Баландіна Ірина Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Баландіна Ірина Сергіївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Баландіна Ірина Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т екон. наук

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Irina.Balandina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

  • Баландіна І. С. Інструменти підвищення ефективності ресурсозбереження в будівництві / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 200–207.
  • Баландіна І. С. Визначення заходів щодо ресурсозбереження та зниження втрат теплової енергії в будівлях і спорудах / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 92: Серія: Економічні науки: – К. : Техніка, 2010. – С. 128–123.
  • Кондратенко Н.О. Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві / Н. О. Кондратенко, І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 87: Серія: Економічні науки: – К. : Техніка, 2009. – С. 70–76.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

18

8

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2015

  • Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 19 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40609/ , вільний).
  • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 72 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40610/ , вільний).

2014

  • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. Ю. Давидова, І. С. Баландіна. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 28 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35878/ , вільний).

2013

  • Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. І. Усіна, І. С. Баландіна. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 10 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31001/ , вільний).

2012

  • Методичні вказівки до лабораторного заняття «Моделювання організаційно-обслуговуючих систем в закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів. Технологія повсякденного обслуговування» з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 (6.140103) "Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. І. Усіна, І. С. Баландіна. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 40 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28192/ , вільний).
  • Усіна А. І. Конспект лекцій з дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 - 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101- «Готельно - ресторанна справа») / А. І. Усіна, І. С. Баландіна, І. В. Сегеда; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 196 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26727/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси