Глєбова Марина Леонідівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Глєбова Маріна Леонідівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Глєбова Марина Леонідівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1978-1983
Кваліфікація - інженер-електрик за спеціальністю "Електропостачання промислових підприємств, міст та сільского господарства"
Диплом з відзнакою ИВ-1 № 208652

Професійний досвід

Аспирант кафедри електротехніки 1983-1988
Асистент кафедри електротехніки 1988-2001
Науковий ступінь кандидат технічних наук зі спеціальності Електричні машини і апарати,
диплом ДК №011211 від 04.07.2001
Вчене звання - доцент, диплом ДЦ №008247 від 19.06.2003 р.
Доцент кафедри електротехніки, теоретичної та загальної електротехніки 2001-теп. час

Місце роботи

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації кандидата наук: Удосконалення моделей колекторних та вентильних машин постійного струму для вибіру ефективних параметрів та режимів роботи
Номер спеціальності 05.09.01 - Електричні машини і апарати
Харківська державна академія міського господарства. — Харків., 2001. — с. 200.

Адреса електронної пошти

Marina.Glebova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель № 90418 Безконтактний контактор постійного струму, Н 01 Н 9/30. бюл. № 10, 2014. / Я.Б. Форкун, А.Г. Сосков, Н.О. Сабалаєва, М.Л. Глєбова // Київ: Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності, «Український інститут промислової власності»,2014. – 4 с.
2. Глєбова М.Л. Патент України на корисну модель № 90418 Безконтактний контактор постійного струму, Н 01 Н 9/30. бюл. № 10, 2014. / Я.Б. Форкун, А.Г. Сосков, Н.О. Сабалаєва, М.Л. Глєбова // Київ: Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності, «Український інститут промислової власності»,2014. – 4 с.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

НТУ "ХПІ"
Кафедра електричних апаратів

Харків, Україна

06 лютого - 19 березня, 2016 р.

Довідка про стажування


  • «Вивчення бістабільних полярізованих електромагнітних актуаторів з висококоерцитивними постійними магнітами для вакуумних комутаційних апаратів середніх напруг»

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Форкун Я. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина II (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 105 с.
2. Форкун Я. Б. Текст лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина III (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») / Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 115 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», ч. 2 (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 –Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова;уклад.: Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.– 60 с.
4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за змістовими модулями «Лінійні електричні кола періодичного змінного струму», «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах», «Сталі процеси в нелінійних колах і методи їх розрахунку» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Я. Б. Форкун, М. Л. Глєбова, Н. О. Сабалаєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 72 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Теоретичні основи електротехніки

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Основи метрології та електричних вимірів

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Електричні машини

Бакалавр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси