Вяткін Костянтин Ігорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

Прізвище, ім'я, по батькові

Вяткін Костянтин Ігорович

Посада, науковий ступінь

Старший викладач кафедри Міського будівництва, кандидат технічних наук

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, магістр з відзнакою.

Досвід роботи

Робота на будівельних майданчиках: підсобний робітник, бригадир. Заступник директора по роботі з персоналом у будівельній фірмі " КАН". Технік по ремонту і обслуговуванню ПТКС в компанії "Альфа Пей Термінал". Голова Ревізійної комісії профкому студентів ХНУМГ імені О.М.Бекетова. Заступник директора в компанії "Альфа Пей Термінал". Аспірант кафедри Технологій будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Асистент кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі і нерухомого майна. Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами. Асистент кафедри технологій будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Асистент кафедри Міського будівництва. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Старший викладач кафедри Міського будівництва.

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва, приймальна комісія ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Тема дисертації

Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату

Електронна адреса

vyatkin.k.i@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Вяткін К.І. Ефективність застосування в’яжучих поліфункціонального призначення та бетонів на їх основі для розвитку транспортної інфраструктури України / Т.Д. Рищенко, К.І. Вяткін // Наук.-техн. зб. «Комунальне господарст-во міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 2012. – Вип. 103. – С. 98-104.

Вяткин К.И. Использование вторичного сырья и отходов производства при изготовлении вяжущих материалов / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – Вип. 48 (945). – С. 157-162.

Вяткин К.И. Применение отходов нефтеперерабатывающей промыш-ленности в производстве строительных материалов / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 2013. – Вип. 109. – С. 33-37.

Вяткин К.И. Химические реакции и технологический процесс обжига портландцементного клинкера / Г.Н. Шабанова, К.И. Вяткин // Будівельні ма-теріали, вироби та санітарна техніка. – 2015. – № 56. – С. 40-45.

Вяткін К.І. Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва порт-ландцементів / К.І. Вяткін // Науковий вісник будівництва. – 2015. – № 4 (82). – С. 118-122.

Vyatkin K.I. Analysis of the issue of oil industry waste and possible ways of its solution / K.I. Vyatkin, T.D. Ryshchenko // 2nd International Scientific Conference «European Applied Science: modern approaches in scientific research», February 18-19, 2013: Papers. – Stuttgart, 2013. – V. 3. – P. 86-88.

Вяткін К.І. Деякі аспекти оцінки землі в Україні / К.І. Вяткін // Євро-пейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні: міжнар. наук.-практ. конф, 26-27 бер. 2015 р.: тези доп. – Харків, 2015. – С. 108.

Вяткін К.І. Екологічні проблеми утилізації продуктів нафтопереробки / К.І. Вяткін // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд: VII міжнар. наук. конф., 20-21 жовт. 2015 р.: тези доп. – Харків, 2015. – С. 25-27.

Вяткин К.И. Использование отходов газовой промышленности в про-из-водстве портландцемента / [Г.Н. Шабанова, В.П. Сопов, М.А. Власова, К.И. Вяткин] // Эффективные технические решения в строительстве с использо-ванием бетонов нового поколения: Междунар. научн.-практ. конф., 28-29 окт. 2015 г.: матер. конф. – Харьков, 2015. – С. 137-142. Здобувачем досліджено кінетичні особливості застосування газошламів у виробництві портландцементу.


Статті у фахових виданнях

Вяткін К.І. Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях/ Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 132/2016, сс.121-126.

Вяткін К.І. ГІС-забезпечення у раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови Збірник наукових праць ХНУБА. – Харків, № 4 том 86, 2016 сс. 283 - 286

Вяткін К.І. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем / Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 133 / 2017

Статті у збірниках наукових праць

Вяткін К.І. Геоінформаційні технології для транспортної галузі міського будівництва Зб. наук. праць НТУ. – Луцьк, 2016 [ Index Copernicus]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Вяткин К.И. Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6/6 (78). – С. 16-21.

Вяткин К.И. Обоснование возможности использования газошламов с целью повышения энергоэффективности портландцемента / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 157. – С. 39-43.

Вяткін К.І. Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 165 / 2016. сс. 178 – 183 [ Index Copernicus]

Вяткін К.І. Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 166 / 2016. сс. 60 – 68 [ Index Copernicus]

Вяткін К.І. Дослідження земельного адміністрування та геоінформаційного забезпечення міського будівництва України технологический аудит и резервы производства №1/4(33) 2017 сс. 24-29 [ Scopus, Index Copernicus та інш.]

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

15.06.2016/30.06.2016 - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, підвищів кваліфікацію по курсу "Організація і управління діяльністю ОСББ"

14.02.2017 - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, "Теорія і практика роботи в Moodle"

Отримання грантів, премій, стипендій

Стипендіат Обласної профспілки працівників освіти і науки України з 2010 по 2014 роки

Стипендіат Президента України з 2012 по 2014 роки

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Вяткін К.І. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища / [К.А. Мамонов, А.Є. Ачкасов, О.В. Димченко, Є.І. Кучеренко, К.О. Метешкін, Г.П. Підгрушний, О.С. Славін-ська, В.І. Торкатюк, В.Д. Шипулін, Л.М. Шутенко, І.С. Глушенкова, В.О. Мак-сименко, В.О. Пеньков, О.Є. Поморцева, Д.О. Пруненко, І.С. Творошенко, К.В. Доля, Т.В. Анопрієнко, О.В. Пиркова, Ю.Б. Радзінська, Д.В. Шаульський, К.І. Вяткін, С.О. Глушенков, Є.В. Грицьков, О.О. Конопліна, О.І. Угоднікова] // Монографія. – Харків: ФОП Панов А.М., 2015. – 250 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд, Реконструкція житлових будинків і споруд, Планування міст і транспорт, Основи містобудування, Технічна експлуатація будівель і споруд, Науково-дослідна робота студентів

Розроблені електронні навчальні курси

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд