Ольхова Марія Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Ольхова Марія Володимирівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ольхова Марія Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат технічних наук

Освіта

2006 - 2007 рр Харківська національна академія міського господарства, спеціальність «Транспортні системи»; кваліфікація наукового співробітника (у транспортній галузі). Диплом магістра ХА №32616104 (з відзнакою).

2002 - 2006 рр. Харківська національна академія міського господарства, бакалавр з транспортних технологій. Диплом бакалавра ХА №30615761 (з відзнакою).

Професійний досвід

2016- теп. час - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2007-2015 рр. - асистент кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

2007-2010 рр. - аспірант кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2015. "Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту при магістральних перевезеннях пакетованих вантажів".

Адреса електронної пошти

m.olhova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Ольхова М. В. Дослідження часу обслуговування логістичної системи транспортним підприємством / М. В. Ольхова // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – № 90. – С. 431–435.

2. Давідіч Ю. О. Визначення факторів, що впливають на вибір видів транспорту при магістральних перевезеннях вантажів / Ю. О. Давідіч, М. В. Ольхова // Комунальне господарство міст. – Серія: Технічні науки та архітектура. – 2011. – Вип. 97. – С. 294–298.

3. Давідіч Ю. О. Дослідження розподілу видів вантажів між автомобільним і залізничним видами транспорту / Ю. О. Давідіч, М. В. Ольхова, Д. П. Понкратов, К. В. Соломатіна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2011. – № 2 – С. 75–79.

4. Давідіч Ю. О. Розподіл обсягів перевезень вантажів між автомобільним і залізничним видами транспорту при магістральних перевезеннях / Ю. О. Давідіч, М. В. Ольхова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 5 (159). – Ч. 1. – С. 179–185.

Статті у збірниках наукових праць

1. Ольхова М. В. Проблеми транспортно-логістичного обслуговування в логістичних системах / М. В. Ольхова // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: V междунар. науч.-практ. конф. Сборник докладов, 4–6 окт. 2007 г. – Киев, 2007. – С. 236–238.

2. Ольхова М. В. Транспортное обслуживание в системе «производство – склад – потребление» / М. В. Ольхова // Политранспортные системы: материалы V Всерос. науч.-техн. конф., 21–23 нояб. 2007 г.: Ч. 2. – Красноярск, 2007. – С. 371–373.

3. Ольхова М. В. Влияние информационных потоков логистической системы на транспортное обслуживание / М. В. Ольхова // 12-й міжнар. молодіж. форум «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.»: зб. матеріалів форуму Ч. 2, 1–3 квіт. 2008 р. – Харків, 2008. – С. 341.

4. Ольхова М. В. Технологические особенности работы транспорта при транспортном обслуживании / М. В. Ольхова // Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании: Тезисы ІІ междунар. науч.-практ. конф., 15–16 мая 2008 г. – Днепропетровск, 2008. – С. 22.

5. Ольхова М. В. Обслуживание транспортным предприятием нескольких логистических систем / М. В. Ольхова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Междунар. научн.-практ. Интернет-конф., май 2008 г. – Харьков, 2008. – С. 262–263.

6. Ольхова М. В. Влияние требований логистической системы на затраты транспортного предприятия при ее обслуживании / М. В. Ольхова // Наука – образованию, производству, экономике: материалы Седьмой междунар. науч.-техн. конф., октяб. 2009 г. Т. 2. – Минск, 2009. – С. 261–263.

7. Ольхова М. В. Діапазони варіювання показників якості транспортного обслуговування при розрахунку витрат транспортного підприємства / М. В. Ольхова // IX міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «ПОЛІТ»: Збірник тез, 8–10 квіт. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 398.

8. Ольхова М. В. Вимір критерію ефективності при обслуговуванні логістичної системи транспортним підприємством / М. В. Ольхова // Проблемы развития транспортной логистики: Тезисы докладов Первой междунар. науч.-практ. конф., 28 сент. – 3 окт. 2009 г. – Одесса, 2009. – С. 60–62.

9. Ольхова М. В. Организация работы грузового транспорта при обслуживании города / М. В. Ольхова // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 жовт. 2009 р. – Харків, 2009. – С. 83–86.

10. Ольхова М. В. Транспортні технології як складова теорії логістики / М. В. Ольхова // Проблеми подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: VI междунар. науч.-практ. конф. Сборник докладов, 29–30 окт. 2009 г. – Киев, 2009. – С. 221–223.

11. Давідіч Ю. О. Логістичні проблеми при виборі видів транспорту для магістральних перевезень вантажів / Ю. О. Давідіч, М. В. Ольхова // Логістика промислових регіонів: збірник наукових праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 травн. 2010 р. – Донецьк, 2010. – С. 298–301.

12. Давидич Ю. А. Совершенствование перевозок грузов автомобильным и железнодорожным видами транспорта при магистральных перевозках грузов / Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. Сборник научных трудов: ежегодная междунар. науч.-практ. конф., 27–29 окт. 2010 г. – Минск, 2011. – С. 178–179.

13. Ольхова М. В. Проблеми взаємодії автомобільного і залізничного видів транспорту в логістичних системах / М. В. Ольхова // Логістика промислових регіонів: Матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф.: Збірник наукових праць, 06–09 квіт. 2011 р. – Донецьк, 2011. – С. 158–161.

14. Ольхова М. В. Транспортні витрати як критерій вибору автомобільного або залізничного виду транспорту / М. В. Ольхова // Проблемы развития транспортной логистики: Тезисы докладов Третьей междунар. науч.-практ. конф., 25–30 сент. 2011 г. – Одесса, 2011. – С. 139–141.

15. Ольхова М. В. Вплив критеріїв вибору виду транспорту на розподіл обсягу перевезень між ними / М. В. Ольхова // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды. IX междунар. науч.-практ. конф. Cборник докладов в 2-х частях: Ч.2., 27–28 окт. 2011 г. – Киев, 2011. – С. 63–66.

16. Ольхова М. В. Взаємодія і конкуренція автомобільного і залізничного видів транспорту у логістичній системі / М. В. Ольхова // Транспортные проблемы крупнейших городов: материалы междунар. науч.-практ. конф., 12–16 марта 2012 г.: тез. докл. – Харьков, 2012. – С. 116.

17. Ольхова М. В. Формування тарифу на перевезення автомобільним і залізничним видами транспорту / М. В. Ольхова // Городской електрический транспорт, електроснабжение и освещение городов: XXXVI науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ, 24–26 апр. 2012 г.: тез. докл. Ч.2. – Харьков, 2012. – С. 89–90.

18. Ольхова М. В. Економічний прибуток логістичної системи при виборі виду транспорту / М. В. Ольхова // Проблемы развития транспортной логистики: Тезисы докладов Четвертой междунар. науч.-практ. конф., 22–30 сент. 2012 г. – Одесса, 2012. – С. 174.

19. Ольхова М. В. Обґрунтування сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту: моделі визначення часу перевезення / М. В. Ольхова // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту»: 8–10 листоп. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 314.

20. Ольхова М. В. Дослідження параметрів технологічного процесу перевезення вантажів автомобільним і залізничним видами транспорту / М. В. Ольхова // Логістика промислових регіонів: збірник наукових праць за матеріалами п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 176–178.

21. Ольхова М. В. Модель визначення виду транспорту у логістичній системі при магістральних вантажних перевезеннях / М. В. Ольхова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики»:14–16 трав. 2013р.: зб. наук. праць. – Луганськ, 2013. – С. 15–16.

22. Давидич Ю. А. Исследование равновыгодного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным видами транспорта / Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Логистика – евразийский мост: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1, 16–18 мая 2013 г. – Красноярск, 2013. – С. 348–354.

23. Maria Olkhova. The distribution of economic profit between logistics system participants while transporting cargo by road and rail / Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM–2013, 21–23 November. – Lviv, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – P. 178–179.

24. Ольхова М. В. Выбор вида транспорта при перевозке пакетированных грузов, требующих соблюдения температурного режима / М. В. Ольхова // Перспективы развития территорий: теория и практика: Материалы междунар. научн.-практ. интернет-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 5–30 нояб. 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 101–102.

25. Ольхова М. В. Равноценное расстояние перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом с учетом технологических и экономических параметров логистической системы / М. В. Ольхова // Проблемы подготовки профессиональнных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: XI межнар. науч.-практ. конф. Сборник докладов, 25–26 окт. 2013 г. – Киев, 2013. – С. 395–397.

26. Ольхова М. В. Анализ подходов к выбору вида транспорта в Великобритании / М. В. Ольхова // XXXVII научн.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 23–25 апр. 2014 г.: тез. докл. -Ч.1. – Харьков, 2014. – С.101–102.

27. Ольхова М. В. Дослідження сфер раціонального використання автомобільного і залізничного транспорту при перевезенні пакетованих вантажів, що потребують дотримання температурного режиму / М. В. Ольхова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики»: 5–8 трав. 2014 р.: зб. наук. праць: – Луганськ, 2014. – С. 15–16.

28. Ольхова М. В. Підходи до визначення рівноцінної відстані перевезень вантажів автомобільним і залізничним транспортом / М. В. Ольхова // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту»: 6–8 листоп. 2014 р. – Львів, 2014. – С. 273–275.

29. Maria Olkhova. Urban distribution is one of the challenges of city logistics // Міські і регіональні транспортні проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17 - 19 листопада 2015 року / [редкол.: В. К. Доля, О. О. Лобашов]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – C. 45.

30. Maria Olkhova. The scopes of rational using of road and rail transport while delivering lime bricks in Ukraine. 4th International academic conference “Economics & Management 2015”. – V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – C. 276-277.

31. Roslavtsev Dmytro, Olkhova Maria. Comparative evaluation of transporting cargo by road and rail between Lviv and Kharkiv. 5th International academic conference “Economics & Management 2016”. – VI Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – C. 348-349.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Давідіч Ю. О. Логістичний підхід щодо визначення раціональних сфер використання різних видів транспорту / Ю. О. Давідіч, М. В. Ольхова, Є. І. Куш // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №5/3(47). – С. 41–43.

2. Ольхова М. В. Дослідження закономірностей зміни обсягу магістральних вантажних перевезень / М. В. Ольхова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №3/11 (57). – С. 70–72.

3. Давидич Ю. А. Закономерности изменения равноценного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом / Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/9(63). – С. 33–37.

4. Давидич Ю. А. Исследование влияния параметров транспортного процесса на значение равноценного расстояния при магистральных грузовых перевозках в логистической системе / Ю. А. Давидич, М. В. Ольхова // Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов. – 2013. – С. 399–404.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ohe8W0kAAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Логістична інфраструктура, Оптимізація логістичних процесів, Основи теорії систем і системний аналіз

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Логістична інфраструктура (денна,заочна (заочно-дистанційна) форма навчання)

Бакалавр

Менеджмент(логістика)

Денна

1799

Оптимізація логістичних процесів

Магістр

Логістика

Денна/Заочна/Заочно-дистанційна