Можайкіна Наталія Василівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Можайкіна Наталія Василівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківський іженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Водопостачання і каналізація" (1976-1981р.)

Харківський державний університет за спеціальністю "Фінанси та кредит" (1999 р.) Диплом з відзнакою.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю "Психологія" (2002 р.)

Професійний досвід

1981-1983 р. інженер лабороторіі сооруженій каналізації Харківського відділення ВНІІ ВОДГЕО

1983-1988 р. ст. інженер лабороторіі сооруженій каналізації Харківського відділення ВНІІ ВОДГЕО

1988-1990 р. мл.н.співробітник лабороторіі сооруженій каналізації Харківського відділення ВНІІ ВОДГЕО

1990-1999 р. науковий співробітник лабороторіі сооруженій каналізації УДНДІ "УкрВОДГЕО"

1999-2002 р. старший викладач кафери економічної теоріїї та соціологіі Харківського інституту екології та соціального захисту

2002-2008 р. старший викладач кафедри економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

2008-2010р. старший викладач кафедри економічної теорії Харківської академії міського господарства

2010-по теперішній час – к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

Вчене звання: доцент

Місце роботи

Кафедра економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Можайкіна Н.В. Домогосподарства як суб’єкт економіки, яка трансформується: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Можайкіна Наталія Василівна ; Харк. нац. ун-т. ім. В.Н. Каразіна – Харків, 2008. – 18 с.

Адреса електронної пошти

nataliya.mozhaykina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Можайкіна Н.В. Модернізація державної регіональної політики в умовах глобалізації / Н. В. Можайкіна, І. А. Островський // Розвиток економіки України: трансформації та інновації  : колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Т. 2. – 328 с.
 • Можайкіна Н.В. Регіональні аспекти аналізу конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Можайкіна, І. А. Островський // Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко - Харків: ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2017. – 275. – С. 211-223.
 • Можайкіна Н. В. Конкурентоспроможність інновацій українських підприємств / Н. В. Можайкіна // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. – 416 с. – С. 281- 294.
 • Можайкіна Н. В. Розвиток регіонів в умовах світових глобалізаційних процесів / Н. В. Можайкіна // Інституціональні фактори розвитку міської і регіональної економіки в умовах ринкової трансформації:колективна монографія /За заг. ред. За ред. Решетило В.П. – Харків. – ХНАМГ, 2012
 • Можайкина Н. В. Домохозяйство как субъект рыночной трансформации. Монография / Н. В. Можайкина, С. В. Тютюнникова. – Полтава: Скайтек, 2010. – 157с.

Статті у фахових виданнях

 • Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку депресивних регіонів / Н. В. Можайкіна // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2016. – № 10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. –С.197-201. – Режим доступу: [1]
 • Можайкіна Н. В. Роль домохозяйства (семьи) в структуре формирования стратегии развития / Н. В. Можайкіна // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2015. – № 4. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. – С.14-20. – Режим доступу: [2]
 • Можайкіна Н. В. Інновації як основа структурних перетворень і підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. 2015. – № 5. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. – С.14-20. – Режим доступу: [3]
 • Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні / Н. В. Можайкіна // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 113. Серия: Экономические науки. – Х: ХНУГХ, 2014. – С. 117-132.
 • Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Н. В. Можайкіна //Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. № 1 (14). – С. 62-76.
 • Можайкіна Н. В. Інноваційно-інвестиційні фактори технологічної модернізації економіки регіонів / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2014. № 3 (14). – С.136-146.
 • Можайкіна Н. В. Інноваційно-інвестиційні фактори модернізації економіки регіонів / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри Європейської інтеграції України: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – С.95-102.
 • Можайкіна Н. В. Вплив глобалізації на розвиток регіонів / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. № 1 (12) – С. 62-76.
 • Можайкіна Н. В. Вплив глобалізації на функціонування сучасних регіональних систем / Н. В. Можайкіна // Соціально-економічні та правові аспекти посткризового розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів (м. Донецьк, 21 квітня 2012 року). – Донецьк, 2012. – С. 163-168.
 • Можайкіна Н. В. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова //Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції 27-30 березня 2012 року. Частина ІІ. – Вінниця, 2012. – С.58-65.
 • Можайкіна Н. В. Проблеми кадрового забезпечення промисловості Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації./ Н. В. Можайкіна, М.К. Власова // Збірник наукових статей учасників Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Скайтек, 2011. – С. 74-76.
 • Можайкіна Н. В. Проблеми та перспективи інноваційно-инвестиційного розвитку економіки України / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 1[10] 2011. – ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – С. 42-49.
 • Можайкіна Н. В. Основы создания инвестиционно-интеллектуально-инновационной модели развития экономики Украины / Н. В. Можайкіна, А.О. Москвіна // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.- Випуск 265: В 9 т. – Т.ІХ. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2401-2408.
 • Можайкіна Н. В. Особенности адаптации домохозяйств в условиях рыночных преобразований / Н. В. Можайкіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. - № 851. – Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 27-33.
 • Можайкіна Н. В. Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности / Н. В. Можайкіна // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 92. Серия: Экономические науки. – К: Техніка, 2009. – С. 41-46.
 • Можайкіна Н. В. Повышение конкурентоспособности как основной фактор экономического развития / Н. В. Можайкіна, А.О. Москвіна // Національна економіка в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва: Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції // Бизнес Информ. – 2009. - №11(2). – 2009. – С. 102-105.
 • Можайкіна Н. В. Социально-экономическая сущность категории «домохозяйства» / Н. В. Можайкіна // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2008. – Т. ХІ. – № 1. – С. 54-60.
 • Можайкіна Н. В. Домохозяйства как субъект рыночной трансформации / Н. В. Можайкіна // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. 2. – Полтава: Скайтек, 2007. – С. 132-134.
 • Можайкіна Н. В. Системный подход как основа совершенствования исследований домохозяйств / Н. В. Можайкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія № 734. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 25-28.
 • Можайкіна Н. В. Мотивация самосовершенствования личности, как инструмент обеспечения приоритетного развития человеческого капитала / Н. В. Можайкіна // Социальная экономика. Научный журнал, 2006. № 1-2. – С. 146-152.
 • Можайкіна Н. В. Домохозяйства в воспроизводстве человеческого капитала / Н. В. Можайкіна // Вісник Міжнародного слов’янського університету. Т. 9. - № 1. – Харків: МСУ, 2006. – С. 44-48.
 • Можайкіна Н. В. Социально-экономические факторы, влияющие на поведение домохозяйств в трансформационной экономике / Н. В. Можайкіна // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. 1. – Полтава: Скайтек, 2005. – С. 175-179.
 • Можайкіна Н. В. Взаимная финансовая заинтересованность домохозяйств и предприятий во внедрении инновационных технологий / Н. В. Можайкіна // Управління розвитком. Збірник наукових статей, Харківського національного економічного університету № 3. – 2005. – С. 160-161.
 • Можайкіна Н. В. Домохозяйства на рынке труда в трансформационной экономике / Н. В. Можайкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія № 668. -- Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 55-61.
 • Можайкіна Н. В. Уровень жизни домохозяйств в переходной экономике / Н. В. Можайкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. № 608. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003.- С. 24-29.
 • Можайкіна Н. В. Роль домохозяйств в формировании инвестиционного потенциала переходной экономики / Н. В. Можайкіна, С. В. Тютюнникова // Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. № 575. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С.43-47.

Статті у збірниках наукових праць

 • Можайкіна Н. В. Проблемы внедрения инноваций в конкурентной стратегии предприятий Украины / Н. В. Можайкіна // Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный выпуск. – Варна, 2017. – С. 660-664
 • Можайкіна Н. В. Проблемы и перспективы неоиндустриализации экономики Укрины / Н. В. Можайкіна, А.В.Кущ // International Scientifik Conference Economy and Society: modern faundation for human development: Conference Proceedings, Part 2, October 31, 2016. Leipzing, Germany: Baltija Publishing, 272 pages. P.53-55.
 • Можайкіна Н.В. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в Украине / Н. В. Можайкіна, Е.А.Бородіна // International Scientific Conference The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part IІ, December 16, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 200 pages. P. 186-188
 • Можайкіна Н.В. Проблеми реалізації інвестиційного потенціалу Харківського регіону / Н. В. Можайкіна, О.В. Попенко // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 196 pages. P.101-103.
 • Можайкіна Н.В. Особенности развития рынка труда в Украине / Н. В. Можайкіна // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part I, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 196 pages. P 92-94.
 • Можайкіна Н. В. Досвід формування державної підтримки малого та середнього підприємництва / Н. В. Можайкіна // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук. - практ. Інтернет - конф. молодих учених і студ. , Харків, 1- 28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.–Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2017. –303 с.- С. 38-41.
 • Можайкіна Н. В. Інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку Харківського регіону / Н. В. Можайкіна, А.О. Лапчевська // Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 березня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – 104 с. – С.12-15.
 • Можайкіна Н. В.Інституціональні фактори розвитку конкурентних переваг регіонів України / Н. В. Можайкіна // Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2017 року. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2017. – 328 с. – С. 175-177.
 • Можайкіна Н. В. Розвиток інформаційних технологій в Україні / Н. В. Можайкіна, К.Л. Маковська // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : матеріали Міжнародної науково-практичної конф еренції (м. Одеса, 12- 13 травня 2017 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. –Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. –172 с. –С.57-61.
 • Можайкіна Н. В. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Можайкіна, О. С. Бездітко // Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2016 р.) У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – 120 с.
 • Можайкіна Н. В. Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности экономики Украины / Н. В. Можайкіна // Международный журнал «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Специальный выпуск. – Варна, 2016. – С. 560-564.
 • Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку иноваційної інфраструктури в Україні / Н. В. Можайкіна // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету: Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності. Харків, 17-18 листопада 2016 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 193 с – С.35-36. [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://conf.htei.org.ua/labels/moskvina/
 • Можайкіна Н. В. Перспективи реалізації інвестиційного потенціалу економіки України / Н. В. Можайкіна, О.В. Попенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). Х.: ХНАДУ,  – 330 с. Т. 1. – С. 31 – 33.
 • Можайкіна Н. В. Фінансування інноваційної діяльності в Україні: світовий досвіт та перспективи розвитку / Н. В. Можайкіна, С. С. Наумова // Економічний розвиток України: фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 14-15 жовтня 2016 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – 112 c. – С. 54-57.
 • Можайкіна Н. В. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності / Н. В. Можайкіна // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). У 2-х частях. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч.1. – 104 с.- С.73-76.
 • Можайкіна Н. В. Основные аспекты корпоративной культуры современного университета / Н. В. Можайкіна, В.С. Токарь // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2-3 квітня 2016 р. – Харків: ХНУМГ, 2016. – С.12.
 • Можайкіна Н. В. Институциональная стратегия государства в условиях трансформации социально-экономических систем / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, В.П. Решетило //SCIENTIFIC LETTERS OF INTERNATIONAL ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY: Збірник наукових праць інтернаціональної академії наукового товариства М. Балудянського (Словаччина) – Кошици, Словаччина, 2013. № 3 – С. 154-157
 • Можайкіна Н. В. Проблемы инновационно-инвестиционного развития экономики Украины в условиях глобализации / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова, Ю.В. Єгорова //SCIENTIFIC LETTERS OF INTERNATIONAL ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY: Збірник наукових праць інтернаціональної академії наукового товариства М. Балудянського (Словаччина) – Кошици, Словаччина, 2012. №1. – С. 74-78
 • Можайкіна Н. В. Основні завдання підвищення результативності управління економічною діяльністю підприємств / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк . ДРУК – ИНФО, 2011. – С. 334-336.
 • Можайкіна Н. В. Факторы формирования жизненных ценностей молодежи / Н. В. Можайкіна, Д. Матвейчук // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19-20 березня 2011 р. – Харків: ХНАМГ, 2011. – С.58-60.
 • Можайкіна Н. В. Переросподіл власності у корпоративному секторі України / Н. В. Можайкіна, О.Ю. Єгорова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: Стратегія випереджаючого розвитку». – Донецьк . – 2010. – С. 334-336
 • Можайкіна Н. В. Развитие гражданского общества как один из аспектов устойчивого развития городов / Н. В. Можайкіна // Программа и тезисы докладов ХХХУ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. - Часть 3. – Харьков: ХНАГХ, 2010. – С.239-240.
 • Можайкіна Н. В. Мировоззренческие ценности студенческой молодежи: динамика и основная направленность / Н. В. Можайкіна // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19-20 березня 2009 р. – Харків: ХНАМГ, 2010. – С.
 • Можайкіна Н. В. Мотивация как ведущее направление реализации инновационной деятельности / Н. В. Можайкіна // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2009. – С. 54-55.
 • Можайкіна Н. В. Формирование мотивации самосовершенствования – одна из приоритетных задач высшей школы / Н. В. Можайкіна // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19-20 березня 2009 р. – Х.: ХНАМГ, 2009 – С. 95-96.
 • Можайкіна Н. В. Мотивация как ведущее направление реализации инновационной деятельности / Н. В. Можайкіна // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАМГ, 2009. – С. 54-55.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Можайкіна Н.В. Регіональні аспекти теорій економічного зростання / В. П. Решетило, І. А. Островський, Н.В. Можайкіна // Ефективна економіка. – 2017. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу:[4] – Дата звернення: 30.06.17 – Назва з екрану. (Index Copernicus)
 • Можайкіна Н.В. Проблеми неоіндустріалізації економіки України / Н.В. Можайкіна, А.В. Кущ //Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. - Випуск №16. Квітень 2017. – С.186-191. – №16. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського (Index Copernicus)
 • Можайкіна Н.В. Институциональный анализ поведения домохозяйств на рынке труда / Н.В. Можайкіна //Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. - Випуск №17. травень 2017. – С.186-191. – №17. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського (Index Copernicus)
 • Mozhaikina N. V. The basic directions of support of small and medium enterprise / Н.В. Mozhaikina, V. D. Kostyuk // Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine : round-tabledis cussion // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 82-84. Index CopernicusI nternational (ICI)
 • Mozhaikina N. V. Consulting as effective element of management and business support infrastructure in Ukraine / N. V. Mozhaikina, O. V.Popenko // Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine :round-tabledis cussion // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 84-86. Index CopernicusI nternational (ICI)
 • Mozhaikina N. V. Perspectives of leasing business in Ukraine / N. V. Mozhaikina, V. V. Slukhai // Achievements and issues of development of legal services business in Ukraine : round-tablediscussion // Економічна теорія та право. – 2017. – № 2 (29). – С. 86-88. Index CopernicusI nternational (ICI)
 • Mozhaikina N. V. Problems of fighting against corruption in Ukraine. marketing: from theory to practice / N. V. Mozhaikina // Round table «The achievements and losses of Ukraine on the way of development of legal economy» // Економічна теорія та право. – 2016. – № 2(25).(Index Copernicus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 •  А. с. 1386576 СССР, МКИ4 С 02 F 1/40. Устройство для очистки сточных вод / Кириченко А.Г., Тарасенко В.Е., Можайкина Н.В., Гончаренко Б.И., Ковалева Р.И., Черников В.В. (Украина); Харьковский отдел Всесоюзного научно-исследовательского института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии "ВОДГЕО" и Харьковское специальное конструкторско-техническое бюро "МАШПРИБОРПЛАСТИК" – № 4081759/29-26; заявл. 21.05.86 ; Зарегистировано в Государственном реестре изобретений СССР 08.12.87г.,опубл. 07.04.88, Бюл. № 13.
 •  А. с. 1478585 СССР, МКИ4 C 02 F 1/40. Устройство для очистки сточных вод / Кириченко А.Г., Тарасенко В.Е., Можайкина Н.В., Гончаренко Б.И., Вапе Я.В.(Украина); Харьковский отдел Всесоюзного научно-исследовательского института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии "ВОДГЕО" – № 4261382/29-26 ; заявл. 21.06.87 ; Зарегистировано в Государственном реестре изобретений СССР 08.01.89 г.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2011

Статистика цитування

41

29

h-індекс

4

3

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • ЦПКПКДН ХНУМГ імені О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle». Сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації № 829191 від 22.03.2013 р.
 • Стажування на кафедрі економічної теорії та економічних методів управління у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 01.11 2016-15.12.2016. Свідоцтво № 712

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Економическая теория: учеб. пособие / В. П. Решетило, Н. В. Можайкіна О.Ю. Егорова; Харьков нац. ун-т гор. хозяйства им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. - 210 с.
 • Економічна теорія: навч. посібник [5] / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна та ін.; за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . – Х.: ХНУМГ, 2014. – 290 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Можайкіна Н.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Н.В. Можайкіна, Ю.В. Федотова, Г.І. Рибак. - Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016 – 119 с.[6]
 • Можайкіна Н.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи,практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 48 с.
 • Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини»(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)Н.В. Можайкіна - Х.: ХНАМГ, 2012
 • Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»)Н. В Можайкіна - Х.: ХНАМГ, 2012. – 128 с.
 • Можайкіна Н.В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорис- тування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 112 с.
 • Можайкіна Н.В. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» ) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. В. Можайкіна. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 36 с.
 • Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу «Економічна теорія»(для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). Н. В Можайкіна, А.О Москвіна, О. А Цимбалюк - Х.: ХНАМГ, 2011
 • Можайкіна Н.В. Конспект лекцій з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології») Н. В Можайкіна, А.О Москвіна - Х.: ХНАМГ, 2011. – 135 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Економічна теорія

Бакалавр

Будівництво

Денна/Заочна

Міжнародна економіка

Бакалавр

Економіка, облік і оподаткування

Денна/Заочна

Економічна теорія (основи економічної теорії, макроекономіка)

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Міжнародні економічні відносини

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Міжнародна економіка

Бакалавр

Економіка, облік і оподаткування

Денна/Заочна

1761

Міжнародні економічні відносини)

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

737