Категорія:Портфоліо викладача/Структура

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Охріменко Вячеслав Миколайович

Посада

доцент кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст, доцент кафедри електропостачання міст, атестат доцента ДЦ № 003650 від 22 грудня 1992 р.

кандидат технічних наук (доктор філософії), диплом ТН № 114134 від 09 листопада1988 р.

Освіта

Харківський політехнічний інститут (1967 - 1971 рр.), Харківський інститут радіоелектроніки (1971 – 1973 рр.), інженер конструктор-технолог радіоелектронної апаратури, диплом Ю № 071981 від 24 лютого 1973 р.

Харківські Державні трирічні курси іноземних мов, відділення французької мови, 1977 – 1980 рр., свідоцтво № 2711 від 18 червня 1980 р.

Український заочний політехнічний інститут, кафедра електричних станцій та підстанцій, очна аспірантура, 1977-1980 рр.

Харківська державна академія міського господарства, інженер-економіст, диплом ДСК № 015613 від 27 червня 1996 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки, інженер-програміст, диплом ДСК № 084476 від 25 вересня 2007 р.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Тема дисертації

Розроблення коаксіального лінійного асинхронного двигуна з підвищеним к.к.д. для маніпуляторів.

Електронна пошта

Vyacheslav.Ohrimenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Блажко Ю.М., Охрименко В.Н. Применение линейных электродвигателей в автоматических манипуляторах. – Механизация и автоматизация производства, 1981, № 8. – С. 5—6.
 • Блажко Ю.М., Охрименко В.Н. Оптимизация параметров линейных асинхронных электродвигателей для автоматических манипуляторов. – Механизация и автоматизация производства, 1983, № 10. – С. 20—21.

Статті у фахових виданнях

 • Застосування алгебри предикатів для моделювання електричних мереж. Вісник Вінн. політехн. інст., № 6, 2003. – С. 317—321.
 • Ачкасов А.Э., Воронкова Т.Б., Охріменко В.М. Деякі аспекти проблеми антикризового управління підприємством.// Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Київ, «Техніка», 2009. – Вип. 87. – С. 403—410.
 • Охрименко В.Н. Информационная система деканата вуза.// Комунальне господарство міст. Наук.-техн. зб. – Харків, ХНАМГ, 2011. – Вип. 101. – С. 504—511.
 • Охрименко В.Н., Воронкова Т.Б. Системный подход к анализу внешней среды организации.// Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків, ХНУМГ, 2013. – Вип. 109. – С. 352—359.
 • Охрименко В.Н., Груба Г.И., Плакида В.Т. Принципы планирования – аспекты системного подхода.// Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків, ХНУМГ 2014. – Вип. 113. – С. 163—173.

Статті у збірниках наукових праць

 • Вермель А.С., Охрименко В.Н. Математическая модель терморезонансной системы.// Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – Київ, «Техніка», 1993. – Вып. 2. – С. 81—87.
 • Вермель А.С., Охрименко В.Н. Терморезонансные колебания проводов ЛЭП в восходящих тепловых потоках.// Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб.– Київ, «Техніка», 1995. – Вып. 4. – С. 20—21.
 • Охрименко В.Н., Перебейнос С.П. Информационно-управляющие системы предприятий электрических сетей. // Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – Київ, «Техніка», 1996. – Вып. 5. – С. 77—79.
 • Вермель А.С., Охрименко В.Н., Сухонос К.Б. О терморезонансных колебаниях проводов ЛЭП. // Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – Київ, «Техніка», 1999. – Вып. 18. – С. 165—173.
 • Збитнева М.В., Охрименко В.Н., Сухонос К.Б. Предикатные модели в АСДУ электрическими сетями. // Вестник СевГТУ. Вып. 63: Автоматизация процессов и управление. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2005. – С. 146—152.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • АС 634415, СССР. Способ защиты тиристорного преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока. / В.С. Брыков, Ю.В. Козаков, А.П. Сивак, В.Н. Охрименко. – БИ 1978, № 43.
 • АС 736339, СССР. Нагрузочное устройство для испытания генераторов электрических станций переменного тока. / В.С. Брыков, Ю.В. Козаков, А.П. Сивак, В.Н. Охрименко. – БИ 1980, № 19.
 • АС 858184, СССР. Линейный асинхронный электродвигатель./ Ю.М. Блажко, В.Н. Охрименко. – БИ, 1981, № 31.
 • АС 921721, СССР. Автомат для резки труб на мерные заготовки. ./ Ю.М. Блажко, В.Н. Охрименко. – БИ 1982, № 15.
 • АС 950472, СССР. Устройство для подачи заготовок в ротационно-ковочную машину./ Ю.М. Юлажко, С.Н. Дьяченко, В.Н. Охрименко, В.А. Пивин.- БИ 1982, № 30.
 • АС 1206898, СССР. Линейный электродвигатель. / Ю.М. Блажко, В.Н. Охрименко, В.Н. Гаряжа, В.А. Коваленко. – БИ 1986, № 3.
 • Патент 2051208, RU C30B 15/20. Электропривод установки для выращивания монокристаллов по способу Чохральского. / К.П. Власов, А.В. Черкашин, В.Н. Охрименко, В.И. Школьников. – Опубл. 1995, бюл. №36. 5065575.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Харківський авіаційний інститут, обчислювальна техніка, 01.04.1986 – 31.05.1986 р., свідоцтво № 351 від 01.06.1986 р.
 • Université Stendhale-Grenoble 3 (Франція), французька наукова мова, 09.07 – 09.08.1991 р., Certificat de stage du 9 août 1991.
 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання «MOODLE», 15.05.2014 р. – 15.07.2014 р, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 071634 від 26.09.2-14 р.
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, основи педагогіки та методи викладання з курсу «Економічна діагностика», 03.01.2012 р. – 23.03.2012 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 708909 від 23.03.2012 р.
 • Diplôme d’études en langue Française, DELF B2, № 380057-201602T-2942180, 14.04.2016.
 • Українська інженерно-педагогічна академія, дидактичні основи професійної освіти та викладання дисциплін «Автоматизовані системи управління в енергетиці» та «Електропостачання промислових підприємств», 28.02.2017 – 28.10.2017 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 000037-17 від 28.10.2017 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Електропостачання у будівництві: навч. посіб./ А.Є. Ачкасов, В.А. Лушкін, В.Н. Охріменко та ін.; за ред. В.Н. Охріменка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 159 с., ISBN 978-966-695-231-1.
 • Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник/ А.Є. Ачкасов, В.М. Охріменко, І.В. Мількін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 277 с., ISBN 978-966-695-342-4.
 • Теорія систем і системний аналіз : навч. посібник/ А.Є. Ачкасов, В.А. Лушкін, В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 1677 с., ISBN 978-966-695-319-6.
 • Електротехніка у будівництві: підручник/ А.Є. Ачкасов, В.А. Лушкін, В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова: за ред. В.М. Охріменка; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 447 с., ISBN 978-966-695-374-5.
 • Electrical engineering in construction : tutorial / А. Y. Achkasov, V. А. Lushkin, V. M. Okhrimenko, Т. B. Voronkova ; edited by V. M. Okhrimenko ; transl. from ukr. M. V. Zbitneva, col. red. E. S. Moshtag, S. V. Kobyakov, A. V. Omelchenko, O. M. Tarabanovska; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. – 2-nd corrected and enlarged edition. – Kharkiv. : O. M. Beketov NUUE, 2015. – 428 p., ISBN 978-966-695-377-6.
 • Электротехника в строительстве : учебник / [А. Е. Ачкасов, В. А. Лушкин, В. Н. Охрименко, Т. Б. Воронкова] ; под ред. В. Н. Охрименко ; пер. с укр.; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 476 с. ISBN 978-966-695-367-7
 • L'électrotechnique en génie de la construction : manuel / [А. Y. Achkasov, V. А. Lushkin, V. M. Okhrimenko, Т. B. Voronkova] ; red. V. M. Okhrimenko ; trad. de l'ukr. V. M. Okhrimenko ; Université Nationale de Génie Urbain O. M. Beketov de Kharkiv. – 2-e éd. corr. et comp. – Kharkiv : UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2017. – 460 р., ISBN 978-966-695-437-7.

Навчально-методичні матеріали

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах: Конспект лекцій / В.Н. Охріменко, Т.Б. Воронкова. - Харків, ХНАМГ, 2006. – 193 с.
 • Охріменко В.М. Конспект лекцій з курсу «Теорія імовірностей» (для сту- дентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») / В.М. Охріменко, О.О. Воронков, Т.Б. Воронкова; Харк. нац. акд. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни "Апаратне забезпечення інформаційних систем"(для студентів ФПО та ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті") / В.М. Охріменко; Харк. нац. акд. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 100 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві, бази даних» (для студентів ЦПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво, 7.06010103 Міське будівництво та господарство заочної форми навчання) / В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова; Харк. нац. акд. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 128 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень та системний аналіз» (для студентів ЦПО і ЗН освітньо-кваліфіка-ційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.07010103 Міське будівництво і господарство) / В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова; Харк. нац. акд. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 128 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи диспетчерського управління» (для студентів спеціальностей 7.05070103, 8.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання) / В.М. Охріменко; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова – Харків : ХНУМГ, 2015. – 138 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Споживачі електричної енергії

Бакалавр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Електропостачання міст та промислових підприємств

Бакалавр, магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Заочна

Автоматизовані системи диспетчерського управління

Магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси