Островський Ігор Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Островський Ігор Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1980-1985

Спеціальність «Політична економія»; кваліфікація "Економіст, викладач політичної економії". Диплом з відзнакою

Професійний досвід

1985-1989 рр. - асистент кафедри політичної економії Харківського інституту інженерів комунального будівництва;

1989-1992 рр. - аспірант кафедри політичної економії Харківського державного університету;

1992-1994 рр. - асистент кафедри економічної теорії Харківського інституту інженерів міського господарства;

з 1994 р. - по теперішній час – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 - політична економія

Вчене звання: доцент

Місце роботи

Кафедра економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Островський І. А. Управлінська праця та її місце в системі поділу праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 – політична економія / Островський Ігор Анатолійович ; Харк. держ. ун-т. – Харків, 1994. – 18 с.

Адреса електронної пошти

Igor.Ostrovskiy@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Островський І. А. Регіональні аспекти аналізу конкурентоспроможності економіки України / І. А. Островський, Н. В. Можайкіна // Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко - Харків: ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2017. – 275. – С. 211-223.
 • Островський І. А. Фінансові аспекти розвитку публічно-приватного партнерства в Україні / І. А. Островський // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Іванілова - Харків: ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2016. – 429 с. – С. 316-330.
 • Островський І. А. Особливості фінансового моделювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства в умовах публічно-приватного партнерства / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов // Розвиток методів управління підприємствами сфери послуг : колективна монографія / За заг. ред. О. О. Гусарова; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УІПА, 2015. - 185 с. – С. 105-138.

Статті у фахових виданнях

 • Островський І. А. Теоретичні аспекти розвитку публічно-приватного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - №8. - Режим доступу: [1].
 • Островський І. А. Проблеми фінансового моделювання публічно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - №4. - Режим доступу: [2].

Статті у збірниках наукових праць

 • Островський І. А. Принципи синергії та синтелектики у діяльності кластерних структур / І. А. Островський, Ю. В. Федотова // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part I, March 24, 2017. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. – 196 p. – P. 150-152.
 • Островський І. А. Аналіз теоретичних аспектів механізму функціонування підприємств житлово-комунального господарства України / І. А. Островський, Ю. В. Федотова // International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26, 2016. – Kaunas: Baltija Publishing, 2016. – 264 p. – P. 56-58.
 • Островский И. А. Социально-экономические аспекти модернизации регионов Украины / И. А. Островский // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. - 2013. - №3. – С. 137-140.
 • Островский И. А. Региональные аспекты модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Международный научно-практический конгресс «Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы». (г. Вена, Австрия 20 сентября 2013): сборник материалов. Т.1. –Женева, Минск, Одесса, Санкт-Петербург: МНОЭ Консилиум, 2013. – 156 с. – С. 22-24.
 • Островский И. А. Модернизация регионов Украины в контексте пространственной парадигмы / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, апрель 2013 г. / Белгор. Гос. Технол. ун-т. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – Ч.2. – С. 210-214.
 • Островський І. А. Інституціональні аспекти модернізації регіональної політики України / І. А. Островський // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: збірник наукових статей учасників П`ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції / ПНПУ ім. В.Г. Короленка; редкол.: Л.І. Яковенко (голов. Ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМГ», 2013. 252 с. – С 183-186.
 • Островський І. А. Суперечності теорії модернізації регіональної політики України / І. А. Островський // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Вип. 108. – С. 164–169. – (Серія «Економічні науки»).

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Островський І. А. Мікроекономічні аспекти реформування системи тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві України / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. – №6. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: [3] (Index Copernicus).
 • Островський І. А. Економічна глобалізація і суперечності структурної політики держави / І. А. Островський, В. П. Решетило // Ефективна економіка. - 2016. - № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [4] (Index Copernicus).
 • Островський І. А. Тарифоутворення в ЖКГ: теоретичні передумови та практичні суперечності / І. А. Островський, В. М. Прасол, О. І. Славута. // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. – №11. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: [5] (Index Copernicus).
 • Островський І. А. Публічно-приватне партнерство як соціальна інновація: переваги та ризики / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов , С. І. Штефан // Ефективна економіка. - 2016. – № 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [6] (Index Copernicus).
 • Островский И. А. Теории экономического роста и формирование стратегии социально-экономического развития регионов / И. А. Островский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2015. - №1. – С. 111-114 (РИНЦ).
 • Островский И. А. Системный кризис и региональные проблемы модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Новая экономика. - Минск: изд-во БГУ, 2014. - №2(64). - С. 91-95 (РИНЦ).
 • Островский И. А. Противоречия модернизации развития регионов Украины / И. А. Островский // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. - Чебоксары: изд-во ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», 2013. – № 1(9). – С. 81-87 (РИНЦ).
 • Островский И. А. Региональные аспекты модернизации экономики Украины / И. А. Островский // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2013. – №4. – С. 138-141 (РИНЦ).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

33

16

h-індекс

3

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Докторантура ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2011-2014 рр.
 • ЦПКПКДН ХНУМГ імені О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle». Сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації № 14085 від 24.10.2013 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Островський І. А. Економічна динаміка / І. А. Островський // Макроекономіка: навч. посібник / за заг. ред. В.П.Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. – Розд. 10. – С.156-171.
 • Островський І. А. Економічна динаміка / І. А. Островський // Макроекономіка: навч. посібник / за заг. ред. В.П.Решетило. (2-е вид., доповнене); - Харк. нац. ун–т. міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2009. – Розд. 10. – С. 200-223.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для cтудентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. Б. Тимофієва, І. А. Островський, Г. І.Рибак . – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 77 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 59 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 27 с.
 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА): методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання

курсової роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 85 с.

 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МІКРОЕКОНОМІКА): методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання

розрахунково-графічної роботи (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 91 с.

 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Островський, О. А. Шекшуєв. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с.
 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять,

виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 85 с.

 • Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки:6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») /

В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.

 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи і варіанти завдань з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Решетило, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 47 с.
 • Решетило В. П. Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 –

«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, І. А. Островський, С. І. Штефан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 98 с.

 • Решетило В. П. Конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504

«Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» ) / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, С. Б. Тимофієва, І. А. Островський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 205 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Економічна теорія

Бакалавр

Менеджмент

Заочна

Мікроекономіка

Бакалавр

Економіка, облік і оподаткування

Денна/Заочна

Макроекономіка

Бакалавр

Економіка підприємства, облік і аудит

Денна/Заочна

Міжнародні економічні відносини

Бакалавр

Менеджмент

Заочна

ЗEД підприємства

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Мікроекономіка

Бакалавр

Економіка, облік і оподаткування

Денна/Заочна

161

Економічна теорія (мікроекономіка)

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1089

Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

1638

Економічна теорія. Частина 2

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1760