Фесенко Галина Григорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Фесенко Галина Григорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри історії і культурології, доцент, кандидат філософських наук

Освіта

Харківський державний університет: «історик, викладач суспільно-політичних дисциплін», 1994. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філософський факультет, аспірантура, 1997 – 2000.

Професійний досвід

доцент кафедри історії і культурології

Місце роботи

доцент кафедри історії і культурології. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Ідентифікація суб’єкта в історичній культурології : автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури / Фесенко Галина Григорівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

• Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації : монограф. / Г. Г. Фесенко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 298 с.

Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового Шляху: монограф. [авт. кол. Руденко С.В., Чен Гуанжин … Фесенко Г. Г. та ін.– Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 231 с.

Эпистемологические практики исторической культурологии : монограф. / Г. Г. Фесенко; Харк. нац. ун-т городск. хоз-ва. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 227 с.

Статті у фахових виданнях

Геософські інтерпретації міських ландшафтів / Г. Г. Фесенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук.-практ. журн. – 2017. – Вип. 1(16). – С.89-97.

Міський ландшафт у контексті екофілософії / Г. Г. Фесенко // Актуальні проблеми філософії та соціології: : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2017. – №15. – С.18-141

Філософія просторового розвитку міст у контексті комунікативних теорій / Г. Г. Фесенко // Вісник Львівського університету : Серія філософсько-політологічні студії / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 10. – С. 65 - 71.

«Дитячий простір» в філософсько-урбаністичній інтерпретації / Г. Г. Фесенко // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 117. – С. 180 – 184.

Молодіжний простір в філософсько-урбаністичній традиції / Г. Г. Фесенко // Актуальні проблеми філософії та соціології: : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2017. – № 15. – С. 146 – 149.

Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 30. – С. 84-91.

Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) / Г. Г. Фесенко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка. – Вип. 19. – К. : «Міленіум+», 2016. – С. 93 – 98.

Культурфілософське окреслення стратегій урбан-дизайну (на прикладі Нової Гориці, Словенія) / Г. Фесенко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2016. – Т. 2. – № 11. – С.177 – 184.

Естетика публічного простору міста в контексті філософії суб’єкта творчості / Г. Г. Фесенко // Актуальні проблеми філософії та соціології: : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2016. – № 10. – С.157 – 160

Управління архітектурою проектних дій державної програми (на прикладі цільової програми «Молодь України») / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 96 – 106

The marking of national identity in state holidays of Slovenia and Ukraine: the comparative analysis / G. Fesenko // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип.106. – С. 248 – 253

The culture of state-building in Slovenia and Ukraine: the comparative analyses / G. Fesenko // Актуальні проблеми філософії та соціології: : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2016. – № 9. – С.136-139

Урбан-антропологічний дискурс філософії безпеки / Г. Г. Фесенко // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№1).– С. 166 – 170

Концептуальна модель офісу управління проектами органічного виробництва / Т. Г. Фесенко, Г. В. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем.-2016. – Вип. 27. – С. 92 – 100.

Ландшафти пам’яті у міському просторі: культурфілософський дискурс / Г. Г. Фесенко // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогоб. держ. пед.ун-ту. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 32. – С. 55 – 64.

Образ міста в філософсько-релігійній традиції / Г. Г. Фесенко // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса: [б. в., 2015. – Вип. 6.– C 155 – 158].

Філософія міста у гендерній інтерпретації просторів / Г. Г. Фесенко // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогоб. держ. пед.ун-ту. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 30. – С. 56 – 68.

міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики / Г. Фесенко // Український альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, – 2014. – Вип. 17. – С. 44 – 47.

Город: философско-хозяйственые контексты / Г. Фесенко // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва: [б. и., 2013. – № 6. – С. 57 – 66].

Формування гендерної компетентності української еліти / Г. Фесенко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип 14. – С. 119 – 121.

Стратегії культурного розвитку українських міст як цивілізаційний вибір / Г. Фесенко // Український альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 11. – С. 220 – 223.

Креативні трансформації культурного ландшафту мегаполісів / Г. Фесенко // Наукові записки НаУКМА. Т. 140. Теорія та історія культури / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». К. : ВПЦ НаУКМА, 2013 – С.59 – 64.

«Мистецтво жити» у місті: філософсько-антропологічні аспекти проектування культурного простору / Г. Г. Фесенко // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогоб. держ. пед. ун-ту. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 26. – С. 140 – 151. – (Сер. Філософія).

• Формування команди управління проектами із використанням моделі «competence work»: пошук теоретичних орієнтирів / Т. Г. Фесенко Г. Г. Фесенко // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола / Сер. Економічні науки. Вип. 5 / М­во освіти і науки України ; за заг. ред. М. В. Римара. – Львів: ЛДІНТУ ім. В’ячеслава Чорновола, 2009. – С. 306 – 311.

Муніципальні ініціативи у контексті ґендерної політики України / Г. Фесенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; отв. ред. Л. Н. Шутенко. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 68. – С.57 – 64. – (Серия «Экономические науки»).

• Еволюція комічного в українській літературі ХVI – початку ХІХ ст. (жанрові особливості) / Г. Фесенко // Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich / [red. W. Supa]. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – VII. – S. 29 – 44.

перспективи» урбаністики (методолого-епістемологічний аспект) / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – № 815: Серія: Теорія культури і філософія науки. – Вип.34: Актуальні проблеми європейської філософії і культури. – С.85-88.

• Проблемы привлечения иностранных инвестиций / В. И. Торкатюк, Г. Г. Фесенко, Г. Г. Фирсов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; отв. ред. Л. Н. Шутенко. – К. : Техніка, 2006. – Вып. 68. – С. 39 – 41. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3559/ , свободный).

• Українська національна ідентичність в європейському проекті: умови та перспективи розвитку / Г. Г. Фесенко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Вип.1(10). – Харків : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2005. – С. 242 – 245.

• Підтримка гендерної рівності у формуванні та реалізації міських проектів / Г. Г. Фесенко // Вісник Буковинського православного університету ім. Митрополита Євгенія (Гакмана) : зб. наук. праць. – Чернівці : БПУ, 2004. – Вип.4. Гендерологія. – С. 37 – 41.

• Культурно-історичні студії в українознавстві (філософсько-епістемологічний аспект) Г. Г. Фесенко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Наук.-дослід. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – К.: [б. в.], 2003. – С . 87 – 98.

«Homo economic» в современном городе / Г. Г. Фесенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2002. – Вып. – 37. – С .234 – 238. – (Серия «Экономические науки»).

• Функциональный контекст диалогичности в культурно-историческом исследовании / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. – № 501. – С.3 – 8.

• Ирония и мифопоэтическое постижение истории в украинском романтизме / Г. Г. Фесенко // Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich / [red. W. Supa]. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. – T. IV – S. 107 – 115.

• Ирония и мифотворческие мотивы в истории (на примере романтизма) / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2000. – № 484 – С. 147 – 150.

• Культурно-историческая реальность в перспективе личностного бытия / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2000. – № 465. – С. 12 – 18.

• Феномен истории в культурологической перспективе / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2000. – № 456. Сер. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Ч. 1. – С. 284 – 287.

• Идиографизм в немецкой исторической науке / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1999. – № 437. – С. 127 – 129.

• Духовное постижение в культурно-исторической традиции немецкого романтизма / Г. Г. Фесенко // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 1999. – № 429. – С. 39 – 44.

• Просветительство: объективированность социальным // Вісник Харківського університету. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 1998. – № 400/8. – С. 24 – 34.

Статті у збірниках наукових праць

/性别指数:一种测量新丝绸之路发展的工具【T.G.菲森科 A.V.沙霍夫 G.G.菲森科】; 丝路发展与治理创新:“一带一路”沿线国家社会发 : 展国际学术会议论丛 /作者:陈光金 谢尔盖•鲁德恩科 主编 -北京:社会科学学术出版社(中国),2017, 100-105. – Gender Indexes as the Instrument of New Silk Road Development / T.G. Fesenko, A.V. Shahov, G.G. Fesenko // Silk Road Develop and Governance Innovation: Social Development International Simposium in “The belt and road” along countries / Editor-in-Chief : Chen Guanjin, Rudenko S.V.; Deputy Editor: Zhao Kebin, Shahov A. V. - Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2017. – P. 100-105.

Нематеріальна культурна спадщина у символічному просторі міста (на прикладі святково-обрядової культури) / Г. Фесенко // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. Матеріали науково-практичної конференції (23-24 червня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 321-325.

Гендерний індекс освіти як контекст інноваційних проектів в Україні / Фесенко Т. Г., Шахов А. В., Фесенко Г. Г. // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового Шляху: тези доп. ІІ міжн. наук. конф. / відп. за вип. С. М. Головацька. – Одеса: ОНМУ, 2017. – С. 15-19.

Гендерні візії «здорового міста» (з досвіду участі Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова у проектах облаштування дитячих майданчиків Харкова) / Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матер. V міжн. наук.-практ. конф., 20 – 21 квітня 2017 , Харків : зб. наук. праць / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї, молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т. – Х. : ХНМУ, 2017. – С.40 – 42.

Гендерне бюджетування охорони здоров’я в Україні: quo vadis? / Г. Г. Фесенко, Т. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матер. V міжн. наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2017 , Харків : зб. наук. праць / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї, молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т. – Х. : ХНМУ, 2017. – С. 178-180.

Моніторинг проектів організації доступності будівель і споруд вокзалів залізниці України / Д.М. Мінаєв, Фесенко Т.Г. Фесенко Г.Г. // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : Матеріали VІІІ науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса : ОДАБА. 2017. – С. 51–57.

• ГІС-технології як інструмент формування гендерного контенту міських проектів / Т. Фесенко, Г. Фесенко // Teзи доповідей ХІV міжнародної конференції «Управління проектами розвитку суспільства». Тема: Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи; відп. за вип. С. Д. Бушуєва. – К. :КНУБА, 2017. – С.195–196.

• Фесенко Г. Концептуальні підходи до стратегії культурного розвитку Кам’янця-Подільського / Г. Фесенко, Т. Фесенко // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали IV міжн. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 17-18 травня 2012 р./ [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. Б. Комарніцький (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам’янецьПодільський : ПП “Медобори-2006”, 2016. – С. 224–227.

Гендерні проекти та академічна доброчесність (з досвіду участі Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова у проектах гендерного бюджетування) / Г. Г. Фесенко // Гендерна політика очима української молоді : матер. підсумк. конф. Х регіон. конк. мол. вчених, Харків, 30 листопада 2016 / за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 255 – 361.

Формування готельних послуг, «дружніх до родини, жінки, дитини»: міжнародні практики / Л. С. Бєлова, Г. Г. Фесенко (наук.керівн.) // Гендерна політика очима української молоді : матер. підсумк. конф. Х регіон. конк. мол. вчених, Харків, 30 листопада 2016 /за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г.Г. Фесенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. – С. 355 – 361.

Гендерне бюджетування в освіті: аналіз українських ініціатив на регіональному рівні / Г. Г. Фесенко, Т. Г. Фесенко // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 5 - 7-жовтня 2016, Тернопіль / за заг. ред. проф. В. П. Кравця; Терн. нац. пед. ун-т. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 186 – 188.

Моніторинг проектів дитячих ігрових майданчиків із врахуванням принципу доступності // Т.Г. Фесенко, Г.Г. Фесенко // Управління проектами: інвестиції, нелінійність, синергетика. VII міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 грудня 2016, Одеса). – Одеса: ОДБА, 2016. – С. 87 – 89.

Гендерно-чутливі локації в урбанізованому просторі / Г. Г. Фесенко // Гендерний журнал «Я» / Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА». – Харків : Нове слово, 2015. – № 2 (38). – С. 4 – 6.

«Гендерні окуляри» для урбаністів / Н. В. Бібік, Г. Г.Фесенко, Т. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали ІV Гендерна урбаністика / Н. В. Бібік, Г. Г.Фесенко, Т. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матер. ІV міжн. наук.-практ. конф., присв. 210-річчю Харківського національного медичного університету, 21 – 22 квітня 2015 р., Харків : зб. наук. праць / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї, молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т. – Х. : ХНМУ, 2015. – С.41 – 42.

Гендерна історія у меморіальному просторі Чугуєва / Г. Г. Фесенко // Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 / редкол. : Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко, З. О. Першай та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 302 – 305.

Гендермейнстрімінг в організації / Г. Г. Фесенко // Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6 – 7 жовтня 2015 р. / [редкол. : Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко, О. Першай та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – С. С. 40 – 42].

Проектный подход в организации сервисного обслуживания гостинично-ресторанного комплекса / Г. Г. Фесенко, Лю Цзянань // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку : матеріали Х міжн. наук.-практ. інтерн-конф. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 63 – 65.

Естетика дозвілля та гендерна асиметрія / Г. Г. Фесенко // Гендерний журнал «Я» / Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА». – Харків : Нове слово, 2014. – № 1 (35). – С. 30 – 33.

Телесность в условиях соврменного мегаполиса : философско-антропологический дискурс / Г. Г. Фесенко // ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н.Бекетова : программа и тезисы докладов. – Ч. 2 : Экономические и гуманитарные науки. – Харьков : ХНУМГ, 2014. – С.218 – 219.

Гендерний аудит як практика сталого розвитку міст / Г. Г. Фесенко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 жовтня 2013 р. / Харків. обл. орг. Всеукраїн. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Рос. асоц. дослід. жін. історії. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 4. – С. 234 – 237.

Gender Mainstreaming в культурном менеджменте современного города / Г. Г. Фесенко // «На пути к гендерному равенству: Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»: материалы республиканской конференции / сост.: З.М. Кодар ; Мин-во к-ры и информ. Респ. Казахстан, Ассоц. деловых женщин Казахстана. – Астана :[б. и., 2013. – С. 155 – 160].

Культура пам’яті в контексті історії Східної Європи (на прикладі есеїстки Ч. Мілоша) / Г. Г. Фесенко // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VІІ межд. науч.-практ. конф., Харьков, 19 – 20 декабря 2012 : в 2 ч. / под ред. А. Г. Романовского, Ю. И. Панфилова. – Харьков : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. 1. – С. 100 – 104.

Культурний простір сучасного міста як цивілізаційний вимір / Г. Г. Фесенко // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: сб. науч. трудов: по матер. VII межд. науч.-практ. конф. 20 декабря 2012 / под ред. А.Г. Романовского, Ю.И. Панфилова; МОНМСУ; Нац. техн. ун-т «Харьк. полит. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПІ», 2013. – С.264 – 268.

Естетичні компетенції як чинник виховання та професійного становлення студентства / Г. Г. Фесенко, А. В. Повстяна // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 4–5 квітня 2013 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 246 – 248.

• Ноосферні тенденції у сучасному містобудуванні / Г. Г. Фесенко, Н. О. Кузнецова // Стратегія розвитку міст: молодь та майбутнє (інноваційний ліфт): ІІ міжн. наук.-практ. конф. (Інтернет-форум), Харків, квітень 2013. – Харків : [б. в.], 2013. - С.15 – 107. – 1 електрон. оптик. диск (CD-ROM).

Патріотичне виховання студентської молоді: основні завдання сьогодення / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 4–5 квітня 2013 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 283–285.

Традиційна культура в соціопросторі сучасного міста / Г. Г. Фесенко // Традиційна культура в умовах глобалізації : регіональні особливості на розвиток туризму : матер. наук.-практ. конф., Харків, 24 – 25 травня 2013 р. / Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва. – Харків : [б.в., 2013. – С. 238 – 243].

• Историософия культуры в философско-эсхатологических идеях Серебряного века/ Г. Г. Фесенко // Есхатологічна проблематика у філософії та культурі російського Срібного віку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип 18. – C.429 – 433.

Роль музеїв у формуванні культурного простору України / Г. Фесенко // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. трудов: по матер. VI междунар. науч.-практ. конф., 16 декабря 2011 / под ред. А. Г. Романовского, Ю. И. Панфилова; МОНМСУ; Нац. техн. ун-т «Харьк. полит. ин-т». – Харьков : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 184 – 189.

• Онтологический статус культуры в современном городе / Г. Г. Фесенко // Социальная онтология в структурах теоретического знания : материалы IV межд. науч.-практ. конф., 25 – 26 мая 2012 / под. общей ред. О. Н. Бушмакиной, Н. Б. Поляковой, А. А. Шадрина; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – С. 139 – 142.

• Соціокультурний простір мегаполісу (філософсько-антропологічний контекст) / Г. Г. Фесенко // Культурні трансформації в синхронії та діахронії : теорія і практика: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 27 вересня 2012; м. Київ, Україна / [ред. кол. : М. А. Собуцький (відп. ред.), Р. В. Демчук, Ю. В. Джулай] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», каф. культурології. – К. : Стародавній світ, 2012. – С. 110 – 112. – (До 20-річчя кафедри культурології).

Культурні заклади Харкова : сучасний стан та перспективи розвитку / Г. Г. Фесенко, . М. В. Яцюк // Традиційна культура в умовах глобалізації : культурна ідентифікація та інформаційне суспільство : матер. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2012 / Харків. обл. держ. адмін., Управл. кул-ри і туриз., Обл. орг.-мет. центр к-ри і мист-ва. – Харків : [б. в., 2012. – С.169 – 173].

• Культурная урбанистика в гендерной перспективе: эвристический потенциал исследовательских стратегий / Г. Г. Фесенко // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен : матер. V межд. конф. РАИЖИ и ИЭФ РАН, 4-7 октября 2012 г., Тверь. – М. : ИЭА РАН, 2012. – Т.1. – С.56 – 59.

• Історія ХНАМГ в контексті традицій і інновацій освітнього менеджменту / Г. Г. Фесенко // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С.207 – 209.

Українські народні традиції та їхня роль у вихованні студентської молоді / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5–6 квітня 2012 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 220–221.

• Cultural Management как механизм реализации муниципальных стратегий устойчивого развития городов / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Исследование систем менеджмента отраслевых организаций: теория и практика: сб. науч. ст. VIII междун. науч.-практ. конф., 30 марта 2012 / под науч. и общ. ред. Л. Ю. Шемятихиной / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б.и.], 2012. – С. 234 – 237.

• Организация управления репертуарным театром с использованием проектного менеджмента / Г. Г. Фесенко // Исследование систем менеджмента отраслевых организаций : теория и практика : сб. науч. ст. VIII междун. науч.-практ. конф., 30 марта 2012 / под науч. и общ. ред. Л. Ю. Шемятихиной / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: [ б.и.], 2012. – С.52 – 56.

соціокультурний контекст проектів євроінтеграції / Г. Фесенко // Czlowiek ludzi w Europie: w poszukiwaniu różnorodności / Red. nauk. M. Kardas, J. Kojkof. – Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2012. – S.191 – 208.

• Креативные технологии повышения квалификации специалистов в проактивном управлении программами организационного развития / Г. Г. Фесенко, Т. Г. Фесенко // Управление инновационным образованием : cб. науч. ст. / Урал. гос. пед. ун-т; под. науч. ред. Б.М. Игошева, С.Л. Фоменко, Н.И. Чураковой и др.; под. общ. ред. Н.И. Чураковой; В 3-х ч.– Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2011. – Ч.1. – С. 210 – 213.

• Системы оценки компетентности проектных менеджеров: интегрированный подход / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Компетентности и компетенции персона-ла отраслевых органи-заций: структура и содержание, техно-логии развития : cб. науч. ст. II междун. науч.-практ. конф., 2 декабря 2011 / Урал. гос. пед. ун-т; под. науч. ред. Э. Э. Сыманюк, Л. Ю. Шемятихиной. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т [б.и.], 2011. – С. 178 – 182.

«Е-government Program» в Украине: управление человеческим фактором в архитектуре преобразований / Г. Г. Фесенко, Т. Г. Фесенко // Управління проектами стан та перспективи : матеріали 7-ї наук.-практ. конф., 20-23 вересня 2011 р. / Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова [та ін.. – Миколаїв: НУК, 2011. – C.331 – 333].

• Социально-психологический контекст формирования клиентоцентрированного предприятия гостиничной индустрии / Г. Г. Фесенко, И.И. Тур, И.А. Чех // Основные парадигмы педагогики и психологии в ХХІ веке : материалы межд. науч.-практ. конф., Харьков, 11 – 12 ноября 2011 / Восточноукр. организация «Центр педагогич. исследований». – Х.: [б.и.], 2011. – С. 61 – 63.

• [назва посилання http://eprints.kname.edu.ua/21475/ Самоактуалізована особистість в системі виховання Homo Economicos / Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 квітня 2011 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 194 – 196].

Формирование мотивации студентов к обучению: психолого-педагогический контекст / Г. Г. Фесенко, И. В. Бурдун, И. В. Рыльцева // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 квітня 2011 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 193–194.

• Управление стоимостью строительного проекта с использованием РМВоК® / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Стратегии развития инновационной экономики», про-водимой в рамках экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций – «Путь на Север»: материалы II межд. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов, Таллинн, 29 – 30 апреля 2011 г. / Институт экономики и управления ECOMEN. – Таллинн, 2011. – С. 455 – 456.

Культурно-історична реальність в філософії Л. Карсавіна / Г. Г. Фесенко // Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матер. міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 24-25 лютого 2011р. / ред. кол.: В.М. Вандишев, А.Є. Лебідь. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 56-58.

Гендер і економічна наука (про внесок першої жінки-економіста М. Вернадської) / Т. Ромась , Г. Г. Фесенко // Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір : матер. V Регіон. конк. наук. робіт молод. вчених, 21 квітня 2011 р., Харків / Харк. обл. держ. адміністрація; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х., – 2011. – С. 67 – 71.

• Гендер і толерантність / Н. В. Вандишева-Ребро, Г. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матер. ІІІ міжн. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2011, Харків : зб. наук. праць / МОЗ України, Харк. обл. держ. адміністрація, Гол. упр. у справах сім’ї, молоді та спорту, Харк. нац. мед. ун-т. – Х.: ХНМУ, 2011. – С.54 – 55.

• Человеческий ресурс в информационных системах менеджмента / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тез. докл. VIII междунар. науч.-практ. конф., 20 – 26 сент. 2010 г., Алушта / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского «Харьк. авиац. ин-т». – Харьков : [б. и.], 2010. – С.43 – 44.

Концептуальний простір філософії економіки // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С.228 – 229.

• Вимушена толерантність / Н. В. Вандишева-Ребро, Г. Г. Фесенко // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : збірн. матер. ІІ міжн. наук.-теор. конф., Житомир, 17 грудня 2009 р / за заг. ред проф. П. Ю. Сауха. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. - С.42-44.

робочих місць та ролей менеджерів: пошук адекватних моделей для збалансованого управління турфірмою / Г. Фесенко, М. Зінченко, Т. Проскуріна // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупних гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 220-222.

• «Субъект-объектная» спецификация в познавательных моделях культурно-исторического исследования / Г. Г. Фесенко // Рациональные реконструкции истории науки : тезисы стенд. докл. Второй межд. конф., Санкт-Петербург, 22-23 июня 2009 / С-Пб. гос. ун-т., фак-т философ. и политол. – С-Пб. : [б. и.], 2009. - С. 55 – 56.

Виховний процес в системі освітньо-професійної підготовки менеджера / Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19–20 березня 2009 р. / Гол. управ. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 141 – 142.

Гендерну рівність у політику міст України / Г. Г. Фесенко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупних гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 84 – 85.

• Культура діалогу в українській системі професійної освіти / Г. Г. Фесенко // Українська освіта у світовому часопросторі : матер. Другого міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Укр. агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С.510 – 511.

• Психическое здоровье женщины в коммуникативной конструкции пола / Г. Г. Фесенко // Гендер. Екологія. Здоров’я : матер. міжн. наук.-практ. конф. : наук. зб. – Х., 2007. – С.134 – 136.

• Роль соціального партнерства у проектуванні діяльності молодіжних організацій / Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко // Органи влади та молодіжні громадські організації. Інноваційні рішення в молодіжній політиці : матер. міжн. наук.-практ. конф., Харків, 26 – 27 червня 2007 р. – Харків : [б. в.], 2007. – С. 33 – 37.

• Комічне як чинник формування української літератури / Г. Г. Фесенко // Переяславська Рада та гармонізація україно-російських відносин на сучасному етапі : збірник наук. праць: за матер. між нар. наук.-практ. конф., Харків, 18 – 19 грудня 2006 р. / за ред О.Романовського, В.Ганічева. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – С.73 – 84.

Исследование особенностей воздействия внутренних и внешних факторов на развитие науки / [В. И. Торкатюк, Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко и др. // Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам : матер. межд. науч-практ. конф. / Харьк. нац. акад. городск. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – *].

• Жіночі організації і їх роль у вирішенні гендерних проблем в суспільстві / Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко // Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми : матеріали до круглого столу «Гендерні дослідження: цілі, досягнення, проблеми». (Харків, 13 жовтня 2006 р.) / Управ. у справ. сім’ї та мол. Харк. обл. держ. адм., Укр. асоц. «Жінки в науці та освіті». – Харків : [б. в.], 2006. – С.109 – 111.

• Місце культурології в системі соціогуманітарного знання / Г. Г. Фесенко // XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 271 – 273.

• Інноваційні педагогічні технології в контексті гуманітарної освіти / Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 21 квітня 2006 р.) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С.82 – 84.

• Етнофілософська традиція в Україні: історія та перспективи розвитку / Г. Г. Фесенко // Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200‐річчя Харківської університетської філософії) : матеріали ХІІ Харківських міжнар. Сковородинівських читань. – Харків : Екограф, 2005. – С.82 – 89.

• Націологічні дискурси в українознавстві / Г. Г. Фесенко // Сучасна україністика: проблеми мови, історії та народознавства : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. : зб. статей / Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – С.138 – 143.

• Городская культура в перспективе исследовательских стратегий (идентификация гендерных ролей субъекта-исследователя) / Г. Г. Фесенко // Ґендерна політика міст : історія та сучасність : матеріали міжн. наук.-практ. конф./ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Крим-Арт, 2004. – С. 187 – 201.

• Крізь терни до... Конституції ! / Г. Г. Фесенко // Академія міст. – 2002. – № 3. – С.1 – 2.

• Інноваційні технології навчання у муніципальному менеджменті / Г. Г. Фесенко // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали 3-ї міжн. наук.-практ. конф., Харків, 4-9листопада 2002 р. – Харків : Укр. асоціаціяція «Жінки в науці та освіті», Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С.326 – 329.

• Человек каксубъект культуры (историко-культурологический опыт познания) / Г. Г. Фесенко // Людина: дух, душа, тіло : матеріали IV міжнар. наук.-теорет. конф. – Суми : «Собор», 2000. – С.145 – 146.

• Формування філософсько-гуманістичної думки в Україні у другій половині ХV – на початку ХVII століття / Г. Г. Куниця // Збірка статей аспірантів Харківського державного інституту культури / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. ін-т культури ; [під ред. М. В. Дяченка, Н. М. Кушнаренко, В. М. Шейка]. – Х : ХДІК, 1997.– С. 57 – 61.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Fesenko T., Fesenko G., Minaev D. (2016). The decision-making modeling for the building project scope evaluation in conditions of the recreational territory development // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 3 (79). - S.32-37.

Fesenko T., Fesenko G. (2017) Developing gender maturity models of project and program management system // Easten-European Journal of Interorise Technologes, Vol.3 (85), P.39-45 pp.

Fesenko T. The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example of Kharkiv city, Ukraine) / T. Fesenko, G. Fesenko, N. Bibik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol.3. – Issue. 2(87). – P. 25-33

Fesenko G. E-Government development strategies in the Eastern Partnership countries / G. Fesenko, T. Fesenko // SOCRATES : Scholarly Research Journal. – Delhi, 2017. – Vol.5. – №1. – P.51-63.2017. – Vol.5. DOI : 10.5958/2347-6869.2017.00007.3

Fesenko T. Developing maturity to gender oriented project management office / T. Fesenko, V, Shahov, G. Fesenko,// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol.3. – Issue. 2(87). – P. 25-33

Fesenko T. City-Governance: conceptualizing digital maturity model / T. Fesenko, G. Fesenko // SOCRATES : Scholarly Research Journal. – Delhi, 2017. – Vol.5. – №2. – P.106-122. – DOI:10.5958/2347-6869.2017.00016.4

Fesenko T., Fesenko G. (2016) E-Readiness evaluation modelling for monitoring the national e-government programme (by the example of Ukraine) // Easten-European Journal of Interorise Technologes, Vol.3 (81), 28-35 pp.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZIm0j7sAAAAJ&hl=uk

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

• Secondary cities,The American Association of Geographers, 2016-2017.

• «52nd Seminar of Slovene Language, Literature and Culture», філософський факультет Люблянського Університету (Республіка Словенія), липень 2016.

• “European Union at crossroads; building resilience in times of change”, Центр європейських досліджень університету Олександру Іоана Кузи (Ясси, Румунія), травень 2016.

• Erasmus Mundus Programme of the European Union Project (INFINITY) пост-докторське дослідження «Culture of Memory at the national and local levels» - Університет Нова Горіца (Республіка Словенія), грудень 2015 – травень 2016.

丝路发展与治理创新 : Silk Road Develop and Governance Innovation, Institute of sociology Chinese Academy of Social Science (Китай – Україна, 2016-2017).

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

• Державна академія керівних кадрів освіти, диплом про підвищення кваліфікації за категорією: «керівники кафедр і центрів українознавства» (1999, м. Київ).

• Національний центр перепідготовки державних службовців Франції у регіоні Норд/Па-де-Кале, ТАСIS City Twinning, свідоцтво про стажування : з «Управління проектами з використанням партисипативного менеджменту» (2001 – 2002, Харків-Лілль).

• «Національна школа консультантів з гендерного бюджетування»), Програма ООН-Жінки в Україні, Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні, сертифікат : консультант з гендерного бюджетування (2012-2013).

• «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері», Сумський державний університет : сертифікат про підвищення кваліфікації (лютий, 2015); Запорізький національний університет : сертифікат про підвищення кваліфікації (березень, 2015);

• Міжнародний проект «Secondary cities», Державний департамент США з географії, Американська асоціація географів, сертифікат участі у «Secondary Cities Mapathon Kharkiv», (вересень, 2016).

Отримання грантів, премій, стипендій

•грант: Фонд ім. Фрідриха Еберта - участь у міжн. семін. та конф «Урбаністичні рухи та їх розуміння демократії у країнах Вишеградської четвірки та Україні», Будапешт, Угорщина (вересень – жовтень 2015).

•грант: Erasmus Mundus Programme of the European Union Project : INFINITY ID № 545681-EM-1-2013-1-PT-ERA MUNDUS-EMA 21), пост-докторське дослідження, 2015-2016.

• грант : Центр європейських досліджень університету Олександру Іоана Кузи, Ясси, Румунія - участь у V міжн. конф. “EURINT-2016: The Eastern Partnership under strain – time for a rethink?”, 2016.

• грант : Люблянський Університет, Республіка Словенія : дослідження словенської культури, 2016.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Психологія управління: навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент організацій» / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2007.–183 с.

Психологія управління: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко; – 2-ге вид., виправл. й доповн. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 183 с. – (Рекомендовано МОН України)

Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ): навчальний посібник / Н. Світайло, О. Купенко, … Г. Фесенко та ін. ; за заг. ред. Н. Світайло. – Суми :Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. – 210 с.

Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навч. посіб. // Н. Світайло, … Г. Фесенко та ін. ; за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – 128 с.

Навчально-методичні матеріали

• Вузы и школы Харьковщины в период оккупации / Г. Г. Фесенко // Война и город : учеб.-метод. матер. для студ. и препод. / Харьк. гос. ун-т; сост. Ю. А. Голубкин. – Харьков: ХГУ, 1993. – С. 33 – 36.

• Методичні вказівки з української та зарубіжної культури : для студентів 1 курсу всіх спец-тей / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : В. П. Такмакова, Г. Г. Фесенко. – Харків: ХДАМГ, 1997. – 64 с.

• Культура Киевской Руси : конспект лекций для студентов 1 курса всех специальностей / Харьков. гос. акад. городск. хоз-ва; сост. : Н. И. Демченко, Г. Г. Фесенко. – Харьков: ХГАГХ, 1997. – 34 с.

• Зародження цивілізації на території України. Культура стародавніх слов’ян / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. И. Демченко, В. П.Такмакова, Г. Г. Фесенко, Н. В. Яцюк. – Харків: ХДАМГ, 1998. – 27 с.

• Основи українознавства. Методичні вказівки для студентів 1 курсу усіх спеціальностей / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. И. Демченко, В. П.Такмакова,Ю.І. Стрілець, Г. Г. Фесенко. – Харків: ХДАМГ, 1998. – 32 с.

• Методичні рекомендації та додаткові матеріали для самостійного вивчення теми «Культура Київської Русі» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : В. П. Такмакова, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Харків: ХДАМГ, 2000. – 26 с.

• Каталог програм профессиональной переподготовки / ХГАГХ.; Centre national de la function publije territirialle Stage, Lille / [Сост. : Е.С. Безлюбченко, В.Т. Семенов, Г.Г. Фесенко та ін.]. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 28 с.

• Тест-зошит контрольних завдань з курсу «Українська та зарубіжна культура» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 18 с.

• Словник-довідник з курсу «Історія України» для студентів і аспірантів / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 80 с.

• Програма та методичні вказівки з курсу «Ділове спілкування» (для студентів 5-курсу спец. «Менеджмент організацій» / О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Харків : Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ, 2003. – 18 с.

• Тест-зошит контрольних завдань з курсу «Історія України» для студентів заочного відділення / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва; уклад. : Н. В. Яцюк, Г. Г. Фесенко, Ю. І. Стрілець та ін. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 24 с.

• Психологія управління : програма, плани семінарських занять та методичні вказівки щодо самостійної роботи : для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г.Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/681/ , вільний).

• Програма та методичні вказівки до вивчення курсу «Етика та естетика» : для студентів 2 курсу спец. 6.050201 «Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/676/ , вільний).

• Програма та методичні вказівки до вивчення курсу «Етика та естетика» : для студентів 3 курсу спец. 6.050100 «Економіка підприємств» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, М. С. Лисенко, Ю. А. Бєліков. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 18 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/675/ , вільний).

• Етика та естетика : зошит контрольних завдань : для студентів 3 курсу спец. 6.050100 «Економіка підприємництва» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 18 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8933/ , вільний).

• Етика та естетика : тест-зошит контрольних завдань : для студентів 2 курсу спец. 6.050201 «Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г.Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 16 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/8934/ , вільний).

• Культурологія : програма та методичні вказівки до самостійної роботи : для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : А. В. Меляков, Г. Г. Фесенко, М. С. Лисенко. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 18 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/679/ , вільний).

• Навчально-методичні рекомендації до вивчення культурології : для студентів 2 курсу спец. 7.050107 «Економіка підприємства» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, Н. В. Вандишева-Ребро. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 40 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/680/ , вільний).

• Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» : для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : М. В. Яцюк, О. Л. Рябченко, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 36 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/677/ , вільний).

• Філософія господарювання : програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу : для студентів всіх студентів всіх форм навчання спец. 6.050100 «Економіка підприємств», 6.050100 «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г.Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3120/ , вільний).

• Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» : для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 79 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/9377/ , вільний).

• Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Л. М. Жванко, В.В. Жигло, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5144/ , вільний).

• Програма і методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Краєзнавство» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Л. М. Жванко, В. В. Жигло, І. М. Рассоха та ін. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 48 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6032/ , вільний).

• Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання : для студентів спеціальностей 6. 030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – *. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10314/ , вільний).

• Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» : для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.020107 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12494/ , вільний).

• Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» : для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», 0504 – «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 36 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12495/ , вільний).

• Курс лекцій і методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Етика та естетика» : для студентів 3 курсу заочної форми навчання професійного спрямування 0502 (6.030601) «Менеджмент організацій», 0504 (6.140101«Готельно-ресторанна справа», 6.020107 «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 35 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11480/ , вільний).

• Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» : для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», 0504 – «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11172/ , вільний).

• Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Етика та естетика» : для студентів 3 курсу заочної форми навчання професійного спрямування 6.030601 – «Менеджмент організацій», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, В. М. Яцюк, Л. М. Жванко, В. В.Жигло. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 15 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11175/ , вільний).

• Філософія господарювання : завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи : для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 030504 – «Економіка підприємства», 6. 030509 – «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, І. М. Рассоха та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11174/ , вільний).

• Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління» : для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», 0504 – «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11481/ , вільний).

• Культурологія : методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять : для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.070101 – «Транспортні технології», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 59 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12094/ , вільний).

• Культурологія : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Транспортні технології», «Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;уклад.: О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12407/ , вільний).

• Ділове спілкування : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи : для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050208 ЛОГІС / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;уклад.: О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 27 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12527/ , вільний).

• Ділове спілкування : методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу : для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050208 Логістика / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;уклад.: О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12528/ , вільний).

• Історія України : курс лекцій / І. М. Рассоха, Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко та ін. ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – Лекція 2 : Українська етнологія: теорії та історична практика. – С. 36 – 72. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7255/ , вільний).

• Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» : для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій міського самоврядування», «Менеджмент будівельних організацій», «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: І. М. Рассоха, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 19 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/16902/ , вільний).

• Методичні вказівки до підготовки практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «Будівництво», «Гідротехніка (водні ресурси)», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 92 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12098/ , вільний).

• Краєзнавство : завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11532/ , вільний).

• Історія України : словник-довідник / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 247 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18656/ , вільний).

• Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 3 курсу ден. форми навч. та 2, 3 курсів заоч. форми навч. напр. підг. «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 52 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/19599/ , вільний).

• Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» : для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 27 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17884/ , вільний).

• Комплекс навчально-методичних матеріалів (РГР) з дисципліни «Історія України» : для студ. заоч. форми навч. напр. підг. «Т», «ЕП», «ОіА», «М», «ЕОСЗП», «ЕЕ», «УМ», «Б», «ГТ (ВР)», «ТТ», «ГКЗ», «ГРС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 31 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/22473/ , вільний).

• Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 2, 3 курсів ден. та заоч. форм навч. за напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 136 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23045/ , вільний).

Конспект лекцій навчальної дисципліни «Етика та естетика» : для студентів 2, 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямів: «Менеджмент», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» / Г. Г. Фесенко; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Лекція 2 : Українська етнологія: теорії та історична практика. – 137 с.

• Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» : для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 31 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25948/ , вільний).

• Програма і робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» : для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25457/ , вільний).

Історія української культури : конспект лекцій : для студ. ден. і заоч. форм навч. і слух. другої вищ. освіти всіх спец. / О. Л. Рябченко, …Г. Г. Фесенко [та ін. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 182 с.]

Психологія управління та конфліктологія: конспект лекцій : для студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» / Г. Г. Фесенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 132 с.

• Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» : для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. В. Жигло, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2014. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35272/ , вільний).

Філософія господарювання: конспект лекцій : для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» / Г. Г. Фесенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 90 с.

Візуальна концепція Університету, дружнього до родини (з досвіду створення Дитячого центру ХНУМГ ім. О. Бекетова) / Г. Г. Фесенко // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навч. посіб. / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – С. 69 – 70.

Список дисциплін

«Історія та культура України»,

«Культурологія»,

«Етика та естетика»,

«Філософія господарювання»;

«Психологія управління та конфліктологія»,

«Історіософія міського господарства» (Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації):

«Гендерні підходи у регіональному розвитку: технології збалансованого управління» (Центр підвищення кваліфікації).

Розроблені електронні навчальні курси