Андренко Олена Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Олена Анатоліївна Андренко


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Андренко Олена Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд.економ.наук

Освіта

Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1982 р. інженер-будівельник;

Харківська державна академія міського господарства, 2003 р. Бухгалтер-експерт

Професійний досвід

15.09.2003 – 30.06.2011 – асистент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ)

01.09.2011 – 31.06.2012 – доцент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ)

з 01.09.2012 – по теперішній час - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (постійне місце роботи).

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району», диплом ДК № 065258, від 30.03.2011

Адреса електронної пошти

Olena.Andrenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових фахових виданнях

Андренко О.А., Мордовцев С.М. Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2018. –№ 4. – С.116-122.

О.А. Механізм формування облікової політики банків /Андренко О. А., Мордовцев О. С. / Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2017. – Вип. 138. – С. 56-61 – (Серія «Економічні науки»)

Андренко Е. А. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности /Андренко Е. А., Мордовцев А. С., Мордовцев С. М.// Бизнес Информ. – 2017. – №4. – C. 113–118.

Андренко О.А. Комплексна оцінка соціальної напруженості адміністративного району /О.А. Андренко //Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 43 (1215) – 3-6 с.

Андренко О.А. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / /О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. (Economic Problems and the State) – 2015.—Вип. 2 (13). С. 161-168

Андренко О.А., Ковалевська А.В., Балог А.Г. Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону / А. В. Ковалевська, А. Г. Балог, О.А. Андренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 2(74).–99-107с.

Андренко О.А. Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону / О.А.Андренко // Бізнес Інформ. – 2013. –№9. – С.119 – 123

Андренко Е.А., Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / Е.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ. – 2013. –№2. – С.200 – 203.

Андренко Е.А., Мордовцев А.С. Прогнозирование задолженности населения жилищно-коммунальным предприятиям харьковской области и причины ее возникновения / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.106., С.35-41.

Андренко Е.А. Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев// Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2012.- Вып.102., С.46-55.

Андренко О.А Формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів / Н.І. Склярук, О.А. Андренко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 87., С.207-215.

Андренко Е.А. Мониторинговая оценка уровня социально-экономического развития административных районов региона / О.А. Андренко // Бізнес Інформ. – 2009. –№4. – С.113 – 116

Андренко Е.А. Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере харьковского региона / Е.А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2008.- Вып. 82., С.68-75.

Андренко Е.А. Факторы, влияющие на социально-экономические проблемы малых городов харьковского региона / Е.А. Андренко // Коммунальное хозяйство городов: научн.- техн. сб. К.: Техника, 2007.- Вып. 77., С.172-181.

Андренко Е.А. Проблемы комплексной оценки уровня социально-экономического развития районов и малых городов Харьковского региона / Е.А. Андренко // Економіка розвитку.-Харків:ХДЕУ, 2007.- №4(44) - С 42-46.

Матеріали наукових конференцій

Андренко О.А. Прогнозування ризиків інноваційного проекту в умовах невизначеності з використанням нечітких множин /О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// ІІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ», 7-8 червня 2017 року, м. Одеса - С. 117-119

Андренко О.А. Оцінка інвестиційних ризиків в умовах невизначеності з викорис-танням теорії нечітких множин /О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// XXV міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017)», 18 травня 2017 р. Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – С. 240.

Андренко Е.А., Мордовцев А.С. Проблемы прогнозирования задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев // Науковий диспут: питання економіки, підприємниці» та фінансів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 серпня 2016 р.). - Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016.- С. 127-128

Андренко О.А. Проблеми формування регіональної інформаційної системи соціально-економічного розвитку / О.А. Андренко // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 червня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. -Ч. 1 С. 81-83

Андренко О.А. Оцінка рівня соціальної напруженості регіонів як виду загрози соціально-економічної безпеки регіону / О.А. Андренко, О.С. Мрдовцев// Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах Європейської інтеграції»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2015 р.

Андренко Е.А. Стратифицированный отбор при выборочной аудиторской проверке / Е.А. Андренко, В.Ю. Светличная// Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 11-13 квітня 2013 р. Х.: ХНУМГ, 2013. – С.13-15.

Андренко О.А. Інтегральна оцінка рівня соціальної напруженості регіонів України / О.А. Андренко, С.М. Мрдовцев// Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2012 р. Андренко О.А. Проблеми формування інтегральних індикаторів регіонального соціально-економічного розвитку / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев// Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали регіональної науково-практичної конференції, Харків, 26-27 квітня 2012

Андренко Е.А. Мониторинговая оценка уровня социально-экономического развития административных районов региона /Е.А. Андренко, Н.И. Склярук // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 21-23 травня 2009 р. – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД « ІНЖЕК», 2009 – С. 21–24.

Андренко О.А. Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки соціа-льного середовища адміністративних районів /О.А. Андренко// «Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів та аудиту». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. – С. 107–109.

Андренко Е.А. Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере Харьковского региона /Е.А. Андренко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития. Материалы VI между-народной научно-практической интернет-конференции. – Х: ХНАГХ, 2008 – С. 87–91.

Андренко Е.А. Оценка социально-экономического развития районов Харьковского региона с помощью интегральных индикаторов / Е.А. Андренко // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку»/М-во охорони здоров’я, М-во освіти та науки України, НВаУ. – Х.: НФУ, 2007. – С. 169–171.

Статті у збірниках наукових праць

Менеджмент регіонального розвитку: монографія / [О.В. Васильєв, К.А. Фісун, О.А. Андренко та ін.]; за ред. О.В. Ва-сильєва, К.А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ – 2010. – 375 с. (Особистий внесок автора: підрозділ 2.4) [1]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Андренко О.А., Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів / О.А. Андренко, С.М. Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 161-168. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15aoasnr.pdf.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

46

36

h-індекс

4

3

i10-індекс

1

1

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний економічний університет, кафедра "Економіки і оцінки нерухомості" термін стажування з 15.01.2013 р. по 15.02.2013 р.

Харківська національна академія міського господарства ЦДН програма курсу "Теорія і практика роботи в Moodle" (102 год.). Сертифікат від 29.04.2010 р.

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Методологічні аспекти викладання облікових дисциплін в рамках кредитно-модульної системи навчання

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, Україна

15 лютого по 30 березня 2018 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сучасні педагогічні технології в освіті

НТУ "Харківський Політехнічний інститут"

Харків, Україна

2 лютого, 2012 р.

Сертифікат учасника Х Міжнародного школи

Вивчення досвіду використання кредитно-модульної системи викладання навчальних дисциплін

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харків, Україна

15.01.-15.02.2013 р.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

 • КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ОБЛІК У БАНКАХ (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит)
 • Програма з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 • Робоча програма з дисципліни «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 • Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2240).
 • Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2239).
 • Конспект лекцій з курсу ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»).
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1335).
 • Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№1413).
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік бюджетних установ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Облік у бюджетних установах" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
 • Конспект лекцій і завдання до практичних занять з курсу "Аудит" (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства").
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", 6.030509 "Облік і аудит").
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних організаціях» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 –«Облік і аудит» ).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»,«Облік і аудит», 6.050200 –«Менеджмент організацій»).
 • Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підп риємництво», спеціальності 6.050100 - «Облік і аудит»).
 • Конспект лекцій з курсу «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємництво (6.030509 – Облік і аудит) і слухачів другої вищої освіти спеціальності «»Облік і аудит).
 • Методичны вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030509 – «Облік і аудит»))(№1869).
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1868).
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», (6.030509 – «Облік і аудит»)(№1836).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)(УКЦ).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») (УКЦ).

Список дисциплін

Облік у банка

Аудит

Аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання

Розроблені електронні навчальні курси

Облік у банках Атестат дистанційного курсу ХНУМГ імені О.М. Бекетова, протокол № 16-2 від 22.04.2016 р. ID кур-су: 1206

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Облік у банках

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1206

Аудит (для слухачів другої вищої освіти)

Спеціалист

Облік і аудит

Заочна

478

Облік у бюджетних установах (для слухачів другої вищої освіти)

Спеціалист

Облік і аудит

Заочна

434

Організація і методика аудиту (для слухачів другої вищої освіти)

Спеціалист

Облік і аудит

Заочна

433

Управлінський облік (для слухачів другої вищої освіти)

Спеціалист

Облік і аудит

Заочна

348