Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гавриличенко Євгенія Вікторівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова,

заступник декана факультету економіки і підприємництва з методичної роботи, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту

Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05

Місце роботи

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

заступник декана факультету економіки і підприємництва з методичної роботи Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону

Адреса електронної пошти

Evgeniya.Gavrilichenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Гавриличенко Є. В. Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунального комплексу / Є. В. Гавриличенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев: Техника, 2013. – Серия «Экономические науки». – Вып. 108. – С. 148–152

2. Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів / Є. В. Гавриличенко // Молодий вчений: наук. журн. – Херсон: «Гельветика», — 2015. — № 3. – С. 53–57

3. Гавриличенко Є. В. Оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону [Електронний ресурс] / Є. В. Гавриличенко // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. –Дніпропетровськ : ДДАЕУ. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3826

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гавриличенко Є. В. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства / Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна, К. А. Мамонов // Актуальні проблеми економіки: фах. економ. журн. – Київ : НАУ, – 2014. – № 8. – С. 127–135 Посилання Scopus

2. Гавриличенко Є. В. Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання / Є. В. Гавриличенко, О. Є. Соловйова // Бізнес Інформ: міжнар. наук. економ. журн. –Харківв : ХНЕУ. – 2013. – № 10. – C. 232–238

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle». Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації № 12СПК 757312, від 17.05.10 р.

2. Сертифікований курс "Управленческий учет и планирование в прикладном решении 1С: Управление торговым предприятием 8 для Украины". Свідоцтво № 2110062422967, 2013 р.

3. Business English Certificate Preliminary, Cambridge English Language Assessment, Reference No.153UA0100037, 2015 р.

4. First Certificate sn English (Council of Europe Level B2), Cambridge Assessment English, Reference No.184UA0100018, 2018 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Практикум – Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения специальности 7.050106 “Учет и аудит”. Составит. Мочалина З.Н., Гавриличенко Е.В., Шекшуев И.А. - Харьков: ХНАМГ, 2007 -169 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Харламова О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент і 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / О. В. Харламова, Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 166 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Харламова, Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 50 с.

3. Методичні рекомендації до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 19 с.

Список дисциплін

Облік і аудит, Внутрішній аудит, Облік і аудит в зарубіжних країнах, Аудит в зарубіжних країнах, Біржова діяльність

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Облік і аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1559

Аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1408

Біржова діяльність

Спеціаліст

Облік і аудит

Денна/Заочна

824

Облік у зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

290