Радіонова Ольга Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Радіонова Ольга Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Радіонова Ольга Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; к-т екон. наук

Освіта

Професійний досвід

кандидат економічних наук, ДК № 005878, 2012

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

«Зайнятість у великих містах: сучасні трансформаційні процеси та їх регулювання»

Адреса електронної пошти

Olga.Radionova@kname.edu.ua

radionovaolga.mail@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Радіонова О.М. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз : монографія / О.М. Радіонова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 178с.
 • Радіонова О.М. Гнучкі форми зайнятості в туристській індустрії / О.М. Радіонова // Тенденції та напрямки розвитку туристської індустрії України : монографія; за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 125-133
 • Радіонова О.М. Зайнятість: сутність і види. Сучасні трансформаційні процеси у сфері зайнятості. Концепція гідної праці і людський розвиток / О.М. Радіонова // Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. — Х. : Право, 2010. – С. 227-235

Статті у фахових виданнях

 • Радіонова О.М. Сучасні форми організації роботи персоналу в івент сфері / О.М. Радіонова // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» : Серія «Економіка» – 2017. – № 6 (34). – С. 15-18
 • Радіонова О.М. Туризм як детермінанта розвитку сучасного міста / О.М. Радіонова // Економіка та суспільство. – 2017 - №9. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 • Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста / О.М. Радіонова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. – № 2 (18) – С. 24-33
 • Радіонова О.М. Розвиток туристської інфраструктури як фактор підвищення туристської привабливості міста / О.М. Радіонова, А.К. Істратова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. сер. : Економічні науки. – Х. : ХНАМГ, 2014. – Вип. 117. – С. 115–119
 • Радіонова О.М. Фактори, що детермінують управління зайнятістю у сучасному місті / О.М. Радіонова // Аналітико-інформаційний журнал «Схід» 2013. – № 6 (126). – С. 160-164
 • Радіонова О.М. Прояви інституційних аномалій в сфері зайнятості великих міст України / О.М. Радіонова // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право. – Харків : Право, 2013. – № 2 (13) – С. 72 –81.
 • Радіонова О.М. Засоби розміщення в приймаючих містах України: аналіз готовності для проведення Євро-2012 / О. М. Радіонова, К. К. Войтенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. сер. : Економічні науки. – Х. : ХНАМГ, 2012. – Вип. 104. – С. 350–358
 • Радіонова О.М. Системні трансформації зайнятості населення / О.М. Радіонова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право. – Харків : Право, 2012. – № 1 (8) – С. 68–81.
 • Радіонова О. М. Міська система управління зайнятістю / О.М. Радіонова // Бизнес Информ. – 2011. – № 8. – с 89-93
 • Радіонова О. М. Динаміка розвитку міста та міської зайнятості: теоретико-методологічний аспект / О. М. Радіонова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право. – Харків : Право, 2011. – № 2 (5) – С. 108–121.
 • Радіонова О. М. Вплив зайнятості на соціально-економічний розвиток міста (на прикладі м. Харкова) / О. М. Радіонова // Економіка і регіон. – Полтава : ПНТУ, 2010. – № 25-С2. – С. 185–189.
 • Радіонова О. М. Структурні трансформації зайнятості населення великих міст (на прикладі м. Харкова) / О. М. Радіонова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – Харків. – 2010. – № 911. – С. 115–121.
 • Радионова О. Н. Влияние трансформационных процессов на сферу занятости населения Украины / О. Н. Радионова // Бизнес Информ. – 2010. – № 7. – С. 117–121.
 • Радіонова О. М. Велике місто як центр територіальної організації зайнятості / О. М. Радіонова // Економіка і регіон. – Полтава : ПНТУ, 2010. – № 2 (25). – С. 163–167.
 • Радіонова О. М. Територіальна система зайнятості: сутність, структура, чинники розвитку / О. М. Радіонова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2009. – Вип. 257, Т.II – С. 436–443.
 • Радионова О. Н. Миграционная привлекательность крупных городов Украины / О. Н. Радионова // Бизнес Информ. – 2009. – № 9. – С. 96–101.
 • Радіонова О. М. Теорія зайнятості від А. Сміта до сьогодення / О. М. Радіонова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. № 249, Т.II. – С. 403–410.
 • Радионова О. Н. О гендерном неравенстве в сфере занятости / О. Н. Радионова // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Вип. № 13. – С. 56–62.
 • Радионова О. Н. Непрерывное образование как фактор профессиональной мобильности рабочей силы / О. Н. Радионова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. сер.: Экономические науки. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 326–332.

Статті у збірниках наукових праць

 • Радіонова О.М. Особливості зайнятості населення в сфері туризму / О. М. Радіонова // «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології». Матеріали міжнародної наукової конференції (20 жовтня 2017р.). Каунас, Литва, 2017 – С. 168-170
 • Радіонова О.М. До питання концепту «подієвий туризм» / О. М. Радіонова // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017р.). Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 180-182
 • Радіонова О.М. Підготовка фахівців сучасного мегаполісу: виклик часу / О. М. Радіонова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 259-264
 • Радіонова О.М. Туристський імідж міста / О. М. Радіонова // Восьма Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м.Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 21-22 квітня 2017 р. / збірник матеріалів. – Х.: «Міськдрук», ХНТУСГ ім.П. Василенка. – С. 229-231
 • Радіонова О.М. Івент туризм: поняття, сутність, функції / О. М. Радіонова // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – 298-300
 • Радіонова О.М. Дежавно-приватне партнерство – основа стратегічного управління міською зайнятістю / О. М. Радіонова // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ. , Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 73-74
 • Радіонова О.М. Теоретико-методологічний підхід до питання дослідження життєвого циклу міста / О. М. Радіонова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 44-46
 • Радіонова О.М. До питання управління міською зайнятістю як основи муніципального розвитку / О. М. Радіонова // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 135-137
 • Радіонова О.М. Мегаполис как центр экономического управления / О. М. Радіонова // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 181-185
 • Радіонова О.М. К вопросу о месте туристских услуг в экономике региона / О.М. Радіонова, Я.А. Стаднюк // Материалы международной научно-практической конференции «Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества», - Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 310-313
 • Радіонова О.М. До питання формування туристського іміджу міста / О.М. Радіонова, М.О. Колєсник // Материалы IV международной научно-теоретической Интернет-конференции «Город. Культура. Цивилизация» 2014г. – Х. : ХНУМГ, 2014 – С. 181-183
 • Радіонова О.М. Маркетинговий хід: інформування туристів за допомогою сучасних технологій / О.М. Радіонова, В.К.Паршакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи» (18 березня 2014) . – Х. : Академія внутрішніх війск МВС України – С. 245-246
 • Радіонова О.М. Формування туристського іміджу України як інструмент впливу на економіку держави / О.М. Радіонова, К.О. Петренко // Материалы международной научно-практической конференции «Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества», - Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 226-230
 • Радіонова О.М. Івент туризм в Україні / О. М. Радіонова // Матеріали XXXVII науково-технічній конференції викладачів та співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (23-25 квітня 2014). – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 194-196
 • Радіонова О.М. Воспитание творческой активности студенчества – вызов современности / О. М. Радіонова // Міжнародна наук.-практ. конф. – Харків, Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014
 • Радіонова О.М. Методологічні аспекти трансформації сфери зайнятості України / О. М. Радіонова // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» м. Рівне : зб. наук. праць у 2 т. 21–22 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013 – С. 34-36
 • Радіонова О.М. Соціально-економічні наслідки трудової міграції у великі міста України / О. М. Радіонова // Материалы 2-й Международной молодежной научной конференция

«Поколение Будущего – 2013: взгляд молодых ученых» г. Курск 13-15 ноября 2013. – С. 109-112

 • Радіонова О.М. Міграція як джерело відтворення зайнятості / О. М. Радіонова // Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Экономика и управление: теория и практика», Дніпропетровськ : «Герда», 2013 – С. 132-134
 • Радіонова О.М. Функціональний профіль міста як вектор соціально-економічного розвитку суспільства / О. М. Радіонова // Материалы III международной научно-теоретической интернет-конференции «Город. Культура. Цивилизация» (апрель-май 2013г.) – Харьков : ХНАГХ, 2013. – С. 195-201.
 • Радіонова О.М. Розвиток малого бізнесу в науково-інноваційній сфері як визначальний фактор конкурентоспроможності держави / О. М. Радіонова // Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах» (14-15 лютого 2013р.): у 3т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – Т.1. – С. 63-65
 • Радіонова О.М. Багатоаспектність дефініції місто / О. М. Радіонова // Материалы международной научно-теоретической Интернет-конференции «Город. Культура. Цивилизация» (апрель-май 2012г.) – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 111-119
 • Радіонова О.М. Виховання студентів у ВНЗ / О. М. Радіонова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Харків, 5-6 квітня 2012р. – Х. : ХНАМГ, 2012 – С. 158-159
 • Радіонова О.М. Відповідність підготовки фахівців запитам міської сфери зайнятості / О. М. Радіонова // Материалы международной научно-теоретической Интернет-конференции «Город. Культура. Цивилизация» (март-апрель 2011г.) – Харьков : ХНАГХ, 2011. – С. 127–135.
 • Радионова О. Н. Влияние инвестиций на развитие города и сферы занятости / О. Н. Радионова // Материалы международной конференции «Стройинвест – 2011: модернизация инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплекса» (март 2011 г.) – Москва : МГАКХиС, 2011. – С. 528-533.
 • Радіонова О.М. Інвестиції – визначальний чинник у забезпеченні сучасної сфери зайнятості / О. М. Радіонова // Матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки» (23 березня 2010 року) – Донецьк : Дон.НУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010. – С. 231- 233.
 • Радіонова О. М. Зайнятість – головний критерій оцінки якості освіти / О. М. Радіонова // Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір» (2-3 грудня 2009 р., м. Рівне) // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – 2009. – №1. – С. 439–444.
 • Радіонова О. М. Територіальна організація зайнятості населення / О. М. Радіонова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору» (25-27 вересня 2009 р.) – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С. 102-104.
 • Радіонова О. М. Самостійна зайнятість населення як складова трансформаційної економіки України / О. М. Радіонова // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність бізнесу в умовах транформаційної економіки» (29-31 травня 2009 р.). – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 47-48.
 • Радионова О. Н. Устойчивое развитие крупних городов Украины (аспект занятости) / О. Н. Радионова // Седьмая Международная научно-практическая конференция «Развитие жилищной сферы городов» (1-4 апреля 2009 г.) – М. : МГАКХиС, 2009. – С. 194–198.
 • Радіонова О. М. Самозайнятість: актуальна форма трудової діяльності в умовах економічної кризи / О. М. Радіонова // Матеріали Всеураїнської конференції «Еволюція Української державності: соціально-економічні, політичні, культурні аспекти» (9 квітня 2009 р.). – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С. 194-197.
 • Радионова О. Н. Качественное образование как условие эффективной занятости / О. Н. Радионова // Матеріали міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи» (17-18 квітня 2008 р.). – Харків : ХДАДМ, 2008. – С. 123-124.
 • Радіонова О. М. Труд людини в сучасному інформаційному суспільстві / О. М. Радіонова // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (22-23 квітня 2008 р.). – Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського. – С.23.
 • Радионова О. Н. К вопросу об эффективной занятости в рыночной экономике / О. Н. Радионова // Материалы XXXIV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. (12-14 мая 2008 г.). – Харьков : ХНАГХ. – Ч. 3. – С. 111-113.
 • Радіонова О. М. Новітні технології аналізу зайнятості населення / О. М. Радіонова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (9-14 липня 2008 р.) – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 2. – С. 69-71.
 • Радіонова О. М. До проблеми розвитку гнучких форм зайнятості в регіонах України / О. М. Радіонова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції». – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2008. – С. 172-175.
 • Радионова О. Н. Крупный город – центр притяжения активного трудоспособного населения / О. Н. Радионова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин» (21-23 жовтня 2008 р.). – Харків : ХНАМГ, 2008. – С. 111-112.
 • Радіонова О. М. Освіта і зайнятість – їх взаємозалежність на сучасному етапі розвитку економіки / О. М. Радіонова // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (29-30 жовтня 2008 р.) – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 8. – С. 25-27.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Радіонова О.М. Сучасні форми організації роботи персоналу в івент сфері / О.М. Радіонова // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» : Серія «Економіка» – 2017. – № 6 (34). – С. 15-18
 • Радіонова О.М. Туризм як детермінанта розвитку сучасного міста / О.М. Радіонова // Економіка та суспільство. – 2017 - №9. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 • Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста / О.М. Радіонова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. – № 2 (18) – С. 24-33

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

3

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

 • Радіонова О.М. Словник термінів і визначень з курсу «Івент-технології» (для студентів усіх форми навчання напряму підготовки 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2017. – 45 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 073 – Менеджмент). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2017. – 12 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 073 – Менеджмент). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2017. – 19 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 073 − Менеджмент організацій і адміністрування, 241 − Готельно-ресторанна справа, 242 − Туризм). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2017. – 27 с.
 • Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу Івент-технології (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «туризм»). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2015. – 66 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Івент-технології» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2014. – 12 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Івент-технології» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). – Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; Уклад. : О. М. Радіонова, – Х. : ХНУМГ, 2014. – 21 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 - "готельна і ресторанна справа", 7.14010301 - "туризмознавство") / О.М. Радіонова, Л.В. Оболенцева. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 24 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа", 7.14010301 - "Туризмознавство") / О.М. Радіонова, Л.В. Оболенцева. – Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 20 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм") / О.М. Радіонова. – Харків: ХНУМГ, 2013. – 17 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів 4-го і 5-го курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.140103 (6.020107) - "Туризм") / О.М. Радіонова, Н.І. Ігнатова, Л.А. Нохріна. – Харків: ХНУМГ, 2013. – 18 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів 4-го і 5-го курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.140103 (6.020107) - "Туризм") / О.М. Радіонова, Л.А. Нохріна. – Харків: ХНУМГ, 2013. – 22 с.
 • Радіонова О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа») / О.М. Радіонова, Л.А. Нохріна – Харків: ХНАМГ, 2012. – 20 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси