Александрова Світлана Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Александрова Світлана Анатоліївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Александрова Світлана Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т пед. наук

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Svitlana.Aleksandrova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Александрова С. А. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю / С. А. Александрова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14) , том 2 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 36–40.
 • Александрова С. А. Кадровий контролінг в управлінні готельним підприємством / С. А. Александрова, Я. С. Ігнатенко, О. О. Голоскубова // Наукове фахове видання «Економічні науки» Луцького нац. техн. універс., серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 13 (50). – Луцьк, 2016. – С. 6–12.
 • 1Александрова С. А. Мотиваційний механізм в управлінні підприємством готельного господарства / С. А. Александрова, Н. Д. Дмитрієва, А. В. Шахайло // Економіка. Управління. Інновації. – Випуск № 3 (15). – 2015.
 • Александрова С. А. Особливості управління персоналом на різних етапах життєвого циклу готельного підприємства/ С. А. Александрова, В. В. Колонтаєвська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 3(2). - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__6
 • Александрова С.А. Нестандартні форми зайнятості: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2014. – №113. – С. 335–341.
 • Александрова. С. А., Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. Проблема соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (7), том 1 – 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 148–151.
 • Александрова С. А., Гвоздік А.С. Проблеми підготовки фахівців туристських спеціальностей регіону / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2013. – №108. – С. 576–581.
 • Александрова С. А. Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності туристських спеціальностей / Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – №18(277). – С. 5–9.
 • Александрова С. А. Управління компетентністю персоналу / С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 289–293.
 • Александрова С. А. Управління самостійною роботою студентів туристських спеціальностей / Наукові записки. Кіровоград : КДПУ ім. В. Вінніченка. – 2012. – № 108. – С. 3–5.
 • Александрова С. А. Проблема формування конфліктологічної культури студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ : ЛНУ. – 2012. – № 4 (239). – С. 5–9.
 • Александрова С. А. Аутсорсинг: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії/ С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 408–413.
 • Александрова С. А. Формування міжкультурної компетентності студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ, 2011. – № 14 (225). – с. 6–10.
 • Александрова С. А. Організація комунікативно спрямованої практики майбутніх фахівців туристської індустрії / Педагогіка та психологія. – Харків : ХНПУ, 2010 р. - №36. – С.64–69.

Статті у збірниках наукових праць

 • Александрова С. А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом туристського підприємства / С. А. Александрова, К. В. Небукін // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Частина 4. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 9–11.
 • Александрова С. А. Інноваційні методи підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності:закордонний досвід / С. А. Александрова, А. С. Гаврілова // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р., Частина 4- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 54–56.
 • Александрова С. А. Комунікативна компетентність менеджера / С. А. Александрова // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – Т 33.– С. 378.
 • Александрова С. А. Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності / С. А. Александрова // Львівський торговельно-економічний університет ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»
 • Александрова С. А. Проблема кроскультурних комунікацій в туризмі / С. А. Александрова // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – С. 7.
 • Александрова С. А. Формування латерального мислення у майбутніх фахівців підприємств туріндустрії / С. А. Александрова, 2015.
 • Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Гринько А. О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії / Міжнародна науково-практична конференція «Економіка й менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій і перспектив розвитку», 05 грудня 2014 р., м. Херсон. – С.104–106.
 • Александрова С. А. Формування соціальної відповідальності студентів вищої школи / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2014.
 • Оболенцева Л.В., Александрова С.А., Гринько А.О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії /Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.104-106.
 • Александрова С. А. Моделі кураторства у вищій школі / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2013. – С. 7–8.
 • Александрова С. А.Вплив навчально-виховного середовища на особистість студента / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – ХНАМГ, 2012. – С. 8–9.
 • Александрова С. А. Дистанційне навчання: переваги та недоліки / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища». – Кіровоград, 2012. – С.4–6.
 • Александрова С. А. Економічні фактори розвитку туризму / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів «Сучасний розвиток бізнесу в умовах всесвітньої інтеграції». – Донецьк – Шарм-Ель-Шейх, 2012 р. – С. 9–10.
 • Александрова С. А. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Ч.1. – С. 181–182.
 • Александрова С. А. Проблема виховання емоційної культури студентів / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – Харків : ХНАМГ, 2011. – С.100–101.
 • Александрова С. А. Підготовка майбутніх фахівців туристської індустрії до міжкультурних ділових комунікацій / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Ч.1. – С. 17 –179.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

31

20

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2016

 • Александрова С. А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа) / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2016. – 86 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43324/, вільний).
 • Александрова С.А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах туріндустрії» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / С.А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова , 2016. – 84 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43325/ , вільний).
 • Методичні вказівки до проходження комплексної практики з фаху (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.; уклад. : С. А. Александрова, Ю. В. Краснокутська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 13 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43330/, вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова, І. В. Сегеда. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 62 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42553/, вільний).
 • Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Поколодна, Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 41 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43518/ , вільний).

2015

 • Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей 7.03060101; 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу») / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40708/, вільний).
 • Александрова С.А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 67 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40617/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Александрова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40616/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна комунікативна компетентність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 Туризмознавство (за видами), 8.14010101 Готельна і ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40615/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С.А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40614/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.14010101 – Готельна і ресторанна справа, 7.14010301 – Туризмознавство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 18 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40604/ , вільний).
 • Нохріна Л. А. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 "Туризм») / Л. А. Нохріна, С. А. Александрова, С. О. Погасій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 111 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/41155/ , вільний).
 • Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Писаревський, Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 88 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42090/, вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси