Бібік Наталя Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бібік Наталя Валеріївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бібік Наталя Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адімінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господасртва, 2006, магістр обліку та аудиту

Професійний досвід

2010-2014 рр. к.е.н., асистент кафедри економіки будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

травень 2013 р. - вересень 2020 директорка Центру міжнародної діяльності та освіти.

з 2013 р. - по теперішній час менеджер проектів Центру регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/.

лютий 2014 р. – по теперішній час Директорка гендерного центру Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова http://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra/nasha-komanda.

з 2014 р.- по теперішній час к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Дис. економ. канд. наук: номер спеціальності / Н. В. Бібік ; Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України. — м. Харків.,2010 рік.

Адреса електронної пошти

nvbibik@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Бібік Н.В. Регіональна політика як головний інструмент зниження територіальних диспропорцій в регіонах України/ Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; відп. ред. В. М. Бабаєв. — Харків : ХНУМГ, 2014 . — С. 141-145

2. Бібік Н.В. Партизанський маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій в сучасних умовах господарювання/ Вісник Хмельницького національного університету:Науковий журнал. Економічні науки. – ХНУ, 2014.- №1(208). – С.178-181.

3. Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки/ Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя, 2014. - №1(21). – С.15 – 25.

4. Сучасний стан будівельного ринку України як індикатор стану економіки країни/ Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного університету ім. Ю. Кондратюка, 2014 - №6 (43) - С.46-51.

5. Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва/ Менеджер: Вісник Донецького державного університету управляння. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – № 1(67).– С.115 – 120.

Статті у фахових виданнях

1. Бібік Н.В., Єсіна В.О., Рудаченко О.О. Інформаційно-аналітичні засади управління бюджетуванням в об’єднаних територіальних громадах. Бізнес Інформ : наук. журн. Харків : ВД «Інжек», 2020 № 9 с. 107- 116. http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_9_0_107_116


Статті у збірниках наукових праць

1. Бібік Н.В. Регіональна політика як головний інструмент зниження територіальних диспропорцій в регіонах України/ Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; відп. ред. В. М. Бабаєв. — Харків : ХНУМГ, 2014 . — С. 141-145

2. Бібік Н.В. Партизанський маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій в сучасних умовах господарювання/ Вісник Хмельницького національного університету:Науковий журнал. Економічні науки. – ХНУ, 2014.- №1(208). – С.178-181.

3. Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки/ Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя, 2014. - №1(21). – С.15 – 25.

4. Бібік Н.В. Сучасний стан будівельного ринку України як індикатор стану економіки країни/ Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного університету ім. Ю. Кондратюка, 2014 - №6 (43) - С.46-51.

5. Бібік Н.В. Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва/ Менеджер: Вісник Донецького державного університету управляння. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – № 1(67).– С.115 – 120.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Fesenko T., Fesenko G., Natalya Bibik. The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example Kharkiv city, Ukraine) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol.3. – Issue. 2(87). – P. 25-33.

2. Tetiana Fesenko, Anatoliy Shakhov, Galyna Fesenko, Natalya Bibik, Valeriia Tupchenko. Modeling of customer¬oriented construction project management using the gender logic systems / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol.1. – Issue. 3(91). – Pp. 50-59.

3.Natalya Bibik, Nataliya Dril, Andriy Galkin. Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in Small Cities: Case Study in Ukraine. Transportation Research Procedia, Volume 16, 2016, Pages 46-53

4. Rudachenko O., Bibik N., Yesina V. Theoretical and methodological principles of financial state management system development Proceedings of the 13 th International Scientific Conference Public Economics and Administration pp.343-350

5. Бібік Н.В., Шаповал Г.М. Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні. Cучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, No 2 (8), 2019, Харків, - С. 5-15 (Index Copernicus) https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/view/124

6. Рудаченко О.О., Бібік Н.В., Чех Н.О. Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни. Науково-економічний журнал «Інтелект ХХІ», випуск 5, 2019 р., Київ. С. 82-85.

7. Ridei, N.M., Tytova, N.M., Tymoshenko, V.I., Moroz, V.V., Bibik, N.V. Improvement of methodological approaches to determining directions of financial security of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance 9(4). (2021) РР. 613-622. http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=11159


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

198

160

h-індекс

8

7

i10-індекс

8

6

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, м. Харків, 2019 р. Посвідчення №96, тема «Регіональні аспекти розвитку малого та середнього бізнесу» 18.03.2019-18.06.2019 (наказ №14/2-К від 20.03.2019 р.) (144 години)


Отримання грантів, премій, стипендій

«Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації» Номер державної реєстрації: 0119U001073, Міністерство освіти і науки

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Мозолевич Г.Я., Гордєєва І.О., Бібік Н.В. Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку/Г.Я. Мозолевич, І.О. Гордєєва, Н.В. Бібік//Методичний посібник. Практичні рекомендації Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку,Дніпро, 2016 р. - 61 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Бібік Н. В. Підприємництво і start-up: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 193 – Геодезія та землеустрій, 241 – Готельно-ресторанна справа, 281 – Публічне управління та адміністрування / Н. В. Бібік ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 101 с.

2. Бібік Н. В. Соціальна відповідальність: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування / Н. В. Бібік ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.

3. Бібік Н. В. Конспект лекцій з курсу «Техніко-економічні основи будівництва» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства) / Н. В. Бібік; Харків. нац. ун-т гір. госп-ва ім. А. Н. Бекетова. - Харків: ХНУГХ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 72 с.

4. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з курсу «Економіка інвестицій» (для студентів 5-6 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 і 8.06010103 - Міське будівництво та господарство) / Харків. нац. ун-т гір. госп-ва ім. О. М. Бекетова; упоряд .: Н. В. Бібік, Н. В. Леонова. - Харків: ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова, 2015. - 35 с.

Список дисциплін

1. Корпоративна соціальна відповідальність

2. Тренінг-курс "Start-up"

3. Підприємництво і start-up

4. Соціальна відповідальність

5. Інвестиційний аналіз

6. Бізнес проекти у підприємництві


Розроблені електронні навчальні курси