Мордовцев Сергій Михайлович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
MCM.JPG


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мордовцев Сергій Михайлович

Освіта

Куйбишевський державний університет, механіко-математичний факультет

Теми дисертацій

Динамика цилиндической оболочки, скрепленной с заполнителем, 1986 г.

Адреса електронної пошти

Sergiy.Mordovcev@kname.edu.ua smmor@mail.ru

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

 •  Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите // Бизнес-информ. - 2013. - № 2 - С. 200-203.
 •  Мордовцев С.М. Анализ вынужденных радиальных колебаний цилиндрической оболочки, скрепленной с заполнителем / С.М. Мордовцев, В.Е. Бреславский // Проблемы машиностроения. - 1984 - № 21 - С. 3-8.
 •  Мордовцев С.М. Анализ собственных неосесимметричных колебаний цилиндрической оболочки, скрепленной с упругим заполнителем / С.М. Мордовцев, В.Е. Бреславский // Проблемы машиностроения. - 1985 - № 23 - С. 55-59.
 •  MORDOVTSEV S. Dynamic behavior of engine casing shell elements under kinematic excitation(Dinamicheskoe povedenie obolochechnykh elementov korpusov dvigatelei pri ikh kinematicheskom vozbuzhdenii) / V. BRESLAVSKII, I. GINZBURG, S. MORDOVTSEV, A. RUBANENKO // Problemy Prochnosti. - 1989. - № 1. - С. 14-17.

Статті у збірниках наукових праць

 •  Мордовцев С.М. Формування інтегрального індексу розвитку ринку праці з використанням методу головних компонент / С.М. Мордовцев, Д.О. Кінь // Виданичий дім «Гельветика», сб. Економика: сучасні пробле-ми та перспективи розвитку - 2015 р. - С. 137-140.
 •  Мордовцев С.М. Проблеми формування інтегральних індикаторів регіонального соціально-економічного розвитку / С.М. Мордовцев, О.А. Андренко //Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали регіональної науково-практичної конференції, Харків, 26-27 квітня 2012
 •  Мордовцев С.М. Проблемы формирования региональной информационной системы / С.М. Мордовцев, А.І. Кузнецов //Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали регіональної науково-практичної конференції, Харків, 26-27 квітня 2012
 •  Мордовцев С.М. Оцінка рівня соціальної напруженості регіонів як виду загрози соціально-економічної безпеки регіону / С.М. Мордовцев, О.А. Андренко // Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах Європейської інтеграції»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 2015 р
 •  Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка рівня соціальної напруженості регіонів України / С.М. Мордовцев, О.А. Андренко // Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2012 р.
 •  Мордовцев С.М. Оценка рисков инвестиционного проекта в условиях неопределенности // Труды Х международной научно-практической конференции "Научный диспут: вопросы экономики и финансов" (Киев-Будапешт-Вена). Киев.- 2017

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Mordovtsev S.M. Dynamic behavior of shell components in engine blocks during their kinematic excitation / Mordovtsev, S.M.Breslavskii, V.E., Ginzburg, I.N., Rubanenko, A.I // Strength of Materials, Volume 21, Issue 1, January 1989, Pages 16-21
 •  Мордовцев С.М. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів // Соціально-економічні проблеми і держава. (Economic Problems and the State) – 2015.—Вип. 2 (13). - С. 61-168.
 •  Мордовцев С.М. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. - С. 113-118.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторское свидетельство № 870815 от 08.06.1981 г. "Магнитно-жидкостное уплотнение вращающегося вала"

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Підвищення кваліфікації

Проходив підвищення кваліфікації кожні п'ять років. В останній раз - з 10 березня по 8 травня 2015 р. згідно наказу № 178-К від 03.03.2015 р. пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на каф. ПМ Харківського національного університету радіоелектроніки.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Мордовцев С.М. Информатика для экономистов и менеджеров. Учебное пособие / А.Е. Ачкасов, Ю.А. Левицкий, С.М. Мордовцев. – Х.: ХНАГХ, 2004.– 380 с. – ил. ISBN 966-695-063-4 (Гриф выдан Министерством образования и науки Украины, письмо № 14/18.2 – 88 от 18.01.2005 г.)

Навчально-методичні матеріали

 •  Конспект лекций и задания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Численные методы» (для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 -«Менеджмент») / С.М. Мордовцев, С.А Станишевский // – Харків : ХНАМГ, 2012. – 257 с. [1]
 •  Конспект лекций по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев, А.И. Колосов, А.В. Якунин: Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. – 79 с. [2]
 •  Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство) / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2015. – 35 с. [3]
 •  Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанта (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій») / С.М. Мордовцев. - Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: С. М. Мордовцев. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 18 с. [4]
 •  Методичні вказівки до самостійного вивчення курсів «Інформаційні системи і технології в обліку» (для студ. заочної форми навч. освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»), 2012
 •  Методичні вказівки для самостоятельного изучения курса "СУБД" (для студентов 4 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 6.030601 «Менеджмент»), 2012
 •  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"), 2013

Список дисциплін

Вища математика; Теорія ймовірностей і математична статистика, Чисельні методи, Системи управління базами даних, Інформаційні системи обліку

Розроблені електронні навчальні курси

Дистанційний курс «Основи сферичної геометрії і тригонометрії» для спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій»