Федотова Юлія Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Федотова Юлія Володимирівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Федотова Юлія Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економічної теорії Харківського національного університету місього господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківський патентно-комп`ютерний коледж, 1998 – 2001 р.

 • спеціальність «Бухгалтерський облік»; кваліфікація молодший спеціаліст-бухгалтер. Диплом молодшого спеціаліста ХА №16964796 (з відзнакою).

Харківська національна академія міського господарства, 2001 – 2005 р.

 • спеціальність «Економіка підприємства»; кваліфікація магістр з економіки підприємства. Диплом магістра ХА №27415434 (з відзнакою).

Професійний досвід

01.09.2005 – 30.11.2008 р. – асистент кафедри економічної теорії;

01.12.2008 – 30.11.2011 р. – аспірант з відривом від виробництва, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

01.12.2011 - 12.03.2014 р. - асистент кафедри економічної теорії;

13.03.2014 р. – по теперішній час – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (диплом ДК № 015363).

Вчене звання: доцент (атестат 12 ДЦ № 043502).

Місце роботи

Кафедра економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Федотова Ю.В. Формування кластерних структур і їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 : захищена 29.04.13 : затв. 04.07.13 / Федотова Юлія Володимирівна ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова – Харків, 2013. – 175 с.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Федотова Ю.В. Проблеми становлення нових інституціональних структур як фактор інноваційного розвитку регіонів України / Ю,В. Федотова // Інституційні фактори стійкого розвитку соціально-економічних систем : монографія. / За заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2013. – 241 с. – С. 139-149.
 • Федотова Ю.В. Сутність, закономірності і фактори становлення кластерів як мережевої форми організації інформаційної економіки / В.П. Решетило, М.С. Наумов, Ю.В. Федотова // Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 275 с. – С. 144 – 208.

Статті у фахових виданнях

 • Федотова Ю.В. Роль органів державного управління у здійсненні процесів кластеризації на макро- та мезаекономічному рівнях / Ю.В. Федотова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. – Випуск 113. – Серія: Економічні науки. – Харків: ХНУМГ, 2014. – С. 240 – 245.
 • Федотова Ю.В. Основні аспекти діяльності природних монополістів / Ю.В. Федотова // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – Вып. 85. – Серия: экономические науки. – Киев: Техника, 2008. – С. 331-335.
 • Федотова Ю.В. Формування технологічної квазіренти в умовах інноваційної діяльності / Ю.В. Федотова // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. - № 11 (1). – С. 103 – 105.
 • Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей / Ю.В. Федотова // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – Хмельницький: ХУУтаП, 2010. – № 1(33). – С. 231 – 235.
 • Федотова Ю.В. Міжнародний досвід формування кластерних структур та можливості його використання в регіонах України / Ю.В. Федотова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: вид-во БФ «Добрі справи», 2010. - №3. – С. 41 – 45.
 • Федотова Ю.В. Особливості та фактори становлення кластерної організації господарської діяльності в регіонах України / Ю.В. Федотова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГтаП, 2010. - № 2 (50). – С. 223 – 230. – (Серія «Економіка»).
 • Федотова Ю.В. Шляхи формування, структура та синергетичні ефекти кластерів у зеленому господарстві / М.І. Блуд, Ю.В. Федотова // Бюлетень міжнародного Нобелівського форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт», 2011. - №1 (4). – С. 57 – 64.
 • Федотова Ю.В. Основные модели кластерной политики и возможности их применения в регионах Украины // В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – Полтава: ПолНТУ, 2012. - №1 (32). – С. 11 – 15.
 • Федотова Ю.В. Роль органів державного управління у здійсненні процесів кластеризації на макро- та мезаекономічному рівнях / Ю.В. Федотова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. – Випуск 113. – Серія: Економічні науки. – Харків: ХНУМГ, 2014. – С. 240 – 245.
 • Федотова Ю.В. Фактори стримування процесів кластеризації в Україні / Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2015. - № 1(88). – Том 1. – С. 101 – 106.
 • Федотова Ю.В. Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів / Ю.В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015
 • Федотова Ю.В. Досвід та перспективи функціонування кластерних структур в економіці України / Ю.В. Федотова // Ефективна економіка. – 2015. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?p=1&z=3961
 • Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів / Ю.В. Федотова // Інвестиції: практика та досвід. – К., 2015. – № 8. – С. 44 – 47.
 • Федотова Ю.В. Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків: ХНАДУ. – 2015. - № 2(9). – С. 123 – 127. - Режим доступу: http://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F_Management_Business/ek_predpriyatiy/Problems_enterpreneurship/2_9.pdf
 • Федотова Ю. В. Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України / Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2016. - № 1(12). – С. 141 – 146.
 • Федотова Ю.В. Трансакційна складова розвитку вищої освіти в Україні / Г.В. Стадник, І.А. Островський, Ю.В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: МНУ ім. О.М. Сухомлинського. – 2017. - № 17. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017.
 • Федотова Ю.В. Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів / І.А. Островський, Ю.В. Федотова // Молодий вчений. - 2017. - № 5. Розділ 8. Економічні науки. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/45/.

Статті у збірниках наукових праць

 • Федотова Ю.В. Отраслевые кластеры как фактор реализации концепции устойчивого развития регионов (на примере г. Харькова, Украина) / Ю.В. Федотова // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. – Чебоксары: ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, 2013. - № 1(9). – С.115 – 120.
 • Федотова Ю.В. Модели формирования кластерных структур / Ю.В. Федотова // Региональная экономика: проблемы и перспективы развития в современных условиях: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 20 декабря 2013 года. – Невинномысск: НГГТИ; Ставрополь: Сервисшкола, 2014. – С. 405 – 411.
 • Федотова Ю.В. Количественные подходы к оценке эффективности деятельности кластеров / Ю.В. Федотова // Эволюция экономической модели России: опыт прошлого как основа будущего: доклады V Всероссийской (очно-заочной) научно-практической конференции, 21 мая 2014 года. – Дербент: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2014. - С. 350 – 354.
 • Федотова Ю.В. Актуальні проблеми фінансування Збройних Сил України / Ю.В. Федотова // Десята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей, 9 – 10 квітня 2014 року. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2014. – С 344.
 • Федотова Ю.В. Економічна складова формування оборонної політики країни / Ю.В. Федотова // Дванадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей, 13 – 14 квітня 2016 року. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2016. - С.45.
 • Федотова Ю.В. Theoretical principles of smart economy / В.О. Єсіна, Ю.В. Федотова // Young Researchers in Global World: vistas and challenges: Proceedings of the IInd Forum for Young Researches, Rharkiv, May, 20, 2016 / O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. - С.170 – 171.
 • Федотова Ю.В. Реалізація принципів smart-економіки у стратегії розвитку сучасного міста / Ю.В. Федотова // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. - С.14-17.
 • Федотова Ю.В. Аналіз теоретичних аспектів механізму функціонування підприємств житлово-комунального господарства України / І.А. Островський, Ю.В. Федотова // International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. – P.56-58.
 • Федотова Ю.В. Принципи синергії та синтелектики у діяльності кластерних структур / І.А. Островський, Ю.В. Федотова // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part I, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – P.150-152

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Федотова Ю.В. Досвід та перспективи функціонування кластерних структур в економіці України / Ю.В. Федотова // Ефективна економіка. – 2015. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?p=1&z=3961 (Index Copernicus)
 • Федотова Ю.В. Аутстафінг як перспективна форма трудового співробітництва при інтеграції підприємств у кластерні структури / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків: ХНАДУ. – 2015. - № 2(9). – С. 123 – 127. - Режим доступу: http://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F_Management_Business/ek_predpriyatiy/Problems_enterpreneurship/2_9.pdf (Index Copernicus)
 • Федотова Ю. В. Стан та основні тенденції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури регіонів України / Ю.В. Федотова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2016. - № 1(12). – С. 141 – 146. (Index Copernicus)
 • Федотова Ю.В. Трансакційна складова розвитку вищої освіти в Україні / Г.В. Стадник, І.А. Островський, Ю.В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: МНУ ім. О.М. Сухомлинського. – 2017. - № 17. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017. (Index Copernicus)
 • Федотова Ю.В. Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів / І.А. Островський, Ю.В. Федотова // Молодий вчений. - 2017. - № 5. Розділ 8. Економічні науки. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/45/ (Index Copernicus)

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 01.12.2016 - 31.12.2016 р.

Тема підвищення кваліфікації: "Розробка і впровадження інноваційних форм навчання у викладанні дисциплін економічного профілю".

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Федотова Ю.В. Макроекономічні показники в системі національних рахунків / Ю.В. Федотова // Макроекономіка: навч. посібник / за заг. ред. В.П.Решетило; - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2009. – С. 25 – 49.
 • Федотова Ю.В. Макроекономічні показники в системі національних рахунків / Ю.В. Федотова // Макроекономіка: навч. посібник / за заг. ред. В.П.Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – С. 20 – 39.

Навчально-методичні матеріали

 • Федотова Ю.В. Тексти лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / В.П. Решетило, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Федотова. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 135 с.
 • Федотова Ю.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030504 «Економіка підприємства») / Ю.В. Федотова. - Харків: ХНУМГ, 2013. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32724/
 • Федотова Ю.В. Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм») / В.П. Решетило, Ю.В. Федотова. - Харків: ХНУМГ, 2014. – 132 с.
 • Федотова Ю.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Н.В. Можайкіна, Ю.В. Федотова, Г.І. Рибак. - Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с.
 • Федотова Ю.В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів всіх напрямів) / Ю.В. Федотова, Г.І. Рибак. - Харків. нац. універ. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с.

Список дисциплін

 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Основи економічної теорії;
 • Економічна теорія (Основи економічної теорії).

Розроблені електронні навчальні курси