Момот Тетяна Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Момот Тетяна Валеріївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Момот Тетяна Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Голова регіонального відділення Всеукраїнської спілки вчених-економістів України

Керівник сектору міжнародного співробітництва та освітніх програм в галузі стратегічного моніторингу та антикорупційного менеджменту Центру стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту

Член експертної ради Інституту конкурентної аналітики (Institute for Competitive Intelligence), Німеччина

Академік Інженерної академії України

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

Експерт Спілки аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки

Член Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (International Financial Management Association), США

Член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст»

Членом наукової ради з економіки Міністерства освіти і науки України

Освіта

Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1995 р., диплом спеціаліста з відзнакою, спеціальність «Економіка та управління в будівництві», кваліфікація - інженер-економіст (диплом КЛ № 902057),

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL Examinations, 2013, сертифікат зі знання англійської мови Business English Certificate Vantage Council of Europe Level B2

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2014 р., диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікація – аналітик з питань фінансово-економічної безпеки (диплом ХА № 46058580).

Професійний досвід

10.02.1999 р. – 30.11.2000 р. – асистент кафедри економіки будівельного підприємства Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ).

30.11.2000 р. – 11.01.2006 р. – доцент кафедри економіки будівництва ХНАМГ.

З 2.10.2006 р. – 1.07.2007 р. професор кафедри економіки будівництва ХНАМГ.

З 1.07.2007 р. - по теперішній час – завідувач кафедри обліку і аудиту ХНАМГ, а з 2012 р. – кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.

3 2016 р. – гарант освітньо-наукової програми третього освітнього рівня «Доктор філософії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка».

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами будівельної галузі: теорія, методологія, практика: автореф. дис... докт. економ. наук: 08.07.03 / Момот Тетяна Валеріївна ; Харківська національна академія міського господарства. - Х., 2006. - 40 с.

Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства» (на прикладі підприємств будівельної галузі): дис... канд. екон. наук: 08.07.03 / Момот Тетяна Валеріївна ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 1999. - 19 с.

Адреса електронної пошти

Momot@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Implementation of the Economic Security System in the Enterprise Management System / Momot T.V/, Illiashenko O.V. / National Economic Development and Modernization: Experience of Poland and Prospects for Ukraine. – Collective monograph. – Vol. 2. Poland “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 348 p., P. 196-207.
 • Підготовка фахівців з економічної безпеки в умовах здійснення стратегічних реформ в Україні / Момот Т. В., Пересипкін М.М. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – 286 с., С.199-201
 • Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища / Т. В. Момот, Чжан Хаоюй, Д.Т. Момот // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. Харків. - 2017. - № 1 (1). С. 103 –110.
 • Особливості механізмів реалізації проектів ППП у різних секторах економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика / Момот Т. В., Солодовник О. О. // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В. І. Сергієнка. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – Вип. 3. – С. 361-389
 • Параметричне моделювання комплексного показника оцінки рівня фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств (на прикладі підприємств будівельної галузі) / Момот Т.В., Новак А.М., Аванесова Н.Е. // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В.Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – Вип.3 – 654 с. – С. 198-209
 • Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки // Бізнес Інформ. – 2015. – №8. – C. 266–271.
 • Основні підходи до визначення ресурсного потенціалу територіально-виробничих комплексів регіону / Т.В. Момот, О.А. Овечкіна, Абасс К. Джаул // Problems of Social and Economic Development of Business: Collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – 408 p.. – Р. 72-78.
 • Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України : монографія / ред. В. М. Бабаєв, Т. М. Момот. – Харків : Фактор, 2012. – 536 с.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 • Особливості моніторингу в системі фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення / Момот Т.В., Панов В.В., Конопліна О.О.//Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький – смт Сатанів, 12-14 трав. 2017 р. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 201 с. – С.109-111
 • Corruption as an unvitable element of oligarchic system of state: anti-corruption reforms and institutions, case study from Ukraine / Momot T., Vashchenko O.,Hrachov I.//Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький – смт Сатанів, 12-14 трав. 2017 р. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 201 с. – С. 9-14.
 • Економічна безпека підприємств обронно-промислового комплексу України в умовах глобальних викликів / Момот Т.В., Аванесова Н.Е., Вінник І.Ю.//Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – (333 с.). - С. 250-251.
 • Розробка та впровадження антикорупційної стратегії в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки країни: систематизація міжнародного досвіду / Момот Т.В., Ващенко О.М., Аванесова Н.Е., Вінник І.Ю // Полтава: Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 травня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 250 с. – С.202 – 204.
 • Дослідження кадрового забезпечення суб’єктів господарювання: аналіз вітчизняної практики / Момот Т.В., Пересипкін М.М. // Полтава: Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 травня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 250 с
 • Modern Form of Marketing Intelligent / Tatyana Momot, Iryna Filatova, Darina Momot // Book of Conference Proceedings: Informatization of Economic and Management Processes, 2016, BIBS, pp. 97-104
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот // Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції = Accounting and analytical support of financial & economic security management in conditions of Eurointegration : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26–27 листопада 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 15–18.
 • Процедура «STEP-IN» в угодах про публічно-приватне партнерство: безпековий аспект / Т.В. Момот, О.О. Солодовнік // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 1-28 лютого 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 139 с. – С. 89-90.
 • Інтелектуально-кадрове забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання України: сучасний стан та перспективи розвитку/ Т.В. Момот, М.М. Пересипкін // Фінансова система України в умовах трансформації соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85- річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури 15 квітня 2015 р./ Частина 1 - Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2015. – 68 с. – С. 55-57.
 • Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції / Т.В. Момот, О.М. Ващенко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах формування нового світового фінансово-економічного порядку» , (м. Полтава, 1-6 жовтня 2014 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 169 с. – С.15-16.
 • Corporate strategic intelligence system: stakeholders-oriented approach / V. M. Babaev, T. V. Momot // Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (АР Крим), 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. / [редкол.: О. В. Кендюхов, Т. В. Момот, Н. Є. Лелюк, І. А. Краївська] ; Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 5–8.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Modern Form of Marketing Intelligent / Tatyana Momot, Iryna Filatova, Darina Momot // Informatization of Economic and Management Processes: Book of Conference Proceedings. – Czech Republic, Brno: BIBS, 2016. – Рр. 97-104.
 • Corporate Culture as a Way of Preventing and Combating Corruption in Corporate Enterprise / Tatyana Momot // Book of Conference Proceedings: Problems of Development Modern Science: Theory and Practice. – Madrid, 2016. – Рp. 245-248.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Службовий твір «Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження» / Т.В. Момот. – Заява про реєстрацію авторського права на службовий твір від 15.12.2016 р. (Лист до Державної служби інтелектуальної власності України від 15.12.2016 р. № 05-359)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Оцінка процесу забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання кваліметричним методом» (Свідоцтво №71697 від 03.05.2017 р.)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

518

288

h-індекс

10

9

i10-індекс

10

8

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

•1. Експерт Міжнародної ради наукового журналу «Історія. Економіка» Барановічского державного університету БарГУ Міністрества освіти Республіки Бєларусь

Наукове керівництво проектами

 • Керівництво американо-українськиим проектом у рамках виконання гранту Державного Департаменту США «Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: практичні аспекти впровадження» (2005-2006 рр., номер державної реєстрації 0106U002471)
 • Керівництво держбюджетною темою «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика» (2011 р., державний реєстраційний номер 0112U003092)
 • Керівництво держбюджетною темою на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Дослідження чинного законодавства та розроблення спеціальної навчальної програми для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань впровадження державно-приватного партнерства у комунальному комунальному господарстві» (2011 р., державний реєстраційний номер №0111U007777)
 • Наукове керівництво протягом 2011-2012 рр. - розробка концепції стратегічного розвитку міста Харкова до 2030 року

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Прізвище, ім’я, по батькові
Спеціальність
Форма пдготовки

Вершиніна Дарина Миколаївна

051 - Економіка

Денна/Аспірант

Коляда Ігор В’ячеславович

08.00.04

Денна/Аспірант

Тесленко Роман Юрійович

21.04.02

Денна/Аспірант

Панов Віталій Володимирович

08.00.04

Здобувач

Шпілько Валерій Леонідович

21.04.02

Здобувач

Ващенко Михайло Олександрович

21.04.02

Денна/Аспірант

Писаревський Микола Ілліч

21.04.02

Денна/Аспірант

Пересипкін Михайло Миколайович

21.04.02

Заочна/Аспірант

Вінник Іван Юлійович

21.04.02

Здобувач

Докторанти, здобувачі

Прізвище, ім’я, по батькові
Спеціальність
Форма пдготовки

Солодовнік Олеся Олександрівна

21.04.02

Здобувач

Захищені кандидати наук

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік захисту

Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища

Чжан Хаоюй

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 липня, 2017

Управління власним капіталом як складова забезпечення корпоративної безпеки акціонерних товариств

Чех Наталія Олександрівна.

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 жовтня, 2016

Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу

Чудопал Анна Іванівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

8 жовтня, 2016

Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі

Юй Цзянбо

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

18 вересня, 2015

Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації

Велично Катерина Юріївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

4 липня, 2014

Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі

Шаповал Галина Миколаївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

3 липня, 2014

Організаційно-економічні засади забезпечення публічно-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів муніципального водопостачання та водовідведення

Шевченко Олена Юріївна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

6 червня, 2013

Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі

Новак Анатолій Миколайович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

7 червня, 2013

Атикризовий механізм управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі

Гордієнко Тетяна Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківська національна академія міського господарства

14 грудня, 2012

Вартісно-орієнтоване управління портфелем інвестиційних проектів за моделями реальних опціонів у житловому будівництві

Зубенко Анна Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

14 грудня, 2012

Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості будівельних акціонерних товариств в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління

Онищенко Світлана Володимирівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

10 червня, 2010

Стратегічне управління прибутком акціонерних товариств будівельної галузі

Лобанов Олександр Анатолійович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

29 квітня, 2010

Формування диференційованої системи винагороди директорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств

Соловйова Ольга Євгенівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

29 квітня, 2010

Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною допомогою і охороною здоров’я

Скляренко Юлія Володимирівна

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Харківський національний університет міського господарства

18 грудня, 2009

Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників

Кадничанський Микола Вікторович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

18 грудня, 2009

Організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту

Прилєпова Марина Олександрівна

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

20 червня, 2008

Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств

Тараруєв Юрій Олександрович

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

20 червня, 2008

Захищені доктори наук

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік захисту

Економічна безпека підприємств оборонно- промислового комплексу України в системі національної безпеки держави

Аванесова Ніна Едуардівна

21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

15 вересня, 2017

Стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств

Мамонов Костянтин Анатолійович.

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Харківський національний університет міського господарства

25 січня, 2013

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Керівництво підготовкою акредитаційних (ліцензійних) справ

2017 р. - член проектної групи з ліцензування спеціальності 073 «Менеджмент»

2016 р. - справа щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування галузі знань 07 - Управління і адміністрування з ліцензованим обсягом 150 осіб

2016 р. - справа щодо ліцензування освітньо-наукової програми третього освітнього рівня «Доктор філософії» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (протокол Вченої ради № 10 від 06. 05. 2016 р.)

2016 р. – справа щодо ліцензування освітньо-наукової програми третього освітнього рівня «Доктор філософії» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка» (протокол Вченої ради № 10 від 06. 05. 2016 р.)

2015 р. - справа щодо перерозподілу ліцензованого обсягу на провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за рахунок зменшення ліцензованого обсягу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

2014 р. - ліцензійна справа щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки магістрів в галузі знань 1801 - «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» за заочною формою навчання з ліцензованим обсягом (30) осіб (протокол Вченої ради № 8 від 4 квітня 2014 р.)

2013 р. – акредитаційна справа щодо експертизи освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою магістрів в галузі знань 1801 - «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» з ліцензійним обсягом 30 осіб денної форми навчання (протокол Вченої ради № 4 від 21.11.2013 р.)

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Тренінг. Стратегії зростання приватного сектора (PSGS)

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA)

Georgia, Tbilisi

28 May - 4 June 2017

Private Sector Growth Strategies (Tbilisi).jpg

Тренінг. "Current Problems of Economics and Management: Theoretical and Practical Aspects"

Khmelnytsky National University

Khmelnytsky

May 2017

Khmelmytsky National University 2017.jpg

Тренінг за програмою ІСІ. Конкурентна аналітика на бізнес-заходах - менеджмент для професіоналів

Institute for Competitive Intelligence

м. Київ

24.04.17

Trade Show and Event Intelligence (ICI, Kiev)-001.jpg

Тренінг. Андрагогіка: особливості освіти дорослих

Університет економіки та права "КРОК"

м. Київ

14.11.16

Крок 2016.jpg

Internatinal Training Programme in Private Sector Growth Strategies

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

м. Стокгольм, Швеція

21.11-9.12.16

Private Sector Growth Strategies (Stockholm).jpg

Підвищення кваліфікації з фінансового менеджменту сертифікат Certification in Financial Management

Institute of Financial Accountants

Великобританія

12.12.14

IFA 2014.jpg

Сертифікат зі знання англійської мови Business English Certificate Vantage Council of Europe Level B2

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL

м. Харків

30.04.13

Business English Certificate B2.jpg

Тренінг. Working with Volunteers. Volunteer Management a training sponsored by the Bureau of Educational and Cultural Affairs, US Department of State and administered by IREX

US Department of State and administered by IREX

Kyiv

April 23-24, 2005

IREX-2 2005.jpg

Training. Regional Scholar Exchange program

Washington, DC Office of Academic Exchange

Washington

May 2003

Regional Scholar Exchange Program 2003.jpg

Regional Scholar Exchange Program a program sponsored by the Bureau of Educational and Cultural Affairs US

Department of State and administered by /REX ML

Kyiv

January - May 2003

IREX 2003.jpg

Training.Case Teaching and Case Writing Training

Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education

Kyiv

July 12-13, 2003

CEUME 2003.jpg

Training.The Programme for Faculty Development

Bled School of Management

Slovenia

February 14-25, 2000

International Management Teachers Academy 2000.jpg

Training.THE USE OF INTERNET RESOURCES IN TEACHING AND RESEARCH IN SOCIO-ECONOMIC SCIENCES

Center of Modem Teaching Technologies, I. Mechnikov Odesa State University

Odesa

April 20-23, 2000

I. Mechikov Odessa State University 2000.jpg

FSA Contemporary Issues Program a program sponsored by the United States Information Agency and administered by the International Research & Exchanges Board

US Department of State and administered by IREX

Kyiv

April - June 1998

FSA Contemporary Issues Program 1998.jpg

Державні нагороди, вітчизняні та інші наукові відзнаки

Вид документа
Державна установа/заклад
Зміст
Дата
Документ, що засвідчує

Подяка

Прем’єр міністра України

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку національної освіти , плідну багаторічну працю та високий професіоналізм

10 травня 2017

Подяка Гройсман.jpg

Диплом

Корпорація "ФУДЛЕНД"

За підготовку, вперше в Україні, магістрів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

2013

Диплом Фудленд.jpg

Почесна Грамота

Виконком Харківської Міської Ради

За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня Соборності України

2012

Почесна грамота виконком Кернес.jpg

Почесна Грамота

Харківська обласна державна адміністрація

За вагомий особистий внесок у розвиток теорії та практики бухгалтерського обліку, баготорічну сумлівну працю, високу професійну майстерність і з нагоди Дня бухгалтера

2011

Почесна грамота ХОДА Добкін Чернов.jpg

Грамота

ГУ ЖКТ та РІ ХОДА і комітет профспілки

За особистиù внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв'язку з відзначенням свята - Дня працівників жипиово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

20 березня 2011 р.

Грамота ГУ ЖКГ та РІ ХОДА і комітет профспілки.jpg

Почесна Грамота

Харківська обласна державна адміністрація

За вагомий особистий внесок у розвиток теорії та практики бухгалтерського обліку, баготорічну сумлівну працю, високу професійну майстерність і з нагоди Дня бухгалтера

2011

Почесна грамота ХОДА Добкін Чернов.jpg

Лист Подяки

ХОДА, Рада ректорів вищих навчальних закладів, Видавничо-консалтингова корпорація "Фактор"

За активну участь у проевенні XI міжрегіонального студентського конкурсу "Аудитор-2010"

2010

Лист подяки Аудитор-2010.jpg

Лист Подяки

ХОДА, Рада ректорів вищих навчальних закладів, Видавничо-консалтингова корпорація "Фактор"

За активну участь у проевенні X міжрегіонального студентського конкурсу "Аудитор-2009"

2009

Лист подяки Аудитор-2009.jpg

Почесна Грамота

Харківська обласна державна адміністрація

За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, активну науково-педагогічну діяльність, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність

2008

Грамота ХОДА Аваков.jpg

Awards

George Mason University

How to Use Case Studies in Education

2003

George Mason University 2003.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту / Т.В. Момот , О. М. Ващенко, Г. М. Шаповал, Н. О. Чех, Р. Ю. Тесленко, Чжан Хаоюй / Х. : Видавництво «Лідер», 2017. – 176 с. ISBN 978-966-2732-86-3
 • Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. / Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О., Кадничанський М.В., Чалий І,Г. / За ред.. Момот Т.В. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 712 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Фінансовий аналіз

Магістр

Облік і аудит

Денна

Антикорупціний менеджмент

Магістр

Управління фінансово-економічною безпекою

Денна

Фінансовий менеджменті

Магістр

Управління фінансово-економічною безпекою

Денна

Науково-дослідна робота студентів

Бакалавр

Облік і аудит

Денна

Розроблені електронні навчальні курси