Угоднікова Олена Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Файл:Photoicon.png
Угоднікова Олена Ігорівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Угоднікова Олена Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Туризму та готельного господарства, кандидат економічних наук

Освіта

Магістр управління проектами - керівник проектів та програм Менеджмент інноваційних технологій

Професійний досвід

Професійний досвід

2006 р КПЖЕП - секретар 2006-2011 р.р. - студентка 2011-2012 р.р. - майстер дільниці КП "Харківблагоустрій" 2013 р - голова профспілкового комітету студентів 2013 р. асистент кафедри Туризму і готельного господарства 2016 р. старший викладач кафедри туризму та готельного господарства ==

Кафедра Туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі

Ugodnikova16@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

==№ п/п Автор Найменування статті 1. Ю.В.Федотова, О.І.Угоднікова Окремі аспекти державної регуляторної політики у житлово-комунальній сфері //Коммунальное хозяйство городов: Экономические науки: научно-технический сборник –К.:Техніка, 2008. – №82. – С. 180 – 183 2. Угоднікова О.І. науковий керівник Федотова Ю.В. Функції органів місцевого самоврядування у сфері регулювання житлово-комунального господарства // Материалы Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (73-й студенческой научно-технической конференции ХНАГХ). – Харьков: ХНАГХ, 2008. – Ч.3. – С. 67-68 3. УгодніковаО.І., науковий керівник МолчановаО.П. Концесія як форма інвестування у системі ЖКГ //Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (74-й студенческой научно-технической конференции ХНАГХ). – Харьков: ХНАГХ, 2009. – Ч.1. – С. 81-82. 4. Мамонов К.А., УгодніковаО.І. Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації //Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, 2009. - № 26. – С.198-202. 5. К.А.Мамонов, О.І.Угоднікова Організаційно-економічний механізм управління формуванням і використанням економічного потенціалу будівельного підприємства// Коммунальное хозяйство городов: Экономические науки: научно-технический сборник –К.:Техніка, 2008. – №92. – С. 253 – 257. 6. Угоднікова О.І. Оцінка економічного потенціалу підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання України// Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2009. – с. 122-123. 7. Мущинская Н.Ю., Угодникова Е.И. Проблемы Законодательного регулирования рисков в проектах публично-частного партнерства// Современные проблемы инноватизации экономики регионов России: теоретические и практические аспекты. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Дербент: ДГТУ, 2010 8. Н.Ю.Мущинська, О.І.Угоднікова Визначення ризиків при реалізації проектів публічно-приватного партнерства// Матеріали XXXV науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників Харківської національної академії міського господарства. – Харків: ХНАМГ, 2010. – с. 99-101 9. Угоднікова О.І. Вплив національного менталітету на формування місцевого самоврядування в Україні// Материалы III Всеукраинской научно-технической конференции»Устойчивое развитие городов» (75-й студенческой научно-технической конференции ХНАГХ): в 3-х ч./ Ч. 3. – Харьков: ХНАГХ, 2010. 10. Угоднікова О.І. Інститут публічно-приватного партнерства та його розвиток в Україні//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХДТУБА. – 2010 р. – 162с. 11. М.К.Сухонос, О.І.Угоднікова Застосування підходів Manage Stakeholders для аналізу та оцінки ризиків при реалізації інноваційних проектів// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 1/6 (49) – 2011. – с. 33-35. 12. Марія Сухонос, Олена Угоднікова Використання програмного забезпечення управлінні ризиками інноваційних проектів у системі житлово-комунального господарства України// Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія та практика» (м.Тернопіль, 10-12 травня 2011 року) – Тернопіль, - 2011. – с. 192-194. 13. Костянтин Мамонов, Олена Угоднікова Економічний потенціал підприємств будівельної галузі: визначення та теоретичні підходи// Збірник тез за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (м.Тернопіль, 29 вересня – 1 жовтня 2011 року) – Тернопіль, - 2011. – с. 207-209. 14. К.А.Мамонов, М.В.Кадничанський, О.І. Угоднікова Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)/ Харк. нац.. акад.. міськ. госп-ва; уклад.: К.А.Мамонов, М.В. Кадничанський, О.І. Угоднікова. – Х.: ХНАМГ, 2011-26с. 15. Угоднікова Олена, Павленко Тетяна Оцінка економічного потенціалу будівельних підприємств: теоретичні підходи та практика впровадження// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред..) та ні. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9. – Частина 1. – 426 с. 16. Писаревський І.М., Угоднікова О.І. Студентські ініціативи: формування стратегічних напрямів розвитку міста// Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Харків, 11-12 квітня 2012 р./ [ред.. кол.: В. Ф. Харченко, І. М. Писаревський, О. І. Угоднікова, М. С. Золотов]; Харк. нац.. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – с. 5-11 17. Мамонов К.А., Угоднікова О.І. Інтелектуальний потенціал: сутність та особливості використання// Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Харків, 11-12 квітня 2012 р./ [ред.. кол.: В. Ф. Харченко, І. М. Писаревський, О. І. Угоднікова, М. С. Золотов]; Харк. нац.. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – с. 61-67 18. Угоднікова О.І. Удосконалення інструментарію управління ризиками інноваційних проектів комунальних підприємств// Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Харків, 11-12 квітня 2012 р./ [ред.. кол.: В. Ф. Харченко, І. М. Писаревський, О. І. Угоднікова, М. С. Золотов]; Харк. нац.. акад.. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – с. 136-139 19. Мамонов К.А., Угоднікова О.І. Потенціал розвитку підприємств будівельної галузі: аналіз та сучасні підходи// Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна монографія/ під аг. ред.. К.Ф. Ковальчука. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 344 с. с. 195-204 20. Мамонов К.А., Угоднікова О.І. Інтелектуальний потенціал : сутність та особливості використання// // Комунальне господарство міст: Економічні науки: науково-технічний збірник –Х.:ХНАМГ, 2012. – №106. – С. 357-362. 21. Мамонов К.А., Мица Є.В., Угоднікова О.І. Будівельний ринок України: оцінка сучасного стану та напрями формування антикризових програм// Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України. – Х.: Фактор, 2012. – 536с., с . 183-190 22. Угоднікова О.І. Проблеми формування та використання економічного потенціалу будівельних підприємств// Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.) – Донецьк: Світ книги, 2013. – 132 с., с. 115-116 23. Угодникова Е.И. Формирование интеллектуального потенциала строительных корпоративных предприятий// Научный, производственно-экономический журнал «Экономика строительства». – М.: ГАСИС НИУ ВШЭ. - № 3 (21) май-июнь 2013. с. 80, с. 72-80 24. Угоднікова О.І. Формування та використання економічного потенціалу будівельних підприємств. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 травня 2013 року): У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 2. – 128 с., с. 36-38 25. Угоднікова О.І. Ефективне використання потенціалу розвитку будівельних підприємств як елемент економічного зростання на мікро- мезо- та макрорівнях// Бізнес-адміністрування: стан і тенденція розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник наукових праць / За заг. ред. І.М. Вахович. – 14 червня 2013 р. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 160 с., с. 148-150 26. Угоднікова О.І. Управління потенціалом розвитку будівельних підприємств для забезпечення стратегічних цілей сучасного міста// Город. Культура. Цивилизация: материалы III междуанр. науч.-теор. интернет-конф., апрель-май 2013 г. / МОН, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва, Моск. гос. акад. гор. хоз-ва и стр-ва. – Х.: ХНАГХ, 2013 – 252 с., с. 134-136 27. Мамонов К.А., Угоднікова О.І. Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред..) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 13. – 453 с. 28. Багричев В.В., Угоднікова О.І. Планування економічного потенціалу підприємств в аспекті стратегічного розвитку міст. Перспективы развития территорий: теория и практика: Материалы Международной научно-практической Интернет – конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. / Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013. – с. 147 с. 29. Угодникова Е.И. К вопросу формирования бренда в сфере туризма. Программа и тезисы докладов ХХХVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. Под общей редакцией проф. Харченко В.Ф. –Х.:ХНУМГ, 2014. 30. Угодникова Е.И. Роль потенциала развития в стратегии строительного предприятия. Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємств: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.) – Донецьк: Донбас, 2014. – 188-189 31. Угоднікова О.І., Ільяшенко В.В. Оцінка економічного потенціалу будівельного підприємства. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – 120 с. 32. Угоднікова О.І., Жевага Л.В. Передумови формування нового туристичного продукту та їх вплив на прибутковість туру. Материалы VII Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4 – Х.: ХНУГХ, 2014. – 253 с. 33. Угоднікова О.І., Дацька Т.С. Економіко-математичне моделювання механізмів оцінки потенціалу розвитку будівельного підприємства. Материалы VII Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4 – Х.: ХНУГХ, 2014. – 253 с. 34. Угодникова Е.И., Ильяшенко В.К. Экологический туризм как элемент обеспечения экологической безопасности региона. Материалы VII Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4 – Х.: ХНУГХ, 2014. – 253 с. 35. Угодникова Е.И., Кужель О.С. Анализ современных трендов и тенденций в сфере туризма. Материалы VII Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4 – Х.: ХНУГХ, 2014. – 253 с. 36. Угодникова Е.И., Фтанова О.В. Оценка экономического потенциала предприятия: практика и теория. Материалы VII Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов» (79-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч. / Ч. 4 – Х.: ХНУГХ, 2014. – 253 с. 37. Угодникова Е.И. Управление туристическим потенциалом городов. Місто. Культура. Цивілізація: Матеріали ІV між нар. наук.-теор.інтернет.-конф., квітень 2014 р. / Харк. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 228 с. 38. Угодникова Е.И. Оценка потенциала предприятия: экономический аспект. Zbiór raportów naukowych. "Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014". (29.12.2014-30.12.2014) - Warszawa: Wydawca: Sp. z.o.o. "Diamond trading tour", 2014. – 92 str. 39. Угоднікова О.І., Сидора А.С. Теоретико-методичні підходи до питання визначення категорії інвестиційного потенціалу будівельного підприємства як складового елементу потенціалу розвитку. Вісник Львівської комерційної академії / [ред.. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О., Шевчук В. О. та ін..]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – 164 с. – (Серія економічна). 40. Угоднікова О.І., Вяткін К.І. Оцінка інформаційних потоків при реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища: монографія / К.А. Мамонов, В.Д. Шипулін, Є.І. Кучеренко та ін..; за заг. ред. К.А. Мамонова. – Х.: ФОП Панов А.М.; 2015. – 250с. 41. Угоднікова О.І. Організаційно-економічний механізм формування і використання потенціалу розвитку будівельного підприємства. Науковий журнал «Молодий вчений» № 10 (25) жовтень 2015. Частина 2. – 239 с. 42. Е. И. Угодникова Оценка и управление потенциалом развития строительных предприятий. Научный журнал «ScienceRise» №11/1(16). 2015. – 105с. 43. Угоднікова О.І. Потенціал розвитку будівельних підприємств: методи оцінки та особливості використання. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції : матеріали V між нар. наук.-практ. конф., Харків, 26-27 листопада 2015 / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. Бекетова; [ред. кол.: Момот Т. В.. Н. Є. Лелюк, І. А. Краївська]. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 187 с. 44. Угоднікова О. І. Інструменти формування та реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств. Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ : № 2, 2015 р – (Серія економіка). ==

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій 2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси