Ачкасов Анатолій Єгорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ачкасов Анатолій Єгорович

Посада

директор Навчально-наукового інституту пслядипломної освіти, заочного (дистанційного) нвчання та підвищення кваліфікації;

завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства

Освіта

Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, 1969 р., промислове та цивільне будівництво, інженер-будівельник,

Харківська державна академія міського господарства, 1997 р., економіка підприємства, економіст

Професійний досвід

працює у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з 1980 р. по теперішній час

Місце роботи

Навчально-наукового інституту пслядипломної освіти, заочного (дистанційного) нвчання та підвищення кваліфікації (ННІПОЗ(Д)Н та ПК);

кафедра економіки підприємств міського господарства

Теми дисертацій

доктор економічних наук,08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою, «Основи стратегії регулювання зайнятості населення України (теорія і практика)», 2004р.,диплом ДД № 003612

професор кафедри економіки і управління в будівництві та міському господарстві, 2005 р., атестат02ПР № 003782

Електронна пошта

Anatoliy.Achkasov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Ачкасов А. Є. Управління структурно – функціональним складом міського господарства/ Менеджмент міського розвитку: монографія. / за ред. О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 397 с (розділ монографії с. 91- 122)

Статті у фахових виданнях

1. Ачкасов А.Є., Родченко В.Б. Проблеми функціонування малих м ст України: системно-методологічний аспект. //Вестник НТУ ХПИ17. – 2009 – с. 31-34

2. Ачкасов А.Є., Фисун К.А. Применение методологии сценарного подхода в системе планирования стратегии развития региональной экономики. _ Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника. – 2006 . – вып.73. – с.122 – 128

3. Ачкасов А.Е. Предпосылки реформирования региональных рынков теплоэнергоресурсов /А.Е. Ачкасов, А.А. Воронков// Бизнес – информ. – 12(2) – 2009. – С.16 – 19.

4. Ачкасов А.Є Деякі аспекти антикризового управління підприємством / А.Є. Ачкасов, Т.Б. Воронкова, В.М. Охріменко // Коммунальное хозяйство городов. – К., Техніка. – 2009. – Вип.87. – С. 403-410.

5. Ачкасов А. Е. Анализ особенностей показателей дифференциации рядов распределения незанятого населения и возможностей инфраструктуры по предоставлению работы / А.Е. Ачкасов, А.А. Ахромкин, В.Т. Плакида, Г.И. Груба // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-технич. сб. – К.: Техника. – 2007. – Вып. 75. – С. 42-56.

6. Ачкасов А.Є. Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування / А.Є. Ачкасов, Є.М. Гелеверя, А.П. Косяк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 935. – Харків: ХНУ, 2011. – С. 81-91.

7. Ачкасов А.Е. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности строительных организаций / А.Е. Ачкасов, А.П. Косяк // БизнесИнформ. – 2012. – №11.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Сторінка у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=CIZ-sGQAAAAJ&hl=ru

Індекси цитування (станом на 28.08.2017 р.) Статистика цитування

загальна.............................із 2012 р.

21........................................3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Пушкар Тетяна Андріївна, доцент кафедри економіки підприємств МГ, тема "Зовнішньоекономічна безпека у глобалізаційному просторі: теорія та практика"

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

Васильєв Олексій Вікторович. тема дисертаційної роботи

Фісун Костянтинг Анатолійович, тема дисертаційної роботи

Писаревський Ілля Мтвійович, тема дисертаційної роботи

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Тема: «Сучасні інформаційні технології у викладанні дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для фахівців економічних спеціальностей», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПК 728463 від 28.12.2012 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Мікроекономіка : Тренінг-курс : навч. посібник /[ В. П. Решетіло, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофєєва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп. – ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с.

2. Ачкасов, А.Є. Тренінг-курс з мікроекономіки [Текст]: навч. посіб./ А.Є. Ачкасов, І.А. Островський,С.Б. Тимофієва. Х.: ХНАМГ, 2010 – 390с. – ISBN 978-966-695-248-9

3.Економічний аналіз (модульний варіант): навчальний посібник / А.Є. Ачкасов, З. М, Мочаліна, В. Т. Плакіда. Харків: ХНАМГ, 2007. -408 с.

4. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / А. Є. Ачкасов, В. М. Охріменко, І. В. Мількін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 277 с.

5. Маркетингова діяльність та її складові: навчальний посібник / А. Є. Ачкасов, К. А. Фісун, Ю. А. Левицький. Харків, ХНАГХ.,-2005 р, ISBN 966-695-061-8.,- 408с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси