Шишкін Едуард Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук

Шишкін Едуард Анатолійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Шишкін Едуард Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.т.н., старший викладач кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Єнакієвський політехнічний технікум, 01.09.2002 - 28.02.2006 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: 0921 «Будівництво» / спеціалізація: «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»; кваліфікація: технік будівельник. Тема дипломної роботи «Проект 2-х поверхового 3-х секційного спального корпусу на 120 місць». Диплом молодшого спеціаліста (з відзнакою).

Харківська національна академія міського господарства, 01.03.2006 - 30.06.2009 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: 0921 «Будівництво» / спеціалізація: 6.092100 «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»; кваліфікація: бакалавр будівництва. Диплом бакалавра (з відзнакою).

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2009 - 30.06.2010 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: 0921 «Будівництво» / спеціалізація: 8.092103 «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»; кваліфікація: магістр будівництва. Тема магістерської роботи «Аналіз капітальних витрат при влаштуванні 2-х, з-х і 4-трубних систем централізованого теплопосточання». Диплом магістра (з відзнакою).

Професійний досвід

2010 р. - інженер технічного нагляду КП "Харківські теплові мережі"

2010-2013 рр. - аспірант кафедри Теоретичної і будівельної механіки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2013-2014 рр. - асистент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2014- теп. час - cтарший викладач кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського будівництва імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля : дис. канд. техн. наук : 05.23.01 / Едуард Анатолійович Шишкін; наук. керівник М.С. Золотов, - Харків, 2014.

Адреса електронної пошти

Eduard.Shyshkin@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 • Шишкин Э.А. Использование баз данных в интернете для повышения эффективности управления строительными и техническими проектами / Костенко А.Б., Погребняк Б.И.,
 • Шишкин Э.А. / Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві (2009).
 • Шишкин Э.А. Прочность клеевой анкеровки арматурных стержней в железобетонные элементы / М.С. Золотов, А.О. Гарбуз, Э.А. Шишкин, О.Н. Корекян // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Часть 2. – Харьков, 2012. – С. 165-167
 • Шишкин Э.А. Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л.Н. Шутенко, М.С. Золотов, В.А. Скляров, Э.А. Шишкин, О.Н. Корекян // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Х международная науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, ХНАГХ, 2012. – С.89-91.
 • Шишкин Э.А. Математическая модель напряженно-деформированного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней периодического профиля / Л.Н. Шутенко, М.С. Золотов, В.А. Скляров, О.Н. Корекян, Э.А. Шишкин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Х международная науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, ХНАГХ, 2012. – С.119-123.
 • Шишкин Э.А. Опыт использования акриловых клеев для соединения строительных конструкций / М.С. Золотов, В.А. Скляров, С.М. Золотов, А.О. Гарбуз, Э.А. Шишкин, О.Н. Корекян // Строительство, реконструкция и восстановление зданий городского хозяйства: III международная науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, ХНАГХ, 2012. – С. 15-20.
 • Шишкин Э.А. Зависимость напряженно-деформированного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С от толщины клеевого слоя / М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, В.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения: X международная науч.-практ. Конф. – Ялта, ПГАСА 2012. – С. 235-239.
 • Shyshkin E. Mathematical model of stress and deformation state of glued anchorage of reinforcement bars in cases of exposure short and long term loading / E. Shyshkin, M. Zolotov // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23.11.2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 140–143. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus").
 • Шишкин Э.А. Технология реконструкции фундамента жилого дома с использованием клеевой анкеровки арматурных стержней акриловыми клеями / Золотов М.С., Шишкин Э.А. // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали IV міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 25 листопада — 25 грудня 2014 р. / Москов. держ. буд. ун-т, Техн. ун-т Варни (Болгарія), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014 . — С. 90—93.
 • Шишкін Е.А. Сучасні проблеми та шляхи оптимізації навчального процесу у вищому навчальному закладі / Е.А. Шишкін // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичній конференції "Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі". – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016.
 • Шишкин Э.А. Комплексный подход к реновации промышленной настройки / Гайко Ю.И., Шишкин Э.А. // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.84-85.
 • Шишкин Э.А. Рециклинг строительных отходов в условиях реконструкции городской настройки / Шишкин Э.А., Гайко Ю.И. // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.123-124.
 • Шишкин Е.А. Шляхи утилізації будівельних відходів / Е.А. Шишкін // Проблеми архітектури та містобудування в умовх глобалізації: матеріали між нар. наук.-техн. конф., − Х.: ХНАГХ, 15-16 листопада 2016. – С. 63-64.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • Пат. На корисну модель 53872 Україна, МПК С09J 133/04. Клейова акрилова композиція / Л.М. Шутенко, С.В. Волювач, М.С. Золотов, В.С. Волювач, С.М. Золотов, Е.А. Шишкін; патентовласник – Харьк. націон. академія міськ. господ. - № u 2010 03356; заявл. 23.03.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. (сформована сутність винаходу, оформлена відповідна документація).

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

9

6

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси