Гайко Юрій Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

ГАЙКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та базпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

Освіта

Інженер-будівельник, закінчив в 1980 році будівельний факультет Комунарського гірничо-металургійного інституту - КГМІ (зараз Донбаський державний технічний університет - ДонДТУ, м. Алчевськ Луганської обл.) по спеціальності "Промислове та цивільне будівництво".

Аспірантура кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ, 1982-1985 р.р.

Професійний досвід

1980-1982 - асистент кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1982-1985 - аспірант кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1985-1987 - асистент кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1987-1991 - старший викладач кафедри Будівельного виробництва КГМІ;

1991-2014 - доцент кафедри Міського будівництва та господарства ДонДТУ;

2014- до сьогодення - доцент кафедри Міського будівництва ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Технология рекультивации нарушенных земель для возведения на них объектов строительства: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Научная специальность 05.23.08 "Технология и организация строительства". Место защиты - Днепропетровский инженерно-строительный институт, 1987 год.

Адреса електронної пошти

Yurii.Haiko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

2014

1.Линник И.Э., Гайко Ю.И. Интеграция инновационного потенциала в сфере городской инженерной инфраструктуры как фактор стратегического развития региона // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В., Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.], – Х.: ХНУМГ, 2014. — С. 64-65.

2.Гайко Ю.И., Гнатченко Е.Ю. Формирование инновационной стратегии развития региона как основа реформирования жилищно-коммунального хозяйства // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.– 2014.— С. 40-41. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/158.

3.Гайко Ю.І. Стратегічні завдання державного та регіонального значення в умовах реформування містобудівного розвитку // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.–2014.— С. 8-10. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/149/

2015

1.Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І.Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове видання). – Миколаїв, 2015. - № 4. – С. 331-334, ISSN (оnline): 2413-3965. http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/579-gnatchenko-e-yu-gajko-yu-i-menedzhment-marketingovoji-diyalnosti-pidpriemstva-budivelnoji-galuzi.

2.Гайко Г.І., Кравець В.Г., Булгаков В.П., Гайко Ю.І.. Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема «Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище» // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво", 2015.– №29.– С.18-24. ISSN: 2079-5688. http://mining.kpi.ua/article/view/51956/55393.

2016

1. Гайко Ю.И., Шишкин Э.А. Комплексный подход к реновации промышленной застройки // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.84-85.

2. Шишкин Э.А., Гайко Ю.И. Рециклинг строительных отходов в условиях реконструкции городской застройки // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.123-124.

3. Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства Харківської області // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання). – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 475-482, ISSN (Online): 2413-3965. http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1746-gajko-yu-i-gnatchenko-e-yu-strategiya-innovatsijnogo-rozvitku-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-kharkivskoji-oblasti.

4. Гайко Ю.І., Завальний О.В., Шишкін Е.А., Курбатова О.О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інженерної інфраструктури м. Харкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін.– К., КНУБА, 2016.–Вип.42.– С.163-171, ISSN 2077-3455, http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf.

5. Семенов В.Т. Шишкін Е.А., Гайко Ю.І. Переробка будівельних відходів в умовах редевелопменту міських територій // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2016.– Вип.8-9.– С.248-256. ISSN 978-617-7185-03-0. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-8-9-2016.

6. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія / під заг. ред. В.Т. Семенова, І.Е. Линник; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016.–300с., ISВN 978-966-695-389-9.

7.Завальний О.В. Гайко Ю.І. Організаційні можливості вищої технічної освіти в забезпеченні громадянського виховання студентів // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 28-29 квітня 2016 р.; тези доповідей.– Харків: ХНУМГ , 2016. —С. 53-55, http://eprints.kname.edu.ua/44917/

2017

1.Гайко Ю.І. Основні принципи забезпечення екологічної безпеки міського середовища в умовах постіндустріального розвитку міст // Архітектура та екологія: Матеріали VIIІ Міжнар. науково-практичної. конф., Київ, 31 жовтня–01 листопада 2016 р.:–К.: НАУ, 2016. – С. 70-71.

2.Гайко Ю.І. Концептуальний підхід до розробки проектів редевелопменту промислової нерухомості // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. — С.59-60.

3.Шишкін Е.А., Гайко Ю.І., Завальний О.В. Проблеми та перспективи планування території новостворених територіальних громад на прикладі Старосалтівської об’єднаної територіальної громади // Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін – К., КНУБА, 2017.– Вип.63.– С.490-498, ISSN 2076-815Х. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf.

4.Гайко Ю.І. Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва / Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.. Куліков П.М.– Київ: КНУБА, 2017.– Вип.11-12.– С.399-409. ISSN 2519-8661, https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpeGJ5OE4yTjNyaTg/view

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації. Курс дистанційного навчання Мoodle. 01.12.16 – 10.02.17 з отриманням сертифікату з оцінкою "відмінно".

Підвищення кваліфікації в проектній фірмі «Авуар» м. Харків 01.11.16 – 30.11.16.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Гайко Ю.И. Проектирование технологии земляных работ при застройке рекультивируемых территорий:учебное пособие / Ю.И. Гайко, В.П. Воронин.–. Киев: Учебно-метод. кабинет высшего образования Минобразования Украины, 1992.-112с., тираж 500 экз.

2. Гайко Ю.І. Проектування технології земляних робіт під час забудови рекультивованих територій: навчальний посібник / Ю.І. Гайко, В.П. Воронін.– Київ: НМК ВО,1993.-98с. Тираж 500 екз.

Навчально-методичні матеріали

1.Линник І.Е., Гайко Ю.І. Навчальна програма дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство».

2.Линник І.Е., Гайко Ю.І. Робоча програма дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство».

3.Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Е. Линник, Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 25 с.

4.Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах: конспект лекцій з дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 0601«Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Е. Линник, Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 36 с.

5. Гайко Ю.І. Навчальна програма дисципліни «Основи наукових досліджень" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

6.Гайко Ю.І. Робоча програма дисципліни «Основи наукових досліджень" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

7.Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

8.Гайко Ю. І. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство»)) / Ю. І. Гайко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 46 с.

Список дисциплін

Утримання міської забудови.

Інженерна підготовка міських територій.

Комплексне освоєння міської забудови.

Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах.

Основи наукових досліджень.

Розроблені електронні навчальні курси

Основи наукових досліджень.