Мущинська Наталя Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мущинська Наталя Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Заступник директора навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації,к.е.н., доцент

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки

Адреса електронної пошти

Natalya.Muschinska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Мущинська Н.Ю. Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки /Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн.. сб. Вып. 61. - К.: Техника 2005, - С.258-262. 2. Мущинська Н.Ю. Прояви тінізації в системі прямих продажів в Україні / Н.Ю. Мущинська // Галицький економічний вісник: Науковий журнал. - Тернопіль, 2005. - №3. – С.55-61. 3. Мущинська Н.Ю. Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 70. – Х.: Техніка, 2006. – С.61-66. 4. Мущинська Н.Ю. Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв’язків / Н.Ю. Мущинська // Право та безпека: Науковий журнал. – Х.: 2006р. - №1.Т.5. 5. Мущинська Н.Ю. Методичний підхід до визначення коефіцієнта тінізації в роздрібній торгівлі та ресторанному господарстві Харківської області / Н.Ю. Мущинська // Збірник наукових праць. Вип..217, Т.2. - Дніпропетровськ, 2006. - С.336-341. 6. Мущинська Н.Ю. Розробка заходів детінізації економіки регіону / Н.Ю. Мущинська// Збірник наукових статей „Управління розвитком”. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006. - №5. – С.38-39. 7. Мущинська Н.Ю. Проект як інструмент реалізації політики регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Х.: Вып..82 , 2008, С.92-95. 8.Мущинська Н.Ю. Проблеми реалізації політики регіонального розвитку/ Н.Ю. Мущинська // Економічні науки. Серія „Регіональна економіка” Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 5 (17) – Луцьк, 2009, С.331-336. 9. Мущинська Н.Ю. Програмно-цільове управління як інструмент формування стратегії розвитку регіонів / Н.Ю. Мущинська // Ученые записки КИПУ (Экономические науки). Выпуск № 25. Симферополь, 2010. С. 47-50. 10. Мущинська Н.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент сталого регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 90. – Х.: Техніка, 2010 – С.162-166. 11. Мущинська Н.Ю., Бурдикіна О.І. Вдосконалення методики оцінки роботи регіональних органів, що здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль / Н.Ю. Мущинська, О.І. Бурдикіна // Вісник національного політехнічного університету „Харківський політехнічний інститут” Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2010. -№6. – С.122-132. 12. Мущинська Н.Ю. Громадські цінності в проектах публічно-приватного партнерства / Н.Ю. Мущинська // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып. 96. – Х.: Техніка, 2010 – С.279-283. 13. Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю. Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів / Н.Ю. Мущинська, Н.Б. Петрова // Коммунальное хозяйство городов.: Науч. тех сб. Вып.100. – Х.: Техніка, 2011 – С.373-393. 14. Мущинська Н.Ю. Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в Німеччині та Україні / Н.Ю. Мущинська // Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 8 (30). – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 356 с. – С. 146-257. 15. Т. Г. Молодченко, Мущинська Н.Ю. Застосування принципів ДПП при формуванні методологічних основ економічної оцінки міських територій / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Зб. наук. пр.. „ Економічний простір” . - №71. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С.296-303. Журнал, зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus 16. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №80. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013 . – 290 с. – С. 219-229 с. Журнал, зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus 17. Молодченко Т.Г., Мущинська Н.Ю. Формування об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків коштів ремонтного фонду / Т.Г. Молодченко, Н.Ю. Мущинська // Вісник соціально-економічних досліджень - №2 (53) 2014. – Одеса.- Одеський національний економічний університет. – С. 107-112 с. 18. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мущинська //Ефективна економіка. – 2014. - №2. Режим доступу до журналу http://economy.nauka.com.ua 19. Мущинська Н.Ю., Таран Ю.І. Розробка механізму стратегічного планування розвитку території / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // "Комунальне господарство міст".: Наук. тех зб. Вып.117. – Х.: Техніка, 2014 – С.59-62. 20. Мущинська Н.Ю., Масленніков О.М. Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку / Н.Ю. Мущинська, О.М. Масленніков // "Комунальне господарство міст".: Наук. тех зб. Вып.117. – Х.: Техніка, 2014 – С.63-67. 21. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мущинська //Ефективна економіка. – 2014. - №2. Режим доступу до журналу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383 (10 годин) Фахове наукове видання 22. Мущинська Н.Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах / Н.Ю. Мущинська, А.Ю. Старостіна, М.К. Плужнікова // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - №104. – С. 248-256. (Index Copernicus ) 23. Мущинська Н.Ю. Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.: Науковий журнал – Сєвєродонецьк, 2015. - № 6 (223). – С96-100. 24. Чернов С. І., Мущинська Н. Ю. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад//Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. Вип. 3 (54). C. 172–177.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

h-индекс 3 і10-индекс 1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Свідоцтво про  підвищення кваліфікації  №12СПК 854964 «Організація та управління діяльністю ОСББ»  24.02.2014 р. 2) Центр «Харківські технології»,  «Управління інноваційною діяльністю та трансфер технологій»  (дистанційне навчання, квітень 2015 р.) 3) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Свідоцтво про  підвищення кваліфікації  №12 СПВ 079941 «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle», 21.04.2015 р. 4) Академія технологічних наук України, центру трансферу технологій. Сертифікат технологічного менеджера Національної мережі трансферу технологій NTTN, 4 грудня 2014 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

2017 Почесна грамота ХОДА 2014 Диплом Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 2014 Диплом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за внесок в розвиток науки 2013 Участь в проекті «Бізнес-інкубатор для студентів» (Грант № 322/2013М, МЗС Республіки Польща ) 2012-2014 Стипендіат КМУ для молодих науковців 2010-2011 Наукове стажування в Німецькому інституті державного управління, Шпеєр (DAAD/OSI) 2011 Участь в тижневій програмі CRC з вдосконалення методичного забезпечення «Впровадження питань управління різноманітністю в викладання державного управління» в CEU. Будапешт, Угорщина. 2008 Перше місце в Третьому конкурсі Харківського регіону молодих науковців з соціальних і економічних наук. 2007 Диплом учасника Другого конкурсу Харківського регіону молодих науковців з соціальних і економічних наук.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Н.Б. Петрова, Н.Ю. Мущинська, Л.Г. Чеканова „Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях”: Навчальний посібник з грифом МОН України (рішення № 14/18-5-42 від 10.01.09р.) Харків: ХНАМГ, 2009. – 248 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси