Пілічева Марина Олегівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Пілічева Марина Олегівна

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Пілічева Марина Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Професійний досвід

 • 2004-2006 р. асистент кафедри геоінформатики та геодезії Донецького національного технічного університету
 • 2006-2009 р. аспірант кафедри геоінформатики та геодезії Донецького національного технічного університету
 • 2009-2015 р. асистент кафедри геоінформатики та геодезії Донецького національного технічного університету
 • 2015 р. головний спеціаліст сектору державного земельного кадастру Відділу Держгеокадастру у Волоноваському районі Донецької області
 • 2016 р. асистент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидатська дисертація - Методи використання даних аерокосмічного знімання в задачах землеустрою, спеціальність 05.24.04 - кадастр та моніторинг земель, 2016 р.

Адреса електронної пошти

maryna.pilicheva@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • 1. Пиличева М. О. Исследование методов трансформирования космических изображений / М. О. Пиличева // Наукові праці ДонНТУ: серія гірничо-геологічна. – 2009. – Вип. 9(143). –С. 132 – 139.
 • 2. Митрофанова О. І. Аналіз можливості застосування європейського досвіду щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб / О. І. Митрофанова, М. О. Пілічева // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна». Вип. 16(206). 2012. с.89 - 95.
 • 3. Митрофанова Е. И. Формирование коммунальной собственности в новых условиях ведения государственного земельного кадастра / Е. И. Митрофанова, М. О. Пиличева // Наукові праці ДонНТУ: серія гірничо-геологічна. – 2013. – Вип. 1(18).– С. 253 – 262.
 • 4. Пиличева М. О. Анализ кадастровых статистических данных при разграничении форм собственности на землю / М. О. Пиличева // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – Вип. 50. – С. 550 – 560.
 • 5. Пиличева М. О. Структурно-логическая схема формирования земель коммунальной собственности / М. О. Пиличева // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2014.– № 3 (107).– С. 78 – 85.
 • 6. Пілічева М. О. Дослідження методів орторектифікації космічних знімків / М. О. Пиличева // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – № 2 (47). – 2016. – С. 111-114.

Статті у збірниках наукових праць

 • 1. Гермонова К. О. Дослідження даних космічної зйомки з метою використання при розмежуванні земель комунальної та державної власності у м. Костянтинівка / К. О. Гермонова, О. І. Митрофанова, М. О. Пілічева // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – №104. – С. 80-84.
 • 2. Гермонова Е. А. Исследование технологии применения космических снимков для размежевания городских земель / Е. А. Гермонова, М. О. Пиличева // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Матеріали Між нар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Х., 2007. – С. 176.
 • 3. Пілічева М. Геометрична корекція космічних зображень / М. Пілічева // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали II Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 140–143.
 • 4. Пиличева М. О. Картографическая основа для размежевания земель государственной и коммунальной собственности / М. О. Пиличева // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали VI науково-практичної конференції, м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – Донецьк, ДонНТУ, 2012. – С. 1063 – 1066.
 • 5. Митрофанова Е. И. Процесс разграничения земель государственной и коммунальной собственности – прошлое, настоящее и будущее / Е. И. Митрофанова, М. О. Пиличева // Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 24 – 26 вересня 2013 р./ Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2013. – С. 143 – 148.
 • 6. Пиличева М. О. Концепция формирования коммунальной собственности на землю / М. О. Пиличева // Современные проблемы землеустройства, земельного кадастра, охраны земельных ресурсов: материалы междунар. научно-практич. конф. (27 нояб. 2013 г., г. Благовещенск). – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2013. – С. 78 – 83.
 • 7. Пиличева М. О. Глобальные цифровые модели рельефа при орторектификации космических снимков / М.О. Пиличева // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: матеріали VII науково-практичної конференції, м. Донецьк, 20-23 травня 2014 р. – у 7 томах. – Том 7. – Донецьк, ДонНТУ, 2014. – С. 5 – 9.
 • 8. Пілічева М.О. Дослідження методів геометричної корекції одиночного космічного знімка / М. О. Пілічева //20-й Ювілейний Міжнародной молодіжний форум «Радіоелектроника та молодь у XXI столітті». – Том 7. – Харків: ХНУРЕ. – 2016. – С. 7-8.
 • 9. Пілічева М.О. Досвід використання даних аерокосмічного знімання для вирішення задач землеустрою / М. О. Пілічева // Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Х.: ХНУМГ, 2016. – С. 46-47.
 • 10. Пілічева М.О. Рекомендації щодо використання даних аерокосмічного знімання для вирішення завдань землеустрою / М. О. Пілічева // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. – Х.: ХНУМГ, 2016. – С. 56-58.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Пиличева М. О. Орторектификация космических снимков для целей землеустройства / М. О. Пиличева // Известия высших учебных заведений. Раздел геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 4.– С. 49 – 55.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

6
6

h-індекс

2
2

i10-індекс

0
0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • "Англійська мова для викладачів технічних дисциплін" (612 годин), 16.09.2013 р. - 15.06.2014 р., 12СПК № 2549, Донецький національний технічний університет
 • "Теорія і практика роботи в Moodle" (120 годин), 2017 р., p5DzykjCFu, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
 • "Особливості сучасного стану та розвитку геодезії, фотограмметрії та землевпорядкування" (150 годин), 15.02.2017 р. - 15.06.2017 р., 12СПК № 875978, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • 1. Митрофанова О.І. Управління земельними ресурсами. Том 1. Законодавча база / О.І. Митрофанова, М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, А.П. Лізунова, А.С. Попов. – TEMPUS IV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 409 с.

Навчально-методичні матеріали

 • 1. Методичні вказівки за курсом «Кадастр» для студентів спеціальностей 7.070901 «Геодезія», 7.070908 «Геоінформаційні системи і технології», 7.070904 «Землевпорядкування і кадастр». Розділ: «Розробка технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку»/ Укл.: Митрофанова О.І., Гермонова К. О., Петрушин О. Г., Пілічева М.О. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - с. 77.
 • 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фотограметрия і дистанційне зондування" на тему “Вимірювання пари аерофотознімків на фотограметричній станції «Дельта»” (для студентів спеціальностей 7.070901 “Геодезія”, 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології”, 7.070904 “Землевпорядкування і кадастр”). Склали: С.Г. Могильний, Л.І. Ахоніна, М.О. Пілічева - Донецьк: ДонНТУ, 2006 - 32 с.
 • 3. Шоломицкий А.А. Методические указания по курсу «Фотограмметрия» «Создание цифровых крупномасштабных планов по сканерным аэростерео-изображениям с помощью программного продукта Delta» / А.А. Шоломицкий, А.А. Лунев, М.О. Пиличева // Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 76 с.
 • 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіка землевпорядних робіт» для студентів четвертого курсу спеціалізації «Геодезія, картографія та землеустрій»/ Сост. Гермонова К.О., Митрофанова О.І., Пілічева М.О. - Донецьк: ДонНТУ, 2011.-66 С.

Список дисциплін

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
"Інженерна геодезія" (загальний курс)

Бакалавр

192 Будівництво та цивільна інженерія

Денна

"Геодезія"

Бакалавр

191 Архітектура та містобудування

Денна

"Основи земельно-кадастрових робіт"

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/Заочна

"Землевпорядне проектування"

Бакалавр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/Заочна

"Земельно-кадастрові роботи"

Магістр

193 Геодезія та землеустрій

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Інженерна геодезія (загальний курс), спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія