Гнатенко Марина Костянтинівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гнатенко Марина Костянтинівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 2003 рік. Спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація - менеджер. Диплом ХА № 23530506 (з відзнакою)

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Mary8381@i.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Гнатенко М. К. Методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку регіону // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України: колективна монографія / М. К. Гнатенко, Є. М. Кайлюк, Г. В. Ковалевський та ін. – Харків: Вид. «Форт», 2011. – 448с., С. 281-293.

2. Гнатенко М.К. Державно-приватне партнерство як фактор забезпечення інноваційної діяльності // Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості: колективна монографія / Карлова О.А., Калашнікова Х.І., Кондратенко Н.О., Шевченко В.В., Запорожець Г.В., Гайдученко С.О., Браташ М.А., Волкова М.В., Шахова О.В., Кайлюк Є.М., Пилипенко Ю.С., Колесник Т.М., Гнатенко М.К., Самойленко І.О., Великих К.О. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 182 с., С.111-123.

Статті у фахових виданнях

1. Гнатенко М. К. Закономірності інноваційного економічного розвитку в умовах ринкових відносин / М. К. Гнатенко // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання. –2015. – Випуск 8. – С. 744-749.

2. Гнатенко М. К. Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку / М. К. Гнатенко // Управління розвитком – Харьков: ХНЕУ. – 2015. – №1. – С.93-97.

3. Гнатенко М.К. Організація інтеграційної взаємодії учасників регіонального інноваційного процесу / М.К. Гнатенко, Є.М. Кайлюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. - № 3 (03). – С. 100 – 104.

4. Гнатенко М.К. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості / М. К. Гнатенко // Журнал «Соціальна економіка». – 2016. Том 52, № 2. – С. 17-22.

5. Гнатенко М.К. Оцінка ефективності реалізації регіональної інноваційної політики / М.К. Гнатенко, Н.О. Кондратенко // Управління розвитком – Харьков: ХНЕУ. – 2016. – №4 (186). – С.72 - 78.

Статті у збірниках наукових праць

1. Гнатенко М. К. Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності в регіоні // Материалы XXXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Харьков: ХНАГХ, 2010., С.89-90.

2. Гнатенко М. К. Механізми реалізації державної інноваційної політики / М. К. Гнатенко // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку: бізнес, наука, освіта». – Харків: НТУ «ХПІ», 07-10 квітня 2010р., С.95-98.

3. Гнатенко М. К. Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів / М. К. Гнатенко // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 436с., С.181-183.

4. Гнатенко М. К. Публічний договір з абонентами як норма права / М. К. Гнатенко // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Харк. нац. Акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 436с., С. 125-127.

5. Гнатенко М. К. Формування інноваційної інфраструктури в регіонах України / М. К. Гнатенко // Міжнародна наук.-практична конф., 16-17 лютого 2011р.: у 2 т. – Макіївка: Макіївський економ.-гуманітарний інст-т, 2011., С.156-158.

6. Гнатенко М. К. Організаційні аспекти контролю виконання інноваційних проектів / М. К. Гнатенко // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». – Харків: НТУ «ХПІ», 06-09 квітня 2011р., С.95-97.

7. Гнатенко М. К. Регіональний інноваційний комплекс як об’єкт державного управління / М. К. Гнатенко // Материалы XXXVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Харьков: ХНАГХ, 2012., С. 49-51.

8. Гнатенко М. К. Особливості економічної оцінки інноваційних проектів на рівні регіону / М. К. Гнатенко // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26-27 квітня 2012 р. Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2012. – 283с., С.171-173.

9. Гнатенко М. К. Регіональне управління в системі підтримки інноваційної діяльності / М. К. Гнатенко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с., С. 61-63.

10. Гнатенко М. К. Підтримка соціально-економічного розвитку малих міст / М. К. Гнатенко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 203 с.,С.118-120.

11. Гнатенко М. К. Регіональні аспекти активізації структурно-інноваційних трансформацій національної економіки / М. К. Гнатенко // Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2013 р., присвяченої видатному ученому-економісту О.Г. Ліберману. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 192 с., С.56-58.

12. Гнатенко М. К. Інноваційна інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку регіонів / М. К. Гнатенко // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 квітн.2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. – 295 с.

13. Гнатенко М.К. Інтеграційні аспекти активізації інноваційної діяльності господарського комплексу регіону / М.К. Гнатенко // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015, – Ч. 1. – 144с., С.100 – 102.

14. Gnatenko M. K. REGIONAL INNOVATION POLICY / M. K. Gnatenko // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 червня 2015 р.). у 2 частинах – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч. 1. – 128 с., С 91-93.

15. Гнатенко М.К. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері / М.К. Гнатенко // Економічні та інноваційно-інвестиційні процеси: стан та розвиток: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 березня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2016. – 120с., С. 62-64.

16. Гнатенко М.К. Державна підтримка регіонального розвитку / М.К. Гнатенко // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 330 с, С. 63–65.

17. Гнатенко М.К. Формування державно-приватного партнерства при реалізації державних та регіональних цільових програм інноваційного розвитку / М.К. Гнатенко // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одеса: Бондаренко М.О., 2017. – 294 с., С. 151 – 153.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Gnatenko M. Regional aspects of environmental & economic evaluation of innovative-investment projects impact / М. Gnatenko // Науковий журнал «Nauka i studia».- м. Пере́мишль, Польща. - NR 19 (87) 2013., P.5-11.

2. Гнатенко М.К. Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів / М. К. Гнатенко // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2016. — №11. – 566- 571.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Вдосконалення навчального процесу з використанням системи навчання Moodle, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 855298

2. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка, «Управління якістю менеджменту на підприємстві», свідоцтво 29/1-352, 2015 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник / Є.М. Кайлюк, М.В. Волкова, О.П. Колонтаєвський та ін.; за заг.ред. Є.М. Кайлюка; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 224 с.

2. Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О.А. Карлова, С.І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси