Михайлова Інна Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Михайлова Інна Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри філософії і політології

Освіта

 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра теоретичної та практичної філософії, заочна аспірантура 2007 - 2011рр.
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філософський факультет, спеціальність "Філософія", диплом з відзнакою ХА № 30572637 від 4 липня 2006р
 • СШ № 161 м. Харків, 1991 - 2001 рр.

Професійний досвід

 • Асистент кафедри філософії і політології ХНАМГ, 2006-2017 рр.
 • Старший викладач кафедри філософії і політології ХНАМГ,2017р.

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Легітимація права в суспільстві пізнього модерну

Адреса електронної пошти

Inna.Mykhailova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Михайлова И. А. Трансформации идеи модерна в эпоху глобализации / И. А. Михайлова // Диалектика глобализации общественных процессов : монография / В. В. Будко, А. Б. Зинчина, Г. Т. Клименко и др.; под. ред. В. В. Будко ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. –Х. : ХНАГХ, 2013. – 147 с. – С. 26-32. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33348/1/18МН%20п.р.Будко%20В.В..pdf

Статті у фахових виданнях

 • Михайлова І.О. Легитимация права в современном обществе / И. А. Михайлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філософія. Філософські перипетії" – 2006. – № 652. – С. 36-41.
 • Михайлова І.О. Обоснование прав человека в современном обществе / И. А. Михайлова // Науково-теоретичний альманах «Грані»
 • Михайлова І.О. Дискурсивное обоснование прав человека в эпоху глобализации / И. А. Михайлова // Метадискурсы коммуникации и проблемы общественного диалога: сборник статей / под ред. д-ра филос. наук, проф. С.В. Клягина, д-ра филос. наук, проф. О. Д. шипуновой. -СПб.: Из-во политехн. ун-та,2011. - 210 с.

Статті у збірниках наукових праць

 • Михайлова І.О Вопрос об универсализме и партикуляризме права в современном обществе.// И. А. Михайлова// Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол.  : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. – С. 74-80
 • Михайлова І.О. Трансформации идеи модерна в социально-философской традиции.И. А. Михайлова// Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол.  : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова,2016. – 310 с. – С. 35-37
 • Михайлова І.О. Формирование правового воспитания в современном обществе. // И. А. Михайлова// Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Міжнародна наук.-практ. конф. – Харків, 4-5 квітня 2013 р., тези доповідей / [редкол.: О. І. Малєєв (відпов. ред.) та ін.] Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 290 с. – С.105
 • Михайлова І.О. Проблема справедливости в традиции естественного и позитивного права. // И.А. Михайлова // Ідея соціальнлї справедливості в контексті сучасних цивілізаційно-культурних змін: Матеріали Меморіальних читань, присвячених 90-річчю від дна народження першошо завідувача кафедри філософії і політології ХНАДУ володимира Петровича Шерстнюка, 20 листопада 2008 р. - м. Харків, Видавництво ХНАДУ 2008, - 220 с.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації за темою "Основи педагогіки та методи викладання з курсу філосфоії"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, Україна

09 листопада - 09 грудня 2015 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 920405

Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання MOODLE

Харківська національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Харків, Україна

30 січня - 30 березня 2015 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 079940

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни " Методологія наукових досліджень" (для магістрантів денної та заочної усіх форм навчання всіх спеціальностей ) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. В. Будко, І. О. Михайлова. – Х.: ХНАМГ, 2017.
 • Сборник задач и упражнений по логике. Методические указания для практических занятий (для студентов 1-3 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей академии) / Харьк. нац.акад. гор. хоз-ва; сост.; И.А. Михайлова, Ю.А. Фатеев. - Х.: ХНАГХ, 2010. - 87 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Філософія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Соціологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Місто як соціальна система

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Філософія

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

1429