Великих Ксенія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошукуЗміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ВЕЛИКИХ КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, к.е.н.

Освіта

У 2001 р закінчила економічний факультет Харківської державної академії міського господарства (спеціальність менеджмент готельного господарства та туризму).

У 2001 році вступила до аспірантури Харківської державної академії міського господарства.

У 2006 р захистила дисертацію кандидата економічних наук

Професійний досвід

З 2004 р - викладач кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

З 2007 р. по теперішній час доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра менеджменту і адміністрування Харківський национальний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Ефективність створення і споживання промислових виробів

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1.Великих К.О. Шляхи впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах ЖКГ міста. Наукове видання . – Харків: Вид – во «Форт»,2010. – С.291 – 318.

Статті у фахових виданнях

1.Великих К.О. Порядок и состав экономических расчетов при оценке инновацион-ных проектов.Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2001. - №24. - С.122-124.

2.Великих К.О., Косенко О.П. Исследование структуры экономических циклов жизни электрических изделий.Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2002. - №8-1.-С.205-210.

3.Великих К.О. Повышение эффективности функционирования организационных структур электротехнических предприятий. Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2002. – Вып.46. – С.175 – 177.

4.Великих К.О. Пути обновления средств в электротехнической промышленности Украины.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2002. – Вып.37. – С.164 – 166.

5.Великих К.О. Пути развития электро - технической промышленности Украины.Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №10. - С.33-36. 6.Великих К.О. Анализ эксплуатационных затрат электротехнических изделий.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2004. – Вып.56. – С.139 –142. 7.Великих К.О. Состав и методы определения потерь при отказах городского электротранспорта.Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2004. - №25. - С.45-48.

8.Великих К.О. Электротехническое обеспечение ремонтно-эксплуатационных нужд городского электротранспорта.Вісник Національного технічного університе- ту «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №22. - С.150-155

9.Великих К.О. Классификация функций и принципов установления цен.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2005. – Вып.65. – С.231-236.

10.Великих К.О. Методика определения потребности в электроизделиях для нужд городского электрического транспорта.Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2003. - №22 (21). - С.227-232.

11.Великих К.О. Теоретические аспекты ценообразования промышленной продукции.Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Харків: НТУ»ХПІ», 2005. - №30. - С.55-58.

12.Великих К.О. Особливості ціноутворення промислової продукції в сучасних умовах.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2006. – Вып.73. – С.181-183.

13.Великих К.О. Основы функционирования и развития экономики жилищной сферы в процессе рыночных преобразований.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2008. – Вып.85. – С.428-433.

14.Великих К.О. Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електротехнічній продукції.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2008. – Вып.80. – С.119-124.

15.Великих К.О. Дослідження енергозбереження в житлово – комунальному господарстві як складова частина системи життєзабезпечення міста.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2009. – Вып.87. – С.76-81.

16.Великих К.О. Современные проблемы развития регионов Украины.Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техніка, - 2009. – Вып.87. – С.200-207.

17.Великих К.О. Проблеми фінансового планування в сучасних умовах Науково-технічний збірник ХНУМГ.Комунальне господарство міст.- Серія економічні науки.-2014.- Випуск 115.- С.19-23.

18.Великих К.О. Економічна криза та ії наслідки для невеликих компаній Науково-технічний збірник ХНУМГ.Комунальне господарство міст.- Серія економічні науки.-2015.- Випуск 122.- С.50-52.

19.Великих К.О. Методологічні основи визначення потреби в електротехнічних виробах Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.- 2016.-Випуск 129.-С.11-14

20.Великих К.О. Удосконалення класифікації принципів ціноутворення Науково-технічний збірник ХНУМГ. Комунальне господарство міст. - Серія економічні науки.-2016.- Випуск 129.- С.20-22.

Статті у збірниках наукових праць

1.Великих К.О.,Райт М., Перерва П.Г., Кобелев В.Н. Источники инвестиций в инновационные проекты. Збірник наукових праць «Наука і освіта».-Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.299-310.

2.Великих К.О.,Горбатенко І.В. Экономическая оценка инновационных проектов.Тези доповідей міжнародної наукової конференції.- Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.644.

3.Великих К.О. Удосконалення економіки і організації експлуатаційного забезпечення засобів праці.Тези доповідей міжнародної науково-практ. конференції. «Оптимум-2001» Харків: НТУ «ХПІ», 2001.-С.60-61

4.Великих К.О. Социально-экономическая эффективность перевозок городского электротранспорта. Тези доповідей X11 міжнародної науково-практ. конференції. Харків: НТУ «ХПІ», 2004.-С.600.

5.Великих К.О. Формирование потребности в электроизде лиях для нужд городского электрического транспорта. Тези доповідей міжнародної науково-практ. конференції. «Оптимум-2003» Харків: НТУ «ХПІ», 2003.-С.29-31

6.Великих К.О., Яковлев А.І. Социально-экономическая оценка надежности электрооборудования горэлектротранспорта. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№7, 2005;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.85-88.

7.Великих К.О.,Яковлев А.І. Развитие методов определения социально – экономической эффективности портфеля проектов. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№6, 2006;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.248-249.

8.Великих К.о.,Яковлев А.І. Оценка эффективности комплексного проектирования. Междунар.научно-практ. конф. Вып.№4, 2007;М. Минобразования РФ, отделение экономики РАН.-С.273-275.

9.Великих К.О. Перспективи розвитку будівельного комплексу України. Міжнародна.науково-практична інтернет - конф Харків: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, – 2014 . С. 6-8.

10.Великих К.О. Украина в условиях глобализации: преимущества и риски . Міжнародна.науково-практична конф. Черкаси: ЧДТУ – 2014. С. 34-36

11.Великих к.О., О.м. Баєва Финансовый менеджмент в кризисной ситуации. Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Санкт-Петербург–Відень, «30» листопада 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — 136 с. С.81- 84 .

12.Великих К.О. Розроблення маркетингового плану за концепцією 4Р. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. Дніпро: НО«Перспектива», 18-19 листопада 2016.-Ч.1.-С.92-95

13.Великих К.О. Роль фінансового менеджера в період кризи.Матеріали II Міжнародної науково – практичної конференції (м. Дніпро, 17-18 березня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Ч.1. С. 50-52.

14.Великих К.О. Розвиток міст в умовах урбанізації: тенденції, проблеми. Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 191-193.

15.Великих К.О., Манецька Ю.Р. Формування регіональної політики розвитку людського капіталу. Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С. 241-243.

16.Великих К.О.,Рощупкіна С.В. Роль освіти в концепції сталого розвитку. Матеріали Всеукраїн. наук.практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. М. Бекетова, 2017. С. 321-322.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. ХНУМГ ім.О.М.Бекетова в ЦПКПК і ДН по темі: «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання «Мооdle»від 26.09.2014р. І з курсу «Організація та управління діяльністю ОСББ» від 25.06.2014р.

2. Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Харківського національного технічного університету (ХПІ) з 28.11.16р. по 28.12.16р. Тема : «Бізнес-планування в менеджменті організацій».

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1.Великих К.О., Сніжко С.В. Менеджмент у паливно – енергетичному комплексі. Х.: ХНАМГ, 2009. – 343с. Навчальний посібник з грифом МОН України, протокол №14/18 – Г - 24 від 09. 01.2009р.

Навчально-методичні матеріали

1.Великих К.О., Качев О.С. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). Харків: ХНАМГ, 2008. – 36с.

2.Великих К.О.,Качев О.С. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). Харків: ХНАМГ, 2009. – 23с.

3.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Бізнес – планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.090605 – «Світлотехніка та джерела світла»).Харків: хНУМГім.О.М.Бекетова,2015. – 16с.

4.Великих К.О. Конспект лекций. Организация промышленных предприятий, бизнес – планирование в условиях рынка. (для студентов 5 курса всех форм обучения специальностей 7.090603 – ЭСЭ , 7.090605 – СИС, а также для иностранных студентов). Харьков: ХНУГХ им.А.Н.Бекетова,2015. – 82с.

5. Великих К.О., Станкевич В.П. Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта «Электроснабжение районов и городов» ( для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.050701, 8.050701 – «Электротехнические системы электропотребления», а также для иностранных студентов). Харьков: ХНАГХ,2008. – 58с.

6.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова,2015. – 46с.

7.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» та 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла».Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова,2016. – 32с.

8.Великих К.О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Бізнес-план виробничої діяльності електроремонтного цеха промислового підприємства»( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» (за видами),7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»,а також для іноземних студентів).Харків: ХНУМГ,2017.- 35с.

9.Великих К.О. , Карлова А.О. та ін. Соціально-економічний розвиток території: формування інвестиційної привабливості. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 182с.Колективна монографія. Протокол № 10 від 06.05.2016р.

Список дисциплін

"Бізнес-планування в умовах ринку", "Основи менеджменту", "Основи маркетингу".

Розроблені електронні навчальні курси