Айрапетян Тамара Степанівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Айрапетян Тамара Степанівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, магістр за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення"

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.23.04 - водопостачання, каналізація, «Замкнений цикл водопостачання установок хімічної підготовки води підприємств теплоенергетики», 2005 р.

Електронна пошта

Tamara.Ayrapetyan@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2015. - №5. – С. 55-60.

2. Айрапетян Т. С., Телима С.В., Олійник О. Я., Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2017. - №6. – С. 21-27.8.

3. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках -вытеснителях с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – Т. 90, № 4. – С. 158-164

4. Айрапетян Т.С. Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным біоценозом и учетом кислородного режима // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2017.-Вип.28.- С 12-18.

5. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах // Наук.-техн. збірник «Комунальне господарство міст». – Харків: ХНУГХ ім. Бекетова, 2018. - Вип. 142. - С.49-54

6. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. - Т 91.- № 1 - С. 200-205

7. Airapetian Т. S.,Telyma S. V. Oliynyk O. Ya. Методика моделювання і розрахунків кисневого режиму при очитсці стічних вод в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом // Збірник наук. праць «Екологічна безпека та природокористування».- К.: КНУБА, 2018. - №2.- С. 5-11

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Airapetian T., Oleynik A. Оxygen regime in Research on the work of plugflow aeration tanks with fixed biomasses / A. Oleynik, Airapetian T. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/10 (88) 2017. – P. 4-12. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

2. Oleynik А., Kalugin Yu., Airapetian Т. The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading / A. Oleynik, T. Airapetian, Yu. Kalugin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 6/10 (90) 2017. – Р. 17-23. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

  • Товариство з обмеженою Відповідальністю «ЕКВІК», (м. Харків) проектний відділ, за темою «Сучасні технології та обладнання для очистки промислових стічних вод», наказ № 252-02 від 23.03.2015

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Айрапетян Т. С. / Хімічні та біохімічні основи евтрофакації водойм: навч. посібник / Епоян С.М., Назарова Р.І., Айрапетян Т.С., Снагощенко Л.Л., Донченко Ю.М., Андронов В.А., Чернишенко Г.О. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. - 456 с.

2. Айрапетян Т. С. / Епоян С.М., Пашкова С.П., Айрапетян Т.С., Волков В.М. Раціональне використання водних ресурсів: навч. посібник. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. – 176 с.

3. Айрапетян Т. С. Водне господарство промислових підприємств: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2010. – 280 с. Гриф МОН України

4. Айрапетян Т. С. Водопостачання і очистка природних вод. Навчальний посібник / Епоян С.М., Колотило В.Д., Друшляк О.Г., Сухоруков Г.І. - Харків: Фактор, 2010.- 181 с. Гриф МОН України

Навчально-методичні матеріали

1) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060103 – Гідротехніка («Водні ресурси») спеціальності – «Водопостачання та водовідведення»)

2) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

3) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Теоретичні основи водовідведення промпідприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – «магістр», спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

4) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

5) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з дисциплін «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очистка стічних вод) та «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)

6) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі » (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)

7) Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів освітнього рівня «магістр», спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

8) Конспект лекцій з дисципліни «Водопостачання та очистка стічних вод промислових підприємств» для студентів спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

9) Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси))

10) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108, 8.06010108 – «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)

11) Конспект лекцій з дисциплін «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очистка стічних вод) та «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»

12) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення» (Модуль 2. Очистка стічних вод) (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»

Список дисциплін

1) Водопостачання та очистка стічних вод промислових підприємств

2) Технологія ефективного водокористування у промисловості

3) Оборотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств

4) Очисні споруди водовідведення

5) Споруди і обладнання водовідведення

6) Технологія очистки промислових стічних вод

7) Міські інженерні мережі

8) Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств

9) Особливості промислового водопостачання

Розроблені електронні навчальні курси