Ілляшенко Олена Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ілляшенко Олена Вікторівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ілляшенко Олена Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

професор, доктор економічних наук, доцент


Освіта

Київський торговельно-економічний інститут, 1994 р., Диплом спеціаліста, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", кваліфікація спеціаліста-економіст (Диплом ЛЗ №003757 від 27.06.1994 р.)

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2003 р., Диплом магістра, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація спеціаліста-економіст (Диплом АН № 23063462 27.06.2003 р.)

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2009 р., Диплом про перепідготовку, спеціальність "Фінанси", кваліфікація спеціаліста з фінансів (Диплом 12 ДСК №128661 від 10.02.2009 р.)

Професійний досвід

08.1994 р.- 08.1997 р. - старший викладач Одеського комерційного технікуму.

09.1997 р.- 08.2012 р. - Сєвєродонецьке відділення Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, старший викладач, доцент.

09.2012 р.- 02.2017 р. - доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

02.2017 р. - по теперішній час – професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за чинною класифікацією - за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)) на тему «Облік і контроль лізингу в промисловості» захищено 03.06.2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (за чинною класифікацією - за спеціальностями 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності) на тему «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА» захищено 11.11.2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України Міністерства освіти і науки України.

Адреса електронної пошти

evi.2017@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія / О. В. Ілляшенко. – Харків: Мачулін, 2016. – 504 с.

2. Ілляшенко О. В. Механізм розвитку системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : монографія: в 2-х т. / за заг. ред. К. С. Шапошникова та ін. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С. 247-258.

3. Ильяшенко Е. В. Система экономической безопасности предприятия: основные характеристики, структура и функции / Е. В. Ильяшенко // Экономическая безопасность: нелинейный подход : монография: в 2-х т.; под ред. А. И. Су-хорукова, Э. Л. Стрельцова, Т. И. Егоровой-Гудковой. – Одесса: Изд-во Ин-та креативних технологий, 2015. – Т. 1. – С. 200-221.

4. Illiashenko O. V., Momot T. V. Implementation of the Economic Security System in the Enterprise Management System. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Poland: «Izdevnieciba «BaltijaPublishing», 2017. – 348 p. С. 196-207.

Статті у фахових виданнях

1. Ілляшенко О.В. Механізми управління у системі економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – вип. 1 (48). – С. 43-52.

2. Ілляшенко О. В. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств / О. В. Ілляшенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 2 (18). – Харків: ХДУХТ, 2013. – С. 121–127.

3. Ілляшенко О. В. Механізми управління у системі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 1(48). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 43–52.

4. Овчаренко Є. І. Теоретичні основи системності у царині економічної безпеки підприємства / Є. І. Овчаренко, О. В. Ілляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. ІІ. – Луганськ: СНУ ім. В Даля, 2013. – С. 248 – 256.

5. Ілляшенко О. В. Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови / О. В. Ілляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 26. Ч. І. – Луганськ: СНУ ім. В Даля, 2014. — С. 160–168.

6. Ілляшенко О. В. Інституційні передумови створення та функціонування механізму функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – №1 (69). Ч. І. – С. 90–95.

7. Ілляшенко О. В. Механізм захисту економічної діяльності підприємства / О. В. Ілляшенко // Економіка і регіон. – 2015. – №5. – С. 47–51.

8. Ілляшенко О. В. Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення [Електронне наукове фахове видання] / О. В. Ілляшенко // Ефективна економіка. – 2015. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4497

9. Ілляшенко О. В. Формалізація служби економічної безпеки в системі управління підприємством / О. В. Ілляшенко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – №14. – С. 99–108.

10. Козаченко Г. В. Інтелектуальний капітал у забезпеченні економічної безпеки підприємства / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Вип. 37 (330). – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 86–93.

11. Ілляшенко О. В. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти / О. В. Ілляшенко, О. І. Будрик // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 1 (25). – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 72–82.

12. Ілляшенко О. В. Проблематика та подальші перспективи боротьби з корупцією в Китаї / О. В. Ілляшенко, А. І. Луб // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць Харківського державного університету харчування то торгівлі. Вип. 2 (26). – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 197–205.

Статті у збірниках наукових праць

1. Ілляшенко О. В. Поняття «система» у дослідженні економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Менеджмент: розвиток, теорія та практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 листоп. 15 груд. 2013 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 51-53.

2. Ілляшенко О. В. Економічна безпека підприємства як складова національної безпеки / О. В. Ілляшенко // Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 31 січ. 2014 р.) – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С. 48-49.

3. Ілляшенко О. В. Принципові основи діагностування у системі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 берез. 2014 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 43-45.

4. Ілляшенко О. В. Експлікація системності у царині економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації : матеріали І Міжнар. Інтернет-конф., 7-19 квіт. 2014 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 40-42.

5. Ілляшенко О. В. Призначення економічного механізму в управлінні економічною безпекою підприємства / О. В. Ілляшенко // Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених, 11 квіт. 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 53-55.

6. Ілляшенко О. В. Основи системності в екосесенті / О. В. Ілляшенко // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2014 р. – Полтава: видавець Шевченко Р. В., 2014. – С. 49-51.

7. Ілляшенко О. В. Розвиток системи економічної безпеки підприємства: необхідність та особливості / О. В. Ілляшенко // Фінансово-економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15.11 – 15.12.2014 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2014. – С. 148-150.

8. Ілляшенко О. В. Діалектичний взаємозв’язок розвитку підприємства та його економічної безпеки / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства : матеріали ІІ Між-нар. наук.-практ. Інтернет-конф., 01.11 – 01.12. 2014 р. – Полтава: видавець ФОП Мирон І. А., 2014. – С. 180-182. Особистий внесок: показано суперечливий характер взаємозв’язку розвитку підприємства та його економічної безпеки.

9. Ілляшенко О. В. Функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-3 трав. 2015 р. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 29-31.

10. Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: сутність та характеристика / О. В. Ілляшенко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 квіт. 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 31-35.

11. Ілляшенко О. В. Економічна безпека підприємства як умова його діяльності / О. В. Ілляшенко // Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. (15-16 трав. 2015 р., м. Львів) – Львів: УАД, ЛДУВС, 2015. – С. 59-61.

12. Ілляшенко О. В. Теоретичний базис формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Aktualni vymozenosti vedy – 2015 : materially XI Mezinarodni vedecko-praktica conference, 27.06.2015 05.07.2015. Dil 2. Ekonomicke vede. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2015. – S. 63-65.

13. Ілляшенко О. В. Управлінський підхід до оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Modern european science – 2015 : materials of the XI Іnternational scientific and practical conference, 30.06-07.07.2015. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – P. 41-42.

14. Ілляшенко О. В. Інформаційна природа механізмів системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Perspective trends in scientific research – 2015 : materials of International scientific and practical conference, 17-22 October 2015 р. – Bratislava: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Р. 55-57.

15. Ілляшенко О. В. Вплив органів державної влади на економічну безпеку підприємства в контексті управління розвитком регіону / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 25 лист. 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С. 202-204. Особистий внесок: показано можливості регіональних органів влади щодо забезпечення економічної безпеки регіону.

16. Ілляшенко О. В. Управлінський облік витрат на функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2015 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С. 328-330. Особистий внесок: розглянуто склад витрат на функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства.

17. Ілляшенко О. В. Служба економічної безпеки підприємства: підходи до створення [ Електронний ресурс] / О. В. Ілляшенко // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15.12.2015 - 15.01.2016 р. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – С. 169-172.

18. Ілляшенко О. В. Компетенція служби економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 берез. 2016 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 25-28.

19. Ілляшенко О. В. Об’єктивізація системи економічної безпеки / О. В. Ілляшенко // Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 26–28 травня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, ім. Ю. Кондратюка, 2016. – С. 23-25.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Kozachenko H.V., Illiashenko O.V. Factors of economic security of foreign economic activity in Ukraine in context of globalization challenges. Науковий вісник Полісся. 2018. № 3. (Web of Science або Web of Knowledge, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus (IC), CrossRef, EBSCO, OJS — Open Journal Systems, ResearchBib, BASE: Bielefeld Academic Search Engine, WorldCat).

2. Pogorelov Yu.S., Kozachenko H.V. Ovcharenko Ye.I., Illiashenko O.V. Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. № 17. (Scopus, Academic Resource Index, Asian Education Index, Australian Business Deans Council, BFI lists (List of Journals recommended by the Danish Ministry of Higher Education and Science), La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC (В), Dimensions, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), EconBiz, Excellence in Research for Australia (ERA), Federation of Finnish Learned Societies (JUFO), German Academic Association for Business Research (VHB-Jourqual 3), Google Scholar, Handelsblatt-VWL, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Italian Academy of Business Economics (AIDEA), Italian National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems (ANVUR), Journal Guide, Microsoft Academic, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), OCLC WorldCat, Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación - PUBLINDEX, SciLit)

3. Ильяшенко Е. В. Экономическая безопасность предприятия: содержание понятия / Е. В. Ильяшенко // L'Association 1901 «SEPIKE». – 2015. – №11. – С. 162–168. (Index Copernicus; Google Scholar).

4. Ілляшенко О. В. Алгоритмізація дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №6. (230). – С. 196–200. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

5. Ілляшенко О. В. Детермінанти системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Технологический аудит и резервы производства. Спецвыпуск. – 2015. – № 5/6 (25). – С. 4–8. (Index Copernicus; EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); WorldCat; CrossRef; Directory Indexing of International Research Journals; Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI)).

6. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // The Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2015. – September 2015 Volume 23. – С. 31–36. (ResearchBib; Crossref (США) DOI prefix: 10.15357; Index Copernicus (Польща), Thomson Reuters (Європа), Open Academic Journals Index (Росія) Directory of Research Journals Indexing (Індія), Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), ELibrary.ru (Росія), ResearchGate (США), Google scholar (США), EBSCOhost Electronic Jornals Service (США)).

7. Ілляшенко О. В. Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 301–308. (Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost (США), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз).

8. Ілляшенко О. В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Бизнес-Информ. – 2015. – № 10. – С. 265–272. (Ulrichsweb™ Global Serials Direсtory (США), Research Papers in Economics (США), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOhost (США), CiteFactor (США).

9. Ілляшенко О. В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №4. Т.2. – С. 151–156. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

10. Ілляшенко О. В. Ризик небезпеки як критерій прийняття рішення в службі економічної безпеки підприємства / О. В. Ілляшенко // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Vol. 2, № 5 (28). – С. 42–28. (Index Copernicus; EBSCO; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); ResearchBib; Directory of Open Access Journals (DOAJ); WorldCat; CrossRef; Directory Indexing of International Research Journals; Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI)).

11. Ілляшенко О. В. Система економічної безпеки підприємства: зміст та властивості / О. В. Ілляшенко // Virtus. – 2015. – №3. – С. 125–129.

12. Ілляшенко О. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №3. Т.3. – С. 25–28. (Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

13. Ілляшенко О. В. Особливості оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства у контексті формування механізму її управління / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4. Т. 3. – С. 97–101.(Index Copernicus; Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography).

14. Ілляшенко О. В. Coordination of the economic security system / О. В. Ілляшенко // L'Association 1901 «SEPIKE». – 2017. – №17. – С. 74–79. (Index Copernicus; Google Scholar).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Аспіранти

1. Луб Андрій Іванович - спеціальність 073 – менеджмент. Тема «Діагностика стану системи фінансової безпеки підприємств будівельної галузі».

2. Шахвердян Давид Сейранович - спеціальність 071 – облік і оподаткування. Тема «Обліково-аналітичне забезпечення управління ресурсозбереженням на підприємствах водопостачання та водовідведення».

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля м. Луганськ: 01 лютого 2007 р.-30 червня 2007 р. Тема "Бухгалтерський облік в бюджетних установах" (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346839 від 30 чкрвня 2007 р.).

2. Academic society of Michal Baludansky, Bratislava, Slovakia. October, 18-21, 2015. Sertificate № 27-10/15 of Advanced Training in the field of perspective tendencies in scientific research and modern methods of teaching (72 hours).

3. Науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (108 годин) 11-29 червня 2018 р. м. Новий Сонч, Польща.

4. Sertificate of completion of an English language course CEFR B2 / Cracow, date 30.04.2018. №44/17/18/k

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Теорія безпеки соціальних систем

Обліково-звітні системи

Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки

Економічний аналіз

Розроблені електронні навчальні курси