Ю. Форми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міської інфраструктури. - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ, ФДМУ, 2014. – №4. – С. 8-9

Статті у збірниках наукових праць

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Еще раз о порядке исчисления и уплаты сбора за загрязнение окружающей среды в Украине. – Вестник МАНЭБ. – Санкт-Петербург, 2004 г. – Том 9, № 7 (79). – С. 124-125

Гайко Е.Ю., Касьянова Л.П. Оценка реальных инвестиционных проектов. – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». Том 75. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 7-21 лютого 2005. – С. 38-41

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И., Фесенко Г.Г., Фирсов Г.Г. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину. – Материалы международной науч.-практ. конф. «Усовершенствование экономических структур строительной отрясли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». - Харьков: ХНАГХ, 17-19 октября 2005 г. – С. 23-24

Гайко Є.Ю. Світові тенденції інвестування в міську інфраструктуру. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006 р. – Вип.37. – С. 279-284

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Проблеми реформування житлово-комунального господарства та шляхи їх подолання. – Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2007 р. – № 72 (95). – С. 80-86

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И. Формирование кумулятивних систем по обеспечению синергизма при реструктуризации жилищно-коммунальных комплексов на концессионной основе. – Материалы международной науч.-практ. конф. «Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли». - Харьков: ХНАГХ, 16-19 октября 2007 г. – С. 143-145

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І., Короткова С.Ю., Соколенко В.М. Основні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні. – Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонГТУ, 2007 г. – Вып. 23. – С. 283-289

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И., Полчанинова И.А., Хорошко И.А., Даниленко А.Л., Олейников Н.А., Красникова Н.Г. Стратегия и тактика привлечения иностранных инвестиций для устойчивого развития городов. – Материалы международной науч.-практ. интернет-конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития» – Харьков: ХНАГХ, 2008 г. – С. 170-172

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І. Проектне фінансування інвестиційно-будівельних проектів міської інфраструктури. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації України до ринкових відносин». – Х.: ХНАМГ, 21-13 жовтня 2008 р. – С. 139-141.

Гайко Є.Ю. Особливості реалізації інноваційних будівельних проектів в житлово-комунальному господарстві. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі». –Харків: ХНАМГ, 20-22 жовтня 2009 р. – С. 149-150

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І. Перспективи залучення приватного капіталу в будівництво та реконструкцію міської комунальної інфраструктури. – Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонГТУ, 2010. – № 7. – С. 37-47

Гайко Є.Ю. Державні функції в інвестиційних проектах державно-приватного партнерства на концесійній основі. – Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес». Т.2. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010 р. – С. 23-25

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І., Скала І.П. Визначення обсягу фінансування проекту з урахуванням вимог до сталості інвестиційного процесу. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі». – Харків: ХНАМГ, 2011 р. – С. 73-76

Гнатченко Є.Ю. Форми державно-приватного партнерства в проектах міського господарства. – Матеріали ІХ науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012 р.

Гнатченко Є.Ю. Реструктуризація підприємств житлово-комунального господарства на основі державно-приватного партнерства. – Материалы XXXVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Х., 2012 г. – С. 121-123

Гнатченко Є.Ю. Угоди державно-приватного партнерства в проектах розвитку міської інфраструктури. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва». – Дніпропетровськ: Герда, 8-9 листопада 2012 р. – С. 126-128

Гнатченко Є.Ю. Розвиток міста з урахуванням обмеженості ресурсів. – Матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Принципи формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі». – Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 93-95

Гнатченко Є.Ю., Торкатюк В.І., Соболєва Г.Г., Світлична Т.І. Теоретико-методологічні основи ресурсозбереження в підвищенні ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств. – Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві. – Алушта, ХО НТГ КГ та ПО, ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 10-14 червня 2013 р. – с. 241-243

Гнатченко Є.Ю. Застосування методів статистики в оціночній діяльності. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання економіки та управління».– Дніпропетровськ: Герда, 14-15 жовтня 2013 р. – с. 278-280

Гнатченко Є.Ю. Моніторинг реалізації проектів і програм міського розвитку. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення. – Харків: ХНУМГ, 2013. – с. 93-95

Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І., Мущенко І.В. Промислові зони в постіндустріальному місті: сучасні тенденції розвитку. – Сталий розвиток міст: містобудівний аспект: матеріали міжнар. наук.-практ. конф , Харків, 23-24 листопада 2017 р.: тези доповідей. – Харків: ХНУМГ, 2017.

Гнатченко Є.Ю., Комликова І.О. Розробка напрямів комерційної діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 25-28

Гнатченко Є.Ю., Комликова І.О. Маркетинг і логістика в управлінні будівельними підприємствами в умовах турбулентної економіки. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 25-28

Гнатченко Є.Ю., Міланко Т.Ю. Особливості реалізації маркетингової стратегії в швацькій промисловості України. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 53-55

Гнатченко Є.Ю., Капустянський А.І. Участь фінансових інституцій в інвестиційних проектах будівельних організацій. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 66-69

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

70

27

h-індекс

4

4

i10-індекс

2

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу на тему: «Маркетингова політика як елемент управління бізнес-процесами», наказ № 322-02 від 1.10.2014 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання за напрямом підготовки 0501 – „Економіка і підприємництво” (6.030504 - «Економіка підприємства») / Авт.: С.Ю. Юр’єва , Є.Ю. Гайко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 34 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). – Харків: Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ЦНІТ ХНАМГ, 2011. – 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). – Харків: Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ЦНІТ ХНАМГ, 2011. – 36 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування») / Укл.: Гайко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2011. - 17 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи (ділової гри) з дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2013. - 24 с.

Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство та архітек-турно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання осві-тньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування») / Є. Ю. Гнатченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. - 50 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 6.060102 - «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2012. - 17 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 6.060102- «Архітектура» спеціальності 7.06010202/ 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю.. – Харків: ХНАМГ, 2012. - с.

Методические указания к выполнению Экономического раздела дипломного проекта (для студентов 5 курса образовательно-квалификационного уровня бакалавр направления подготовки 6.060102 – Архитектура) / Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: Е. Ю. Гнатченко, И. Л. Железнякова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 26 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Укл.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2012. - 17 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад.: Є. Ю. Гнатченко; – Х.: ХНУМГ, 2014. - 28 с.

Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Є. Ю. Гнатченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 72 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни

Економіка будівництва

Економіка містобудування

Паблік рілейшнз в бізнесі

Основи економіки будівництва


Ступінь/ОКР

Бакалавр

МАгістр

Магістр

Бакалавр


Спеціальність

6.060101 Будівництво

6.060101 Будівництво

051 Економіка

6.060102 Архітектура


Форма навчання

Денна / Заочна

Денна / Заочна

Денна / Заочна

Денна


Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Оцінка нерухомості

Магістр

8.03050401 "Економіка підприємства"

Денна/Заочна

440