Шутенко Леонид Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Шутенко Леонід Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Почесний ректор ХНУМГ ім.О.М.Бекетова; Доктор технічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти УРСР; Повний кавалер Ордена «За заслуги»; Почесний громадянин м. Харкова; Академік Академії інженерних наук України; Академік Академії будівництва України

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1961

Професійний досвід

19 жовтня 2011 р. – на зборах трудового колективу затверджено звання «Почесний ректор».

2012 р. – призначено на посаду завідувача кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології.

2011 р. – призначено на посаду професора кафедри економіки будівництва.

З 1986 р. і до теперішнього часу – член виконкому Харківської міської ради.

1975–1990 рр. – депутат Харківської міської ради.

1994–2008 рр. – голова Ради ректорів.

1976–1994 рр. – обіймає посаду заступника голови Ради ректорів Харківського вузівського центру.

1976 р. – згідно з наказом Міністерства вищої та середньої освіти УРСР від 5 липня призначений на посаду ректора Харківського інституту інженерів комунального господарства.

Місце роботи

Почесний ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

 • Технологічні основи формування і оптимізації життєвого циклу міського житлового фонду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.08 / Шутенко Леонід Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ, 2002. – 43 с.
 • Исследование процесса погружения и несущей способности свай, погружённых с помощью лидера : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.481 – механика грунтов, основания, фундаменты и подземные сооружения / Шутенко Леонид Николаевич ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1970. – 19 с.

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища : монографія / [К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.] ; за заг. ред. К. А. Мамонова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : [ФОП Панов А. М.], 2015. – 250 с.
 • Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства : монография / В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 368 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/24576/ , свободный).
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / [кер. вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлисеєва та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 520 с.
 • Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль : монографія / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, М. С. Золотов та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Київ : Техніка, 2009. – 261 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13091/ , вільний).
 • Проблеми ергономіки і логістики в транспортних системах міст : монографія / Е. В. Гаврилов, Л. М. Шутенко, Ю. О. Давідіч та ін. ; за ред. В. К. Долі. – Горлівка (Донец. обл.) : Ліхтар, 2009. – 516 с.
 • Стратегія розвитку регіональних підприємств електроенергетики: аспекти форму-вання : монографія / О. М. Тищенко, М. О. Кизим, Л. М. Шутенко та ін. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 348 с.
 • Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия : монография / В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, И. А. Дмитрук и др. ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – 824 с.
 • Харків–350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історико-економічний огляд / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко та ін. ; за заг. ред. В. Я. Майорченка. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – 320 с.
 • Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003–2010 рр. / за ред. Л. М. Шутенка, В. М. Бабаєва, В. Т. Семенова ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 208 с.
 • Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003–2010 рр. / за ред. Л. М. Шутенка, А. Л. Кравчука, В. Т. Семенова ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 247 с.
 • Base power generating facilities and technologies: principles, design, and environmental aspects : woorkbook on a learning module to support teaching on Degree Programmes in Environmental Engineering & Management / V. A. Maliarenko, L. N. Shutenko, F. V. Stolberg and oth. – Kharkiv : Kharkiv State Academy of Municipal Economy, 2002. – 284 p.
 • Міський житловий фонд : життєвий цикл і радіаційна безпека : монографія / Л. М. Шутенко. – Киев : Техніка, 2002. – 251 с.
 • Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда: теория, практика, перспективы : монография / Л. Н. Шутенко. – Харьков : Майдан, 2002. – 1054 с.
 • Регіональна комплексна програма соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року / Л. М. Шутенко, О. О. Дьомін, В. С. Бакіров та ін. – Харків : [б. в.], 1999. – 150 с.
 • Высшие учебные заведения Харькова / авт.- сост.: Л. Н. Шутенко, Н. Л. Зотова. – Харьков : Инкомцентр, 1995. – 192 с.
 • Клеевые соединения древесины и бетона в строительстве / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. З. Клименко и др. – Киев : Будівельник, 1990. – 136 с.
 • Крепление соединений древесины и бетона в строительстве / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский. – Киев : Будівельник, 1990. – 136 с.


Участь у роботі редакційних колегій наукових видань

 • Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Техн. ун-т в м. Острава Чеська респ., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 182 с.
 • Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945 / [керівник проекту В. М. Бабаєв ; гол. редкол. Л. М. Шутенко ; коорд. проекту Т. П. Єлісеєва ; упоряд.: Т. П. Єлісеєва, Т. О. Лобинцева]. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 276 с. – (Сторінки історії Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова).
 • Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы ХI междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2013 г. / [редкол.: В. Л. Авраменко, В. Н. Бабаев, Л. М. Шутенко и др.] ; Харьков. обл. террит. отд. Акад. стр-ва Украины, Жилинский ун-т (Словакия), Варненский свобод. ун-т им. Черноризца Храбра (Болгария), Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – 117 с.
 • Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, А. М. Асаул та ін. ; Харків. обл. держ. адм., Харків. міськвик., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 106 с.
 • Наш сучасник : літ.- худож. альманах / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [упоряд. М. Г. Ягубян ; редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. П. Бурмака та ін.] – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 7 : Академія життя. – 311 с.
 • Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Німец. дослід. ін-т держ. управ., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 216 с.
 • Наш сучасник : літ.- худож. альманах / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [упоряд. М. Г. Ягубян ; редкол.: Л. М. Шутенко, О. І. Малєєв, В. П. Бурмака та ін.] – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 6 : З вірою і надією. – 238 с.
 • Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [редкол.: Л. М. Шутенко та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 136 с.
 • Актуальные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства городов и населённых пунктов : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., Москва, София, Кавала, 30 мая – 6 июня 2010 г. / редкол.: А. К. Байдабеков, Ю. П. Бочаров, Л. Н. Шутенко и др. – М. : МГАКХиС, 2010. – 481 с.
 • Наш сучасник : літ.- худож. альманах / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [упоряд. М. Г. Ягубян ; редкол.: Л. М. Шутенко, О. І. Малєєв, В. П. Бурмака та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 5 : Бути Людиною. – 206 с.
 • Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы ІІІ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, март 2010 г. / [орг. комит.: Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, О. Г. Гриб и др. ; отв. за вып. М. С.мЗолотов] ; Нац. Акад. наук Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгор. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова и др. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 118 с.
 • Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2010 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Л. Авраменко, Д. Ф. Гончаренко и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 142 с. ; Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Л. Авраменко, М. С. Золотов и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 183 с.
 • Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, А. М. Асаул та ін.] ; Моск. акад. ком. госп-ва і буд-ва, Корпор. «Модернізація і розвиток», Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 96 с.
 • Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–21 мая 2010 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 239 с.
 • Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–27 марта 2009 г. / [орг. комит.: Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. А. Маляренко и др. ; отв. за вып. М. С. Золотов] ; Нац. Акад. наук Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгор. гос. техолог. ун-т им. В. Г. Шухова и др. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 99 с.
 • Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во осв. і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, А. М. Асаул та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 158 с.
 • Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы IХ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 декабря 2007 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Л. Авраменко, Д. Ф. Гончаренко и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 153 с.
 • Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21–23 жовтня 2008 р. / Голов. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. амін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, Г. Ф. Скала та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 151 с.
 • Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф., Харьков, 2008 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 299 с.
 • Довідник з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» / за ред. Ф. В. Стольберга, Л. М. Шутенка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 111 с.
 • Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Глав. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. Ф. Скала и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – 244 с.
 • Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 декабря 2005 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. Л. Авраменко, Д. Ф. Гончаренко и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 178 с.
 • Робоча зустрич вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради : [концепції розвитку комунального господарства м. Харкова] / за ред. Л. М. Шутенка, В. Т. Семенова. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 68 с.
 • Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2005 г. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, А. Н. Асаул и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – 145 с.
 • Історія міста Харкова ХХ століття / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. А. Шумілкін, О. Н. Ярмиш та ін.] – Харків : Фоліо : Золоті сторінки. 2004. – 686 с.
 • Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, (отв. ред.) и др.]. – Вып. 59 (2004) – …. – Киев : Техніка, 2004 –….
 • Обеспечение условий эффективности роста предприятий строи-тельной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. / Глав. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. Ф. Скала и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 83 с.
 • Основные системотехнические направления усовершенствования диверси-фикационных процессов строительных предприятий на пути их трансформации к рыночным отношениям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 21–23 октября 2003 г. / Главн. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [редкол.: Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. Ф. Скала и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2003. – 50 с.
 • Новий колегіум : наук.-інформ. журнал / засн.: ХНУРЕ, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. М. Шутенко, В. П. Андрущенко, В. І. Астахова та ін.]. – 1999, жовтень – . –Харків : ПФ «Колегіум», 1999 – .
 • Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова : зб. доп. / редкол.: Л. М. Шутенко та ін. – Харків : АО «Бізнес-інформ», 1997. – 280 с.

Статті у фахових виданнях

 • Endurance of centrally pressed concrete elements joined by acrylic glues at dynamic loads of different frequencies / L. Shutenko, M. Zolotov, A. Garbuz // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы III междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 15 апреля – 15 мая 2012 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Моск. гос. акад. ком. хоз-ва и стр-ва, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 166–170.
 • Fatigue strength of glued anchorage of reinforcement bars of A500C class / L. Shutenko, M. Zolotov, V. Sklyarov // Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, Slovak Republic, May 30 – June 2, 2011. – Demanova Valley, Jasna pod Chorkom, Hotel Sorea SNP, 2011. – P. 139–141 ; Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы III междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 15 апреля – 15 мая 2012 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Моск. гос. акад. ком. хоз-ва и стр-ва, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 170 – 173.
 • Определение времени установки арматурных стержней в скважину бетона и оптимального замеса акрилового клея / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 99. – С. 401–410. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/21819/ , свободный).
 • Теоретические основы построения и анализа агрегированной расширенной модели межотраслевого баланса моноцентрических городских агломераций / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 100. – С. 4–23. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/22065/ , свободный).
 • Прочность и деформативность клеевой анкеровки в бетон арматурных стержней класса А500С / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. підпр. Держ. наук.-дослід. ін-т буд. констр. – Київ : ДП НДІБК, 2011. – Вип. 74 : в 2 кн. Кн. 1 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – С. 666–675.
 • Влияние характеристик динамического нагружения на усталостную прочность анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2011. – Вип. 21. – С. 408–412.
 • Влияние различных факторов на интенсивность заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 101. – С. 3–7. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/23248/ , свободный).
 • Влияние некоторых конструктивных факторов на изменение усилий предварительной затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамических нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2011. – Вип. 22. – С. 525–530.
 • Влияние вида нагружения на напряжённое состояние клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров, О. Ю. Корекян // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – Вып. 61. – С. 504–509. – (Серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения»).
 • Несущая способность центрально сжатых железобетонных элементов, усиленных акриловыми композициями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. А. Воробьёва, И. В. Симейко // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін-т буд. констр. – Київ : ДП НДІБК, 2011. – Вип. 74 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону : в 2 кн. Кн. 1. – С. 658–665.
 • Endurance centrally pressed concrete elements joined by acrylic glues at dynamic loads of different freguencies / L. Shutenko, M. Zolotov, A. Garbuz // Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, Slovak Republic, may 30 – June 2, 2011. – Demanova Valley, Jasna pod Chorkom, Hotel Sorea SNP, 2011. – P. 143–146.
 • Modified Polymeric Compositions of increased Strength and Thermo resistance for industrial construction / S. Voluvach, L. Shutenko, M. Zolotov // Unitech’11 : international scientific conference, Gabrovo, 18–19 November 2011 : proceedings=Унитех : междунар. науч. конф., Габрово, 18–19 ноября, 2011 г. : сб. докл. – Габрово : Техн. ун-т, 2011. – Т. ІІІ. – С. ІІІ – Р. 444–448.
 • Physical and Chemical Properties and Phase Composition of Acid – and Thermo resistant liquid Glass Compositions / L. Shutehko, M. Zolotov, O. Suprun, S. Voliuvach // Unitech’11 : international scientific conference, Gabrovo, 18–19 November 2011 : proceedings= Унитех : междунар. науч. конф., Габрово, 18–19 ноября, 2011 г. : сб. докл. – Габрово : Техн. ун-т, 2011. – Т. ІІІ. – С. ІІІ – Р. 426–431.
 • Геоинформационный мониторинг устойчивого территориального развития в Украине / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 85–96. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17245/ , свободный).
 • Жёсткость анкерных болтов на акриловых клеях и коэффициент нагрузки для них / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып. 56. – С. 630–636.
 • Зависимость прочности заделки в бетон арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями от различных факторов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Боль-шакова. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып 56. – С. 622–629.
 • Зависимость прочности склеенных бетонных элементов от частоты и уровня многократно повторяющихся нагружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2010. – Вип. 20. – С. 106–111.
 • Комплексный историко-экономический анализ обеспечения экологической безопасности в Харьковской области и перспективы её улучшения / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. В. Аксёнова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 93. – С. 67–85. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/16924/ , свободный).
 • Математическое моделирование физических процессов износа конструктивных элементов и их монтажных соединений зданий и сооружений городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, О. В. Якименко и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 59–70.
 • О возможностях использования космической съёмки SPOT-5 для планирования развития строительства и мониторинга окружающей среды Харькова / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 56. – С. 242–246.
 • Проблеми інформатизації при підготовці і фаховій діяльності економістів для будівельної галузі / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, М. І. Самойленко та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 383–390. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/17654/ , вільний).
 • Развитие организационной структуры систем управления реформированием жилищно-коммунального хозяйства на основе концентрации ресурсов / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, И. А. Ачкасов и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. – С. 3–14. – (Серія «Економічні науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/18702/ , свободный).
 • Стратегическое планирование устойчивого развития региона / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан, С. В.МКравцова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 179–183. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/17301/ , свободный).
 • Сучасні підходи до управління персоналом будівельних організацій / Л. М. МШутенко, В. В. Димченко, В. І. Торкатюк та ін. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 62. – С. 273–281.
 • Технологические особенности бурения скважин в бетоне для заделки арматурных стержней акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 63. – С. 245–252.
 • Технологические параметры заделки арматурных стержней класса А500С в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 58. – С. 142–147.
 • Технология закрепления в бетоне арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 56. – С. 136–142.
 • Физико-химические свойства и фазовый состав кислото- и теплостойких жидкостекольных композиций / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. Ю. Супрун, С. В. Волювач // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 95. – С. 451–460. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/18634/ , свободный).
 • Chemical Resistance, Strength and Durability of Acrylic Compositions / L. Shutenko, S. Zolotov, S. Voluvach, M. Zolotov // Unitech : international scientific conference, Gabrovo, 19–20 november, 2010 : proceedings=Унитех : междунар. науч. конф., Габрово, 19–20 ноября, 2010 г. : сб. докл. – Габрово : Техн. ун-т, 2010. – Т. ІІІ. – С. ІІІ – Р. 480–484.
 • Modified Polyacrylic Glues of Increased Heat Resistance for Industrial Construction / S. Voluvach, L. Shutenko, M. Zolotov, S. Zolotov // Unitech : international scientific conference, Gabrovo, 19–20 November, 2010 : proceedings=Унитех : междунар. науч. конф., Габрово, 19–20 ноября, 2010 г. : сб. докл. – Габрово : Техн. ун-т, 2010. – Т. ІІІ. – С. ІІІ – Р. 485– 89.
 • Влияние вида нагружения на деформационные свойства анкеровки в бетон арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров, Р. Б. Ткаченко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 633–640.
 • Влияние температурных воздействий на прочность жидкостекольных композиций различных составов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. Ю.МСупрун // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 640–645.
 • Инновационная система подготовки технической интеллигенции: вызовы гло-бализма / Л. Шутенко, Л. Радионова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 4–5.
 • Исследование платёжного кризиса как основной проблемы функционирования развития систем газоснабжения и газораспределения в жилищно-коммунальном хозяйстве города / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 31–39. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/11515/ , свободный).
 • Несущая способность железобетонных элементов, усиленных акриловыми композициями, под воздействием статических нагрузок / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смолянинов, И. В. Симейко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2009. – Вип. 18. – С. 534–539.
 • Організаційно-технологічні процеси моніторингу та діагностики оцінки технічного стану, залишкового ресурсу конструкцій і будівель міського житлового фонду / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, Д. І. Васильєв та ін. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 53. – С. 174–205.
 • Теоретические основы моделирования случайных явлений в экономике / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 169–184. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/14668/ , свободный).
 • Теоретические основы формирования экономической модели рационального спроса на транспортные услуги в процессе стабилизации устойчивого развития городов / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. В. Аксёнова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 3–25. – (Серия «Экономические на-уки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/14078/ , свободный).
 • Усталостная прочность клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 103–108. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10943/ , свободный).
 • Экспериментальное определение несущей способности изгибаемых железобетонных элементов, усиленных обоймой из акрилового полимерраствора / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров, М. Ю. Смолянинов // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 54. – С. 130–133.
 • Анализ, оценка обоснованности и целесообразности реализации процессов реструктуризации на предприятиях ЖКХ / Л. Н. Шутенко, Л. П. Николаенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 47. – С. 308–313.
 • Длительная прочность анкеровки арматуры класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 46. – С. 110–114.
 • Деформативность анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями при кратковременных нагрузках / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 49–57. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5614/ , свободный).
 • Еколого-економічні проблеми в будівельній галузі та шляхи їх вирішення / Л. М. Шутенко, Ф. В. Стольберг, В. І. Торкатюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 79–110. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5620/ , вільний).
 • Застосування ультразвукових методів відбиття та наскрізного проходження пружних хвиль при контролі фізико-механічних властивостей пластмас і багатошарових матеріалів / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 122–128. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3144/ , вільний).
 • Изменение усилий предварительной затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамических нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 48. – С. 99–106.
 • Інтелектуальний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Шутенко, В. Торкатюк, Н. Бібік // Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 3–7.
 • Роль информационных систем в процессе функционирования научного потенциала региона / Л. Н. Шутенко, М. А. Николаенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 47. – С. 314–318.
 • Теоретические исследования напряжённо-деформированного состояния клеевого соединения сталь-бетон / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2008. – Вип. 17. – С. 315–320.
 • Durability and vibroslide deformation of concrete elements fastened using acrylic glues / L. Shutenko, M. Zolotov, A. Garbuz // Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. – Slovak Republic, Papradno, 2008. – P. 216–219.
 • The change of preliminary tightening efforts of anchor bolts on acrylic glues under dynamic load / L. Shutenko, M. Zolotov, V. Sklyarov // Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. – Slovak Republic, Papradno, 2008. – P. 220–223.
 • Зависимость глубины заделки арматурных стержней класса А500 от прочности акрилового клея / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 36–44. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/3109/ , свободный).
 • Підвищення несучої здатності стиснутих залізобетонних елементів за рахунок використання акрилових композицій / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смолянінов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С. 585–591.
 • Теория и практика обоснования развития отраслей городского хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 3–20. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1087/ , свободный).
 • Энерго- и ресурсосберегающая технология закрепления в бетоне арматурных стержней периодического профиля акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Д. А. Макогон // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2007. – Вип. 15. – С. 297–303.
 • Strength and efforts of anchor bolts preliminary tightening using acrylic glues under dynamic loads / L. N. Shutenko, M. S. Zolotov, V. A. Sklyarov, Pham Minh Na // Tuyến tầp khoa hoc cống nghế.-thấng. – 2007. – № 11. – P. 269–277.
 • Експериментальні дослідження визначення межі витривалості та віброповзучості цілих та склеєних акриловим клеєм бетонних елементів / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, В. О. Мельман // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2006. – Вип. 14. – С. 382–388.
 • Жёсткость анкерных болтов на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2006. – Вип. 14. – С. 389–396.
 • Моделирование восстановления инфраструктуры водопроводно-канализацион-ного хозяйства г. Харькова при реализации энергосберегающих проектов / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 7. – С. 29–38.
 • Разработка информационной системы контроля вибрационных характеристик двигателей внутреннего сгорания / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, Д. С. Таланин // Вісник Східноукраїнського національного університетуту. – Луганськ : СНУ, 2006. – № 1. – С. 240–246.
 • Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1553/ , свободный).
 • Compositions on the basis of acrylic polymers for repairing cement-concrete pavements and reinforced concrete bridge structures / L. Shutenko, M. Zolotov, S. Zolotov // Proceedings of the 1st Polish road Congress. – Warsaw, October 4–6, 2006. – P. 443–450.
 • Estimation of crack formation in concrete in bridge constructions using ultrasonic impulse method / L. Shutenko, Y. Serikov, M. Zolotov // Better roads – better life : 1st Polish Road Congress, Warsaw, 4–6 October 2006. – Warsaw, 2006. – P. 437–442.
 • 35 років кафедрі «Безпека життєдіяльності» Харківської національної академії міського господарства / Л. М. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 64. – С. 3–5. – (Серия «Технические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4468/ , вільний).
 • Влияние на прочность глубины заделки арматурных стержней периодического профиля модифицированными акриловыми клеями в железобетонном элементе / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. ст. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2005. – Вип. 13. – С. 295–301.
 • Використання акрилового полімеррозчину для підсилення та відновлення залізобетонних конструкцій / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смолянінов // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 33. – С. 137–142.
 • Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві / В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 6, ч. 2. – С. 25–33 ; Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005. – № 7. – С. 2–9.
 • Зависимость жёсткости болтов на акриловых клеях от геометрических параметров анкерного соединения / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Будівельні конструкції, будівлі та споруди : вісник Донбас. держ. акад. буд-ва і арх. – Макіївка : ДДАБА, 2005. – Вип. 8. – С. 74–79.
 • Инновационная технология заделки анкерных болтов в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2005. – Вып. 35, ч. 3. – С. 104–111.
 • Исследование длительных деформаций соединений бетонов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. C. Золотов, В. А. Мельман // Будівельні конструкції : зб. наук праць. – Київ : НДІБК, 2005. – Вип. 62, т. 2. – С. 322–329.
 • Крепление технологического оборудования коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод» анкерными болтами на акриловых клеях / С. С. Пиллиграмм, Ю. Н. Шаталов, Л. Н. Шутенко и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 30, т. 2. – С. 124–135.
 • Концептуальные основы выбора эффективных комплексно-механизированных строительных процессов в жилищно-коммунальном хозяйстве по критерию их энергоёмкости / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 33. – С. 22–31.
 • Методы экономико-математического моделирования при формировании систем реализуемости инвестиционных проектов в строительной отрасли Украины / Л. Н. Шутенко, В. И. , М. С. Золотов и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 65. – С. 3–29. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1551/ , свободный).
 • Прочность анкерных болтов на акриловых клеях при динамических нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2005. – Вип. 12. – С. 346–354.
 • Совершенствование системы управления проектами в строительной отрасли / Л. Н. Шутенко, В. Н. Бабаев, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 65. – С. 109–127. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3418/ , свободный).
 • Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, Л. Н. Шутенко и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2079/ , свободный).
 • Формирование стратегии инновационного развития рынка теплоизоляционных материалов в строительном комплексе Украины / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Л. Г. Бойко и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 63. – С. 35–59. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2126/ , свободный).
 • Формирование стратегии инновационного развития рынка теплоизоляционных материалов в строительном комплексе Украины / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Л. Г. Бойко и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 63. – С. 35–59. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2126/ , свободный).
 • Экономические особенности дистанционного мониторинга экологического состояния бассейна р. Северский Донец / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 145–151. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2094/ , свободный).
 • Экспериментальные исследования прочности бетона, соединённого акриловыми клеями при длительном статическом нагружении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2005. – Вип. 13. – С. 302–307.
 • The strength of bolts on acrylic glues under different types of loading / L. Shutenko, М. Zolotov, V. Sklyarov // Proceedings of the 3 rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. – Slovak Republic, Zilina, 2005. – P. 119–122.
 • Инновационные проекты для обеспечения жизнедеятельности города / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 13–19. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/3757/ , свободный).
 • Исследование прочности и трещиностойкости бетона на растяжение, усиленного акриловым полимерраствором / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, М. Ю. Смолянинов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2004. – Вип. 11. – С. 189–195.
 • Концепция оценки технического состояния городских инженерных сетей г. Харькова / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Ткачёв // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – Вип. 26. – С. 161–163.
 • Крепление технологического оборудования коммунального предприятия болтами на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 60. – С. 76–85. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2212/ , свободный).
 • Моделирование организационно-технологических решений по соединению старого и нового бетона путём их склеивания при формировании инвестиционных проектов в строительной отрасли / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – Вип. 25. – С. 67–75.
 • Организационно-технологические и технические особенности сокращений продолжительности возведений зданий и сооружений из монолитного бетона и железобето-на / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 60. – С. 3–28. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/2207/ , свободный).
 • Основные направления и методы повышения эффективности реализуемости проектов в строительной отрасли Украины / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, М. С. Золотов и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 59. – С. 10–33. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2499/ , свободный).
 • Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк та ін. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7–9. – С. 36–49.
 • Прогнозирование долговечности покрытий полов на основе акриловых полимеров / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Л. В. Гапонова // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ : ЛНАУ, 2004. – С. 345–352. – (Технічні науки).
 • Совершенствование технологического обеспечения монолитности сборных железобетонных сооружений коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – Вип. 26. – С. 205–210.
 • Технология нанесения акриловых клеев на подготовленную поверхность старого бетона при его соединении с новым / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 29–37. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2314/ , свободный).
 • Харків ювілейний: історія, сучасність, стратегія розвитку / Майорченко В., Бабаєв В., Шутенко Л., Семенов В. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9 (15). – С. 10–29.
 • Эффективность эргономического обеспечения организации дорожного движения / Л. Н. Шутенко, Э. В. Гаврилов, В. М. Сирота // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 58. – С. 150–154. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 • Диверсификация производственной деятельности предприятий – основное направление выхода экономики Украины из кризисного состояния на пути её трансформации к рыночным отношениям / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 37–51. – (Серия „Экономические науки”). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2638/ , свободный).
 • Анализ фактического потребления горячей и холодной воды в жилищном фонде г. Харькова / Л. Н. Шутенко, С. С. Душкин, М. С. Золотов и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 73–78. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2695/ , свободный).
 • Влияние геометрии анкерного соединения на прочность и напряжённо-деформированное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Будівельні конструкції : міжвід. наук.- техн. зб. – Київ : НДІБК, 2003. – Вип. 59. – Кн. 1 : Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. – С. 79–86.
 • Влияние некоторых факторов на длительную прочность и деформативность анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2003. – Вип. 10. – С. 178–183.
 • Влияние некоторых факторов на напряжённо-деформированное состояние клеевых соединений при длительном воздействии выдёргивающих усилий на арматурный стержень / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2003. – Вип 9. – С. 371–379.
 • Влияние упрочняющих покрытий на выносливость и трещиностойкость железобетонных балок под воздействием низкочастотных нагрузок / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, М. Ю. Смолянинов // Будівельні конструкції : міжвід. зб. наук.-техн. праць. – Київ : НДІБК, 2003. – Вип. 59. Кн. 1. – С. 87–94.
 • Выносливость железобетонных изгибаемых элементов, усиленных акриловым полимерраствором при многократно повторных нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смолянинов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2003. – Вип. 10. – С. 281–289.
 • Использование клеевых анкеров для ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2003. – Вип. 23. – С. 171–173.
 • Использование ультразвука при определении времени отверждения акриловых клеёв / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, Я. А. Сериков // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2003. – Вип. 20. – С. 189–196.
 • Основные направления совершенствования стратегического управления на строительных предприятиях / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 29–56. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2805/ , свободный).
 • Сообщение о заседании постоянной комиссии международной ассамблеи столиц и крупных городов (22-23.08.2003 г.) / А. Климов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 220–238. – Из содерж.: выступление Л. Н. Шутенко. – С. 221–223. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2838/ , свободный).
 • Стратегічне управління будівельною галуззю міського комплексу на основі алгоритмізації багатокритеріальних рішень / Л. М. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 47. – С. 3–16. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu. ua/3028/ , вільний).
 • Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2689/ , свободный).
 • Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и обновления систем жилищно-коммунального хозяйства / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 228–247. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2726/ , свободный).
 • «Центр Мегаполис» - инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2887/ , свободный).
 • Эргономическая классификация типов транспортных потоков на автомобильных дорогах / Л. Н. утенко, Э. В. Гаврилов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 181–185. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu. ua/2831/ , свободный).
 • Embedment of reinforced rods of periodic profile into concrete by acrylic glues / L. Shutenko, M. Zolotov, O. Zudov // 11 International Scientific Conference «Science, educational Society». – 2003. – Vol. 1. – P. 319–322.
 • Researches of junction of concrete by glue by an ultrasonic impulse method / L. Shutenko, Y. Serikov, M. Zolotov // «Science, Education and Society» : 11 International Scientific Conference, Zilina, Slovak Republic, 2003. – P. 315–318.
 • Безопасность труда при анкероустановочных работах с использованием акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. В. Зудов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 35. – С. 92–95. – (Технические нау-ки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4564/ , свободный).
 • Влияние ползучести акрилового клея на напряжённое состояние анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Мін-во осв. і науки України, Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2002. – Вип 8. – С. 157–162.
 • Концептуальні проблеми формування безперервної економічної освіти в Україні за сучасних умов і перспективні напрямки ії вдосконалення / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, О. В. Соловйов та ін. // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 40. – С. 146–164. – (Серия «Экономические науки»).
 • Концепция оценки технического состояния городских инженерных сетей и электрического транспорта г. Харькова / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Шульга и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 131–134. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4270/ , свободный).
 • Многоцелевая селектоновация социально-экономических решений по формированию параметров инфраструктуры урбанизированных систем / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, А. Г. Соболева, К. Н. Воробьёв // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 44. – С. 8–17. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3231/ , свобод-ный).
 • Напередодні 80-річчя Харківської державної академії міського господарства / Л. М. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 3. – (Технические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3856/ , свободный).
 • Обеспечение устойчивого развития городов на основе совершенствования технологических процессов формирования городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 407–415. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4491/ , свободный).
 • Определение взаимосвязи показателей эффективности при формировании жизненного цикла городского жилого фонда методом экспертных оценок / Л. Н. Шутенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – Вип. 17. – С. 23–37.
 • Опыт использования акриловых клеев для соединения строительных конструкций / Л. М. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз, О. В. Зудов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 43. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3526/ , свободный).
 • Особенности топологии организационно-технологических процессов формирования жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 371–374. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/3937/ , свободный).
 • Особенности формирования надёжных логико-математических моделей жизненного цикла городского жилого фонда и его оптимизации / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 43. – С. 117–134. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3568/ , свободный).
 • Роль профессиональной подготовки управленческих кадров в решении задач устойчивого развития городов / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 13–16. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4240/ , свобод-ный).
 • Теоретические основы формирования экономико-технологических систем строительного комплекса с учётом их энергоёмкости / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк. А. Г. Соболева, М. К. Сухонос // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 46. – С. 161–175 – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3495/ , свободный).
 • 30 років кафедрі «Безпеки життєдіяльності» Харківської державної академії міського господарства / Л. Н. Шутенко, // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 35. – С. 3–4. – (Серия «Технические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4534/ , вільний).
 • Формирование эффективных систем стабилизации объектов городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Галузеве машинобудування, будівництво : зб. наук. праць / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2002. – Вип. 9. – С. 6–8.
 • Влияние некоторых факторов на время отверждения акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Мін-во осв. і науки України, Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2001. – Вип. 6. – С. 87–93.
 • «Городской проект» как средство подготовки и переподготовки кадров для управления городом / Л. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 3–42. – (Городской проект). – Существует электронная ерсия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4767/ , свободный).
 • Интегральное формирование качественных показателей кибернетической системы проектного организационно-технологического решения по формированию жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2001. – № 535. – С. 323–328.
 • Использование акриловых клеев для реконструкции и ремонта зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз и др. // Будівельні конструкції : міжвід. зб. наук.-техн. праць. – Київ : НДІБК, 2001. – Вип. 54 : Реконструкція будівель та споруд. Досвід та проблеми : матеріали всеукр. наук-практ. конф., Київ, 11–14 червня 2001 р. – С. 810–814.
 • Кратковременная прочность анкеровки арматурных стержней модифицированными акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2001. – Вип 7. – С. 238–243.
 • Об оценке надёжности жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2001. – Вип. 15. – С. 3–18.
 • Повышение продолжительности жизненного цикла городского жилого фонда на основе его реконструкции / Л. Н. Шутенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2001. – Вип. 7. – С. 244–252.
 • Теоретические основы формирования жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 33. – С. 152–173. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4733/ , свободный).
 • Эффективность применения анкеровки арматурных стержней бетон модифици-рованными акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. В. Зудов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 34. – С. 300–304. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4685/ , свободный).
 • Эффективность применения приклейки к поверхности бетона акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. Г. Морковская // Коммунальное хозяйство горо-дов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 31. – С. 137–140. – (Серия «Экономические науки»).
 • Жизнеспособность акриловых полимеррастворов гидроизоляционных покрытий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, О. М. Литвинова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2000. – Вип 4. – С. 76–80.
 • Использование акриловых клеев для реконструкции и ремонта зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, С. М. Золотов // Будівельні конструкції : зб. наук. праць. – Київ : НДІБК, 2000. – Вип. 54. – С. 810–814.
 • Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р. / Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський, В. І. Тітяєв та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3–43. – (Серия «Экономические науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/5491/ , вільний).
 • Технологические особенности бурения скважин в бетоне для заделки анкеров при реконструкции и ремонте зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз и др. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 2000. – Вып. 5. – С. 322–328.
 • Reinforcement of grooved steel in concrete by acrylic glue / L. Shutenko, M. Zolotov, Pham Minh Ha // Construction. – 2000. – № 11. – P. 10–12.
 • Исследование износостойкости лопастей роторов бетоноформовочных метательных устройств / Н. П. Водовозов, М. Г. Дюженко, Л. Н. Шутенко, В. С. Немерцев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 18. – С. 35–40.
 • Ресурсосберегающий модифицированный акриловый клей с повышенной адгезионной прочностью и термостойкостью / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О.мГарбуз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Рівн. держ. техн. ун-т. – Рівне : РДТУ, 1999. – Вип. 3. – С. 57–63.
 • Технология заделки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. М. Золотов // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 18. – С. 10–16.
 • Анкерные крепления в бетоне / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, В. А. Скляров // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 14. – С. 50–56.
 • Оптимизация торкретных работ на объектах водоканализационного строительства / Н. П. Водовозов, М. Г. Дюженко, Л. Н. Шутенко, В. С. Немерцев // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 15. – С. 14–24.
 • Фундаментные болты, устанавливаемые в готовые фундаменты / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, В. А. Скляров // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 13. – С. 58–60.
 • Влияние некоторых факторов на длительную прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 8. – С. 51–53.
 • Обеспечение прочности соединения бетона акриловыми клеями при ремонте и реконструкции зданий и сооружений городского хозяйства / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 9. – С. 21–24.
 • Прочность соединения бетонов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко // Ком-мунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 7. – С. 5–8.
 • Стеклопластбетонные конструкции для подземного строительства / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. – Вып. 10. – С. 48–51.
 • Влияние некоторых технологических факторов на прочность соединения сталь-бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. Г. Морковская // Коммуналь-ное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 14–17.
 • Датчики расхода холодной и горячей воды в системах тепло- и водоснабжения жилых домов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. В. Гущин // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 93–94.
 • О математическом моделировании механики силового взаимодействия элементов конструкций / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 35–37.
 • Особенности уплотнения песчаного ядра в конической оболочке / Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, Ашрам Нихад // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 5–6.
 • Применение акриловых клеев при строительстве и ремонте зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 6. – С. 43–46.
 • Эффективность заключения бетонных колонн в стеклопластиковую обойму при строительстве и реконструкции городских сооружений / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов, Л. С. Андриевская // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1996. – Вып. 5. – С. 9–16.
 • Морозостойкость безусадочного полимерсиликатбетона с добавкой акриловой пластмассы / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Э. И. Заславская // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1995. – Вып. 4. – С. 10–11.
 • Технология установки крепёжных узлов с помощью акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Г. Сидоренко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1995. – Вып. 4. – С. 13–15.
 • Технологические и прочностные свойства акрилраствора для покрытий полов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Е. С. Безлюбченко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1994. – Вып. 3. – С. 64–69.
 • Применение акрилбетона для ремонта и восстановления полов коммунальных предприятий / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Е. С. Безлюбченко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1993. – Вып. 2. – С. 12–17.

Статті у збірниках наукових праць

 • Інформаційні технології в освіті / Л. М. Шутенко // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23–28 листопада 2015 р. / [редкол.: М. Ю. Карпенко, С. В. Дядюн, О. Б. Костенко, А. Л. Литвинов] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Люблін. відділ польськ. акад. наук, Харків. нац. ун-т радіоелектрон. та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 6–7.
 • Основные задачи и направления оказания партнёрской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины [Текст] / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Зміна парадигми правового регулювання житлово-комунального сектору економіки України за часів її незалежності : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і студ., Харків, 1-29 лютого 2016 р. / [рекдол.: А. В. Домбровська, Т. А. Коляда, А. М. Бровдій] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - С. 3-5.
 • Основные задачи и направления оказания партнёрской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01–28 лютого 2016 р. / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, П. Т. Бубенко, С. Ю. Юр’єва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 61–64.
 • Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01–28 лютого 2016 р. / [редкол.: Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, П. Т. Бубенко, С. Ю. Юр’єва] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 61–64.
 • Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом реконструкции объектов городской застройки / В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., квітень 2015 р. / Харків. міськвиконком, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 192–198. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/40112/, свободный).
 • Обгрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-комунального комплексу / О. В. Димченко, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучас-ному етапі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–28 травня 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Азербайдж. архіт.-будів. ун-т (м. Баку), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 17–20. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40166/ , вільний).
 • Підприємницька діяльність як об'єкт економічної безпеки / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, Г. В. Стадник // Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції = Accounting and analytical support of financial & economic security management in conditions of Eurointegration : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листопада 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 167–172.
 • Проблеми та перспективи розвитку житлово-коммунального господарства України в сучасних умовах [Текст] / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, С. В. Бутник // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства : всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харьков : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — С. 63–65. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39893/ , вільний).
 • Развитие бизнес-процессов в системе администрирования строительного предприятия / С. В. Бутник, В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / Харків. обл. держ. адмін., Техн. ун-т в м. Острава Чеська респ., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 37–39. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39536/, свободный).
 • Методика рейтинговой оценки услуг жилищно-коммунального хозяйства / В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко // ХХХVІІ научно-техническая конференция преподава-телей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. О. М. Бекетова, Харьков, 23–25 апреля 2014 г. : прогр. и тез. докл. : в 2 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 2 : Экономические и гуманитарные науки. – С. 72–73.
 • Роль аутосорсингу в отриманні додаткової конкурентоспроможності процесу функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення його регіонального розвитку / В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 2014 р. / Харків. обл. держ. адм., Моск. держ. будів. ун-т, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 82–85.
 • Державне фінансування інноваційного ресурсозбереження / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезнечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 10–14 червня 2013 р. / Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Спілка наук. та інж. обۥєднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 11–13. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints. kname.edu.ua/36647/ , вільний).
 • Обґрунтування концептуального підходу до управління розвитком будівельного підприємства / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 7–8 листопада 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – С. 195–197.
 • Основные сферы обеспечения экономической безопасности / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк // Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (АР Крим), 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. / Ін-т закон-ва Верховної Ради України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Marmaer Group та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 202–204. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38690/, свободный).
 • Управление инвестиционными процессами в комплексном развитии регионов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк // Менеджмент міського та регіонального розвитку : міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–29 березня 2013 р. : прогр. і тези доп. / Харків. обл. держ. адмін., Харків. міськвик., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2013. – С. 4–6. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/32293/ , свободный).
 • Формування інноваційного потенціалу підприємства в умовах модернізації економіки / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко // Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Харків. міськвик., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 7–8. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37890/, вільний).
 • Влияние динамического нагружения на стабильность усилия болтов на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 100–102. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29345/ , свободный).
 • Воспроизводственный подход к реализации маркетингового механизма управления региональным развитием / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, Харьков, 24–26 апреля 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 78–80.
 • Инновационные стратегии муниципального управления городов / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Г. В. Стадник // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 108–109. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29748/ , свободный).
 • Математическая модель напряжённо-деформированного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 119–123. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29350/ , свободный).
 • Підвищення рівня конкурентоспроможності будівельних робіт та продукції / В. І. Торкатюк, Л. М. Шутенко // Принципи формування економічних параметрів організа-ційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ інтернет-конф., Харків, листопад 2012 р. / редкол.: В. І. Торкатюк (відп. ред.) та ін. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 89–90. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29289/ , вільний).
 • Політико-нормативні аспекти енергозбереження в Україні / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, Г. В. Стадник // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 32–33. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32021/ , вільний).
 • Технологические параметры заделки арматурных стержней серповидного профиля в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Ю. Щербов // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 145–148. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/29360/ , свободный).
 • Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы Х междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2011 г. / Мин-во образ. и науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 89–91.
 • Будівельна галузь як об’єкт державного регулювання / Л. М. Шутенко // Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. обл. держ. адм., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 5–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29712/ , вільний).
 • Влияние конструктивных элементов трубопроводной перемычки на её функциональную надёжность / Л. Н. Шутенко, В. Ф. Харченко, В. И. Торкатюк, Н. И. Самойленко // Математическое моделирование, оптимизация, управление потокораспределением в инженерных сетях : материалы междунар. науч.-практ. конф. Ялта (АР Крым), 1–6 октября 2011 г. – Харьков : ХНАГХ, НТМТ, 2011. – С. 7–8.
 • Обгрунтування вибору неруйнівних методів контролю в системі моніторингу стану конструкційних елементів експлуатованих будинків і споруд / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, В. І. Торкатюк // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгор. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТКГ та ПО, 2011. – С. 131–135.
 • Системный подход к осуществлению политики энергосбережения в регионе / Л. Н. Шутенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгор. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 9–10.
 • Влияние некоторых факторов на выносливость соединений бетонных элементов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы IX междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2009 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 58–60.
 • Деформации виброползучести центрально сжатых элементов, соединённых акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Вісник Одеської держав-ної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2010. – Вип. 37. – С. 455–460.
 • Задачі дослідження конструкційних елементів експлуатованих будинків і споруд неруйнівними методами в проблемі ресурсозбереження / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТКГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 217–221.
 • Информационные технологии в виброакустической диагностике и прогнозировании состояния кинематических узлов городского электрического транспорта / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков // Актуальные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства городов и населённых пунктов : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., Москва, София, Кавала, 30 мая – 6 июня 2010 г. / редкол.: А. К. Байдабеков, Ю. П. Бочаров, Л. Н. Шутенко и др. – М. : МГАКХиС, 2010. – C. 450–456.
 • Комплексный историко-экономический анализ обеспечения экологической безопасности в Харьковской области и перспективы её улучшения / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. В. Аксёнова и др. // Вода, экология, общество : материалы ІІІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 9–11 февраля 2010 г. : прогр. и тез. / [редкол.: Г. И. Благодарная (отв. за вып.) и др.]. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 29–34. – В надзаг.: Харьков. обл. гос. адм., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, КП КХ «Харьковкоммуночиствод», Белгород. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова.
 • Організаційно-економічні форми управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, І. А. Федоренко та ін. // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТКГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 236–239.
 • Оцінка реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі / Л. М. Шутенко, В. І. Торкатюк, М. П. Пан, В. В. Коненко // Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Моск. акад. ком. госп-ва і буд-ва, Корпор. «Модернізація і розвиток», Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 6–7.
 • Теплостойкие акриловые композиции для промышленного строительства / Л. Н. Шутенко, С. В. Волювач, М. С. Золотов, С. М. Золотов // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы IX междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2009 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 77–81.
 • Выносливость и деформации виброползучести бетонных элементов, соединён-ных акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць – Львів : Каменяр, 2009. – Вип. 8. – С. 331–337.
 • Вітання учасникам конференції / Л. М. Шутенко // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во з питань жит.-ком. госп-ва, Харків. обл. держ. адм., Харків. міськвик., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Корп. «Модернізація і розвиток», Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 3–10. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30296/ , вільний).
 • Влияние динамических нагружений на изменения усилий предварительной затяжки анкерных болтов на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, В. А. Скляров // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы IX междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2009 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 50–52.
 • Влияние некоторых технологических факторов на прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко, В. Ю. Щербов, Р. Б. Ткаченко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: материалы IX междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 ноября – 25 декабря 2009 г. / Харьков. обл. тер. отд. Акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 64–66 ; Моделирование в компьютерном материаловедении : материалы к 46 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 209–210.
 • Инновационные основы подготовки экономистов для строительной отрасли на современном этапе / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційнних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во з питань жит.-ком. госп-ва, Харків. обл. держ. адм., Харків. міськвик., Моск. акад. комун. госп-ва і буд-ва, Корп. «Модернізація і розвиток», Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 95–97. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30345/ , свободный).
 • Исследование вибрации механических систем в динамическом режиме и ее влияния на работающих / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, Д. С. Таланин // Развитие жилищной сферы городов : Седьмая Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 1-4 апреля 2009 г. / Моск. гос. акад. коммун. хоз-ва и стр-ва. - Москва (РФ) : МГАКХиС, 2009. - С. 440-445.
 • Розвиток спеціальності «Міське будівництво та господарство» / Л. М. Шутенко // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. / Междунар. ассамблея столиц крупн. гор., Харьков. обл. гос. адм., Харьков. гор. исполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – С. 93–99. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30999/ , вільний).
 • Теоретико-методологічні основи формування інноваційних систем енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві / Л. М. Шутенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали 1 міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держадмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХОНТТКГ та ПО, 2009. – С. 10–11.
 • Прочность анкеровки арматурных стержней класса А500С акриловыми клеями при воздействии на них многократно повторяющихся выдёргивающих усилий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Інженерні рішення та інновації в будівництві і архітектурі : вісник ОДАБА. – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2009. – Вип. 34. – С. 77–82.
 • Прочность и трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов, усиленных акриловым полимерраствором / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смо-лянинов // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – Вип. 9 (13). – С. 146–150. – (Серія «Будівництво»).
 • Усилия и деформации в болтовом соединении с анкерами на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць. – Львів : Каменяр, 2009. – Вип. 8. – С. 338–343.
 • Деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С при воздействии длительно действующих нагрузок / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Тка-ченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2008. – Вип. 17. – С. 321–326.
 • Дослідження тріщинуватості бетону в конструкціях ультразвуковим імпульсним методом / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, С. М. Золотов, С. Я. Сєріков // Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения : материалы науч.-техн. конф., Ялта (АР Крым), 2008 г. – Ялта (АР Крым) : [б. и.], 2008. – С. 709–714.
 • Еколого-економічні проблеми сталого розвитку міст і шляхи їх вирішення / Л. М. Шутенко, Ф. В. Стольберг, В. І. Торкатюк // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обладмин., Междунар. ассамблея столиц и круп. гор., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 6–11.
 • Зависимость деформативности клеевой анкеровки арматурных стержней класса А500С от геометрических параметров / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко, А. О. Гарбуз // Компьютерное материаловедение и прогрессивные технологии : материалы к 47 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2008 г. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 170–171.
 • Изменение усилий предварительной затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамических нагружениях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Компьютерное материаловедение и прогрессивные технологии : материалы к 47 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2008 г. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 208–209.
 • Крепление технологического оборудования анкерными болтами на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров, С. М. Золотов // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–30 декабря 2007 г. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 107–114.
 • Крепление технологического оборудования коммунальных предприятий анкерными болтами на акриловых клеях / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, В. А. Скляров, С. М. Золотов // Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города : материалы 6 междунар. науч.-практ. конф., Москва, 1–4 апреля 2008 г. – М. : МИКХиС, 2008. – Т. 2. – С. 228–231.
 • Определение прочности контакта комплексных конструкций, усиленных полимерсиликатным бетоном методом наращивания / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз, О. Ю. Супрун // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяй-стве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 декабря 2007 г. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 65–67 ; Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. IV укр. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1996 г. / отв. ред. В. П. Пустовойтов. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – С. 33–34.
 • Применение ультразвукового импульсного метода для исследования структуры бетона в эксплуатируемых мостовых сооружениях / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, С. М. Золотов, С. Я. Сериков // Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города : материалы 6 междунар. науч.-практ. конф., Москва, 1–4 апреля 2008 г. : в [?] т. – М. : МИКХиС, 2008. – Т. 2. – С. 185–189.
 • Прочность анкеровки арматуры класса А500С акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. Б. Ткаченко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–30 декабря 2007 г. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 70–78 ; Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне : НУВГтаП, 2008. – Вип. 16 ; Ч. 2. – С. 410–417.
 • Состав полимерсиликатных растворов с добавками акрилового компаунда / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. В. Волювач, О. Ю. Супрун // Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів : матеріали ІІ наук.-практ. конф., Львів, 2008 р. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2008. – С. 59–61.
 • Стратегия и тактика совершенствования систем управления эколого-экономическим развитием строительной отрасли регионов / Л. Н. Шутенко, Ф. В. Стольберг, В. И. Торкатюк и др. // Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалі-зації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21–23 жовтня 2008 р. / Голов. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. адм., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – С. 9–11.
 • Технологические параметры заделки арматурных стержней периодического профиля в бетон акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Д. А. Макогон // Компьютерное материаловедение и прогрессивные технологии : материалы к 47 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2008 г. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 168–169
 • Застосування ультразвукових методів відбиття та наскрізного проходження пружних хвиль при контролі фізико-механічних властивостей пластмас і багатошарових матеріалів / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 декабря 2007 г. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 55–56.
 • Влияние динамических нагружений на прочность анкерных болтов на акриловых клеях и усилия их предварительной затяжки / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури «Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології». – Макіївка (Донец. обл.) : ДДАБА, 2007. – Вип. 6. – С. 46–50.
 • Диагностика монолитного бетона в конструкциях и сооружениях неразрушающим методом с использованием упругих волн / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. М. Золотов, С. Я. Сериков // Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2007 г. – М. : МИКХИС, 2007. – Т. 2. – С. 162–165.
 • До вибору марки пасажирських транспортних засобів у містах / Л. М. Шутенко, К. Є. Вакуленко // Удосконалення управління експлуатаційною роботою залізниць : зб. наук. праць. – Харків : УкрДАЗДТ, 2007. – Вип. 85. – С. 215–222.
 • Исследование развития трещин в бетоне конструкций эксплуатируемых мостовых сооружений на основе ультразвукового импульсного метода / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, С. Я. Сериков // Материалы и изделия для ремонта и строительства : междунар. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. аграрн. ун-т. – Новосибирск : НГАУ, 2007. – С. 44–47.
 • Исследования стабильности усилия затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамических нагрузках / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Материалы и изделия для ремонта и строительства : междунар. сб. науч. трудов / Новосиб. гос. аграрн. ун-т. – Новосибирск : НГАУ, 2007. – С. 190–193.
 • Напередодні 85-річчя Харківської національної академії міського господарства / Л. Н. Шутенко // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы II междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–31 мая 2007 г. / Харьков. обл. террит. отд. акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАМГ, 2007. – С. 3.
 • Обнаружение дефектов механических систем в динамическом режиме на основе пассивных акустических методов / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, Д. С. Таланин // Сборник трудов Российского акустического общества. – Н. Новгород, 2007. – Т. 3. – *
 • Определение напряжений и перемещений на контактах клеевого соединения сталь-бетон / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. В. Щербов // Моделирование в компьютерном материаловедении : материалы к 46 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 26–27 апреля 2007 г. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 211–212.
 • Прочность и напряжённо-деформированное состояние соединения сталь-бетон на акриловых клеях при равномерном отрыве / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. В. Щербов // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–31 мая 2007 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 109–113.
 • Синергетика процессов обеспечения качества водных ресурсов Украины / Л. Н. Шутенко, Ф. Т. Шумаков // Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Главн. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 204–205.
 • Стабильность усилия затяжки анкерных болтов на акриловых клеях при динамическом нагружении / Л. Н. Шутенко, В. А. Скляров, А. О. Гарбуз // Моделирование в компьютерном материаловедении : материалы к 46 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 26–27 апреля 2007 г. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 207–208.
 • Стратегия и тактика повышения эффективности развития корпоративного управления в жилищно-коммунальном комплексе / Л. Н. Шутенко, Л. П. Николаенко // Системотехнические основы полидименсиоального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Главн. упр. образов. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 46–47.
 • Теоретические основы и методология оценки и выбора ресурсосберегающих решений в жилищно-коммунальном хозяйстве на региональном уровне / Л. Н. Шутенко, Н. П. Пан // Системотехнические основы полидименсионального формирования синер-гетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Главн. упр. образов. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 80–81.
 • Усиление сцепления арматуры с бетоном / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства : материалы ІІ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–31 мая 2007 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 127–130.
 • Экспериментальные исследования деформаций виброползучести бетонных элементов, соединённых акриловым клеем / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології : вісник Донбаської держ. акад. буд-ва та архіт. – Макіївка (Донец. обл.) : ДДАБА, 2007. – Вип. 6. – С. 51–55.
 • Исследование процесса развития трещин в бетоне конструкций эксплуатируемых мостовых сооружений на основе ультразвукового импульсного метода / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, С. Я. Сериков // Материалы и изделия для ремонта и строительства : междунар. сб. науч. тр. / Новосибир. гос. аграрн. ун-т. – Новосибирск : НГАУ, 2006. – С. 44–47.
 • Оптимизация клеевого состава на основе акрилового полимера для анкеровки стальных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. VII междунар. науч.-техн. интернет-конф. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 25–27 ; Рациональный эксперимент в материаловедении : материалы к 38 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 1999 г. – Одесса : ОГАСА, 1999. – С. 92–93.
 • Повышение термостойкости акриловых клеев для заделки анкерных болтов / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. VII междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–30 декабря 2005 г. – Харьков, 2006. – С. 4–7.
 • Прочность клеевой анкеровки арматурных стержней в железобетонные элемен-ты / Л. Н. Шутенко, А. О. Гарбуз, Р. Б. Ткаченко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. VII междунар. науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, 2006. – С. 76–78 ; Моделирование и оптимизация материаловедения : материалы к 44 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2005 г. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 171–172.
 • Стабильность усилия затяжки анкерных болтов на акриловых клеях и их усталостная прочность / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. IV междунар. науч.-практ. конф. – Днепропетровск : ПГАСА, 2006. – Вып. 37. – С. 554–560. – (Серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транс-портного назначения»).
 • Стратегічне планування сталого розвитку м. Харкова / Л. М. Шутенко, В. М. Бабаєв, В. Т. Семенов, Н. Е. Штомпель // Робоча зустрич вчених Харківської національної академії міського господарства з представниками Харківської міської ради : [концепції розвитку комунального господарства м. Харкова] / за ред. Л. М. Шутенка, В. Т. Семенова. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 53–68.
 • Формирование параметров организационно-технологических решений по повышению эффективности сварных соединений / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, А. П. Денисенко // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. / Главн. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 86–89. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31648/ , свободный).
 • Формування інвестиційної привабливості житлово-комунального господарства шляхом реалізації інноваційних ресурсозберігаючих проектів / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства : матеріали міжнар. конгр. : прогр. та тези, Київ, 15–16 листопада 2006 року. – Київ : [б. в.], 2006. – С. 92–95.
 • Экспериментальные исследования предела выносливости бетонных элементов соединённых акриловым клеем / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Материалы и изделия для ремонта и строительства : междунар. сб. науч. тр. / Новосиб. гос. аграрн. ун-т. – Новосибирск : НГАУ, 2006. – С. 58–61.
 • Энерго- и ресурсосберегающие технологии крепления оборудования и конструк-ций анкерными болтами на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, В. А. Скляров, С. М. Золотов, О. В. Зудов ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. VII междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–30 декабря 2005 г. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 100–103.
 • Анализ параметров свариваемости, тепловых процессов и физико-химических явлений, возникающих и протекающих при сварке соединительных элементов в процессе монтажа / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, С. М. Золотов и др. // Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2005 г. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – С. 109–111.
 • Деформация бетонных и железобетонных конструкций при многократно повторных нагружениях, восстановленных акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Экология и ресурсосберегающие технологии в строительном материаловедении : междунар. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГАУ, 2005. – С. 37–39.
 • Длительная прочность центрально сжатых бетонных элементов, соединённых акриловым клеем / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Совершенствование качества строительных материалов и конструкций (модели, составы, свойства, эксплуатационная стойкость) : междунар. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГАУ, 2005. – С. 197–200.
 • Исследования развития деформаций бетонных и железобетонных конструкций при многократно повторных нагружениях, восстановленных акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Вісник Донбаскої державної академії будівництва і архітектури: – Макіївка (Донец. обл.) : ДДАБА, 2005. – Вип. 8 : Баштові споруди : матеріали, конструкції, технології. – С. 70–73.
 • Кратковременная, длительная и усталостная прочность анкерных болтов на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Вестник Белгородского технического университета им. Шухова. – Белгород : БГТУ, 2005. – Вып. 9 : Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии : материалы междунар. науч.-практ. конф. – С. 271–274.
 • Крепление технологического оборудования анкерными болтами на акриловых клеях при модернизации коммунальных предприятий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров и др. // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 142–145.
 • Опыт «Энергорегиона Нюрнберг» – реальный путь повышения эффективности коммунальной энергетики / В. Н. Бабаев, В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Проблеми та перспективи енерго,- ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 34–37.
 • Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту зданий, сооружений и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 61–63.
 • Особенности формирования ресурсосберегающих систем в жилищно-коммунальной отрасли на основе энергетических принципов проектирования и строительства жилых зданий / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко и др. // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим) – Харків, 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 128–134.
 • Програмне забезпечення життєдіяльності великих міст України у контексті удосконалення державного регулювання процесів розвитку комунальної інфраструктури. Досвід м. Харкова щодо створення та діяльності «Центру Мегаполіс» / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства–2005 : матеріали міжнар. конгр. : прогр. та тези, 17–18 листопада 2005 р. / Мін-во буд-ва, архіт. та жит.-комун. госп-ва, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, ВБО «Ін-т місц. розв.». – Київ : [б. в.], 2005. – С. 40–43.
 • Расчётные характеристики анкерных болтов на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Совершенствование качества строительных материалов и конструкций (модели, составы, свойства, эксплуатационная стойкость) : междунар. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГАУ, 2005. – С. 39–42.
 • Ресурсосберегающие технологии заделки в бетон анкерных болтов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Скляров // Экология и ресурсосберегающие технологии в строительном материаловедении : междунар. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГАУ, 2005. – С. 115–117.
 • Системотехнические подходы формирования синергетических систем оценки энергоёмкости жилых зданий на протяжении жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Л. Г. Бойко и др. // Проблеми та перспективи енерго,- ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 40–46.
 • Сучасні методи прогнозування довготривалої міцності з’єднаних акриловим клеєм бетонних елементів / Л. М. Шутенко, В. О. Мельман // Моделирование и оптимизация материаловедения : материалы к 44 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2005 г. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 174–175.
 • Усиление железобетонных конструкций акриловыми полимеррастворами / Л. Н. Шутенко, М. Ю. Смолянинов // Моделирование и оптимизация в материаловедении : материалы к 44 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 21–22 апреля 2005 г. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 173.
 • Вступительное слово / Л. Н. Шутенко ; Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Глав. упр. обр. и науки, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 года. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – С. 3–6.
 • Выносливость и трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов, усиленных акриловым полимерраствором / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Ю. Смоля-нинов // Моделирование и оптимизация в материаловедении : материалы к 43 междунар. семин., Одесса, 2004 г. – Одесса : Астропринт, 2004. – С. 117–118.
 • Деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля при длительном статическом нагружении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Моделирование и оптимизация в материаловедении : материалы к 43 междунар. семин., Одесса, 2004 г. – Одесса : Астропринт, 2004. – С. 119–121.
 • Обеспечение необходимого ресурса железобетонных изделий на этапе их изготовления и в процессе эксплуатации / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, С. Я. Сериков // Моделирование и оптимизация в материаловедении : материалы к 43 междунар. семин., Одеса, 2004 г. – Одесса : Астропринт, 2004. – С. 177–181.
 • Применение пассивных акустических методов для дефектации двигателей внутреннего сгорания / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, Д. С. Таланин // Сборник трудов Российского акустического общества. – Нижний Новгород : [б. и.], 2004. – Т. 3. – С. 286–290.
 • Совершенствование методов и моделей упорядочения денежных потоков при реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли / В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, Т. Г. Куценко и др. // Обеспечение условий эффективности роста предприя-тий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. / Глав. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – С. 83.
 • Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, Л. Н. Шутенко и др. // Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 года. – Харьков, 2004. – С. 47–52.
 • Экономические особенности дистанционного мониторинга экологического состояния бассейна р. Северский Донец / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков // Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 года. – Харьков : [б. и.], 2004. – С. 67–68.
 • Анализ фактического потребления горячей и холодной воды в жилищном фонде г. Харькова / Л. Н. Шутенко, С. С. Душкин, М. С. Золотов и др. // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 123–124.
 • Влияние некоторых технологических факторов на прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, О. В. Зудов // Будівельні конструкції, будівлі та споруди : вісник ДонДАБіА. – Донецьк : ДонДАБіА, 2003. – Т. 2 : Баштові споруди: матеріали, конструкції, технології. – С. 208–212.
 • Диверсификация производственной деятельности предприятий – основное направление выхода экономики Украины из кризисного состояния на пути её трансформации к рыночным отношениям / Л. Н. Шутенко // Основные системотехнические направления усовершенствования дивер-сификационных процессов строительных предприятий на пути их трансформации к рыночным отношениям : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 21–23 октября 2003 г. / Главн. упр. образ. и науки Харьков. обл. гос. админ., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2003. – С. 16–17.
 • Длительная прочность клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Моделирование и оптимизация материаловедения : материалы к 42 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 24–25 апреля 2003 г. – Одесса : Астропринт, 2003. – С. 99–100.
 • Исследование процесса образования трещин в железобетонных элементах башенных конструкций ультразвуковым импульсным методом / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Я. А. Сериков, С. Я. Сериков // Будівельні конструкції, будівлі та споруди : вісник ДонГАСА. – Донецьк : ДонГАСА, 2003. – Т. 2 : Баштові споруди: матеріали, кон-струкції, технології. – С. 83–87.
 • Программа для организации и учёта работ по техническому обслуживанию, ремонту зданий, сооружений и инженерных систем / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 32–33.
 • Статистическая обработка фактического потребления горячей и холодной воды населением г. Харькова / Л. Н. Шутенко, С. С. Душкин, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Сборник докладов конгресса «ЭТЭВК – 2003», Ялта (АР Крым), 2003 г. – Ялта (АР Крым) : [б. и.], 2003. – С. 146–148.
 • Теоретические основы взаимодействия организационных структур управления процессом модернизации и обновления систем жилищно-коммунального хозяйства / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 11–15.
 • Ультразвуковой контроль качества заполнения клеевых швов соединения бетонных и железобетонных конструкций / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Я. А. Сериков // Моделирование и оптимизация материаловедения : материалы к 42 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 24–25 апреля 2003 г. – Одесса : Астропринт, 2003. – С. 92.
 • Акриловые клеи для соединения бетонных и железобетонных конструкций / Л. Н. Шутенко, С. М. Золотов, А. О. Гарбуз, О. В. Зудов // Архитектурно-строительное материаловедение на рубеже веков : междунар. интернет-конф. : материалы докл., Белгород, 2002 г. – Белгород : [б. и.], 2002. – С. 201–205.
 • Деформативность анкеровки арматурных стержней модифицированными акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Прогнозирование в материаловедении : материалы к 41 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 25–26 апреля 2002 г. – Одесса : Астропринт, 2002. – С. 178–179.
 • Особенности формирования моделей пространственно-временного развития жизненного цикла городского жилого фонда в общей системе города / Л. Н. Шутенко // XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 7–8.
 • Проблеми і перспективні напрямки удосконалення підготовки фахівців-економістів для будівельної галузі / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, В. І. Торкатюк // Проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі : тези доп. всеукр. наук.-метод. конф., Київ, 2002 р. – Київ : КНУБА, 2002. – С. 76.
 • Крепление башенных сооружений к фундаментам анкерными болтами и арматурными стержнями на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов // Вестник ДонГАСА. – Макеевка, 2001. – Вып. 5. – С. 176–178.
 • Оптимизация экономического механизма формирования и функционирования акционерных обществ в жилищном строительстве / Л. Н. Шутенко // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали ІІ міжнар. міждисципл. наук.-практ. конф., Харків, 2001 р. / Укр. асоц. «Жінки в науці і освіті», Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – С. 111–112.
 • Повышение теплостойкости анкерных соединений на акриловых клеях / Л. Н. Шутенко, А. О. Гарбуз, С. М. Золотов // Моделирование и оптимизация материало-ведения : материалы к 40-му междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 26–27 апреля 2001 г. – Одесса : Астропринт, 2001. – С. 88–89.
 • Проблемы исследования и оптимизации процесса формирования жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2001. – Вип. 24. Ч. 3 : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – С. 36–38 ; Исследование и оптимизация экономических процессов «Оптиум – 2001» : тез. докл. на ІІІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 15–16 ноября 2001 г. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. – С. 110–111.
 • Проблемы маркетинга инвестиций городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5–6. – С. 224–226. – (Економічні перспективи регіонів).
 • Проблемы маркетинга инвестиций при формировании и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття : тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. : у 2 т. – Полтава : ПДТУ ім. Ю. Кондратюка, 2001. – Т. 1. – С. 176.
 • Влияние влажности на характер деформации лессовых грунтов под нагрузкой / Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 т. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Т. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 13.
 • Влияние некоторых факторов на прочность и деформативность бетонных элементов, соединённых акриловыми клеями / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Н. А. Ники-поренко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. IV укр. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1996 г. / отв. ред. В. П. Пустовойтов. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – С. 35–38.
 • Комплексные строительные конструкции на основе стеклопластиков / Л. Н. Шутенко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. IV укр. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1996 г. / отв. ред. В. П. Пустовойтов. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – С. 24–25.
 • Прочность, деформативность и напряжённое состояние клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Фан Минь Ха // Научно-практические проблемы железобетона : тез. докл. І всеукр. науч.-техн. конф. – Киев : НИИСК, 1996. – С. 106–109.
 • Прочность и консистенция набухающего грунта / Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, Ашрам Махмуд Нихад // XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 т. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Т. 1 : Строительство и экология. – С. 9.
 • Акустический расходомер воды / Л. Н. Шутенко, В. Г. Корольков, М. С. Золотов, С. В. Корольков // Повышение эффективности и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 133–134.
 • Генезис просадочности лессовых пород / Ю. В. Избаш, А. Г. Рудь, Л. Н. Шутен-ко // Труды ІІ Украинской научно-технической конференции по механике грунтов и фундаментостроению. – Полтава : ПТУ, 1995. – Т. 2. – *
 • Защитные покрытия от коррозии на основе акриловых полимеров / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. Е. Гарбуз // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 5–7.
 • Электронно-механический расходомер воды с элементом, отклоняемым потоком / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, С. В. Гущин / Повышение эффективности и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 59–61.
 • Повышение теплостойкости акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, А. О. Гарбуз // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1994. – С. 88 – 93.
 • Усиление фундаментов с использованием акриловых клеев / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // XXVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 т.– Харьков : ХИИГХ, 1994. – Т. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – С. 45.
 • Усталостная прочность соединения сталь-бетон на акриловых клеях / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, В. Г. Сидоренко // Повышение эффективности и надёжности систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Ин-т сист. иссл. образ., Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : ІСДО, 1994. – С. 9–13.
 • Исследование напряжённо-деформированного состояния соединения на акриловом клее / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : ІСДО, 1993. – С. 7–18.
 • Методы и средства решения проблем управления развитием города в современных социально-экономических условиях / Г. Н. Ковальский, А. В. Коврига, Л. Н. Шутенко // Харьков в ХХІ веке : гор. науч.-практ. конф. по вопр. перспектив разв. г. Харькова, Харьков, 22–23 июня 1993 г. : тез. докл. / Харьков. гор. совет нар. деп., Испол. ком. Харьков. гор. совета нар. деп. – Харьков : [б. и.], 1993. – С. 3–4.
 • Длительная прочность анкеровки стержней периодического профиля акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Эксплуатация и ремонт систем городского хозяйства : сб. науч. тр. / Мин-во образ. Украины, Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Киев : УМК ВО, 1992. – С. 8–10.
 • Влияние некоторых факторов на напряжённое состояние клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1991 г. – Харьков : ХИИКС, 1991. – С. 84–86.
 • Закрепление арматурных стержней периодического профиля в бетоне акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Развитие и совершенствование городского строительства и хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1991. – С. 198–204.
 • Влияние степени выветривания латеритов на их строительные свойства / Л. Н. Шутенко, Р. Гудари // Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1989. – С. 36–42.
 • Об использовании динамического зондирования при оценке строительных свойств грунтов Багдада / Л. Н. Шутенко, М. Рабах // Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1989. – С. 74–80.
 • Акустический метод определения неоднородностей в грунтовых основаниях / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков // Проблемы комплексной застройки Южного берега Крыма : материалы конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. : в [?] т. – Симферополь (АР Крым) : [б. и.], 1988. – Т. 1. – С. 184–186.
 • Влияние прочности бетона на оптимальную глубину заделки акриловыми клеями арматурных стержней периодического профиля / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Ду-шин // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : тез. докл. – Харьков : ХИИКС, 1988. – С. 105–106.
 • Корреляционно-регрессивные связи характеристик латеритных грунтов / Л. Н. Шутенко, Р. Гудари // Повышение эффективности и качества городского строитель-ства : сб. науч. тр. / Мин-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Учеб.-метод. кабинет по высш. образ., Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Киев : УМК ВО, 1988. – С. 45–52.
 • Применение фундаментных болтов на акриловых клеях для крепления стальных конструкций в условиях реконструкции промзданий / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко // Сборник тезисов докладов IV Украинской республиканской научно-технической конференции по металлическим конструкциям. – Киев : [б. и.], 1988. – С. 42–43.
 • Прочность и деформативность клеевой анкеровки арматурных стержней / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Бетон, железобетон, ресурсо- и энерго-сберегающие конструкции и технологии : материалы Х всесоюз. науч.-техн. конф., Казань, октябрь 1988 г. – Казань : [б. и.], 1988. – С. 80–85.
 • Регнессионные зависимости между деформативно-прочностными и физическими показателями дисперсных грунтов г. Багдада / Л. Н. Шутенко, Мохамед Рабах Тахир, А. Д. Гильман // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. — Харьков : ХИИКС, 1988. — С. 78.
 • Сталеклеевые крепления технологических конструкций при реконструкции зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. П. Гревцев // Развитие, совершенствование и реконструкция специальных сварных стальных сооружений : тез. IV Украинской респ. науч.-техн. конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. – Симферополь (АР Крым) : [б. и.], 1988. – С. 52–53.
 • Статистические закономерности латеритных отложений о. Маврикий / Л. Н. Шутенко // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. — Харьков : ХИИКС, 1988. — С. 78.
 • Технология соединения сборных бетонных и железобетонных конструкций / В. В. Душин, Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева // Проблемы комплексной застройки Южного берега Крыма : материалы конф., Симферополь (АР Крым), 1988 г. : в [?] т. – Симферополь (АР Крым) : [б. и.], 1988. – Т. 2. – С. 231–233.
 • Эксперименты по подготовке специалистов нового типа : обзор. инф. / Ю. Л. Воробьев, В. Т. Доля, В. М. Рыжков, Л. Н. Шутенко // Содержание, формы и методы обучения в высшей школе. – М. : НИИВШ, 1988. – Вып. 5.
 • Влияние глубины заделки стержней периодического профиля акриловыми клеями на прочность клеевого соединения / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 октября 1987 г. – Харьков : ХИИКС, 1987. – Ч. 1. – С. 188–191.
 • Сваи с использованием полимерных материалов / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 октября 1987 г. – Харьков : [б. и.], 1987. – Ч. 1. – С. 128–129.
 • Фундаменты из композитных материалов для развивающихся стран / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Азиз Абдул Азиз, Мохаммед Тахир Рабах // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 октября 1987 г. – Харьков : ХИИКС, 1987. – Ч. 2. – С. 55–56.
 • Экспериментальные исследования моделей свай, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах : тезисы / А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко // Ускорение научно-технического прогресса в фундаментостроении : сб. науч. тр. : в 2 т. / под общ. ред. В. А. Ильичёва. – М. : Стройизат, 1987. – Т. 2 : Методы проектирования эффек-тивных конструкций оснований и фундаментов. – С. 31–33.
 • Болты на акриловых клеях в фундаментостроении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. М. Зайцев // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1986. – С. 52.
 • Использование анкеровки арматурных стержней акриловыми клеями для усиления и восстановления железобетонных конструкций / М. С. Золотов, В. В. Душин, Л. Н. Шутен-ко // Индустриальные и технические решения для реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий : тез. докл. всесоюз. семинара, Макеевка (Донец. обл.), 1986 г. – Макеевка (Донец. обл.) : [б. и.], 1986. – С. 50–52.
 • Композитные сваи для эксплуатации в условиях агрессивных сред / А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строитель-ства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1986. – С. 22.
 • Напряжённо-деформируемое состояние изгибаемых балок на упругом основании с учётом физической нелинейности материала балок / Л. Н. Шутенко, А. Н. Довгий // Вопросы механики деформируемого твёрдого тела : сб. – Харьков : ХАИ, 1986. – С. 93–98.
 • Научный потенциал института – народному хозяйству / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1986. – С. 6–7.
 • Сокращение материальных затрат при усилении и восстановлении железобетонных конструкций с помощью акриловых клеев / М. С. Золотов, В. В. Душин, Л. Н. Шутенко // Экономия и рациональное использование сырьевых, топливноэнер-гетических и других материальных ресурсов в строительстве : тез. докл. науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 апреля 1986 г. / Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков : ХИСИ, 1986. – *
 • Усиление фундаментов с использованием акриловых клеёв / Л. Н. Шутенко, В. В. Душин // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1986. – С. 53–54.
 • Фундаментные болты на акриловых клеях в метростроении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. М. Зайцев // Метрополитен и планировка крупных городов : тез. докл. науч.-техн. конф. – Харьков : [б. и.], 1986. – С. 33–34.
 • Закрепление строительных конструкций на фундаментах при реконструкции зданий и сооружений / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Технология и организация реконструкции промышленных предприятий : тез. докл. респ. конф. – Днепропетровск : [б. и.], 1985. – Ч. 2. – С. 18–19.
 • Исследование влияния начального шарового тензора на конечные прочностые деформативные характеристики горных пород при кратковременном нагружении / Л. Н. Шутенко, В. Н. Рудаков // Современные проблемы нелинейной механики грунтов : материалы всесоюз. конф., Челябинск, 1985 г. – Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 89–91.
 • Определение параметров уровней состояния грунтов при сложном нагружении / Л. Н. Шутенко, Е. В. Башкиров, Ю. Т. Лупан // Современные проблемы нелинейной механики грунтов : материалы всесоюз. конф. – Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 44–45.
 • Оценка распределения контактных напряжений на подошве штампа с использованием микропенетрации / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // Современные проблемы нелинейной механики грунтов : материалы всесоюз. конф. – Челябинск : [б. и.], 1985. – С. 119–120.
 • Сокращение затрат ручного труда и механизация анкеровочных работ / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Б. Ю. Паги // Повышение эффективности сельско-хозяйственного строительства на основе механизации трудоемких работ и сокращение затрат ручного труда : тез. респ. науч.-техн. конф. – Полтава : [б. и.], 1985. – С. 37–38.
 • Влияние технологических щёлочных растворов на прочностные свойства грунтов / Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, А. Д. Гильман // Проблемы инженерной геологии городов : сб. науч. тр. – М. : Наука, 1983. – С. 130–131.
 • Технологические свойства акриловых пласторастворов, применяемых для ремонта зданий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. А. Спиранде // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1983. – Вып. 52 : Комплексное благоустройство городов. – С. 10–12.
 • Эффективные бетонные конструкции с внешним стеклопластиковым армированием / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Реализация региональной комплексной научно-технической целевой программы «Бетон» : тез. докл. обл. конф., Харьков, апрель 1983 г. – Харьков : Облполиграфиздат, 1983. – С. 26–28.
 • Защитные и упрочняющие стеклопластиковые покрытия для трубопроводов / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 408–410.
 • Исследования возможности применения акриловых пласторастворов для ремонта зданий / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. // Наука и техника в городском хозяйстве: респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Будівельник, 1982. – Вып. 49. – С. 12–14.
 • Фундаменты со стеклопластиковой арматурой / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко, А. С. Зуев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков : ХИИКС, 1982. – С. 163–166.
 • Об опыте организации быта и воспитательной работы в студенческих общежитиях института / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза УССР и Совета по высшей школе 30.01. 1981 г. – Киев, 1981. – С. 34–39.
 • Об основных критериях, учитываемых при разработке целевых комплексных программ ВУЗа / Л. Н. Шутенко // Материалы совместного заседания коллегии Минвуза УССР и Совета по высшей школе 17.06.1981 г. – Киев, 1981. – С. 61.
 • Бетонные конструкции в стеклопластиковой оболочке для подземного строительства / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Метрополитен и планировка крупнейшего города : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 сентября 1980 г. – Харьков : ХИИКС, 1980. – С. 139–140.
 • Применение акриловых пласторастворов для соединения строительных конструкций метрополитена / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Р. А. Спиранде, Ю. Н. Смолянинов // Метрополитен и планировка крупнейшего города : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 24–26 сентября 1980 г. – Харьков : ХИИКС, 1980. – С. 146–148.
 • Несущая способность бетонного ядра в неметаллической обойме / Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш, В. П. Пустовойтов // Строительные материалы и конструкции. – 1979. – № 1. – *
 • Применение коротких набивных свай в асбестоцементной оболочке для сельскохозяйственного строительства / Л. Н. Шутенко, Е. В. Башкиров, Ю. Т. Лупан, Ю. В. Данильченко // Сборник научных трудов МИИСХП. – М., 1979. – С. 94–98.
 • Устройство и проектирование фундаментов из свай, погружённых в лидирующие скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан // Строительные конструкции сельскохозяйственных зданий и сооружений : сб. тр. / Харьков. с.-х. ин-т. – Харьков, 1978. – Т. 246. – С. 16–19.
 • Определение трения по боковой поверхности свай по результатам зондирования грунта / Ю. Т. Лупан, Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах Украинской ССР. – Киев, 1975. – Вып. 9 : Строительство, архитектура, строительные материалы и изделия. – С. 11–12.
 • Дослідження основ водозбірних споруд / Ю. В. Ізбаш, Л. М. Шутенко // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст.. / Укр. заоч. політех. ін-т. – Київ : Будівельник, 1974. – С. 92–99.
 • Определение несущей способности свай при проектировании сооружений водоснабжения / Л. Н. Шутенко, Ю. В. Избаш // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Київ : Будівельник, 1974. – С. 125–130.
 • Модуль деформации при динамическом нагружении / Л. Н. Шутенко Ю. В. Избаш, В. Н. Рудаков // Динамика оснований, фундаментов и подземных сооружений : материалы ІІІ всесоюз. конф., Ташкент, 16–18 мая 1973 г. : тез. докл. – Ташкент : Фан, 1973. – С. 25.
 • Определение несущей способности свай, погружённых в лидирующие скважины / Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. – 1973. – № 10. – С. 23–27.
 • Полевые методы определения механических характеристик грунтов при проектировании свайных фундаментов / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан // Инженерно-геологические изыскания для проектирования свайных фундаментов : сб. материалов координац. совещ. – Харьков : [б. и.], 1973. – С. 212–216.
 • Несущая способность свай, погружённых в лидирующие скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко // Свайные фундаменты в просадочных грунтах. – Киев : КГУ, 1970.
 • Определение несущей способности боковой поверхности свай, погружённых в лидирующие скважины / Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения. – Киев, 1970. – Вып. 4. – *
 • Затраты энергии на погружение свай с помощью лидера / Л. Н. Шутенко // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – Киев, 1969. – Вып. 3. – С. 125–128.
 • Экспериментальное исследование несущей способности свай, погружённых с помощью лидера / Л. Н. Шутенко // Основания и фундаменты. – Киев, 1969. – Вып. 2. – С. 104–107.
 • Об анизотропии механических характеристик грунтов / Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. – 1968. – № 12. – С. 86–89.
 • Опыт эксплуатации вибровдавливающего агрегата ВВПС-32/19 / Л. Н. Шутенко // Механизация строительства. – 1968. – № 11. – С. 14–15.
 • Характер деформации песчаных грунтов вокруг свай, погружённых в лидерные скважины / Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1968. – № 4. – С. 19–20.
 • Экспериментальное исследование бетонных образцов в обойме из асбесто-цементных труб / Л. Н. Шутенко // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. – 1968. – № 4. – С. 28–34.
 • Влияние анизотропии грунтов на их механические характеристики в зависимости от геологических условий залегания : тез. докл. на науч. конф. ХИИКСа / Л. Н. Шутенко. – Харьков : [б. и.], 1967. – *
 • Расчёт несущих бетонных колонн в асбоцементной обойме / Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1967. – № 2. – С. 32–33.
 • Набивные бетонные сваи в защитной цилиндрической оболочке / Л. Н. Шутенко. – Харьков : Харьков. обл. типография, 1966. – С. 93–94.Фундаменты из коротких набивных свай в асбоцементной оболочке / Л. Н. Шутенко // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1966. – № 4. – С. 22.
 • Фундаменты свай, погружённых с помощью лидера, для бесподвальных жилых зданий : тез. науч. конф. кафедр архитектуры / Л. Н. Шутенко. – Харьков : [б. и.], 1966. – *Городской властью уже многое сделано : программа реформирования ЖКХ / Л. Н. Шутенко // Слобода. – 2006. – 17 октября. – С. 11.

Даёшь урбоэкологию! / Л. Н. Шутенко // Деловая жизнь. – 2005. – № 11. – С. 38–39.

Проблемы и перспективные направления усовершенствования подготовки специалистов-экономистов для строительной отрасли Украины / Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник, В. И. Торкатюк ; Харьков. террит. отд. // Информационный бюллетень. – 2004. – № 8. – С. 23–24.

Инновационная технология соединения старого бетона с новыми акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Н. М. Золотова // Новини науки Придніпров’я. – 2004. – № 4. – С. 75–79. – (Інженерні дисципліни).

«Центр Мегаполис» Харьковской государственной академии городского хозяйства – инновационная структура в сфере городских технологий и управления городским развитием / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, Н. Э. Штомпель // Реконструкція житла / НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ. – Київ : Нора-прінт, 2003. – С. 31–34.

Припинити деградацію основних фондів стане можливим, якщо реалізується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 2–7.

Проблеми і перспективні напрямки вдосконалення підготовки фахівців-економістів для будівельної галузі України / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, В. І. Торкатюк // Інформаційний бюлетень Харківського територіального відділення Академії будівництва України. – 2003. – № 8. – С. 23–24.

Реаліст, який чітко знав межі можливого (про В. В. Ведерникова) / Л. М. Шутенко // Одержимый / Ю. И. Колчинский, Н. В. Колчинская. – Харьков : Светофор, 2002. – С. 149–152.

На новой качественной основе / Л. Н. Шутенко // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 1986. – № 12. – С. 3–4.

Анкеровка арматурных стержней акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, В. В. Душин // Метрострой. – 1986. – № 7. – С. 7–8.

Клеевая анкеровка в бетон / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, М. Г. Имагаджиев // Метрострой. – 1984. – № 6. – С. 16–17.

Научный потенциал вуза – родному городу / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // Вечірній Харків. – 1983. – 2 вересня. – С. 2.

Улучшаем заводскую технологию / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов // На стройке. – 1983. – 1 апреля. – C. 3.

З досвіду організації житлово-побутових умов студентів в системі виховної роботи в гуртожитках інституту / Л. М. Шутенко // Радянська освіта. – 1975. – [Б. н.]. – С. 3.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 • А. с. 1820317 СССР, MПК5 G 01 N 29/00. Устройство для определения физико- механических свойств строительных материалов и горных пород / Сериков Я. А., Золотов М. С., Шутенко Л. Н., Сериков С. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4936972/28(41893) ; заявл. 20.05.91 ; опубл. 19.11.93, Бюл. № 21.
 • А. с. 1797734 СССР, МПК5 H 04 R 7/20. Узел натяжения для мембранного электромеханического преобразователя / Корольков В. Г., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Пилипенко С. И. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4954887/10(49699) ; заявл. 14.06.91 ; опубл. 06.07.92, Бюл. № 7.
 • А. с. 1796915 СССР, MПК5 G 01 F 23/28. Устройство для измерения уровня ве-ществ в ёмкостях / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Серикова И. П. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4885275(113773) ; заявл. 26.11.90 ; опубл. 06.07.93, Бюл. № 7.
 • А. с.1728279 СССР, МПК5 C 09 J 4/02. Композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Волювач С. В., Золотов С. М., Душин В. В., Клименко В. З. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4855629/05 ; заявл. 03.05.90 ; опубл. 23.04.92, Бюл. № 15.
 • А. с. 1716900 СССР. Аппаратура для определения свойств горных пород в мас-сиве / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Богуславский М. Е. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4208034/25-37897 ; заявл. 09.03.87 ; опубл. 01.06.92, Бюл. № 8. – (не подлежит публикации – ДСП).
 • А. с. 1714126 СССР, MПК4 E 21 C 39/00. Способ обнаружения неоднородностей в массиве / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Богуславский М. Е., Гизай В. П., Серикова И. П. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4741123/03(03808) ; заявл. 31.07.89 ; опубл. 19.05.92, Бюл. № 7.
 • А. с. 1694519 СССР, МКИ5 С 04 В 26/06. Полимерминеральная композиция / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Волювач С. В., Золотов С. М., Псурцева Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4725930 ; заявл. 07.08.89 ; опубл. 30.11.91, Бюл. № 44.
 • А. с. 1670918 СССР. Состав для антикоррозионных покрытий / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Собина Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – № 4668579/05-42149 ; заявл. 27.03.89 ; опубл. 22.10.91, Бюл. № 30. – (не подлежит публикации – ДСП).
 • А. с. 1509378 СССР, MKИ4 C 08 L 61/02. Полимерное связующее / Пустовойтов В. П., Шутенко Л. Н., Волювач С. В. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4088031/05(108954) ; заявл. 14.07.86 ; опубл. 19.12.89, Бюл. № 35.
 • А. с. 1470755 СССР, MKИ4 C 09 J 3/14. Полимерная композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Пустовойтов В. П., Волювач С. В., Зайцев И. М. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4088338/95(109378) ; заявл. 14.07.86 ; опубл. 15.05.89, Бюл. № 13.
 • А. с. 1462109 СССР, МКИ4 G 01 F 1/66. Акустический расходомер / Корольков В. Г., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Сериков Я. А., Ивтеров Е. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4053347/10(54388) ; заявл. 08.04.86 ; опубл. 10.04.89, Бюл. № 8.
 • А. с. 1385504 СССР. Композиция для изготовления кислотостойких изделий / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Заславская Э. И., Шевчук В. И., Хащина М. В. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3995191/33(146650) ; заявл. 25.10.85 ; опубл. 26.04.88, Бюл. № 36. – (не подлежит публикации – ДСП).
 • А. с. 1351064 СССР. Способ регенерации керосина в производстве витамина В1 / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Собина Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4040206/04(42398) ; заявл. 24.03.86 ; опубл. 25.12.87, Бюл. № 41. – (не подлежит публикации – ДСП).
 • А. с. 1341572 СССР, MKИ4 G 01 N 29/04. Ультразвуковое устройство для контроля качества материалов / Сериков Я. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Серикова И. П., Псурцева Н. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 4062900/28 ; заявл. 28.04.86 ; опубл. 07.12.87, Бюл. № 36.
 • А. с. 1317011 СССР, MKИ4 C 09 J 3/14. Композиция для склеивания строительных элементов / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Паги Б. Ю., Хащина М. В., Жиляк А. С., Чабанский А. Д., Рогачов В. И. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3977529/05(138064) ; заявл. 05.10.85 ; опубл. 04.08.87, Бюл. № 22.
 • А. с. 1302155 СССР, MKИ4 G 01 L 9/10. Индуктивный датчик давления / Корольков В. Г., Золотов М. С., Шутенко Л. Н., Самокиш В. Я., Брацун А. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3544701/10(022268) ; заявл. 09.02.83 ; опубл. 19.05.87, Бюл. № 13.
 • А. с. 1289846 СССР, MKИ4 C 04 B 24/28. Полимерцементная смесь / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Волювач С. В., Пустовойтов В. П., Спиранде Р. А., Чабанский А. Д., Рогачов В. И. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3921768/33(66882) ; заявл. 12.05.85 ; опубл. 30.03.87, Бюл. № 6.
 • А. с. 1288588 СССР, MKИ4 G 01 N 29/04. Устройство для контроля качества материалов ультразвуковым методом / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Сериков Я. А. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3905976/28(76727) ; заявл. 29.05 85 ; опубл. 09.03.87, Бюл. № 5.
 • А. с. 1285262 СССР, MKИ4 F 17 D 5/06. Устройство контроля размыва грунта под трубопроводом подводного перехода / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Сериков Я. А., Самокиш В. Я., Брацун А. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3855511/08(024458) ; заявл. 15.02.85 ; опубл. 03.03.87, Бюл. № 3.
 • А. с. 1278587 СССР, MKИ4 G 01 F 1/66. Ультразвуковой расходомер / Корольков В. Г., Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Самокиш В. Я., Брацун А. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3818439/10(145124) ; заявл. 03.12.84 ; опубл. 22.08.86, Бюл. № 47.
 • А. с. 1224708 СССР, MKИ4 G 01 N 29/00. Измеритель скорости ультразвука / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Сериков Я. А., Корольков В. Г., Самокиш В. Я., Брацун А. Я. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва .– № 3724041/28(010877) ; заявл.13.01.84 ; опубл. 28.05.86, Бюл. № 14.
 • А. с. 1206426 СССР, MKИ4 E 04 H 7/00. Хранилище для жидких и сыпучих материалов / Перцель Ю. К., Молодченко Г. А., Шутенко Л. Н., Золотов М. С. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3682874/33 ; заявл. 30.12.83 ; опубл. 21.03.86, Бюл. № 3.
 • А. с. 1024726 СССР, MKИ3 G 01 F 1/66. Ультразвуковой расходомер / Шутенко Л. Н., Золотов М. С., Корольков В. Г., Самокиш В. Я., Брацун А. Я.(Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3300739/10(089238) ; заявл. 12.06.81 ; опубл. 27.07.83, Бюл. № 23.
 • А. с. 898022 СССР, MKИ3 E 04 H 7/22. Хранилище для сыпучих материалов / Молодченко Г.А., Лучковский И. Я., Шутенко Л. Н., Золотов М. С. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 2913489/33 ; заявл. 22.04.80 ; опубл. 05.06 82, Бюл. № 2.
 • А. с. 910987 СССР, МКИ3 Е 04 H 7/22. Способ сооружения хранилища для сыпучих материалов / Золотов М. С., Молодченко Г. А., Шутенко Л. Н. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 2822829/29-33(141455) ; заявл. 03.10.79 ; опубл. 19.05.82, Бюл. № 9.
 • А. с. 711249 СССР, МКИ3 Е 04 В 7/14. Висячее покрытие / Пустовойтов В. П., Шутенко Л. Н., Мовчан А. С. (Украина) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 262911/33(081738) ; заявл. 07.06.78 ; опубл. 10.04.80, Бюл. № 3.

Патенти

 • Пат. 65769 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Полімер-силікатний розчин для реставрації будівельних споруд / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Шелковін О. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201107703 ; заявл. 20.06.11 ; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23.
 • Пат. 63416 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Кислототривкий полімер- мінеральний розчин / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Суржан Є. О., Бондаренко А. Ю., Шелковін О. О., Бутник Д. В. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201102661 ; заявл. 09.03.11 ; опубл. 10.10.11, Бюл. № 19.
 • Пат. 60482 Україна, МПК9 С 04 В 28/26 (2006.01). Кислотостійка рідкоскляна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Решетняк Е. С., Золотова Н. М., Науменко Ю. А. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 201012945 ; заявл. 01.11.10 ; опубл. 25.06.11, Бюл. № 12.
 • Пат. 55773 Україна, МПК9 С 04 В 26/00, С 08 L 61/00. Фураномінеральна композиція для хімічно-стійких підлог / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотова Н. М., Мороз Н. В., Медвецька В. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0201007012 ; заявл. 07.06.10 ; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 • Пат. 53872 Україна, МПК9 С 09 J 133/04. Клейова акрилова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М., Шишкін Е. А. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0201003356 ; заявл. 23.03.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.
 • Пат. 48964 Україна, МПК9 С 08 L 33/00, С 09 J 4/06. Композиція для клейової анкеровки болтів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200911059 ; заявл. 02.11.09 ; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7.
 • Пат. 47560 Україна, МПК9 С 08 L 33/00. Сополімерна композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М., Скрипник О. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200908900 ; заявл. 26.08.09 ; опубл. 10.02.10, Бюл. № 3.
 • Пат. 45427 Україна, МПК9 С 09 J 133/14, С 08 L 33/00. Співполімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Золотов С. М., Тарутина О. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200905605 ; заявл. 01.06.09 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21.
 • Пат. 88250 Україна, МПК9 С 09 J 133/04, С 08 L 33/00, С 07 С 69/54, С 04 В 14/06. Акрилова композиція для кріплення анкерних болтів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Волювач В. С., Золотова Н. М. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № а200814710 ; заявл. 22.12.08 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18.
 • Пат. 41266 Україна, МПК9 С 08 L 33/00. Акрилова самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Золотов М. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200815187 ; заявл. 29.12.08 ; опубл. 12.05. 09, Бюл. № 9.
 • Пат. 84979 Україна, МПК8 С 04 В 28/26, С 04 В 24/ 24, С 04 В 111/ 23. Полімерсилікатна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Супрун О. Ю. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, ТОВ «БК Укрпромбуд». – № а200704002 ; заявл. 11.04.07 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23.
 • Пат. 34760 Україна, МПК8 С 04 В 28/00. Кислотостійка композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Бутник Д. В., Супрун О. Ю. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, ТОВ «БК Укрпромбуд». – № 0200802489 ; заявл. 26.02.08 ; опубл. 26.08.08, Бюл. № 16.
 • Пат. 33170 Україна, МПК8 С 08 L 95/00, С 09 D 195/00. Бітумно-полімерна гідроізоляційна мастика / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Жданюк К. В., Золотов М. С., Жданюк В. К. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200801868 ; заявл. 13.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.
 • Пат. 33046 Україна, МПК8 С 08 L 95/00, С 09 D 195/00. Бітумно-полімерна гідроізоляційна мастика / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Жданюк К. В., Золотов М. С., Жданюк В. К. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200801283 ; заявл. 01.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.
 • Пат. 20349 Україна, МПК8 С 04 В 28/26. Кислотостійка полімерсилікатна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С, Супрун О. Ю. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, АТ «Укрпромбуд». – № 0200608564 ; заявл. 31.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1.
 • Пат. 19417 Україна, МПК8 С 08 L 33/00. Полімерна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № 0200606830 ; заявл. 19.06.06 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12.
 • Пат. 70687А Україна, МПК7 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 09 J 133/06. Самотвердіюча клейова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотова Н. М., Золотов С. М., Волювач В. С., Торкатюк В. І. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212140 ; заявл.23.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
 • Пат. 70656А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, С 04 В 24/29. Полімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212006 ; заявл. 22.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
 • Пат. 70786А Україна, МПК7 GD 1 N 33/38, G 01 N 29/00. Пристрій для контролю якості бетону у виробах / Сєріков Я. О., Шутенко Л. М., Золотов М. С., Сєріков С. Я. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20031212763 ; заявл. 29.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.
 • Пат. 63360А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 К 5/10, С 09 К 5/19. Полімерна композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Волювач В. С., Гарбуз А. О., Гапонова Л. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043075 ; заявл. 08.04.03 ; опубл. 15.01.04, Бюл. № 1.
 • Пат. 61781А Україна, МПК7 С 09 J 101/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов С. М., Скляров В. О., Золотова Н. М., Полювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003043589 ; заявл. 21.04.03 ; опубл. 17.11.03, Бюл. №. 11.
 • Пат. 61594А Україна, МПК7 GD 1 N 29/04, GD 1 N 29/00. Пристрій для контролю якості матеріалів / Шутенко Л. М., Сєріков Я. О., Золотов М. С., Сєріков С. Я., Морозов В. В. (Україна); Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2003032085 ; заявл. 11.03.03 ; опубл. 17.11.03, Бюл. № 11.
 • Пат. 56646А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, С 09 J 11/00, СD 8 К 3/34, С 08 К 5/02. Полімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., Золотов С. М., Волювач В. С. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002086542 ; заявл. 06.08.02 ; опубл. 15.05.03, Бюл. № 5.
 • Пат. 49587А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., Золотов С. М., Волювач В. С., Скляров В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002010074 ; заявл. 03.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9.
 • Пат. 49650А Україна, МПК7 С 08 L 33/00, СD 9 К 3/34, С 09 К 5/19, С 04 В 41/45. Композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Зудов О. В., Золотов С. М, Волювач В. С., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2002010496 ; заявл. 21.01.02 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9.
 • Пат. 39555А Україна, МПК7 С 09 J 4/00, С 08 L 33/00. Самотвердіюча клейова композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Волювач В. С., Скляров В. О., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000105734 ; заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
 • Пат. 38517А Україна, МПК7 С 04 В 26/00, СD 4 В 14(26). Композиція для гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП «Будагроспектр». – № 2000074258 ; заявл. 17.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
 • Пат. 41644А Україна, МПК7 С 09 J 4/00. Полімерна самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Скляров В. О., Золотов С. М., Волювач В. С., (Україна), Нгуєн Данг Лан Хіонг (Вьетнам) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000127125 ; заявл. 11.12.00 ; опубл. 17.09.01, Бюл. № 8.
 • Пат. 36373А Україна, МПК7 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Болквадзе З. Р., Золотов С. М. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ПП «Будагроспектр». – № 99126749 ; заявл. 13.12.99 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3.
 • Пат. 30793АУкраїна, МПК7 С 04 В 26/02, С 09 D 1/00. Композиція для гідроізоляції будівельних конструкцій / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Пустовойтова О. М., Маслак В. М., Гречухін О. В.(Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, ВАТ «Донвуглеканал». – № 98062873 ; заявл. 02.06.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7.
 • Пат. 2120455 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 133/12, С 08 L 33/12. Самоотверждающаяся композиция / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Нохрина Л. А., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина), Фам Минь Ха (Вьетнам) ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – № 97107871(04) ; заявл. 14.05.97 ; опубл. 20.10.98, Бюл. № 29.
 • Пат. 24680А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Композиція для антикорозійних покрит-тів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Литвинова О. М., Гарбуз В. Є. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 97073559 ; заявл. 24.10.97 ; опубл. 04.08.98, Бюл. № 5.
 • Пат. 2100396 Российская Федерация, МПК6 С 09 J 4/02, С 09 J 133/12, Е 21 D 20/02. Полимерная композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохрина Л. А. (Украина) ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – № 96100509/04 ; заявл.10.01.96 ; опубл. 21.12.97, Бюл. № 36.
 • Пат. 18478 Україна, МПК6 H 04 R 7/00. Вузол натягу для мембранного електромеханічного перетворювача / Корольков В. Г., Шутенко Л. М., Золотов М. С., Пилипенко С. І. (Україна) ; Харків. ін-т інж. міськ. госп-ва. – № 4954887/SU ; заявл. 10.06.91 ; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.
 • Пат. 2088546 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 26/06, С 04 В 14/20. Полимерная композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина) ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – № 94035287(04) ; заявл. 21.09.94 ; опубл. 27.08.97, Бюл. № 24.
 • Пат. 20538А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 409/00, С 07 С 69/54. Полімерна композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз А. О., Сидоренко В. Г., Нохріна Л. А. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95125339 ; заявл. 18.12.95 ; опубл. 15.07.97, Бюл. № 1.
 • Пат. 14614А Україна, МПК6 С 09 D 5/08. Склад для антикорозійних покриттів / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Гарбуз В. Є., Пустовойтов В. П. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95041914 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, Бюл. № 3.
 • Пат. 14613А Україна, МПК6 С 09 J 4/02, С 08 L 33/00, С 07 С 69/54. Самотвердіюча композиція / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Нохріна Л. А., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О., Пустовойтов О. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 95041912 ; заявл. 25.04.95 ; опубл. 20.01.97, Бюл. № 3.
 • Пат. 10311А Україна, МПК6 С 09 J 133/ 06, С 08 L 33/00, С 09 К 3/19. Самотвердіюча композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 94076450 ; заявл. 29.07.94 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.
 • Пат. 10305А Україна, МПК5 С 09 J 133/00, С 08 L 33/00, С 07 С 40 9/00. Полімерна композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 94097052 ; заявл. 26.09.94 ; опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.
 • Пат. 2074140 Российская Федерация, МПК6 С 04 В 26/14, С 04 В 24/02, С 04 В 24/24, С 04 В 22/06, С 09 J 133/12. Самоотверждающаяся композиция для крепления анкерных болтов в бетоне / Шутенко Л. Н., Волювач С. В., Золотов М. С., Золотов С. М., Сидоренко В. Г., Гарбуз А. О. (Украина) ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – № 94030843/04 ; заявл. 19.08.94 ; опубл. 27.02.97, Бюл. № 6.
 • Пат. 6466 Україна, МПК5 С 09 J 4/04 (2006.01), С 08 L 33/00 (2006.01). Композиція для кріплення анкерних болтів у бетоні / Шутенко Л. М., Золотов М. С., Волювач С. В., Золотов С. М., Душин В. В., Клименко В. З. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 4855629/05(50131) ; заявл. 03.05.90 ; опубл. 29.12.94, Бюл. № 8-1.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Механика грунтов, основания и фундаменты : учебник / Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, О. В. Кичаева и др. ; под ред. Л. Н. Шутенко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекето-ва. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 501 с.
 • Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування : навч. посібник / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, В. О. Скляров, Н. М. Золотова ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2 вид., перероб. та доп. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 204 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13450/ , вільний).
 • Коментар до законодавчих аспектів регулювання відносин в житлово-комунальному господарстві / В. І. Сергієнко, В. Торкатюк, Л. М. Шутенко, О. М. Олещенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 262 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5774/ , вільний).
 • Кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів та безпека праці : навч. посібник / Л. М. Шутенко, М. С. Золотов, Я. О. Сєріков та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 285 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5790/ , вільний).
 • Основи комерційної діяльності : навч. посібник / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, С. А. Степаненко та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 379 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5074/ , вільний).
 • Основы теории упругости и пластичности : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, Н. А. Засядько, А. А. Чупрынин ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2007. – 135 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4307/ , свободный).
 • Дослідження будівельних матеріалів та конструктивних елементів будинків і споруд ультразвуковими методами : навч. посібник / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, М. С. Золотов. – Київ : Техніка, 2005. – 211 с.
 • Строительная механика : краткий курс Р. 3, 4 : Устойчивость и динамика стержневых систем / Л. Н. Шутенко, Н. А. Засядько. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – 116 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10700/ , свободный).
 • Основания и фундаменты : учеб. пособие для студ. строит. спец. / Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, П. Л. Клемяционок и др. ; под ред. Л. Н. Шутенко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 674 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/954/ , свободный).
 • Оцінка технічного стану конструкційних елементів експлуатованих будинків і споруд ультразвуковими методами : навч. Посібник. / уклад.: Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, М. С. Золотов. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 247 с.
 • Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города : учеб. пособие / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Н. П. Горох и др. ; Харьков. нац. акад гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 375 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10925/ , свободный).
 • Пособие по использованию информационных технологий при изучении курса «Управление проектами» / В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, Н. П. Пан, С. В. Бутник. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – 155 с.
 • Строительная механика : краткий курс : в 4 разд. / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов, Н. А. Засядько. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – Р. 1 : Статически определимые стерж-невые системы. – 90 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/10745/ , свободный).
 • Строительная механика : краткий курс. : в 4 разд. Раздел 2. Статически неопределимые стержневые системы / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов, Н. А. Засядько. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – Раздел 2 : Статически неопределимые стержневые системы. – 85 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10746/ , свободный).
 • Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду : учеб. пособие / [Л. Н. Шутенко, Ф. В. Стольберг и др.] ; под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – 359 с.
 • Энергетические установки и окружающая среда : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, В. А. Маляренко, Г. Б. Варламов и др. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – 398 с.
 • Механіка споруд : керівництво до практик. занять / Л. М. Шутенко, В. П. Пустовойтов, М. А. Засядько. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 239 с.
 • Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учётом экологических аспектов : учеб. пособие : в 3-х ч. / Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко и др. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – Ч. 1 : Энергогенерирующие установки на органическом топливе. – 210 с.
 • Механіка споруд : навч. посібник / Л. М. Шутенко; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 234 с.
 • Прогрессивные материалы и конструкции в городском строительстве и хозяй-стве : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Харьков : ХГАГХ, 1999. – 127 с.
 • Пальові фундаменти: курсове та дипломне проектування : навч. посібник / Л. М. Шутенко, Ю. Т. Лупан, О. Г. Рудь. – Київ : НМК ВО, 1992. – 200 с.
 • Свайные фундаменты: курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан, А. Г. Рудь. – Киев : УМК ВО, 1992. – 204 с.
 • Застосування ультразвукових методів контролю у виробництві будівельних матеріалів і виробів / Л. М. Шутенко, Я. О. Сєріков, М. С. Золотов. – Харків : [б. в.], 1991. – 48 с.
 • Применение ультразвуковых методов контроля в производстве строительных материалов и изделий / Л. Н. Шутенко, Я. А. Сериков, М. С. Золотов, В. Е. Базарова. – Харьков : ХИИГХ, 1991. – 49 с.
 • Основания и фундаменты: курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан. – Киев : Вища школа, 1989. – 327 с.
 • Зарубежный опыт проектирования фундаментов : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман ; Мин-во высш. и сред. образ. УССР, Харьков. ин-т инж.коммун. стр-ва. – Киев : УМК ВО, 1988. – 226 с.
 • Рекомендации по обеспечению надёжности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при реконструкции и восстановлении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева и др.; Харьков. Промстройниипроект Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1990. – 176 с.
 • Соединение бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин – Харьков : НТО Стройиндустрии, 1989. – 72 с.
 • Соединение бетонных и железобетонных элементов акриловыми клеями / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Н. А. Псурцева. – Харьков : Харьков. обл. правление НТО СИ, 1989. – 68 с.
 • Крепление оборудования к готовым фундаментам / М. С. Золотов, Л. Н. Шутенко, Б. Ю. Паги. – Харьков : Стройиндустрия, 1985. – 72 с.
 • Опыт применения клеевых соединений в строительстве / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин. – Харьков : НТО «Стройиндустрии», 1985. – 98 с.
 • Опыт применения конструкционных пластмасс в строительстве / В. П. Пустовойтов, Л. Н. Шутенко. – Харьков : НТО Стройиндустрии ; ХИИКС, 1985. – 67 с.
 • Рекомендации по закреплению арматуры в бетонных конструкциях / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1984. – 176 с.
 • Соединение бетонных и железобетонных элементов / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Н. А. Псурцева, В. В. Душин. – Харьков : НТО Стройиндустрии, 1984. – 240 с.
 • Неметаллические конструкции – резерв экономии металла / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Киев : Знание, 1983. – 57 с.
 • Крепление оборудования к готовым фундаментам : учеб. пособие / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, Ю. М. Смолянинов и др. – Харьков : НТО «Стройиндустрии», 1982. – 58 с.
 • Ориентированные стеклопластины – эффективные строительные материалы / Л. Н. Шутенко, В. П. Пустовойтов. – Киев, 1980. – 48. с.
 • Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий чёрной металлургии при их реконструкции и восстановлении / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1982. – 112 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Програма навчальної дисципліни «Життєвий цикл житлового фонду» : для студ.4 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Менеджмент» / Л. М. Шатенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25463/ , вільний).
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Опір матеріалів» і «Опір матеріалів та будівельна механіка» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Шутенко, Л. С. Андрієвська, М. А. Засядько. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 79 с.
 • Методические указания к изучению дисциплины «Экономика проектных решений» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, Д. А. Губкина, В. И. Торкатюк, Н. П. Пан. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 87 с. – Существует электронная внрсия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/163/ , свободный).
 • Опір матеріалів : навч.-метод. посібник до лабор. робіт для студ. 1-3 курсів техн. спец. академії / Л. М. Шутенко, В. П. Пустовойтов, Н. А. Засядьмо ; Харків. нац. акад.. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 29 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7960/ , вільний).
 • Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до викон. контр. роб. з дисц. «Фінансовий менеджмент» для студ. 5-6 курсов спец. 7.050.107 «Економіка підприємства» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, В. І. Торкатюк, М. П. Пан. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 44 с.
 • Программа и методические рекомендации при изучении курса «Управление проектами» / Л. Н. Шутенко ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – 127 с.
 • Методические указания для выполнения курсового проекта по городским инженерным сооружениям / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: А. Г. Рудь, Л. Н.  Шутенко. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 32 с.
 • Системний інтегральний підхід до розвитку та формування житлово-комунального комплексу України / Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов, Г. В. Ковалевський. – Харків : УАДУ, 2000. – 25 с.
 • Исходные данные к выполнению индивидуальных работ по специальному курсу «Механика грунтов» : метод. указ. / Л. Н. Шутенко, В. Г. Таранов. – Харьков : [б. и.], 1993. – 21 с.
 • Методические указания и исходные данные к выполнению индивидуальной работы по спецкурсу «Механика грунтов, основания и фундаменты» : для иностр. студ. 5 курса спец. «ПГС» / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, В. Г. Таранов. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – 24 с.
 • Методические указания и исходные данные к выполнению курсового проекта по курсу «Механика грунтов, основания и фундаменты» : для студ. 3-5 курсов спец. 29.03, 29.05. 29.01 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Ю. В. Избаш, Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1988. – 30 с.
 • Методические указания для выполнения курсового проекта по городским инженерным сооружениям : для студ. 4-5 курсов всех форм обуч. спец. 1206 «ГС» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1987. – 32 с.
 • Методические указания к выполнению научно-исследовательской работы студентами 4 курса специальности 1202.4.1. Анализ эксперимента / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1985. – 18 с.
 • Методические указания к курсовому проекту по городским инженерным сооружениям для студентов специальности 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Г. Рудь, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1985. – 15 с.
 • Указания по омоноличиванию старого бетона с новым с применением клеев / Л. Н. Шутенко, М. С. Золотов, И. Г. Черкасский и др. ; Харьков. Промстрой НИИпроект Госстроя СССР. – М. : Стройиздат, 1983. – 11 с.
 • Методические указания по определению размеров подошвы фундамента с применением ЭВМ «Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1980. – 18 с.
 • Методические указания по расчёту осадок фундаментов с применением ЭВМ «Мир-2» для студентов специальности 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1978. – 15 с.
 • Конструкции зданий и сооружений : метод. указ. и зад. на курс. раб. для студ. спец. 1201 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, Ю. Т. Лупан. – Харьков : ХИИКС, 1977. – 14 с.
 • Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лабор. раб. для студ. спец. 1202 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.: Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман. – Харьков : ХИИКС, 1975. – 12 с.
 • Методические указания по расчёту многоэтажных железобетонных рам / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1972. – 25 с.
 • Строительные конструкции : метод. указ. и исходные данные к курс. проекту для студ. спец. 1721, 1722 / Харьков. ин-т. инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1969. – 12 с.
 • Железобетонные конструкции : метод. указ. к лаборат. раб. для студ. спец. 1202 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 16 с.
 • Механика грунтов, основания и фундаменты : метод. указ. к лаборат. раб для студ. спец. 1202, 1206 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. Л. Н. Шутенко. – Харьков : ХИИКС, 1968. – 16 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси