Єсіна Валерія Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Єсіна Валерія Олександрівна

Посада

к.е.н., доцент кафедри економіки

Освіта

1. Харківська національна академія міського господарства, 2006 р. спеціальність - 051 "Економіка підприємства"

2. Харківський національномий педагогічний університет ім. Г. С . Сковороди, 2015 н.р. спеціальність 081 "Право"

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки Адвокат

Місце роботи

Кафедра економіки Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Розвиток інноваційного потенціалу регіональого господарського комплексу

Електронна пошта

Valeriya.Esina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1.Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу: монографія / В.О. Єсіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. –153с.

Зарубіжні колективні монографії

1. Rudachenko О. Forecasting trends for development of Ukrainian enterprises of spheres in municipal services in modern conditions / Valeriya Yesina, Olga Rudachenko / Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – 90-103 pp.

2. Components of the economic entities potential by types of economic activities in the system of socio-economic development of regions/ Babayev V., Sukhonos M., Dymchenko O., Yesina V., Rudachenko O. / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economyc. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – p. 264-280.

Статті у фахових виданнях

1. Теоретичні основи дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства / Рудаченко О.О. , Єсіна В.О./ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Випуск №21/2018. , - Ужгород, 2018. – С.78-80.

2. Єсіна В. О., Славута О. І., Попенко О. В. Сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - №21.

3. Єсіна В. О. Методи оцінки потенціалу економічних суб’єктів в системі соціально-економічного розвитку країни / Єсіна В. О., Рудаченко О. О. // Приазовський економічний вісник. 2020. № 3 (20).

4. Єсіна В. О. Написання грантової заявки: помилки та рекомендації / В. О. Єсіна, В. О. Димченко, Н. М. Матвєєва, М. А. Ольховська // Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. Вип. 131 – Х. : ХНУМГ, 2016. – С. 9-21.

Статті у збірниках наукових праць (конференції)

1. Єсіна В. О. Впровадження мотивуючих заходів у діяльність управлінського персоналу комунального підприємства // В. О. Єсіна, Д. Ю. Рижевська / IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки” – 2017 р. [Електронний ресурс].

2. Єсіна В. О. Принципи сталого розвитку як запорука ефективного управління підприємством / В. О. Єсіна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.) «Бізнес аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство». – С. 61-64

3. Єсіна В. О. Мотивація персоналу на основі консолідованої оцінки результатів його діяльності / В. О. Єсіна, Д. Ю. Рижевська // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 88-89

4. Єсіна В. О. Моделювання управлінських рішень: позитивні та негативні сторони / В. О. Єсіна, І. А. Склярова // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 90-91

5. Єсіна В. О. Вдосконалення сфери теплопостачання: правовий аспект / В. О. Єсіна, Н. М. Матвєєва // матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Молодих учених і студентів., Харків, 1-28 лютого 2017 року «Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України». – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 226-230.

6. Єсіна В. О. Основні принципи ведення підприємницької діяльності: прозорість і доступність / В. О. Єсіна // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічні та гуманітарні виміри». – К. : «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 92-93.

7. Єсіна В. О. Моделювання та прогнозування обсягів пасажирських перевезень тролейбусами в Україні / В. О. Єсіна, О. О. Рудаченко // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем». – К. : «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 31-34.

8. Єсіна В. О. Дослідження шляхів розвитку фінансових установ у сучасних економічних умовах / В. О. Єсіна, Ю. С. Кушик // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки”, 01-28 лютого 2018 р. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2018.

9. Єсіна В. О. Розвиток системи лояльності як основа діяльності страхових компаній / В. О. Єсіна, І. А. Склярова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки”, 01-28 лютого 2018 р. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2018.

10. Малоросіянцев Д. Д. Організаційно-економічний механізм використання потенціалу підприємства / В. О. Єсіна, Д. Д. Малоросіянцев // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Фінансові механізми інноваціного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції», (м. Київ, 31 травня 2018 р.). – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2018. – С. 119-121.

11. Єсіна В. О. Важелі формування конкурентоспроможності національної економіки / Єсіна В. О., Овєчкіна М. А. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2018. – С. 327- 328.

12. Єсіна В. О. Впровадження системи контролінгу як можливість удосконалення управління підприємством / Єсіна В. О., Матвєєва Н. М. // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 березня 2018 року). – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2018. – С. 51-52.

13. Рудаченко О. О. Перспективи розвитку фінансового управління на державному та регіональному рівнях // Єсіна В. О., Рудаченко О. О./ Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 147 - 150.

14. Єсіна В. О. Державне стимулювання розвитку інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання / Єсіна В. О // Матеріали 84-ї науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ 04–08 травня 2020 р.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Yesina V. Using Azure Maching Learning Cloud Technology for Electric Machines Optimization. / V. Pliuhin, M. Pan, V. Yesina and M. Sukhonos // 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2018, pp. 55-58, doi: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8632093. (Scopus).

2. Yesina V. Method of Data Openness Estimation Based on User-Experience in Infocommunication Systems of Municipal Enterprises / V. Yesina, N. Matveeva, I. Chumachenko and N. Manakova // 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, Ukraine, 2018, pp. 171-176, doi: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8631897. (Scopus) \

3. Theoretical and methodological principles of financial state management system development in Ukraine / O. Rudachenko, N. Bibik, V.Yesina / Proceedings of the 13 th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2019. pp. 343-351. ISBN 978-80-248-4356-8. ISSN 1805-9104. WOS 000519274800033) (Web of science)

4. Yesina V. Development of the Evaluation Methodology of the Regional Competitiveness Index in Ukraine / Dymchenko O., Tararuiev I., Yesina V. // Proceeding of the 12 th International Scientific Conference / Public Economics And Administration 2017 / Ostrava, Czech Republic.- 2017. – p. 82-89. (Web of Science)

Статті, включені до міжнародних виданнях

1. Yesina V. Administrative aspects of quality policy of utility enterprise / N. Matveeva, S. Gaydenko. - Economia Aziendale Online 2000 Web, vol. 7. 2/2016. – Insumbria. – p. 133-137. DOI: 10.13132/2038-5498/7.2.133-137

2. Theoretical aspects of determination of enterprises crisis on the basis of modern evaluation and analysis models /Dymchenko O., Yesina V., Matveeva N., Rudachenko O., Kuhtin K./ Perspectives of modern scientific research: Collection of scientific articles. - Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. - p. 5 -9.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5huvhNYAAAAJ&hl=ru

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

13

11

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних проектах

1. Ключовий експерт з юридичних питань за проектом Світового банка «Перехід від витратних до стимулюючих методів тарифного регулювання». Беніфіціар - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Проект реалізовувся Safege - консорціум Suez Consulting (2016-2017 р.р.).

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

1. Координатор проєкту «Управління в українських органах місцевого самоврядування для менеджерів за Програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK, Польща) – партнер Програми USAID DOBRE.

Участь у науково-дослідних проектах

1. «Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону», номер держреєстрації 0116U005497, що виконується в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова на кафедрі економіка підприємництва, бізнес адміністрування та регіонального розвитку, в якій вона бере участь, як співвиконавець. (2016-2018 рр.)

2. «Розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіонів», дослідження що відбувалося в рамках співпраці Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в якому вона бере участь, як співвиконавець (2016 р.)

3. Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації № 53-72/19 (Керівник Бібік Н. В., виконавці Єсіна В. О, Рудаченко О. О., Дегтяр О. А.) (2019-2021 рр.)

4. Методологічні аспекти інноваційного розвитку економіки держави № держреєстрації 0119U001188 (Керівник Бабаєв В. М., виконавці Єсіна В. О, Рудаченко О. О., Тараруєв Ю. О., Димченко О. В.) (2019-2021 рр.).

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування –Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу за темою «Теоретичні і практичні аспекти функціонального управління в сфері бізнес-адміністрування» наказ № 322-02 від 01.10.2014 р., звіт

Отримання грантів, премій, стипендій

1. Стипендіат Кабінету Міністрів України у номінації «Молодий науковець» (2016-2017 рр.)

2. Стипендіат обласного конкурса «Найкращий молодий науковець Харківщини» Харківської обласної державної адміністрації (2016-2017 рр.)

3. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за плідну науково-педагогічну діяльність в реалізації державної політики в галузі національної освіти (2017 р.)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Фінансово-економічна грамотність: підручник [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О. Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О. В.. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с. Єсіна В. О. Розділ 1.1 Економічні системи та їх типи (2 др.арк.)

2. Фінансово-економічна грамотність: підручник [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор– К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 440 с. Єсіна В. О. Розділ 13. Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності (1,5 др.арк.)

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Управління міжнародними інвестиційними проєктами

Розроблені електронні навчальні курси