Волгіна Наталія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Волгіна Наталія Олександрівна

Посада

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освіта

 • Харківська національна академія міського господарства, 1996-1998 рр., спеціальність "Економіка підприємств", диплом магістра з відзнакою, 1998 р.
 • Харківська національна академія міського господарства, 1992-1998 рр., спеціальність "Економіка підприємств міського господарства", диплом спеціаліста з відзнакою, 1998 р.
 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 1982-1992 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

nvolgina30.06@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті та тези у наукових виданнях

1. Н.О. Волгіна Формування інноваційної складової реформування житлово-комунального господарства України / Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014р. - Випуск 7. [Електронний ресурс]. – [1].
2. Волгіна Н.О. Державно-приватне партнерство і проблеми підвищення ефективності капітального ремонту житлового фонду / Н.О. Волгіна // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Економiко-правовi аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралiзацii економiки Украiни». - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.- С.113-115. [2].
3. Волгіна Н.О. Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищі / Н.О. Волгіна // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.75-77 [3].
4. Волгіна Н.О., Кононенко О.Ю. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання / Н.О. Волгіна, О.Ю. Кононенко // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.46-49 [4].
5. Волгіна Н.О., Слободенюк О.В. Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління / Н.О. Волгіна, О.В. Слободенюк // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.67-69 [5].
6. Славута О.І., Волгіна Н.О. Трансформація HR-адміністрування в умовах сучасності / О.І. Славута, Н.О. Волгіна // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Економiчнi проблеми та перспектви розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапi». - Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С.6 [].


Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. С.Ю. Юр'єва, Н.О. Волгіна, Н.В. Дріль Highlights aspects of functioning and development of the business education in Ukraine: world and European tendencies / Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» / Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles / Pegasus Publishing, Lisbon. - 2015р. [Електронний ресурс]. – [6].
2. Н.О.Волгіна Напрямки підвищення ефективності системи матеріального стимулювання персоналу на підприємствах житлово-комунального господарства / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2013р. - Выпуск 109. [Електронний ресурс]. – [7].
3. Н.О. Волгіна Модернізація і розвиток інфраструктури водопостачання та водовідведення на регіональному рівні / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2010р. - Выпуск 96. [Електронний ресурс]. – [8].
4. Н.О. Волгіна Використання інструментів фінансового ринку для залучення інвестиційних ресурсів у комунальне господарство / Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов". - 2010р. - Выпуск 92. [Електронний ресурс]. – [9].

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. О.І. Славута, Н.О. Волгіна Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоповерхових будинків / Наукове фахове видання Чорноморського державного університету імені Петра Могили. - 2017р. - № 7. [Електронний ресурс]. – [10].
2. Н.О. Волгіна, С.М. Гайденко Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України / Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету “Ефективна економіка”. - 2016р. - № 5. [Електронний ресурс]. – [11].

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ІНДЕКСИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
УСІ
ПОЧИНАЮЧИ З 2012

Статистика цитування

15

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • “Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля і природних ресурсів”, 2014 р.
 • “Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle”, 2009 р.
 • Підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації НТУ "ХПІ", 2005-2006 рр.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 280 с. [12]

Навчально-методичні матеріали

 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комплексний тренінг на підприємствах міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2012. – 14 с. [13]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ознайомча практика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2012. – 12 с. [14]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2009. –20 с. [15]
 • Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2009. –118 с. [16]
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХНАМГ, 2007. – 32 с. [17]
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансовий ринок» і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХДАМГ, 2004. – 52 с. [18]
 • Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий ринок" / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. О. Волгіна – Харків : ХДАМГ, 2003. – 81 с. [19]

Список дисциплін

Список дисциплін

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
СТУПІНЬ/ ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/НАПРЯМ
ФОРМА НАВЧАННЯ
Статистика підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Планування і контроль на підприємстві

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Фінанси будівельного підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Фінанси підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Фінанси підприємства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

НАЗВА КУРСУ
СТУПІНЬ/ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ФОРМА НАВЧАННЯ
ID КУРСУ

Фінансовий ринок

Спеціаліст

Економіка підприємства

Денна/Заочна

279

Ознайомча практика

Бакалавр

Економіка підприємства

Денна/Заочна

1731