Бабічева Ольга Федорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бабічева Ольга Федорівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бабічева Ольга Федорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.1997 - 16.02.1998 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація магістр з електромеханіки. Тема магістерської роботи "Удосконалення технології виготовлення арміруючого елемента гумово-кордних виробів для рухомого складу МЕТ". Диплом магістра (з відзнакою).

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.1992 - 08.01.1998 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація інженер-електромеханік. Тема дипломного проекту "Удосконалення технології виготовлення арміруючого елемента гумово-кордних виробів для рухомого складу МЕТ". Диплом спеціаліста(з відзнакою).

Професійний досвід

2010 - теп. час - доцент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2003-2010 рр. - асистент кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

1999-2003 рр. - аспірант кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Підвищення ресурсу пневматичних шин транспортних засобів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / Бабічева Ольга Федорівна ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2005. – 21 с.*

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Есаулов С.М. Программное проектирование автоматических средств диагностирования оборудования на транспорте / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабічева, В. М. Шавкун // Восточно-европейский журнал. – 2008. – 6/2(36).- С.39-42
 • Мовчан Н.М. О проблемах подрезинен-ного колеса трамвайного вагона Т-3 / Н. М. Мовчан , О. Ф. Бабічева // Восточно-европейский журнал. – 2004. – Вып. 2(8). – С. 25 – 26
 • Бабичева О.Ф. Особенности эксплуата-ции троллейбусных шин / О. Ф. Бабичева // Вестник национального технического университета. - №39. – 2004 - С.51-55
 • Миренский И.Г. Конструкции армирующего элемента для колес городского транспорта / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 2002. – № 45. – С.232 – 237
 • Миренский И.Г. Прогнозирование ресурса колес для разных типов троллейбусов. / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 2002. – № 38. – С.291 – 295
 • Миренский И.Г. Влияние некоторых факторов на надежность колес транспортных средств. / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 2001. – № 30. – С.241 – 249
 • Миренский И.Г. Критерий оценки ресурса колес городского транспорта / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 2001. – № 14. – С.157 – 162
 • Бабичева О.Ф. Перспектива развития пневматических шин / О. Ф. Бабичева // Вісник Харківського університету. - №506. - 2001. - С.281-284.
 • Бабичева О.Ф. Пневматические шины повышенного ресурса для колёсного транспорта / О. Ф. Бабичева // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Харьков: ХГПУ,1999.- Вып.59-С.72-74
 • Миренский И.Г. Пути повышения ресурса пневматических шин./ И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 1999. – Вип. 46. - С.35-37
 • Миренский И.Г. Оценка стойкости пневматических шин городского транспорта / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Комунальне господарство міст. – 1999. – Вип 20. - Ч.2 – С.138 - 141

Статті у збірниках наукових праць

 • Есаулов С.М. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Четвертая международная научно-практическая интернет конференция «MoodleMoot Ukraine 2016. Теория и практика использования системы управления обучением Moodle». − Київ. – 2016. (Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=76, вільний).
 • Есаулов С.М. Новые возможности систем дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х.: ХНАДУ, 2015. – С.322
 • Есаулов С.М. Пути реализации вибродиагностики электрических машин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова //Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічних засобів транспорту та систем автоматизації». – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова. –2014. С.58 – 61
 • Єсаулов С.М. Проблеми вібродіагностики асинхронних двигунів/ С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева, Н. П. Лукашова //XXXVIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 1. – Городское строительство, Электроснабжение городов, Транспорт. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.211 – 212
 • Бабичева О.Ф. Автоматизированное проекти-рование средствами системы КОМПАС/ О. Ф. Бабичева, С. М. Єсаулов, В. В. Леонтьева, Н. П. Лукашова //Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспек-тиви розвитку техніч-них засобів транспорту та систем автоматиза-ції». – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова. –2014. С.20 – 23
 • Єсаулов С.М. Автоматизація діагностики аналого-цифрових схем на транспорті/ С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева, В. В. Панченко //XXXVIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы док-ладов. Часть 1. – Городское строительство, Электроснабжение городов, Транспорт. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.208 – 210
 • Есаулов С.М. Пакеты программ для дистанционного обучения студентов/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция / "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" 5-6 декабря 2013 года. – Минск, 2013. – С.73-74
 • Есаулов С.М. Программирование учебных стендов технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, О. Ю. Чеб //Всеукраїнські конференції «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» 04.11.2013р. - Київ, 2013 – С.112-113
 • Есаулов С.М. Опыт применения системы дистанционного обучения в курсах технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева //Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні. Матеріали міжвузівської конференції 19 жовтня 2012 р. – Харків: Харк. нац. ун-т будів. та ар-хіт., 2012. – С.50 – 54
 • Есаулов С.М. Оригинальное использование средств визуализации для технической диагностики сложного оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 2. – Городской электротранспорт, Электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С.9 – 10
 • Есаулов С.М. Перспективы использования системы дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Теорія та методика електронного навчання: Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 96 – 101
 • Есаулов С.М. Особенности программирования виртуальных стендов для освоения технических дисциплин в высшей школе / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Свободное программное обеспечение в высшей школе. – Переславль, 2011, С. 77-81
 • Есаулов С.М. Применение программируемых средств для диагноза исправности оборудования в коммунальном хозяйстве/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.190-192
 • Есаулов С.М. Свободное программирование при исследовании энергосистем/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, В. В. Багричев // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.270-272
 • Есаулов С.М. Перспективы использования системы дистанционного обучения для технических дисциплин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Теорія та методика електронного навчання: Збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 96 – 101
 • Есаулов С.М. Электронные приложения пакета SINSYS для системы дистанционного обучения MOODLE / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // IХ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі" / 19-20 травня 2011 р. - Кривий Ріг, 2011- С.45-53.
 • Есаулов С.М. Моделирование электронных приложений для курсов системы дистанционного обучения / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Комп'ютерне моделювання в освіті: матеріали IV Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 12 травня 2011 р.). – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.15-16
 • Есаулов С.М. Программирование учебных стендов для прикладных дисциплин в вузах/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Международная научно-практическая конференция "FOSS Lviv-2011"- Львов, 2011, С.76-83.
 • Есаулов С.М. Компьютерное проектирование средств автоматики для электродвигателей/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ – Севастополь, 14 – 17 вересня 2010р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – С.188-189
 • Есаулов С.М. Реализация прикладной тематики технических дисциплин программными средствами/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева // Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ – Севастополь, 14 – 17 вересня 2010р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. – – С.186-187
 • Бабичева О.Ф. Виртуальное моделирование и проектирование электротехнического оборудования/ О. Ф. Бабичева, Л.Г. Катыхина, С.Я. Мирошник // Новейшие технологии в электроэнергетике. Материалы III международной научно-технической Интернет-конференции. – Х.: ХНАМГ, 2010. - С.107-110.
 • Есаулов С.М. Бесконтактная система диаг-ностирования оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова, Е.С. Костина // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.175-176
 • Есаулов С.М. Проектирование оборудования на современной элементной базе/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, В. Ф. Сидоренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.171
 • Есаулов С.М. Моделирование и реализация средств диагностики/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.П. Лукашова // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.2 Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. - Харків, 2010. - С.12-13.
 • Бабичева О.Ф. проектирование автоматизированных технологических объектов/ О. Ф. Бабичева, С. М. Есаулов, О.Р. Левчук // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції . – Харків, 2009. - С.60-63.
 • Есаулов С.М. Автоматизация средств диагностирования оборудования транспорта и их проектирование/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, М. Ю. Боровиков // ХХХVI научно–технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Харьков, 2008. - С.22-24.
 • Есаулов С.М. Применение САПР при разработке учебных программ / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.В. Гарбуз // Проблеми підготовки та перепідготовки фа-хівців у сфері інфор-маційних технлогій” / Матріали V Міжнародної науково–технічної конференції „Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ – Севастополь. – Кривий Ріг, 2008. - С.33-34.
 • Есаулов С.М. Применение микроконтроллеров на объектах городского электротранспорта / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.В. Гарбуз // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2007. - С. 204-206.
 • Миренский И.Г. Эксплуатационные особенности пневматических шин троллейбусов. / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – ч.2. Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов, 2006. – С.40
 • Клемешев А.Г. Эксплуатационные особенности пневматических шин троллейбусов. / А.Г. Клемешев , О. Ф. Бабичева // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – ч.2. Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов, 2006. – С.30
 • Бабічева О.Ф. Вибір раціональних параметрів настроювання механізму несправжньої скрученості при виготовленні гнучкого армуючого елемента / О. Ф. Бабічева // 65 Міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств. – Харків: УГАЖТ, 2003. – С.27
 • Миренский И.Г. Оценка ресурса пневматических шин / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. – ч.2 Городской электрический транспорт, электроснабжение и оснащение городов. - 2002. –С.9 – 10
 • Бабичева О.Ф. Новый подход к оценке пробега колес для безрельсового городского транспорта./ О. Ф. Бабичева // ХХХ научно-техническая конфе-ренция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХИИТ. – Харьков: ХГАЖТ. – 2002. – С.19
 • Миренский И.Г. Повышение надёжности пневматических шин / И.Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Тезисы ХХХ научно– технической конференции «Городской электрический транспорт, электроснабжение и освещение городов». Ч.2. – Харьков: ХГАГХ, 2000. – С.9

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Патенти

 • Пат. № 41820 U.Україна, МПК6 G 05 В 13/02. Система керування технологічним об’єктом / Єсаулов С.М.,Бабичева О.Ф.,Шавкун В.М.,Бабаков С.В. (Украина). – опубл. 2009, Бюл. № 11
 • Пат. № 51692 U.Україна, МПК6 G 05 В 13/00. Система керування технологічним об’єктом / Лукашова Н.П.,Бабичева О.Ф.,Храмцов А.Д.,Браславець О.С.(Украина). – опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14 (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17255/, вільний)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

28

7

h-індекс

3

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

"Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle".Свідоцтво 12СПК 577508 від 23.11.2010

ФПК і ПКЖКГ ХНАМГ

Харьков, Украина

1.09.- 30.10.2010 р.

Сертификат по ДО

Засоби діагностування систем керування перевезень пасажирів

КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

Харьков, Украина

6.05.- 30.05.2015 р.

[[]]

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Бабічева О. Ф. Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник. / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2009. – 281 с. ISBN 966-695-053-7 (з грифом МОН, протокол №1/11-6239 від 29 липня 2009 р.)(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12377/, вільний)
 • Бабічева О. Ф. Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник. / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2008. – 246 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7254/, вільний)
 • Бабичева О.Ф. Міський електричний транспорт. Навчальний посібник для 9 класів ліцею / О.Ф. Бабичева, О.С. Закурдай. - Х.: ХНАМГ - ХЛМГ, 2007.- 79с.
 • Міренський І.Г. Оцінка надійності технічних систем на стадії робочої документації. Навчальний посібник. / І. Г. Міренський , О. Ф. Бабічева; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ , 2003. – 110 с.(з грифом МОН, протокол №1/11– 1786 від 05. 05.2003р.)

Навчально-методичні матеріали

2018

 • Єсаулов С. М. Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування : навч.посібник / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 150 с. ISВN 978-966-695-471-1
 • Бабічева О. Ф. Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв, компонентів цифрових систем керування та діагностичних комплексів : навч. посібник / О. Ф. Бабічева, С. М. Єсаулов ; Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 355 с. ISBN 978-966-695-458-2


 • Єсаулов С. М. Конспект лекцій із завданнями для практичних робіт із дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 136 с.
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 31 c.систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 31 c.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 53 c.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 51 c.транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 51 c.
 • Скуріхін В. І. Конструкційні матеріали : конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. І. Скуріхін, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / В. І. Скуріхін, О. Ф. Бабічева; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с.

2016

 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 35с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42622/, вільний).
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки з дипломного проектування (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання для напрямів: 6.050702 – Електромеханіка, електротехніка та електромеханіка, спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації і електропривод). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2016. - 45с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42623/, вільний).

2014

 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)./ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2014. - 63с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36940/, вільний).

2013

 • Єсаулов С.М. Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 75с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33310/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 84с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33309/, вільний).
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). / О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2013. – 50с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33307/, вільний)
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). / О.Ф. Бабічева, Н.П. Лукашова, . - Х.: ХНАМГ, 2013. – 53с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33308/, вільний)

2012

 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних і курсової робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 44с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28354/, вільний).
 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 48с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28352/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Моделювання та досліди в середовищі пакету програм SinSys. Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок», «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4–5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»)/ С.М.Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 62с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25087/, вільний).

2011

 • Єсаулов С.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторих робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 – «Електромеханіка»))/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 66с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21421/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 74с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21296/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Системи автоматичного регулювання технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 69с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21293/, вільний).
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 – «Електромеханіка»))/ О.Ф. Бабічева, К.О. Сорока.-Х.: ХНАМГ, 2011. - 18 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21286/, вільний)

2009

 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка»)/ О.Ф. Бабічева, О.Г. Клемешев.-Х.: ХНАМГ, 2009. - 32 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12332/, вільний)
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спец. 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)/ О.Ф. Бабічева.-Х.: ХНАМГ, 2009. - 30 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12329/, вільний).
 • Єсаулов С.М. Конспект лекцій з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 - 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (050702) – «Електромеханіка»)/ С.М. Єсаулов, О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 78с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13740/, вільний).


2008

 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до курсової, розрахунково–графічної та практичних робіт з дисципліни „Автоматизоване проектування електромеханічних систем” (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092203 – „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”)./ О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов. - Х.: ХНАМГ, 2008. – 50с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4604/, вільний)
 • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5-6 курсів всіх форма навчання за спец.7.092.203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)./ О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2008. – 53с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4605/, вільний)
 • Клемешев О.Г.Конспект лекцій з дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» (для студе-нтів 3 курсів усіх форм навчання спец. 6.092100 - «Промислове і цивільне будівництво»)/ О.Г. Клемешев ,О.Ф. Бабічева.-Х.: ХНАМГ, 2008. – 68с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5670/, вільний)

2007

 • Бабічева О.Ф.Конспект лекцій з дисципліни «Конструкційні матеріали» (для студентів 1, 3 курсів усіх форм навчання спец. 6.092200 - «Електричний транспорт»)/ О.Ф. Бабічева, О.Г. Клемешев.-Х.: ХНАМГ, 2007. – 62с.
 • Бабічева О.Ф.Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту. Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт»/ О.Ф. Бабічева, О.Г. Клемешев.-Х.: ХНАМГ, 2007. – 67с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3101/, вільний)

2006

 • Міренський І.Г. Методичні вказівки до курсової та розрахунково-графічної робіт з дисципліни „Надійність технічних систем ЕТ” (для студентів 4-6 курсів денної і заочної форм навчання форм навчання спеціальності 7.092202-„Електричний транспорт”)./ І.Г. Міренський ,Л.Д. Гуракова ,О.Ф. Бабічева. - Х.: ХНАМГ, 2006. – 48 с.

2005

 • Бабичева О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Конструкційні матеріали” (для студентів 1 курсів денної форми навчання спеціальності 7.092.202 „Міський електричний транспорт”)./ О. Ф. Бабічева,А.В. Рябов ,І.Г. Міренський,В. М. Шавкун.-Х.: ХНАМГ, 2005. – 28 с.
 • Клемешев А.Г.Конспект лекций по дисциплине «Конструкционные материалы» (для студ. 3 курса спец. 6.092202 – Электрический транспорт» факультета последипломного образования и заочного обучения)/ А.Г. Клемешев ,О.Ф. Бабичева.-Х.: ХНАМГ, 2005. – 60с.

2004

 • Мовчан Н.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи проектування те експлуатації технологічного обладнання МЕТ” частина 1 (для студентів 5 -6 курсів усіх форм навчання спец. 7.092202 - „Електричний транспорт”). / Н. М. Мовчан , О. Ф. Бабічева, С.А. Закурдай.- Х.: ХДАМГ, 2004. -38с.
 • Мовчан Н.М.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи проектування те експлуатації технологічного обладнання МЕТ” частина 2 (для студентів 5 -6 курсів усіх форм навчання спец. 7.092202 - „Електричний транспорт”). / Н. М. Мовчан , О. Ф. Бабічева, С.А. Закурдай.- Х.: ХДАМГ, 2004. -38с.
 • Рябов А.В.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Метали та зварювання у будівництві” (для студентів 3 курсів усіх форм навчання спец. 7.092.103 – «Міське будівництво та господарство»)./ А. В. Рябов, О. Ф. Бабічева. -Х.: ХНАМГ, 2004. – 43 с.

2003

 • Мовчан Н.М. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования ГЭТ. Конспект лекций для студентов 5 курса специальности 7.092202 – «Электрический транспорт» / Н. М. Мовчан , О. Ф. Бабичева, С.А. Закурдай.- Х.: ХДАМГ, 2003. -68с.

(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/549/, вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Автоматизоване проектування електромеханічних систем

Магистр, спеціаліст

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Автоматизація технологічних процесів та установок

Магистр, спеціаліст

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Діагностичні комплекси

Магистр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, .

Денна/Заочна

Проектування цифрових систем керування

Магистр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої електротранспорту

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електричний транспорт.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Діагностування електрообладнання транспортних засобів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

* Автоматизация технологических процессов и установок _Есаулов С.М., Бабичева О.Ф.

Спеціаліст, Магістр

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, специализации - Электромеханические системы автоматизации и электропривод.

Денна/Заочна

387

* Автоматизированное проектирование электромеханических систем_Бабичева О.Ф.

Спеціаліст, Магістр

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, специализации - Электромеханические системы автоматизации и электропривод.

Денна/Заочна

174

* Диагностика электрооборудования ТС_ЕсауловСМ

Бакалавр

направления 6.050702-"Электромеханика", для специализации: Электрические системы и комплексы транспортных средств

Денна/Заочна

573

* ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМЛЕКСЫ *_Есаулов С.М.

Магистр

специальности 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, специализации - Электромеханические системы автоматизации и электропривод.

Денна/Заочна

1411

* ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Магистр, специалист, бакалавр

Для следующих образовательно-квалификационных уровней: - бакалавров - направления 6.050702 Электромеханика, - специалистов и магистров специальностей: 7.05070202, 8.05070202 - Электрические системы и комплексы транспортных средств; 7.05070203, 8.05070203 - Электрический транспорт; 7.05070204, 8.05070204 - Электромеханические системы автоматизации и электропривод

Денна/Заочна

79

* Микропроцессорные устройства*_Есаулов С.М., Бабичева О.Ф.

Бакалавр

направления 6.050702-"Электромеханика", для следующей специализаций: Электрические системы и комплексы транспортных средств, Электромеханические системы автоматизации и электропривод, Электрический транспорт.

Денна/Заочна

220

* ПРОЕКТИРОВАНИЕ цифровых систем управления_Есаулов С.М.

Магистр

специальности 141 - Электоэнергетика, электротехника и электромеханика, специализаций - Электрические системы и комплексы транспортных средств, Электрический транспорт, Электромеханические системы автоматизации и электропривод.

Денна/Заочна

1410