Бєльська Тетяна Валентинівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, доктор наук з державного управління, доцент

Освіта

У 1994 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «вчитель історії, методист з виховної роботи».

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: магістратуру – у 2006 році за спеціальністю «державне управління», отримавши кваліфікацію «магістр державного управління», спеціалізація «політика європейської інтеграції»; аспірантуру – у 2010 р.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійний досвід

1993-2000 рр. – вчитель історії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з ліцейними класами № 17.

З 2000 р. по 2007 р. працювала на різних посадах в органах місцевого самоврядування.

2011-2012 рр. – доцент кафедри політології та філософії у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ),

2015 – 2016 рр. – завідуюча відділом досліджень громадянського суспільства ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка».

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

З 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ ім.О.Бекетова.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту» за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2018 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту і публічного адміністрування.

Адреса електронної пошти

Tetiana.Bielska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 160 наукових праць та публікацій.

Наукові інтереси: глобальне громадянське суспільство, взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, публічна влада, публічне управління, державна політика, місцеве самоврядування, глобалізація, архетипіка.

Статті у фахових виданнях

Бєльська Т. В. Публічність як ознака суспільно-політичних явищ / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 2(10) – С.16–20. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/1/03.pdf

Бєльська Т. В. Комунікація влади та громадськості в інформаційному суспільстві / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 3(11) – С.163–169. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/5/02.pdf

Бєльська Т. В. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2013. – № 1(13) – С.60–66.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_14

Бєльська Т. В. Публічна політика і система владно-суспільних відносин: архетипний підхід / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск. – Червень, 2013. – С. 93–99.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets.vip._14

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу / Т. В. Бєльська, Е. А. Афонін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 4. – С. 9–16. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_4_4

Бєльська Т. В. Фактори впливу на державну політику в період Постмодерну / Т. В. Бєльська // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. – С. 97–101. Режим доступу : http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35631777/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_9.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501182559&Signature=WBdwW3LbCkrFXKFjWUpA91PUJvU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D35631777.pdf#page=45

Бєльська Т. В. Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – № 2 (18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. – С. 14–22. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_2%28spets.__5

Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 40. – Львів. : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 178–185. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efdu_2014_40_23

Бєльська Т. В. Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 3(19) – С.64–70.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_3_13

Бєльська Т. В. Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – спеціальний випуск. – Березень, 2015. – С. 88–93. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2015_1%28spets.__17

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 4(20) – С. 200–208. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_32

Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О.І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2015. – № 1 (47). – С. 276-282. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_41

Бєльська Т. В. Інституційний вимір глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 44. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 71-81. – http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/10.pdf

Бєльська Т. В. Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу / Т. В. Бєльська // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 179-186. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_31

Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління” / Т. В. Бєльська // Державне будівництво : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/

Бєльська Т. В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2017. – № 1. – С. 123-130.(Index Copernicus).– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2017_1_18

Бєльська Т. В. Гранично допустимий ризик в процесі прийняття рішень / Т. В. Бєльська, Ю. В. Наплеков // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 2 (7) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С.77-90. - http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/05/Публічне-урядування-2-7-укр.pdf (Index Copernicus).

Бєльська Т. В. Функціональні особливості інституційної поведінки суб’єктів глобального громадянського суспільства в зонах конфліктності / Т. В. Бєльська, Р.Р. Хасанов, // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 3 (8) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 32-42.- http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/07/Публічне-урядування-3-8_укр.pdf (Index Copernicus).

Бєльська Т. В. Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – № 4 (9) – С. 48-60. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. “Передбачуване врядування” як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2018. – № 1. – С. 61-67. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/77/files/0166a383-7e7b-426e-bc82-52f27674ffda.pdf (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Співробітництво органів влади з міжнародними організаціями як важливий аспект соціально-економічного розвитку України / Т. В. Бєльська, К. О. Хомайко // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 2 (12) – С. 68-79. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.80 (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Країни перехідної демократії в ході демократичного транзиту: архетипний аспект / Т. В. Бєльська, М. Г. Лашкіна // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 4 (14) – С. 34-50. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14.97

Статті у збірниках наукових праць

Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. : ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.) - http://www.cba.org.ua/images/stories/Monography_final_text.pdf

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи / Т. В. Бєльська // Політологічні студії : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Поділ. : Вид-во К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2016. – Вип. 5. – С. 9-23.

Бєльська Т. В. Особливості конфліктів і способів їх врегулювання в сучасному світі / Т. В. Бєльська, О.Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80.

Бєльська Т. В. Проблеми молодого покоління “waithood generation” та NEET / Т. В. Бєльська, Ю. І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А. І. та ін.]. – К. : КИМУ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93. – Режим доступу : http://vmv.kymu.edu.ua/v/p13/Збiрник_МВ_№_13__ОСТАННІЙ%2019.06.pdf

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Бєльська Т. В. Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 4 (5) – грудень 2016. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – С. 175-185. (Index Copernicus) – http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_19

Bielska T. V., Naplokov Y. V. (2017) Maximum allowable risk in decision making process, Public management. Volume 2 (7), P. 73-89. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/ 07/Англ.pdf (Index Copernicus)

Bielska T. V., Khasanov R. R. Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones, Public management. Volume 3 (8), P. 33-42. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-3.pdf (Index Copernicus)

Bielska T. V. Public governance in the condition of globalization challenges, Public management. Volume 4 (9), P. 49-62. Retrieved from: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-4-9_англ-2.pdf (Index Copernicus)

Bielska T. V., Khomaiko K. O. (2018), Cooperation of authorities with international organizations as an important aspect of social and economic development of Ukraine, Public management 2 (12), February, P. 62-71. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.80 (Index Copernicus)

Bielska T. V., Lashkina М. H. (2018), The countries of transition democracy in the process of democratic transit: an archetypal aspect, Public management 4 (14), June, P. 34-50. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14.97 (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Актуальні проблеми гендерної рівності в публічному управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" / Т. В. Бєльська, Н.С.Тимченко. – 2018. – №17. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/2018/17/4241 (Index Copernicus)

Bielska T. V., Inkin М. V. (2018), Problems of formation of asymmetric joined territotial communities: communicative aspect, Public management 5 (15), June, P. 29-40. doi: 10.32689/2617-2224-2018-15-5-29-40 (Index Copernicus)

Bielska T. V. Regional management in the condition of the condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect (Регіональний менеджмент в умовах децентралізації державної влади: соціокультурний аспект) / S. I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч.1. – С. 209-214. doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-209-214 (Web of Science)

Статті у виданнях інших держав

Бельская Т. В. Генезис властно-общественных отношений в процессе общецивилизационного развития / Т. В. Бельская // Научные ведомости БелГУ – Белгород : НИУ “БелГУ”, 2013. – № 23 (166). – Вып. 26. – С.183–188. – Серия : “Философия. Социология. Право”. – http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-vlastno-obschestvennyh-otnosheniyv-protsesse-obschetsivilizatsionnogo-razvitiya

Бельская Т. В. Конвергенция как процесс общественных отношений в эпоху глобализации / Т. В. Бельская // ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ : Գիտական հանդես (Публичное управление : научный журнал). – Երևան «Տիգրան Մեծ» (Ереван, Армения “Тигран Великий”). – 2014. – № 1–2. – С. 85–93. – http://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/Mas_1_HK-2014-1-2.pdf

Bielska Tetiana. Information warfare as a way of implementing the state policy in the modern world // Regional Development and state administration in the context of general tendencies 21 century. – Eds . V . Szymańska. – Kh : Słupsk : Publishing House “ А DNDU”, 2015. – 192 р.

Bielska Tetiana. Information resources as a strategic category of international relations and a method of influence on the state policy of the nation states / Tetiana Bielska // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. – 2015. – № 1. – Р. 5-17.

Бельская Т. В. Глокализация как аспект глобальных трансформаций в современном мире / Т. В. Бельская // Мемлекеттік баскару жᶕне кымзет (Государственное управление и государственная служба) : международн. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – 2015. – № 4. – С. 118-126. – http://journal.apa.kz/images/books/4-2015/index.html

Бельская Т. Гендерная демократия как важное направление общественных отношений ХХІ в. / Т. Бельская, М. Челидзе // WORLD AND GENDER-4 : International Scientific Conference Proceedings. – TBILISI, 2017– С.150-154. (Грузія)

Bielska T. V. Leadership in the Context of E-governance: Lessons for Ukraine / Serhii Chernov, Svitlana Haiduchenko, Tetiana Bielska, Yuriy Naplyokov, Hasrat Arjjumend // Grassroots Journal of Natural Resources, Vol. 1, No. 1 (2018) . – Р. 62-68. (Індія)

Монографії, підручники, посібники, довідкові видання тощо

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Серія “Відкрита дослідницька концепція”).

Бєльська Т. В. Глокалізація як регіональний сценарій глобалізаційних процесів / Т. В. Бєльська // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : “Друкарня Мадрид”, 2017. – С. 76-85 (334 с.)

Бєльська Т. В. Геополітичні виклики у сучасному світі // Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego : monografia, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, S. 8–19. (334 s.)

Державна політика і демократичне урядування: становлення та взаємовплив : підручник / авт. кол. : Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички, В. А. Шахова. – К. : “К.І.С.”, 2016. – С. 185–201 (264 с.). - http://www.ipas.org.ua/index.php/library/educational-materials/296-public-policy-and-democratic-governance

Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів : аналітична доповідь (на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”) / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. – К. : НІСД, 2016. – 72 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/gromadyanske_suspilstvo-3eeda.pdf

Бєльська Т. В. Можливості місцевої влади у процесах адаптації ВПО у приймаючих громадах / Т. В. Бєльська // Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – С. 25-30. (140 с.) - http://ief.org.ua/docs/sr/295.pdf

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Чернов, Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 11 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 11 с.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т.В.Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 44 с.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 17 с.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

79

67

h-індекс

5

4

i10-індекс

1

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування за кордоном:

«VІІ Українська школа самоврядування» (Польща, м. Варшава, 23 – 30 травня 2009 р.),

стажування в Німеччині на запрошення ГО «Дружба сердець» (м. Марбург, 26 квітня – 10 травня 2010 р.),

освітня поїздка-стажування на запрошення НГО «Україна в Європі» (Італія, 30 березня – 6 квітня 2013 р.),

освітня поїздка-стажування з питань політичних систем та державного управління в Німеччині, Франції, Бельгії, Польші в рамках програми Європейських студій (2 – 9 лютого 2014 р.),

освітня поїздка-стажування в політичних установах ЄС (ООН, Рада Європи) – Відень-Женева-Страсбург-Нюрберг на запрошення НГО «Україна в Європі» (12 – 18 липня 2015 р.),

Літній інститут громадянської освіти (Summer Institute of Civic Studies, DAAD (25 лип. – 5 серп. 2016 р., м. Аугсбург, Німеччина)),

стажування з питань публічного управління і менеджменту в Королівстві Іспанія в рамках міжнародної програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування (1 - 8 жовтня 2017 р.).

стажування з питань публічного управління і менеджменту у Великобританії в рамках міжнародної програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування (1 - 8 червня 2018 р.)

Список дисциплін

Викладає навчальні курси: «Муніципальний менеджмент», «Основи публічного управління», «Теорія організації».

Громадська діяльність

голова обласного осередку Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління;

член ГО «Українська асоціація європейських студій».