Пазиніч Станіслав Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото_портретN.jpg
Книги_Пазиніч.jpg
Трости_виставка.jpg


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Пазиніч Станіслав Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Професор кафедри філософії і політології, професор, атестат 12ПР № 005544 від 03.07.08, кандидат філософських наук, диплом МФС № 004448 від 09.03.73.
 • Член Національної спілки художників України

Освіта

 • Аспірантура - філософський факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1969 - 1972, кафедра наукового комунізму.
 • Київський державний університет імені Т. Г. Шевченко, філософський факультет, спеціальність "Філософія", 1962-1967 рр.

Професійний досвід

 • З 2016 і по теперішній час професор кафедри філософії і політології Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 • З 2006 по 2016 роки професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії дизайну і образотворчого мистецтва
 • З 1978 по 2006 роки доцент, професор НТУ «ХПІ»
 • З 1974 по 1978 роки старший викладач, доцент Харківського інституту комунального будівництва.

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

"Соотношение социально-экономической структуры и пространственной организации современного города", 1973 р.

Адреса електронної пошти

Stanislav.Pazynich@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Пазиніч С. М. Філософія художнього спілкування : монографія / С. М. Пазиніч, В. І. Ковтун. - Харків: Видавець А. А. Савчук, 2016. – 422 с.
 • Станіслав Миколайович Пазиніч. До 75-річчя з дня народження [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. Л. П. Семененко. - Харків : Майдан, 2015. - 400 с. : іл.
 • Філософські поради / С. М. Пазиніч. — Харків : «Майдан», 2015. — 328 с.
 • Соціальне пізнання : монографія / В. М. Бабаєв,. С. М. Пазиніч О. С Пономарьов. ;— Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. — 320 с. — (*)
 • Естетичні ідеали культурної спадщини народу : монографія / Ю. П. Дерев'янко, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Харьків : Раритети України, 2012. — 268 с. — (*)
 • Философия общения: монография / В. Г. Кремень, Д. И. Мазоренко, С. А. Заветный, С. Н. Пазынич, А. С. Пономарёв. — Харьков : ХНТУСГ им. П. Василенко, 2011. — 440 с. — (*)
 • Філософія впливу : монографія / С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов,. — Харків : Видавець Савчук О. О. ; ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011. — 204 с. — (*)
 • Філософська рефлексія сьогодення : монографія / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Харків : ХДАДМ, 2011. — 348 с. — (*)
 • Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку : монографія / М. М. Гуревичов, А. В. Долгарєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов; — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 240 с.
 • Загальна педагогізація, професіоналізм педагога — основа стабільності суспільства і всебічного розвитку особистості / С. М. Пазиніч // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : монографія / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв (Харк. художньо-промисловий ін-т) ; ред. проф. С. Єрмаков. — Харків : 2008. — № 9. — С. 91–98.
 • Свобода социально-экономического пространства в системе социума : монография / В. Г. Егоров, П. И. Осипов, С. Н. Пазынич, В. Е. Гусаков. — М. ; Ульяновск, 1993. — 240 с.

Статті у фахових виданнях

 • Пазиніч С.М. Системний стиль мислення, наукового спілкування та відповідної цілеспрямованої дії в сьогоденному суспільстві // Філософія спілкування. Науково-практичний філософський журнал. - 2017. - №10. - С. 35-54.
 • Бабаєв В.М. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи/ С. М. Пазиніч, В. М. Бабаєв // Новий колегіум, № 3 2016. - С. 32-46.
 • Бабаєв В.М.Оra patrem - субоснова філософії добра і свободи / С. М. Пазиніч, В. М. Бабаєв // Філософія спілкування, №9. - 2016 – С.24-38.
 • Философские советы внуку / С. Н. Пазынич // Філософія спілкування. — 2014. — № 7. — С. 190–195.
 • Духовна культура як субстанційний чинник соціального прогресу / С. М. Пазиніч // Вісник Національної юрид. акад. ім. Я. Мудрого. — Серія:. Філософія, філософія права, політологія, соціологія). — 2013. — № 3. — С. 191–198.
 • Роздуми стосовно філософії педагогічного спілкування / С. М. Пазиніч // Філософія спілкування. — 2013. — № 6. — С. 43–52.
 • Логіко-методологічні проблеми сучасної філософії (вступна сторінка редакційної колегії) / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Філософія і сучасність. — 2012. — № 7. — С. 6–10. — (*)
 • Філософія мистецтва як апогей комунікативної культури суспільства / С. М. Пазиніч // Філософія спілкування. — 2012. — № 5. — С. 32–42.
 • Pro et contra у філософії рефлексивного та не рефлексивного спілкування / С. М. Пазиніч // Філософія і сучасність. — 2012. — № 7. — С. 32–49.
 • Детермінанти сучасної філософії освіти (Вступна стаття редакційної колегії) / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Філософія і сучасність. — 2011. — № 5. — С. 6–10. — (*)
 • Людська діяльність як об’єкт філософської рефлексії / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Філософія і сучасність. — 2011. — Вип. 6. — С. 6–10. — (*)
 • Рефлексивне спілкування — один з головних чинників пізнання дійсності / С. М. Пазиніч // Філософія спілкування. — 2011. — № 4. — С. 42–49.
 • Філософія культури як спосіб існування і розвитку людства / С. М. Пазиніч //Філософія і сучасність. — 2011. — № 6. — С. 21–32. — (*)
 • Філософський погляд на педагогічну діяльність в умовах духовної кризи суспільства / С. М. Пазиніч // Філософія і сучасність. — 2011. — № 5. — С. 17–29. — (*)
 • Человеческое общение как объект философской рефлексии / С. А. Заветный, С. Н. Пазынич, А. С. Пономарёв // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. — 2011. — Т. 24 (63) : Философия. Культурология. Политология. Социология. — № 2. — С. 38–48.
 • Національна філософія як атрибут самосвідомості народу / Пазиніч С. М. // Філософія і сучасність / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; С. М. Пазиніч [голов. ред.]. — Харків : ХДАДМ, 2010. — Вип.. 4. — С. 23–36.
 • Філософія інноваційного типу світового розвитку (Вступна сторінка редакційної колегії) / В. Г. Кремень, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч // Філософія і сучасність. — 2010. — № 4. — С. 6–15.
 • Філософія спілкування в царині культурного розвитку суспільства / С. М. Пазиніч // Філософія спілкування: Філософія. Психологія. Соціальна комунікація. — 2010. — № 3. — С. 78–86.
 • Естетичний ідеал прекрасного в історії розвитку людського суспільства / Пазиніч С. М. // Філософія і сучасність / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; [голов. ред.] Пазиніч С. М. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 2. — С. 94–109.
 • Мистецтво емпатичного спілкування. — визначальний чинник педагогічної майстерності / Пазиніч С. М. // Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 2009. — № 2. — С. 40–45.
 • Онтологічний статус спілкування та його логіка / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 2009. — № 1. — С. 51–59.
 • Філософія духовно-ціннісної спрямованості розвитку особистості —основа соціально орієнтованого управління / С. М. Пазиніч // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2009. — № 2. — С. 40–49.
 • Філософія і проблеми сучасності (вступна сторінка редакційної колегії) / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч. О. С. Пономарьов // Філософія і сучасність / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; С. М. Пазиніч [голов. ред.]. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 2. — С. 6–9.
 • Філософія культури в системі розвитку духовного життя суспільства / Пазиніч С. М. // Філософія і сучасність / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; С. М. Пазиніч [голов. ред.]. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 3. — С. 82–92.
 • Актуальні проблеми сучасної прикладної логіки / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. — Симферополь, 2008. — Т. 21 (60). — № 3. — Сер. : Философия. Социология. — С. 232–238.
 • Актуальні проблеми філософії соціального управління / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О.С. Пономарьов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2008. — № 1. — С. 3–10. — Бібліогр.: 6 назв.
 • Взаємодія філософії, науки, мистецтва і релігії — парадигма сучасного світорозуміння, світосприйняття і світобудови / С. М. Пазиніч // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. : История науки и техники. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — № 8. — С. 116–123.
 • Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / Станіслав Пазиніч, Олександр Пономарьов // Вища освіта України. — 2008. — № 2. (29). — С.27–33. — Бібліогр.: 4 назв. — (*)
 • Системний стиль мислення в пізнанні та в управлінні / С. М. Пазиніч // Філософія і сучасність : [зб. наук. пр.] / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; [ред. С. М. Пазиніч]. — Харків : ХДАДМ, 2008. — Вип. 1. — С. 89–101.
 • Актуальні проблеми сучасної прикладної логіки / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. — Симферополь, 2007. — Т. 21 (60). — № 1. : Философия. Социология. — С. 532–542.
 • Інтегруюча роль філософії і мистецтва в системі трансформації суспільства / С. М. Пазиніч // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв : [мистецтвознавство. архітектура] : [зб. наук. пр.] — Харків : [ХДАДМ], 2007. — № 4. — С. 151–159. — Бібліогр.: 4 назв.
 • Философия искусства как фактор развития коммуникативной культуры в условиях трансформации общества / Пазынич С. Н. // Изв. Акад. наук Республики Таджикистан. — Сер. : Философия и правоведение. 2007. — № 1–2. — С. 83–93.
 • Концепция экоантропоцентризма и культура преподавателя высшей школы / С. Н. Пазынич, А. С. Пономарев // Вестн. Рос. гос. торгово-экономического ун-та. — 2006. — № 2 (14). — С. 182–185.
 • Мировоззренческая культура в системе профессиональной компетенции современного специалиста / С. Н. Пазынич, А. С. Пономарев // Белорусский экономический журнал. — 2006. — № 3. — С. 111–115.
 • Шляхи розвитку сучасної філософії інженерної освіти / Василь Кремень, Станіслав Пазиніч, Олександр Пономарьов // Вища освіта України. — 2006. — № 1 (19). — С. 7–18. — (*)
 • Виховання в системі неперервної освіти та його вплив на соціалізацію особистості / С. М. Пазиніч, Н. О. Шанідзе // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2005. — № 4. — С. 86–94. — (*)
 • Еротетичне спілкування як елемент управління культури / С. М. Пазиніч // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2005. — № 2. — С. 43–51.
 • Психологічні особливості емпатичного спілкування у педагогіці вищої школи / С. М. Пазиніч // Наук. зап. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : Главник, 2005. — Вип. 26., в 5 т., т. 5. — С. З8–47.
 • Філософія освіти в контексті інформаційного суспільства / С. М. Пазиніч // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2005. — № 4. — С. 128–136.
 • Мировоззренческий аспект в формировании и развитии личности будущего специалиста / С. Н. Пазынич // Вістн. нац. держ. ун-т. — Дніпропетровськ : НДУ, 2004 . — Вип. 18 : Педагогіка і психологія. — С. 63–76.
 • Сучасна філософія безперервної професійної освіти молоді // О. Г. Романовський, С. М. Пазиніч // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — Харків, 2004. — № 4. — С. 34–40.
 • Эротетическая культура как элемент профессионализма в системе управления / С. Н. Пазынич // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2004. — № 2. — С. 70–77. — (*)
 • Істотний внесок у сучасну філософію неперервної професійної освіти / ., Пазиніч С. М., Романовський О. Г// Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2004. — № 1. — С. 112–118. — Рец. на кн.: Неперервна професійна освіта : філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / ред. В. Г. Кремень. — Київ : Наук. думка, 2003. — 854 с. — (*)
 • Я–простір у системі креативної педагогіки / Пазиніч С. М // Наукові праці / Микол. держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв, 2003. — Вип. 15. : Педагогічні науки. — С. 78–86.
 • Социальное пространство в системе факторов, коррелирующих эволюционное развитие общества / С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. — Харьков : ХГПУ, 1999. — Вып. 67 : Философия. — С. 119–126. — (*)
 • Я–пространство — в системе социума / С. Н. Пазынич // Актуальные проблемы формирования личности / Харьк. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1995. — С. 142–154.
 • Конкретно-историческое социальное пространство–время — основа формирования и развития новых общественных структур / С. Н. Пазынич // Социальные проблемы развития современного города : сборник. — Харьков, 1990. — С. 73–87.
 • Оптимальное социальное пространство как один из факторов стабильного развития социума / С. Н. Пазынич // Вопросы философии. — 1990. — № 6. — С. 89–95

Статті у збірниках наукових праць

2017

 • Пазинич С. М. Філософія міста / С. М. Пазиніч // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. – С. 39-44.
 • Пазиніч С. М. Суперечливе видання на може претендувати на державну премію / С. М. Пазиніч // Вечерний Харьков. - 23 мая 2017 р. - № 055 (10613). - С.6.
 • Бабаєв В.М. Педагог як субоснова культури нинішнього та перспективного соціуму / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Зб.матер.8-ї Міжнар.наук.-практ. конф. – Харків: Міськдрук; ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – С. 3-15.
 • Пазиніч С.М. Бездуховність - субоснова дестабілізації вищої освіти і суспільства / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Зб.матер.8-ї Міжнар.наук.-практ. конф. – Харків: Міськдрук; ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – С. 93-103

2016

 • Пазиніч С.М. Духовна культура – атрибут стабільного розвитку суспільства / С. М. Пазиніч, В.І. Ковтун // Studia slobozhanica: Матер. міжнар. наук.-метод. конф. – Харків: ФОП Тарасенко В. П., 2016. – С. 102-108.
 • Пазиніч С.М. Естетичне виховання студентської молоді / С. М. Пазиніч, В.І. Ковтун //Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Зб.матер.7-ї міжнар.наук.-практ. конф. – Харків: Міськдрук; ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2016. – С. 51-61.

2014

 • Духовна культура як субстанційний чинник особистості студента / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : матеріали V міжнар. наук. конф. — Харкі в: ХНУМГ, 2014. — С. 11–19.
 • Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч, Т. В. Гура, Ж. Б. Богдан, І. Г. Васильєва, Л. М. Грень, М. М. Гуревичов, О. А. Ігнатюк, В. Є. Михайличенко, Ю. І. Панфілов, Н. В. Підбуцька, С. М. Pезнік, Н. В. Середа, Т. О. Солодовник, М. К. Чеботарьов ; ред. О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; Видавець О. О. Савчук, 2014. — 324 с. — (*)
 • Философия педагогической культуры и развитие образования / С. Н. Пазынич, А. С. Пономарев, С. А. Заветный // Модернизация системы непрерывного образования : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. / общ. ред. проф. Т. Г. Везиров. — Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2014. — С. 20–26.

2013

 • Гуманітарні вектори перспектив вищої школи / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : IV Міжнар. наук. конф. — Харків : ХДАДМ, 2013. — С. 3–6.
 • Духовна культура педагога — атрибутивна основа філософії освіти інноваційної доби / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : IV Міжнар. наук. конф. — Харків : ХДАДМ, 2013. — С. 20–27.
 • Духовність як субоснова творчої діяльності педагога / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. тр. : в 2 ч. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — Ч. 2. — С. 199–209.
 • Духовність як субстанційно якісний критерій розвитку суспільства / С. М. Пазиніч // Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — С. 96–105.
 • Духовність як субстанційно якісний критерій розвитку суспільства / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. тр. : в 2 ч. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — Ч. 2. — С. 200–206. — (*)
 • Легенда української педагогіки / О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч // Новий колегіум. — 2013. — № 4. — С. 3–11.
 • Этнонациональная философия в высшей школе: опыт постановки проблемы / С. Н. Пазынич // Россия в системе мировых цивилизаций: история и современность : материалы Междунар. науч.-теор. конф. — Белгород, 2013. — С. 261–269.

2012

 • Дукачі як перлина народної художньої творчості в системі східнослов’янської культури / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : сб. науч. трудов : по материалам VІ Междунар. науч.-практ. конф. 15–16 декабря 2011 г. /. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — С. 547–553. — (*)
 • Філософічний погляд на духовність в сучасній соціальній дійсності / С. М. Пазиніч // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Харків : ХДАДМ, 2012. — № 5. — С. 209–218.
 • Філософія мистецтва — субоснова художньої творчості / С. М. Пазиніч // Матеріально-художня культура: проблеми теорії та практики : Всеукр. наук.-практ. конф. — Харків, 2012. — С. 110–118.
 • Філософія мистецтва в ґенезі свідомості особистості художньої еліти / С. М. Пазиніч // Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — С. 147–156. — (*)
 • Філософія нерефлексивного спілкування і його особливості / С. М. Пазиніч // Філософія спілкування: культура, мова, цінності : матеріали Міжнар. наук.-теор. конф. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2012. — С. 181–191.
 • Філософія нерефлексивного спілкування та її особливості / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — Вип. 30–31 (34–35). — С. 145–155. — (*)
 • Філософський аспект соціального пізнання (частина перша) / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — Вип. 32–33 (36–37). — С. 109–118.

2011

 • Гностичні аспекти педагогічного спілкування / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, А. О. Харченко // Ольвійський форум–2011: Стратегії України в геополітичному просторі : тези міжнар. науково-практ. конф. — 2011. — Т. 5. — С. 15–16.
 • Людина променистої енергії в єстві прекрасного / С. М. Пазиніч // Аллан Олексієнко: Інтер’єр. Живопис. Графіка. — Харків : Майдан, 2011. — С. 62–64. — (укр. і англ. мовами).
 • Талановитий художник, педагог та гуманіст, яким пишається Україна / С. М. Пазиніч // Василь Ганоцький. На зламі століть і епох. Живопис : альбом. — Харків : Майдан, 2011. — С.6–11. - (укр. і англ. мовами).
 • Філософія героїзму в системі розвитку суспільних відносин / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — Вип. 29 (33). — С. 153–169. — (*)
 • Філософія людиноцентризму в педагогічній діяльності — субоснова сталого розвитку суспільства / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : зб. матеріалів 3 Міжнар. наук. конф. — Харків : Міськдрук, 2011. — С. 42–54. — (*)
 • Філософія моди і її вплив в царині спілкування / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — Вип. 28 (32). — С. 170–181.
 • Філософія моди в царині слов’янської і світової культури / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. тр. : по материалам V Междунар. науч-практ. конф. 16–17 дек. 2010 г. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — С. 471–47 9. —(*)
 • Філософія освіти в багатогранній діяльності Миколи Івановича Пирогова / О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч // Новий Колегіум. — 2011. — № 1. — С. 101–109.
 • Філософія творчої співпраці в просторі східнослов’янської культури / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. тр. : по материалам V Междунар. науч-практ. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — С. 192–199. — (*)

2010

 • Актуальні завдання вищої школи у світлі ідей Г. С. Сковороди / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Сковорода і сучасна моральна філософія : зб. наук. статей. — Харків-Сковородинівка : Видавець Савчук О. О., 2010. — С. 73–82.
 • Загальнометодологічні принципи управління політичною діяльністю / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, // Влада та суспільство під впливом закону «циркуляції еліт» : матеріали міжнар. наук.-теор. конф. (ХХІІІ Харків. політолог. читання). — 2010. — С. 38–46.
 • Партнерство бізнесу й університетів як умова інноваційного розвитку України / С. М. Пазиніч, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов // Наукові записки НаУКМА. — 2010. — Т. 110 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — С. 9–12.
 • Педагог — детермінуючий фактор у вихованні українського філософського світогляду / Пазиніч С. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв ; ред. проф. С. С. Єрмакова. — Харків, 2010. — № 5. — С. 90–101.
 • Педагог — митець освіти і виховання в системі сталогу розвитку суспільства / Пазиніч С. М. // Проблеми розвитку освіти у вищих аграрних навчальних закладах і філософські засади їх розв’язання : матеріали круглого столу 22–23 квіт. 2010 р. / Харк. нац. техн. ун-т. сільського госп. ім. Петра Василенка. — Харків, [ХНТУСГ ім. П. Василенка], 2010. — С. 75–89.
 • Педагогічна майстерність — основа формування і розвитку гуманітарно-технічної еліти / С. М. Пазиніч // Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : зб. наук.-метод. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 138–147.
 • Синергія — умова і результат самореалізації особистості студента / С. М. Пазиніч // Гуманітарна складова підготовки технічної еліти : зб. наук. праць / ХНТУСГ ім. П. Василенка. — Харків : Міськдрук, 2010. — С. 252–264.
 • Соціально-гуманітарна складова системи особистісного розвитку фахівця / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, С. О. Завєтний, // Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. — Харків : ХНАДУ, 2010. — С. 111–114.
 • Філософічна спрямованість педагогічної діяльності в умовах сучасного розвитку країни / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : друга Міжнар. наук. конф., 15–16 квіт. 2010 р. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2010. — С. 17–26.
 • Філософія культури і виховання в системі розвитку східнослов’янської цивілізації / С. М. Пазиніч // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. трудов : по матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — С. 290–301.
 • Філософія модернізації політичної системи як субстанціональність в консолідації суспільних сил соціуму / М. І. Михальченко, С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — Вип. 23–24 (27–28). — С. 75–87. —
 • Філософія — субоснова розвитку національної самовизначеності / С. М. Пазиніч // Культурна спадщина Слобожанщини. — Харків : Курсор, 2010. — Вип. 23. — С. 4–10.
 • Філософія як атрибут самосвідомості нації / С. М. Пазиніч // Філософія і сучасність. — 2010. — № 4. — С. 23–36. — (*)
 • Фiлософський погляд на педагогiчну дiяльність в системi потреб сучасностi / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. — 2010. — Вип. 26 (30). — С. 31–40. —
 • Христианский гуманизм в творчестве и педагогической деятельности Н. И. Пирогова (К 200-летию со дня рождения) / С. Н. Пазынич // Шестые страховские чтения: Философские проблемы понимания в культуре и науке : материалы междунар. науч. конф. — Белгород : Изд-во БелГУ, 2010. — С. 53–62.

2009

 • Аналіз деяких суперечностей системи вищої освіти у підготовці гуманітарно-художньої еліти / Пазиніч С. М. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2008/2009 н. р., 12–17 трав. 2009 р. в рамках «фестивалю науки» / Харк. держ. акад дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2009. — С. 72–78.
 • Взаємообумовленість ідеалу прекрасного і соціально-політичних подій в історії людського суспільства / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. — 2009. — Вип. 21 (25). — С. 84–103
 • Всезагальна педагогізація — основа сталого розвитку суспільства / С. М. Пазиніч // Ольвійський форум–2009: стратегії України в геополітичному просторі : тези Міжнар. наук.-практ. конф. — Миколаїв, 2009. — Т. 3. — С. 184–189.
 • Гуманізація освіти і педагогічна майстерність викладача вищої школи / Пазиніч С. М. // Дизайн-освіта 2009 : сучасна концепція дизайн-освіти України : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 27–29 квіт. 2009 р. [V Міжнар. форум]. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2009. — Ч. 1. — С. 112–119.
 • Духовно-естетична ціннісна орієнтація особистості — основа морального здоровя суспільства / Пазиніч С. М. // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточно-славянской цивилизации : сб. науч. трудов : по материалам III Междунар. науч.-практической конф. 1819 дек. 2008 г. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; ред. А. Г. Романовський, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. — С. 39–48.
 • Методолого-світоглядний аспект культури / Пазиніч С. М. // Теорія і практика матеріально-художньої культури : [ХІ електронна наук. конф., Харків, 25 груд. 2009 р.] / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2009. — С. 40–45.
 • Телеологічні та аксіологічні аспекти сучасної філософії освіти / О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч // Новітні технології — для захисту повітряного простору : 5 наук. конф. Харк. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доп., 15–16 квіт. 2009 р. — Харків : ХУПС, 2009. — С. 231 - 236.
 • Філософія культури спілкування в інформаційному суспільстві / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань: матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лютого 2009 р. : у 2 ч. — Харків : ХДАК, 2009. — Ч. 1. — С.12–18.
 • Філософський аспект екологічної суспільної свідомості в умовах сучасного міста / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — Вип. 20 (24). — С. 28–41. — (*)
 • Філософські аспекти взаємозв’язку управління та інформації / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Ідея соціальної справедливості в контексті сучасних цивілізаційно-культурних змін: матеріали Меморіальних читань, присвячених 90-річчю від дня народження першого завідувача кафедри філософії і політології ХНАДУ В. П. Шерстнюка, 20 листопада 2008. — Харків : ХНАДУ, * Характерні особливості управління в просторі філософії права / Пазиніч С. М., Пономарьов О. С. // Правова культура та правосвідомість українського суспільства: стан й напрямки вдосконалення : наук. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. 28 жовт. 2009 р. / Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2009. — С. 58–66.

2008

 • Бібліотека як скарбниця знань в системі формування загальної і професійної культури студентів / Пазиніч С. М., Пономарьов О. С., Семененко Л. П. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матеріали ІV міжвуз. наук.-практ. конф. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, наук. б-ка. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. — С. 138–148.
 • Всебічно розвинена особистість педагога — субоснова ефективного розвитку вищої школи і суспільства / С. М. Пазиніч // Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи : міжнар. наук. конф. / Акад. пед. наук, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2008. — С. 51–58
 • Ідеї Г. Сковороди і філософія спілкування у забезпеченні сталого розвитку / О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч // Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г. С. Сковороди : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. в межах Великого Проекту «Григорій Сковорода — 300», 16–17 жовт. 2008 р. видано з метою реклами і впровадження в практику ідей сталого розвитку територій і підприємств / Харк. нац. техн. ун-т. сільського госп. ім. Петра Василенка. — Харків : [ХНТУСГ ім. П. Василенка], 2008. — С. 91–95.
 • Логічна культура в системі наукового пізнання / С. М. Пазиніч // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — Ч.2. — С. 291–298.
 • Менталітет у розвитку національної самосвідомості та інтегративних взаємостосунках слов’янських народів / С. М. Пазиніч // Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений: исторя и культура, наука и образование : сб. науч. тр. по материалам 2 междунар. науч.-практ конф., 13 дек. 2007 г. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред. А. Г. Романовский, В. Н. Ганичев. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. — С. 445–454.
 • Развитие национальной идентичности в системе взаимоотношений славянских народов / Пазынич С. Н. // Н. Н. Страхов и русская культура ХІХ–ХХ вв. : к 180-летию со дня рождения : материалы междунар. науч. конф., 28–30 окт. / ГОУ ВПО «Белгородский гос. ун-т», Харьк. гос. акад. дизайна и искусств, Белгород. отд-ние Рос. филос. об-ва. — Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. — С. 272–279.
 • Світ людини і людина у світі екзистенціальної філософії / Пазиніч С. М. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2007/2008 н. р., 12–17 трав. 2008 р. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2008. — С. 103–112.
 • Синергія — субстанціональна домінанта в самореалізації особистості студента / Пазиніч С. М. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — Вип. 17 (21). — С. 193–198
 • Синергія як умова потреби в самореалізації особистості студента / Пазиніч С. М. // Дизайн-освіта 2008 : умови адаптації до європейського освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 15 квіт. 2008 р. / Акад. мистецтв України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2008. — С. 107–118.
 • Системний стиль мислення в пізнанні та в царині управління / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2008. — Вип. 19 (23). — С. 13–22. —
 • Соціальне управління і проблема національної еліти / С. М. Пазиніч, // Суспільство і політичні інститути в умовах трансформації та реформ : ХХІ Харківські політологічні читання. — Харків : ХАП, НЮАУ, 2008. — С. 162–165.
 • Філософія в системі наукового знання та управління / Пазиніч С. М., // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв : [мистецтвознавство, архітектура] : [зб. наук. пр.]. — Харків : [ХДАДМ], 2008. — № 3. — С. 124–129.

2007

 • Взаємна детермінація цінностей ідеалу і ідеалу естетичної цінності / Пазиніч С. М. // Наук. конф. проф.-викл. складу за підсумками роботи ХДАДМ у 2006/2007 н. р., 14–19 трав. 2007 р. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2007. — С. 72–82.
 • Всебічний розвиток креативної педагогіки — необхідна умова успішного розвитку суспільства / Пазиніч С. М. // Теорія і практика матеріально-художньої культури : [ІХ електронна наук. конф., 20 груд. 2007 р.] / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2007. — С. 63–69.
 • Духовна культура — необхідна умова активної життєдіяльності людини в умовах глобалізації / Пазиніч С. М. // С. Рахманінов: на зламі століть : зб. матеріалів Міжнар. симпозіуму / Нац. юридична акад. України [та ін.] ; ред. Трубнікова Л. М. — Харків : СПДФО Носань В. А., 2007. — Вип. 4 : Взаємодія культур в умовах глобалізації світу. — С. 242–249.
 • Естетична самосвідомість особистості як чинник успішного розвитку національної художньої еліти / С. М. Пазиніч, О. О. Чуйко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — Вип. 15–16 (19–20). — С. 76–82.
 • Місце та роль художнього ідеалу в системі трансформації сучасного суспільства / Пазиніч С. М. // Дизайн–освіта 2007: головні вектори розвитку вищої дизайнерської освіти в контексті Болонського процесу : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 25–27 квіт. 2007 р. / Харк. від-ня Спілки дизайнерів України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2007. — С. 91–98.
 • Самопізнання й самосвідомість в системі сучасного і перспективного національного буття / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — Вип. 15–16 (19-20). — С. 122–132. — (*)
 • Філософія етноцентризму та його соціально-політичні наслідки / Пазиніч С. М. // Переяславская рада и гармонизация украино-российских отношений на современном этапе: сб. научн. трудов./ Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т» ; ред. А. Г. Романовский., В. Н. Ганичев — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — С. 192–208.
 • Філософія мистецтва як комунікативний чинник єднання народів в умовах трансформації суспільства / С. М. Пазиніч // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства: третя світова теорія : матеріали 6 міжнар. наук.-теореот. конф. — Київ, 2007. — С. 71–79.
 • Філософія мистецтва як чинник комунікативної культури в системі формування національної еліти / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — Вип. 13–14 (17–18). — С. 37–46. —(*)
 • Філософське осмислення дійсності Г. С. Сковородою і сучасність / С. М Пазиніч О. С. Пономарьов // Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали. наук.-практ. конф. — Харків, 2007. — С. 147–155.

2006

 • Всеобщая педагогизация — основа оптимального развития общества и всестороннего развития личности / С. Н. Пазынич // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства : третя світова теорія : матеріали 5–ї міжнар. наук.-теорет. конф. — Київ : Фенікс, 2006. — С. 43–56.
 • Іван Франко і його соціально-філософське осмислення минулого в контексті і майбутнього/ С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2006. — Вип. 11 (15). — С. 33–40. — (*)
 • Інтелігентність педагога в системі вияву і зростання духовно-морального потенціалу особистості / Пазиніч С. М. // Концептуальні засади духовного розвитку особистості в ХХІ столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2006 р. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київський ін-т соціальних та культ. зв’язків ім. святої княгині Ольги. — Київ : Основа, 2006. — С. 134–142.
 • Логіка і формування загальної та професійної культури фахівців / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Логіка та багаторівнева система освіти: методологія та методика викладання : міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали доп. та виступів. — Київ, 2006. — С. 104–107.
 • Методологические доминанты и психологические детерминанты в развитии педагогического мастерства / С. Н. Пазынич // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. — С. 58–62.
 • Педагогічна антропологія як чинник формування і розвитку особистості / С. М. Пазиніч // Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ, 2006. — С. 85–93.
 • Поняття «Отчого краю» в етико-естетичній та філософській культурі в умовах формування громадянського суспільства в Україні / Пазиніч С. М. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва : [мистецтвознавство, архітектура] : [зб. наук. пр.]. — Харків : [ХДАДМ], 2006. — № 10. — С. 85–93. — Бібліогр.: 3 назв.
 • Рідний край як першоджерело розвитку філософської та етико-політичної культури сучасного соціуму України / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — Вип. 12 (16). — С. 137–145. — (*)
 • Роль мистецтва в реформі освітньої системи / С. М. Пазиніч, М. П. Черемський // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : міжнар. наук.-теорет. конф. — Тернопіль, 2006. — С.84–87
 • Роль фізичної культури у формуванні і розвитку особистості студента технічного університету / С. М. Пазиніч, Г. О. Сластіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2006. — Вип. 11 (15). — С. 119–125.
 • Соціальні стереотипи індивідуального та групового рівнів / С. М. Пазиніч, В. М. Фомічова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2006. — Вип. 9–10 (13–14). — С. 449–459 — (*)
 • Філософське осмислення духовного розвитку людства в багатогранній творчості Івана Франка / Станіслав Пазиніч // Новий колегіум. — 2006. — № 6. — С. 3–10. — (*)
 • Шляхи розвитку сучасної філософії інженерної освіти / Василь Кремень, Станіслав Пазиніч, Олександр Пономарьов // Вища освіта України. — 2006. — № 1 (19). — С. 7–18. — (*)

2005

 • Отчий край — субоснова развития национальной философии / Станислав Пазынич // Новий колегіум. — 2005. — № 3. — С. 68–76. — (*)
 • Світоглядне та філософське підґрунтя в системі неперервної професійної освіти / С. М. Пазиніч // Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи : матеріали регіональної наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ, 2005. — С. 38–44.
 • Славянская общность народов в эпоху глобализма / А. Г. Романовский, С. Н. Пазынич // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы : материалы IV Междунар. науч. конф. / УО ГГТУ им. П. О. Сухого. — Гомель, 2005. — С. 57–66.
 • Философия образования в контексте Болонского процесса / С. Н. Пазынич // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-прак. конф., 13–14 груд. 2005 р. / Харк. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2005. — С. 42–44.
 • Філософсько-світоглядні аспекти сучасної інженерної освіти молоді / С. М. Пазиніч // Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера : Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доп. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — С. 69–78.
 • Цілісна, всебічно розвинута особистість — субоснова інноваційних технологій / О. Г. Романовський, С. М. Пазиніч // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 370-річчю з дня заснування Київської братської шк. — предтечі Києво-Могилянської акад. / Нац. ун-т Києво-Могилянська акад. — Київ : Стилос, 2005. — С. 448–456.
 • Эротетическая составляющая эффективной коммуникации в управленческой деятельности / С. Н. Пазынич // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2005. — Вип. 7–8 (11–12). — С. 50–62.

2004

 • Новая парадигма образования в эпоху глобализма / С. Н. Пазынич // Новий колегіум. — Харків, 2004. — № 3. — С. 35–45.
 • Философия глобализации и проблемы управления / В. Е. Гусаков, С. Н. Пазынич, Р. В. Фисунова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — Вип. 5 (9). — С. 97–109. — (*)
 • Філософія Отчого краю — основа світоглядного виховання студентської молоді / С. М. Пазиніч // Наукові праці / Микол. держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв, 2004. — Вип. 16. : Педагогічні науки. — С. 38–46.
 • Філософсько-світоглядні аспекти сучасної інженерної освіти молоді / С. М. Пазиніч // Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера : Всеукр. наук.-метод. конф. : тези доп. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків: НТУ «ХПІ», 2004. — С. 72–79.
 • Эмпатическое общение как элемент в системе современной философии образования / С. Н. Пазынич // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — Вип. 4 (8). — С. 52– 61.
 • Эротетико-эмпатическая культура в контексте философии образования / Станислав Пазынич // Новий колегіум. — 2004. — № 3. — С. 30–38.
 • Эротетическая культура как элемент профессионализма в системе управления / С. Н. Пазынич // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2004. — № 2. — С. 70–77. — (*)
 • Эротетическая составляющая эффективной коммуникации в управленческой деятельности / С. Н. Пазынич // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2004. — Вип. 7–8 (11–12). — С. 50–60. — (*)

2003

 • Єдність світоглядної, фундаментальної та спеціальної підготовки у сучасній філософії освіти / С. М. Пазиніч // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук. [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн. — Київ, 2003. — С. 112–123.
 • Логика в системе образования инженеров и подготовке руководителей-лидеров / А. Г Романовский, С. Н. Пазынич // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків, 2003. — Вип. 2 (6). — С. 3–16.
 • Экологический централизм — основа современного образования и воспитания / С. Н. Пазынич // Сучасні проблеми управління : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 листоп. 2003 р. / Нац. техн. ун-т України «КПІ», ф-т. соціології [та ін.]. — Киів : «Політехніка», 2003. — Ч. 1. — С. 52–58.

2001

 • Роль высшей школы в развитии гражданского общества и правового государства в условиях политики глобализма / Пазынич С. Н. // Фундаменталізація вищої технічної освіти — необхідна умова випуску конкурентоспроможних фахівців : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 11–13 квіт. 2001 р. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» [та ін.]. — Харків : НТУ «ХПІ», 2001. — С. 340–348. — (*)

2000

 • Наука, культура, вера — субоснова стабильного прогрессивного развития социума / Пазынич С. Н. // Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи (до 115 річниці Харківського державного політехнічного університету) : праці міжнар. наук.-метод. конф., 28–30 берез. / Харк. держ. політехн. ун-т. — Харків, 2000. — С. 51–63.
 • Я–пространство, эгоизм, я–концепция студента — субстанциональные основы эффективного воспитания высокообразованных лидеров для социума Украины / Пазынич С. Н. // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти : матеріали. Міжнар. наук. конф., 16–17 трав. 2000 р. / Акад. пед. наук України [та ін.] ; ред. О. С. Сисоєва, О. Г. Романовський. — Харків, 2000. — С. 272–279.

1999

 • Социальное пространство в системе факторов, коррелирующих эволюционное развитие общества / С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. — Харьков : ХГПУ, 1999. — Вып. 67 : Философия. — С. 119–126. — (*)
 • Социальное пространство, Я–пространство в системе современной цивилизации / Пазынич С. Н. // Город как объект исследования и научного управления : материалы Междунар. науч. конф. — СПб, 1999. — С. 174–186.

1998

 • Я–пространство и эгоизм — основа творчества / С. Н. Пазынич // Гуманізація вищої освіти та виховна робота : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 10–12 лют. / Харк. держ політехн. ун-т [та ін.]. — Харків : ХДПУ, 1998. — С. 20–27. — (*)

1997

 • Социальная организация пространства города в системе социума / Пазынич С. Н., Зорин П. Д. // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. — Киев, 1997. — Вып. 10. — С. 177–178.
 • Я–пространство и эгоизм — основа творчества / С. Н. Пазынич // 4 блок ТРИЕННАЛЕ : тез. докладов международного экологического симпозиума. — Харьков, 1997. — С. 28–34.

1996

 • Гражданское общество и адекватные ему социальные пространства города — субоснова эволюционного (прогрессивного) развития социума / Пазынич С. Н., Великих А. А., Зорин П. Д. // Коммунальное хозяйство городов : респ. меж вед. науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. — Киев, 1996. — Вып. 6. — С. 119–128.
 • Социально-пространственная структура города и проблемы эстетического воспитания личности / С. Н. Пазынич // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. — Киев, 1996. — Вып. 8. — С. 69–81.

1995

 • Корегування та розвиток Я–концепції студента у навчально-виховній роботі / С. М. Пазиніч // Роль ВУЗів у вирішенні проблем безперервної освіти у вихованні особистості : тез. доп. міжнар. конф. — Харків, 1995. — С. 53–59.
 • Я–пространство — субоснова социума / С. Н. Пазынич // Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та вихованні особистості від шкільної до післядипломної : тез. доп. міжнар. наук. конф. — Київ, 1995. — Т. 1. — С. 49–52.
 • Я–пространство и харизматизм / С. Н. Пазынич // Трансформація культури в системі вищої технічної освіти : тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 травня 1995 р. / Харк. держ. автомобільно-дорожній ун-т. — Харків, 1995. — С. 43–47.

1994

 • Своєрідність тлумачення простору–часу в творах Г. Сковороди / С. М. Пазиніч // Слобожанщина в історії українського відродження : тез. доп. наук.-практ. конф. — Харків, 1994. — С. 68–75.

1991

 • Свобода социального пространства и социальное пространство свободы / С. Н. Пазынич // Суспільство, людина, гуманізм : тез. респ. наук. конф. / Львів. держ. ун-т. — Львів : ЛДУ, 1991. — С. 38–46.
 • Український менталітет у системі соціального простору / С. М. Пазиніч // Матеріали першого Всеукр. конгресу філософів. — Київ, 1991. — С. 41–49.
 • Я–концепция студента технического ВУЗа и стиль преподавания гуманитарных дисциплин / С. Н. Пазынич ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1991. — 24 с. — Деп. в НИИ ПВШ 03. 10. 1991, № 146.

1990

 • Конкретно-историческое социальное пространство–время — основа формирования и развития новых общественных структур / С. Н. Пазынич // ХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : программа и аннотации докладов. — Харьков, 1990. — С.16.
 • Рабочий класс в системе мобильного социума / Пазынич С. Н., Храброва И. А. // Наука, образование, гуманизм (методологические проблемы) : тез. докл. обл. межвуз. науч. конф., май 1990 г. / Харьк. политехн. ин-т им. В. И. Ленина. — Харьков, 1990. — С. 18–28.
 • Социальное пространство и методологическая проблема выбора системообразующих факторов для стабильного развития общества / С. Н. Пазынич // Методологические проблемы управленческой деятельности : тез. докл. респ. науч. конф. — Киев, 1990. — С. 81–88.
 • Социальное пространство как фактор в стабильном развития социума / Пазынич С. Н. // Перестройка, компьютер, общество : тез. Всесоюз. науч. конф. г. Москва, 28–29 сент. 1990 г. — Ч. 2. : секция 3 «развитие общества и общественные науки». — М., 1990. — С. 10–17.

1989

 • Методологическое значение принципа соответствия в формировании диалектико-материалистического мировоззрения в процессе преподавания курса физики / В. А. Базакуца, С. Н. Пазынич ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1989. — 24 с. — Деп. в ИНИОН НИИ ПВШ 20 .04. 1989, № 38.
 • Проблемы социального познания и практика : монография / П. Д. Зорин, С. Н. Пазынич ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1989. — 244 с. — Деп. в ИНИОН АН СССР 02. 03. 1989, № 68.
 • Социальная детерминация архитектурного творчества / С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. — Харьков : «Вища школа», изд-во при ХГУ, 1989. — № 268 : Тенденции развития знания в условиях современного этапа НТР. — С. 85–92.

1986

 • Диалектика национального и интернационального в социально-пространственной структуре и художественном облике города в условиях НТР / С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. политехн. ин-та : [сб. науч. тр.]. — Харьков : «Вища школа», изд-во при ХГУ, 1986. — № 237 : Философско-методологические и социальные проблемы технических знаний и научно-технического прогресса. — С. 39–44. — (*)
 • Социально-экологические проблемы социалистического города в условиях научно-технической революции / С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. — Харьков : «Вища школа», изд-во при ХГУ, 1986. — № 219 : Социально-философские проблемы НТР. — С. 21–28. — (*)

1985

 • Модели управления социальными структурами населения большого города / С. Н. Пазынич // Социалистический город как объект исследования и управления : сб. науч. тр. — Л., 1987. — С. 138–162.
 • Моделирование многоуровневых систем управления социальной инфраструктурой большого города / С. Н. Пазынич // Управление социальными процессами : сб. науч. тр. — Уфа : УАИ, 1985. — С. 116–134.
 • Организация свободного времени — важный фактор в предупреждении антиобщественных явлений среди молодежи / С. Н. Пазынич // Сов. гос. и право. — М., 1985. — № 7. — С. 112–116.
 • Социальное управление как вид человеческой деятельности / Р. А. Бычкова, Г. И. Мельников, М. Д. Сергеев, С. Н. Пазынич // Социальные проблемы новых городов : монография. — Иркутск, 1985. — С. 96–220.
 • Социально-философская проблема НТР в условиях развитого социализма : монография / С. Н. Пазынич, Н. Т. Гостев, А. И. Богомолов ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков, 1985. — 240 с. — Деп. в ИНИОН АН СССР 04.12.1985, № 23.
 • Экология урбанизированных пространств / С. Н. Пазынич // Философские и социальные вопросы экологии : тез. докл. обл. науч. конф. — Харьков : ХСХИ, 1985. — С. 140–146.

1984

 • Коммунистическое воспитание трудящихся по месту жительства как закрепление и развитие результатов воспитательной работы в трудовых коллективах / С. Н. Пазынич // Перспективный план идеологической, политико-воспитательной работы на 1981–1985 гг. — Харьков, 1984. — С. 28–122.
 • Особенности воспитания научного мировоззрения студенческой молодежи в условиях интеграции наук / С. Н. Пазынич // Философско-методологические и социальные проблемы технических знаний и научно-технического прогресса : тез. докл. и выступлений участников обл. науч. конф., нояб. 1984 / Харьк. политехн. ин-т. им. В. И. Ленина. — Харьков, 1984. — С.122–127.

1983

 • О специфике философско-социологического подхода к проблеме социализации / Е. А. Антонов, С. Н. Пазынич // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. — Харьков : «Вища школа», изд-во при ХГУ, 1983. — № 197 : Философия, вып. 7. — С. 25–31. — (*)

1982

 • Диалектика социального и пространственного в развитии города как одна из предпосылок достижения социальной однородности социального общества / С. Н. Пазынич // Социалистический город как объект исследования и управления : сб. науч. тр. — Л., 1982. — С. 167–191.

1981

 • Актуальные проблемы коммунистического воспитания трудящихся по месту жительства в планах социального развития города / С. Н. Пазынич // Источники и пути развития урбанизации : сб. науч. тр. ИГУ / Иркут. гос. ун-т. — Иркутск, 1981. — С. 87–101.
 • Роль городских социально-пространственных центров активного общения в коммунистическом воспитании трудящихся / С. Н. Пазынич // Советское государство и право. — М., 1981. — № 2. — С. 113–116.

1979

 • Перспективы развития городов на основе социального и научно-технического прогресса / С. Н. Пазынич // Экологические проблемы архитектуры : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. / Днепропетр. гос. ун-т. — Днепропетровск : ДГУ, 1979. — С. 46–49.

1978.

 • Основные задачи научного управления формирования социально-экономической структуры и пространственной организации города / С. Н. Пазынич. // Социально-экономические проблемы градостроительства в условиях НТР : сборник / Днепропетр. гос. ун-т. — Днепропетровск : ДГУ, 1978. — С. 46–58.
 • Социальные проблемы города / С. Н. Пазынич // Управление социальными процессами : сборник / Уфим. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе. — Уфа : УАИ, 1978. — С. 147–159.

1977

 • Монументальное искусство, архитектура и градостроительство — важная составная часть интернационального воспитания студенческой молодежи / С. Н. Пазынич // Марксизм-ленинизм о воспитании социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма : сб. материалов конф. — Волгоград, 1977. — С. 153–165.
 • Проблемы коммунистического воспитания населения по месту жительства в плане социального развития города / Пазынич С. Н. // Управление социальными процессами : симп. : тез. докл. / Башкирский совет науч.-техн. обществ, Уфим. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе ; ред. Антонов Н. И. — Уфа : УАИ, 1977. — С. 178–183.

1976

 • Социально-градостроительные утопии / С. Н. Пазынич // Критика современных буржуазно-реформистских извращений марксистско-ленинской теории : тез. докл. Всесоюзн. науч. конф. — М., 1976. — С. 121–125.

1975

 • Монументальная пропаганда и воспитание студенческой молодежи / С. Н. Пазынич // Интернациональное воспитание студентов : сборник. — Уфа : УАИ, 1975. — С. 136–152.
 • Оптимальний розмір міста і всебічний розвиток особи / С. М. Пазиніч // Питання наукового комунізму : міжвід. наук. зб. — Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 1975. — Вип. 27. — С. 105–112.

1972

 • Архитектура на службе реформизма / С. Н. Пазынич // Под знаменем ленинизма. — Киев, 1972. — № 3. — С. 24–36
 • Критика деяких напрямів буржуазної соціології міста / С. М. Пазиніч // Проблеми філософії : міжвід. наук. зб. — Київ : Вища школа, вид-во при Київськ. держ. ун-ті, 1974. — Вип. 34. — С. 100–107.

1971

 • Про деякі аспекти соціологічного дослідження міста / С. М. Пазиніч // Питання наукового комунізму : міжвід. наук. зб. — К. : Вид-во Київськ. ун-ту, 1971. — Вип. 12. — С. 134–140.
 • Розвиток суспільства і просторова організація міста / С. М. Пазиніч // Питання наукового комунізму : міжвід. наук. зб. — К. : Вид-во Київськ. ун-ту, 1971. — Вип. 13. — С. 104–112.
 • Роль социального прогресса в формировании пространственной структуры города / Г. И. Мельников, С. Н. Пазынич, М. Д. Сергеев // Социальные проблемы новых городов Восточной Сибири / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. — Иркутск, 1971. — С.3–19.

1970

 • Соціалисти-утопісти про соціальні проблеми містобудування / С. М. Пазиніч // Питання наукового комунізму : міжвід. наук. зб. — Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 1970. — Вип. 10. — С. 129–135.

1969

 • Социальные проблемы градостроительства / С. Н. Пазынич // Социальные проблемы НТР. — Киев, 1969. — С. 36–41.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • The problems of interrelation between social progress and communication in the chinese and ukrainian philosophy / O. Ponomarev, S. Pazynich, S. Zavetniy // Philosophy of communication:philosophy. Psychology. Social communication. UNESCO.. — 2014. — № 7. — P. 61–66.
 • Ценностный смысл делового общения в системе культуры бизнеса / С. Н. Пазынич, С. А. Заветный, А. С. Пономарев // W kierunku spłeczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia. — Warszawa : Media-Plast, 2011. — S. 115–127.
 • Efficient utilizanion of higher techenologies and professional culture of the engineer / Stanislav Pazanici, Alexandr Ponomarev, Alexandr Romanovskiy // Annals of the University of Petroşani : economics. — Petroşani România : Universitas Publishing Hous, 2006. — Vol. 6. — P. 147–154.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

200

133

h-індекс

7

6

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Пазиніч С.М. Філософія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. – 380 с.
 • Практикум по логике : учеб. пособие / С. Н. Пазынич, Д. Л. Кобелева, П. П. Резніков. — Харьков : ХНТУСХ им. П. Василенка, 2014. — 280 с.
 • Філософія : навч. посібник / С. М. Пазиніч ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. — 2-ге вид., доп. — Харків : Савчук О. О., 2014. — 380 с. — (*)
 • Етика соціального управління : навч. посібник / О. С. Пономарьов, С. О. Завєтний, І. В. Карпенко, С. М. Пазиніч, О. В. Фролова ; ред. О. С. Пономарьов. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. — 180 с. — (*)
 • Логіка інженерної діяльності : підручник / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 480 с. — (*)
 • Методологічні основи психології спілкування : навч. посібник / С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов,— Харків : Видавець Савчук О.О., 2012. — 232 с. — (*)
 • Руководство и лидерство: философско-психологический анализ : учеб. пособие / М. В. Ланских, ,. С. Н Пазынич А. С. Пономарёв. — Белгород : ИД «Белгород», 2012. — 136 с.
 • Основи етики управління : навч. посіб. /, С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов; Харк. нац. ун-т ім.. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 123 с. : іл. — Бібліогр.: с. 120–123.
 • Філософія управління : підручник для студ. вищих навч. закл. — 2-ге вид., доп. і переробл. / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 521 с. : табл. — Бібліогр.: с. 511–518. — (*)
 • Основи філософських знань. Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М. І., Головченко Г. Т., Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Требін М. П. — Київ : Центр учбової літ-ри, 2008. — 1028 с. — (*)
 • Основи сучасної філософії : навч. посіб. для заочної форми навчання / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків : ХДАДМ, 2008. — 352 с.
 • Зміст і сутність педагогічної діяльності : навч. посіб. / С. М. Пазиніч, О.С. Пономарьов О. Г. Романовський; Нац. техн. ун-т. «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 228 с. : іл. — Бібліогр.: с. 216–224. — (*)
 • Логіка для інженерів : підручник / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Харків : ХНАМГ, 2007. — 531 с. — (*)
 • Філософія : навч. посіб. / С. М. Пазиніч. — Харків : ХДАДМ, 2007. — 272 с.
 • Філософія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Київ : Знання України, 2007. — 359 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 351–356. — (*)
 • Глосарій з логіки та філософії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч ; рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 322 с. : іл. — (*)
 • Логіка (для технічних. Вузів) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Романовський, С. М. Пазиніч, П. П. Резніков ; рец. В. В. Шкода, В. О. Лозовий ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 492с. — Текст парал. укр. та рос. мовами. — Бібліогр.: с. 482–483 (26 назв). — (*)
 • Логіка : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, П. П. Резніков, О Г. Романовський, Л. Л. Товажнянський ; рец. В. В. Шкода, В. Д. Титов, В. Ф. Сухіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 636 с. : іл. — Текст парал. укр. та рос. мовами. — Бібліогр.: с. 626 (28 назв). — (*)

Навчально-методичні матеріали

 • Взаємозумовленість естетичного ідеалу і суспільного розвитку : навч.-метод. посібник / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Ч. 1. Епохи Давніх часів. — Харків : ХДАДМ, 2011. — 80 с. — (*)
 • Психологія впливу : навч.-метод. посібник / С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч,. — Харків : НТУСГ ім. П. Василенка, 2011. — 52 с. — (*)
 • Конфліктне спілкування у творчому середовищі : навч.-метод. посібник / С. М. Пазиніч, О. Г. Пономарьов, Н. В. Підбуцька. — Харків : ХДАДМ, 2010. — 100 с. — (*)
 • Основи культури соціального управління : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської програми зі спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, , А. В. Долгарєв ; Нац. техн. ун-т. «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 47 с.
 • Психологія управлінського спілкування : текст лекцій для слухачів магістерської програми з філософії людського спілкування / С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов,; Харк. нац. техн. ун-т. сільського госп. ім. П. Василенка. — Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2009. — 54 с.
 • Філософія. Логіка. Етика. Естетика : підручник для студ. вищих навч. закл. / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Харків : Право, 2009. — 578 с.
 • Ділове спілкування в системі культури управління : текст лекцій для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» / О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч, А. О. Харченко ; Нац. техн. ун-т. «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 64 с.
 • Філософські аспекти спілкування та його психології : навч.-метод. посіб. / С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов,. — Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2008. — 40 с.
 • Філософія культури : навч.-метод. посіб. / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, С. В. Рибін. — Харків : ХДАДМ, 2008. — 44 с.
 • Аксіологічні аспекти розвитку суспільної свідомості : навч.-метод. посіб. / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов,. — Харків : ХДАДМ, 2008. — 44 с.
 • Методичні рекомендації по виконанню випускної кваліфікаційної роботи для студентів магістерської програми за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч,; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», каф. педагогіки і психології управління соціальними системами. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 63 с.
 • Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з педагогіки вищої школи / С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 48 с.
 • Методичні рекомендації по виконанню програми стажування студентів спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, С. М. Пазиніч О. С. Пономарьов, , З. О. Черваньова; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», каф. педагогіки і психології управління соціальними системами. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24–27.
 • Методичні рекомендації з підготовки до семінарів з логіки / С. М. Пазиніч. — Харків : НТУ «ХПІ», 2005. — 38 с.
 • Короткий словник термінів і понять з логіки та філософії / С. М. Пазиніч. — Харків : НТУ ХПІ, 2002. — 74 с.
 • Методические советы по курсу : «Философские проблемы современной экологии» / С. Н. Пазынич. — Харьков : УМЛ ОК КП Украины, 1989. — 48 с.
 • Методические советы к изучению спецкурса : «Мировая философия XX столетия» / С. Н. Пазынич. — Харьков : УМЛ ОК КП Украины, 1987. — 74 с.
 • Методические рекомендации по изучению темы : «Сущность и структура познавательного процесса» / С. Н. Пазынич. — Харьков : УМЛ ОК КП Украины, 1986. — 24 с.
 • Методические рекомендации по философии. «Диалектический материализм» / С. Н. Пазынич. — Харьков : УМЛ ОК КП Украины, 1986. — 64 с.
 • Методические советы по курсу : «История философии» / С. Н. Пазынич. — Харьков : УМЛ ОК КП Украины, 1985. — 84 с.
 • Методические указания и контрольные задания по русскому языку к лингафонному курсу по историческому материализму / Гостев Н. Т., Пазынич С. Н. — Харьков : ХПИ, 1985. — 68 с.
 • Методические указания по русскому языку к лингафонному курсу по диалектическому материализму для студентов–иностранцев / С. Н. Пазынич, Н. Т. Гостев, Л. Н. Попова ; Харьк. политехн. ин-т. — Харьков : ХПИ, 1981. — 64 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Філософія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Логіка

Бакалавр

Менеджмент, Економіка, Облік і оподаткування, Публічне управління та адміністрування, Туризм, Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

Методологія наукових досліджень

Магістр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси