Влащенко Наталія Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Photoicon.png
Влащенко Наталія Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Влащенко Наталія Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т екон. наук

У 2002 р. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Менеджмент організацій" (міжнародний туризм)

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону

Адреса електронної пошти

Nataliya.Vlaschenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Влащенко Н. М. Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території / Н. М. Влащенко // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 70–80. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_108_9
 • Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва / Н. М. Влащенко // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 92–97. Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_3_2016.pdf
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств / Н. М. Влащенко // Економічний форум: наук. журнал. – Луцьк. – ЛНТУ, 2015. – № 3. – С. 279–284.
 • Влащенко Н. М. Кластерні технології як базис розвитку туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, Т. В. Гордієнко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 113. – Х. : ХНУМГ. – С. 341–349.
 • Влащенко Н. М. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2013. – № 7. – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 181–186.
 • Влащенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 147–150.
 • Влащенко Н. М. Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 90–96.
 • Влащенко Н. М. Аналіз доступності санаторно-курортних послуг вітчизняних і закордонних курортних регіонів / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 102. – Х. : ХНАМГ. – С. 480–494.
 • Влащенко Н. М. Закономірності економічного розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 100. – Х. : ХНАМГ. – С. 393–400.

Статті у збірниках наукових праць

 • Влащенко Н. М. Особливості національного законодавства щодо ліцензування санаторно-курортних послуг / Н. М. Влащенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (Харків, квітень 2016). – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 238–240. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-AemgU6zRbubWM3bzhnUUw3UGc/view
 • Vlashchenko N. Investment support of hotel facilities / N. Vlashchenko, O. Kostenko // Young researchers in the global world: vistas and challengers (Kharkiv, May 20, 2016). – C. 21–22.
 • Влащенко Н. М. Індикатори формування туристського іміджу міста / Н. М. Влащенко, К. О. Бутенко // Матеріали наук.-практ. конф. «Регіон – 2016 : стратегія оптимального розвитку». - Харків, 10 – 11 листопада 2016 р. – С. 114–116. Режим доступу: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/files/+%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%A0%D0%B5%D0%B3i%D0%BE%D0%BD-2016%20(1)(2).doc
 • Влащенко Н. М. Формування механізму інформаційного забезпечення реалізації готельних послуг / Н. М. Влащенко, К. О. Саєнко // Материали міжнародної наук.-практ. конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». - Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 р. – С. 23–24. Режим доступу: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/formuvannja_mekhanizmu_informacijnogo_zabezpechennja_realizaciji_gotelnikh_poslug/54-1-0-1244
 • Влащенко Н. М. Формування інвестиційного клімату вітчизняного туристсько-рекреаційного комплексу / Н. М. Влащенко , І. О. Чурицька // Матеріали IІ жіжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стан і перспективи сучасного туризму». - Суми, 23 листопада 2016 р. – С. 21–26.
 • Довгаль Т. О., Влащенко Н. М. Роль туристсько-рекреаційного комплексу в активізації розвитку регіональної економіки / Т. О. Довгаль , Н. М. Влащенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». - Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dovgal2.htm
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення системи оперативного контролю маркетингової діяльності готелю / Н. М. Влащенко : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих науковців [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М, Бекетова. – С. 70-73.
 • Влащенко Н. М. Пропаганда в комплексі маркетингових комунікацій готелю / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Інноваційні технології в індустрії туризму»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 160–165.
 • Voytevich P. Formation of Resort and Tourism Regions Development Strategy in Ukraine / P. Voytevich, N. Vlashchenko, O. Kostenko // Збірник наукових праць ХНАДУ «Integration processes and innovative technologies. Achievements and Prospects of Engineering Sciences (in foreign anguages). – Т. 4. – С. 257–259.
 • Влащенко Н. Н. Совершенствование управления ассортиментом услуг рекреационного предприятия с учетом фактора сезонности / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Технологии бизнеса и сервиса: теория и практика»], (Белгород, 26 ноября 2014 г.). – Белгород: ИД «Белгород», НИУ «БелГУ» 2014. – 268 с. – С. 53–57. (Статья на конференции – 6 стр.).
 • Влащенко Н. М. Оцінка ефективності маркетингової діяльності готельних підприємств / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVII наук.-техніч. конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, (Харків, 23 – 25 квітня 2014). – Х. : ХНУГХ. – Ч. 2 «Економічні та гуманітарні науки». – С. 206–207.
 • Влащенко Н. Н. Кластерные технологии как базис управления санаторно-курортным комплексом / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Развитие индустрии туризма в контексте трансграничного сотрудничества»], (Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 65–70.
 • Влащенко Н. М. Міжгалузеві зв’язки як забезпечуюча система індустрії туризму / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 28 – 29 березня, 2013 р.) – Х. : ХНУМГ, 2013. – С. 15–16.
 • Влащенко Н. Н. Украино-российское трансграничное сотрудничество в сфере туризма: современное состояние и перспективы / Н. Н. Влащенко : сборник материалов по итогам Научной сессии НИУ «БелГУ» (г. Белгород, 10 – 17 апреля 2013 г.) / под. Ред. Богомазовой И.В. – Белгород: ООО «Зебра», 2013. – 159 с. – С. 17–19.
 • Влащенко Н. М. Перспективи готельних підприємств щодо організації медичного і оздоровчого туризму / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVІ науч.-технич. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, (Харьков, 24.04.2012). – Х. : ХНАГХ. – Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 184–186.
 • Влащенко Н. М. Інвестиційне забезпечення готельних підприємств: сучасність і перспективи / Н. М. Влащенко // Матеріали регіон. наук.-практ. конференції [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 26 – 27 квітня 2012 р.) – Х. : ХНАМГ, 2012. – С 93–95.
 • Влащенко Н. М. Державне регулювання санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції [«Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду»], (Сімферополь-Ялта, 3 – 5 листопада 2011 р.). – С. 46–50. (Стаття на конференції – 5 стор.).
 • Влащенко Н. М. Готельне господарство в інформаційному суспільстві: проблеми і перспективи розвитку / Н. М. Влащенко, Б. В. Юрченко : материалы междунар. науч.-прак. Интернет-конф. [«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2011»], (Одесса, 21.06. – 30.06.2011). – Одесса : Черноморье, 2011. – Том 13 «Экономика, Туризм и Рекреация, География, Геология» – С. 57–58.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

21

18

h-індекс

3

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Влащенко Н. М. Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 153 с.
 • Влащенко Н. М. Інноваційні технології в готельному господарстві : навч. посібник / Н.М. Влащенко – Х. : Вид-во ТОВ «Друкарня МАДРИД», 2014. – 128 с.
 • Влащенко Н. Н. Социально-экономический механизм управления региональным санаторно-курортным комплексом (на примере АР Крым) : монография / Н. Н. Влащенко : LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2014. – 94 c.

Навчально-методичні матеріали

2017

 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 29 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45171/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління курортами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 36 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45627/ , вільний).

2016

 • Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Поколодна, Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 41 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43518/ , вільний).

Інноваційні технології у готельному господарстві Інноваційні технології в туризмі Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії Сіті-брендинг Управління курортами

Розроблені електронні навчальні курси