Маляренко Віталій Андрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Маляренко Віталій Андрійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2010–2015), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012), заслужений діяч науки і техніки України (2009), академік Академії наук Вищої школи України (1998), академік Інженерної академії України (1993), почесний професор Центрально-Європейського університету (SEVS) в м. Скаліце (Словаччина) (2013)

Освіта

Харківський політехнічний інститут (НТУ «ХПІ») енергомашинобудівний факультет, 1963.

Професійний досвід

Із вересня 2015 р. – професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

2010–2015 рр. – завідувач кафедри електропостачання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Із 2004 р. – науковий керівник Центру енергозберігаючих технологій ХНАМГ і Академічного науково-освітнього комплексу «Ресурс».

1998 р. – обрано академіком Академії наук Вищої освіти України.

1994–2010 рр. – професор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

1993 р. – обрано академіком Інженерної академії України.

1989 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теплохолодопостачання.

1987–1994 рр. – працює за сумісництвом професором Харківського інституту інженерів комунального будівництва (нині – Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова).

1986 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Моделювання та ідентифікація процесів теплопереносу в енергетичних установках та обладнанні».

1975 р. – рішенням Президії АН УРСР присуджено наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Парогенераторобудування та парогазотурбобудування».

1972–1994 рр. – працює в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Подгорного НАН України на посадах: старший, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії, директор Спеціального конструкторсько-технологічного бюро.

1970–1971 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії турбінобудування НТУ «ХПІ».

1970 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження теплового стану корпусів парових турбін великої потужності із застосуванням аналогових математичних машин».

1967 р. – вступ до аспірантури НТУ «ХПІ».

1963–1971 рр. – інженер, ст. інженер кафедри турбінобудування НТУ «ХПІ».

Місце роботи

професор, завідувач кафедри електропостачання та електроспоживання міст. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

 •  Моделирование и идентификация процессов теплопереноса в энергетических установках и оборудовании : автореф. дис. … д-ра техн. наук : теоретические основы теплотехники / Маляренко Виталий Андреевич ; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1986. – *
 •  Исследование нестационарного теплового состояния корпусных элементов паровых турбин большой мощности с применением аналоговых математических машин : автореф. дис. … канд. техн. наук / Маляренко Виталий Андреевич ; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1970. – *

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности : монография / А. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, А. В. Сенецкий, Н. Ю. Бабак. – Харьков : Ин-т проблем машиностроения НАН Украины, 2014. – 320 с.
 •  Енергетика і навколишнє середовище : монографія / В. А. Маляренко. – Харків : САГА, 2011. – 364 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).
 •  Энергетика: история, настоящее и будущее : монография : в 5 ч. / Т. А. Бурячок, Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко и др. – Киев : Новий друк, 2011. – Ч. 5 : Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. – 391 с.
 •  Энергетика: история, настоящее и будущее : монография : в 5 ч. / Т. А. Бурячок, Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко и др. – Киев : Новий друк, 2010. – Ч. 4 : Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. – 612 с.
 •  Енергетика і навколишнє середовище : монографія / В. А. Маляренко. – Харків : САГА, 2008. – 364 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5282/ , вільний).
 •  Енергетика, довкілля, енергозбереження : монографія / В. А. Маляренко, Л. В. Лисак ; за заг. ред. В. А. Маляренка. – Харків : Рубікон, 2004. – 368 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3580/ , вільний).
 •  Теплообмен и газодинамика в камерах отбора паровых турбин : монография / [В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков и др.] ; АН Украины, Ин-т пробл. машиностр. – Киев : Наукова думка, 1991. – 240 с.
 •  Моделирование теплового состояния элементов турбомашин : монография / В. А. Маляренко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 255 с.

Статті у фахових виданнях

 •  Интенсивность внешнего воздушного потока как определяющий фактор формирования граничных условий теплообмена на поверхностях зданий / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – № 1. – С. 66–73.
 •  Когенерація у водогрійних котельнях з котлами ПТВВ-100 при використанні органічного циклу Ренкіна / С. Ю. Андреєв, В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко та ін. // ІТЕ : Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – № 2. – С. 51–60.
 •  Когенерація у муніціпальній енергетиці / С. Ю. Андрєєв, В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд, І. А. Немировський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 2 (133). – С. 15–24.
 •  Комунальна енергетика України: проблеми, шляхи розвитку / В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд, О. А. Темнохуд // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015. – [Б. н.]. – *
 •  Можливості підвищення енергоефективності теплових мереж шляхом впровадження когенерації / С. Ю. Андрєєв, В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд, О. В. Сенецький // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : Вид-во НТУ «ХПІ», 2015. – № 17. – С. 147–155. – (Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування).
 •  Перспективи впровадження когенераційних технологій в комунальній енергетиці України / С. Ю. Андрєєв, В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд та ін. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2/8 (74). – С. 11–17.
 •  Побудова динамічної моделі одностороннього освітлення вулиць і магістралей / В. Ф. Харченко, М. В. Хворост, В. А. Маляренко, О. А. Якунін // Світлотехніка та електроенергетика. – 2015. – № 2 (42). – С. 27–33.
 •  Перевод котельных в режим когенерации путём внедрения турбин малой мощности / В. А. Маляренко, А. В. Сенецкий, А. Ю. Петров // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2014. – № 153. – С. 110–111.
 •  Потребители-регуляторы как эффективное направление регулирования графика нагрузки электрических сетей / В. А. Маляренко, И. Д. Колотило, И. Е. Щербак // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2014. – № 1. – С. 3–14.
 •  Системы нагрева воды электроэнергией на горячее водоснабжение многоквартирного дома / В. А. Маляренко, И. Д. Колотило, И. Е. Щербак // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – Вип. 116. – С. 40–46. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39129/ , свободный).
 •  Анализ производства и потребления электроэнергии в объединённой энергосистеме Украины / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак // Ползуновский вестник / Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул (Россия) : АГТУ им. И. И. Ползунова, 2013. – № 4–2. – С. 125–131.
 •  Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів України та їх раціонального використання / В. А. Маляренко, І. Є. Щербак // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – Вип. 14. – С. 118–126. – (Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування»).
 •  Изучаем земной и космический водород. Ч. І / В. А. Маляренко, Г. М. Федоренко, С. В. Губин, А. И. Яковлев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 1. – С. 40–49.
 •  Изучаем земной и космический водород. Ч. ІІ / В. А. Маляренко, Г. М. Федоренко, С. В. Губин, А. И. Яковлев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 2. – С. 28–40.
 •  Програма профільного навчання з енергетики учнів загальноосвітніх закладів України / В. А. Маляренко, Ю. М. Латинін, І. М. Єфанов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 7. – С. 56–61.
 •  Тенденции модернизации объектов малой энергетики на базе когенерации / В. А. Маляренко, А. Л. Шубенко, А. В. Сенецкий, И. А. Темнохуд // Ползуновский вестник / Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул (Россия) : АГТУ им. И. И. Ползунова, 2013. – № 4–2. – С. 131–138.
 •  Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак, И. Д. Колотило // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 5. – С. 19–23.
 •  Відновлювальні джерела енергії для Харківської області: сучасний стан, тенденції, перспективи / В. А. Маляренко, І. К. Галетич, Ю. І. Вергелес // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 7. – С. 38–43.
 •  Економія електроенергії і зниження втрат в електричних мережах / В. А. Маляренко, І. Є. Щербак, І. Д. Колотило // Энергосбережение. Энерге-тика. Энергоаудит. – 2012. – № 8. – С. 9–14.
 •  Оптимізація керування енергоспоживанням електроприводів об’єктами ЖКГ / В. А. Маляренко, Д. І. Абраменко // Світлотехніка та електроенергетика. – 2012. – № 1. – С. 63–67. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27769/ , вільний).

Статті у збірниках наукових праць

 •  Електроенергетика України. Перспективи впровадження когенераційних технологій / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, О. В. Сенецький, І. О. Темнохуд // Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / НАН України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 6–9. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40441/ , вільний).
 •  Особливості електропостачання при впровадженні когенераційних технологій / В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд // Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / НАН України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 12–21. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40539/ , вільний).
 •  Перспективи і шляхи виробництва електроенергії на котельнях за рахунок когенерації / В. А. Маляренко, С. Ю. Андрєєв, І. О. Темнохуд // Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / НАН України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 9–12. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40538/ , вільний).
 •  Реалізація когенерації з метою резервного живлення електроенергією відповідальних споживачів міста / В. А. Маляренко, С. Ю. Андрєєв, І. О. Темнохуд // Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / НАН України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 21–26. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40540/ , вільний).
 •  Реконструкція енергетичних систем при наявності джерел альтернативної енергії / В. А. Маляренко, С. В. Швець, В. Г. Швець // Новітні технології в електроенергетиці : матеріали V міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., Харків, 2015 р. / НАН України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 62–63. – Існує електронна версія. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40567/ , вільний).
 •  Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Украине и их рациональное использование / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак // Современные проблемы электроэнергетики. Алтай–2013 : сб. ст. I междунар. науч.-техн. конф., Барнаул (Россия), 2013г. / Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул (Россия) : АГТУ им. И. И. Ползунова, 2013. – С. 73–76.
 •  Когенерация – реальный путь повышения энергоэффективности малой энергетики / В. А. Маляренко, А. Л. Шубенко, А. В. Сенецкий // Современные проблемы электроэнергетики. Алтай–2013 : сб. ст. I междунар. науч.-техн. конф., Барнаул (Россия), 2013 г. / Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул (Россия) : АГТУ им. И. И. Ползунова, 2013. – С. 76–78.
 •  Можливості технічного переоснащення об’єктів малої енергетики на базі когенерації / В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 10–14 червня 2013 р. / М-во регіон. розв. буд-ва та ЖКГ України, Спілка наук. та інж. об’єднань України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 76–79. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36673/ , вільний).
 •  Альтернативные энергоносители в виде гранул метана (клатраты) и сероводорода / В. А. Маляренко, С. В. Губин, А. И. Яковлев // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 139–150.
 •  Возобновляемые энергоресурсы – основа альтернативной энергетики / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 121–133.
 •  До питання організації впливу на графік навантаження / В. А. Маляренко, І. Є. Щербак // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 88–89.
 •  Екологічна безпека паливно-енергетичного комлексу та громадськість / Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 10–16.
 •  К вопросу о качественном удовлетворении спроса на тепловую энергию / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – С. 114–115.
 •  Нові підручники і науково-технічні видання для підвищення якості підготовки фахівців-енергетиків / Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко, О. І. Яковлєв // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 16–20.
 •  Повышение энергоэффективности объектов электроэнергетики на основе когенерации / В. А. Маляренко, И. А. Темнохуд, А. Л. Шубенко, А. В. Сенецкий // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 133–138.
 •  Стан, проблеми та перспективи розвитку сонячної енергетики України / В. А. Маляренко, С. П. Тимченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвикон., Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 23–25. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32016/ , вільний).
 •  Угольные тепловые электрические станции и экологическая безопасность / П. М. Канило, В. А. Маляренко // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 164–171.
 •  Электронагрев как действенный фактор повышения качества и эффективного централизованного горячего водоснабжения объектов ЖКХ / В. А. Маляренко, И. Е. Щербак, И. Д. Колотило // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвикон., Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 49–50. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32028/ , свободный).
 •  Энергетическая стратегия Украины и её реализация / В. А. Маляренко, А. Л. Шубенко, В. Н. Голощапов // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы IV междунар. науч.-техн. интернет-конф., 1–25 ноября 2012 г. / НАН Украины, Нац. энерг. компания Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 116–121.
 •  Автономное энергоснабжение – экология, экономия, энергосбережение / В. А. Маляренко, И. А. Темнохуд // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 86–88.
 •  Возможности снижения энергопотребления в ЖКХ / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 135–137.
 •  Возобновляемая энергетика Украины: состояние, проблемы развития / В. А. Маляренко, С. П. Тимченко, А. И. Яковлев // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13–14 квітня 2011 р. / ННЦ Харків. фіз.-техн. ін-т, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 124–125. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30055/ , свободный).
 •  До питання сталого розвитку міст і регіонів України до 2020 року / В. А. Маляренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 11–13.
 •  «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» – в навчально-виховному процесі / В. А. Маляренко, О. І. Яковлєв // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 264–268.
 •  Использование электрической энергии в системах централизованного водоснабжения / В. А. Маляренко, И. Е. Нечмоглод, И. Д. Колотило // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інжен. об’єднань України, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 170–171.
 •  Навчально-методичне забезпечення розвитку сучасних ефективних енерготехнологій / В. А. Маляренко, О. І. Яковлєв // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13–14 квітня 2011 р. / ННЦ Харків. фіз.-техн. ін-т, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 20–21. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29943/ , вільний).
 •  Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы её выравнивания / В. А. Маляренко, И. Е. Нечмоглод, И. Д. Колотило // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13–14 квітня 2011 р. / ННЦ Харків. фіз.-техн. ін-т, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 103–105. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25319/ , свободный).
 •  Оптимізація керування енергоспоживанням електроприводів об’єктами ЖКГ / В. А. Маляренко, Д. І. Абраменко // Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 13–14 квітня 2011 р. / ННЦ Харків. фіз.-техн. ін-т, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 97–99. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30004/ , вільний).
 •  Наукове і навчально-методичне забезпечення енерго-, ресурсозбереження / В. А. Маляренко, О. І. Яковлєв // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 184–187.
 •  Повышение эффективности коммунальной энергетики и энергосбережение / В. А. Маляренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 14–18 червня 2010 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 16–19.
 •  Сучасна науково-технічна і навчально-методична інформація по проблемі «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» / В. А. Маляренко, О. М. Олейніков, О. І. Яковлєв // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах : материалы междунар. науч.-техн. конф., Севастополь (АР Крым), 2010 г. / Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь (АР Крым) : СНТУ, 2010. – С. 108–111.
 •  Возможности создания мини-ТЭЦ на отечественном оборудовании / В. А. Маляренко, Н. Ю. Бабак, А. Л. Шубенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 47–48. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31738/ , вільний).
 •  Вопросы диверсификации и энергосбережения в стратегии развития коммунальной энергетики / В. А. Маляренко // Развитие жилищной сферы городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Москва (Россия),2009 г. – Москва (Россия) : [б. и.], 2009. – С. 151–159.
 •  Диверсифікація та енергозбереження в стратегії підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства / В. А. Маляренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 11–14. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31692/ , вільний).
 •  До питання використання електрообігріву в якості альтернативного джерела теплопостачання / В. А. Маляренко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 29–32. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31733/ , вільний).
 •  Ресурсы Украины и проблемы развития возобновляемой энергетики Харьковского региона / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконк., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 19–22. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/31731/ , свободный).
 •  К вопросу размещения распределительных пунктов в условиях ограниченных земельных ресурсов / В. А. Маляренко, Д. И. Гурьева // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – С. 79–80.
 •  Напрями та проблеми використання електрообігріву в якості альтернативного джерела теплопостачання / В. А. Маляренко, А. В. Гончаренко, О. В. Волков // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 2 : Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – С. 80–83.
 •  Вплив відхилення напруги на роботу асинхронних двигунів / В. А. Маляренко, О. М. Довгалюк, Д. М. Калюжний, В. А. Романенко // Новейшие технологии и энергоэффективность в светотехнике и электроэнергетике : материалы междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 16–18 апреля 2007 г. / НАН Украины, Нац. энерг. комп. Украины, Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 72–74.
 •  К питанню використання електрообігріву як альтернативного джерела теплопостачання / В. А. Маляренко, А. В. Гончаренко, О. І. Яковлєв // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ : матеріали ІІІ всеукраїн. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 2007 р. – Алушта (АР Крим) : [б. в.], 2007. – С. 46–49.
 •  Коммунальная теплоэнергетика Украины и энергосбережение / В. А. Маляренко // Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Москва (Россия), 4–7 апреля 2007 г. : в 2 т. / Рос. акад. архит. и строит. физики РААСН и др. – Москва (Россия) : МИКХиС, 2007. – Т. 2. – С. 309–313.
 •  Моделирование тепловых режимов зданий с учётом внешних возмущающихся воздействий / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, Н. А. Орлова // Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Москва, 4–7 апреля 2007 г. : в 2 т. / Рос. акад. архит. и строит. физики РААСН и др. – Москва (Россия) : МИКХиС, 2007. – Т. 1. – С. 226–231.
 •  Особенности физических процессов в конструировании электрохимических генераторов малой и средней мощности / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев, Д. В. Легошин // Проблемы повышения эффективности электромагнитных систем в электроэнергетических системах : материалы междунар. науч.-практ. конф., Севастополь (АР Крым), 2007 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 2007. – С. 99–104.
 •  Проблемы внедрения ветроэнергетических установок в энергетику Украины / В. А. Маляренко, В. Ф. Рой, П. И. Дубина // Научные исследования, наносистемы и ресурсосбережение в стройиндустрии. XVIII научные чтения : сб. докл. междунар. науч.-техн. конф., Белгород (Россия), 2007 г. – Белгород (Россия) : [б. и.], 2007. – С. 80–83.
 •  Пути развития коммунальной теплоэнергетики и энергосбережение / В. А. Маляренко // Проблеми промислової теплотехніки : сб. ст. V міжнар. науч.-практ. конф., Київ, 2007 р. – Київ : ІТТФ, 2007. – С. 118–120.
 •  Реализация механизмов Киотского протокола на примере МРК «Энергия» / В. А. Маляренко, А. М. Тарадай, Ю. А. Головко // Научные исследования, наносистемы и ресурсосбережение в стройиндустрии. XVIII научные чтения : сб. докл. междунар. науч.-техн. конф., Белгород (Россия), 2007 г. – Белгород (Россия) : [б. и.], 2007. – С. 83–86.
 •  Cовместная работа ветроэлектрических установок и электрохимических генераторов малой и средней мощности / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев, Д. В. Легошин // Проблемы повышения эффективности электромагнитных систем в электроэнергетических системах : материалы междунар. науч.-практ. конф., Севастополь (АР Крым), 2007 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 2007. – С. 129–131.
 •  Controlling the Therma l Conditional of Buildings / V. A. Malyarenko, V. N. Goloshchapov, N. A. Orlova // Problems of Industrial heat engineering : abstracts Vth International conference, Kyiv, 2007 y. – Kyiv : [s. n.], 2007. – P. 141–143.
 •  The development Path-and-Power Engineering and Energy-Saving / V. Malyarenko // Problems of Industrial heat engineering : abstracts Vth International conference, Kyiv, 2007 y. – Kyiv : [s. n.], 2007. – P. 135–136.
 •  Возможности использования механизмов Киотского протокола при реконструкции коммунальной теплоэнергетики / В. А. Маляренко, А. М. Тарадай, С. А. Тарадай // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 5–9 червня 2006 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 56–59.
 •  Использование возобновляемых источников энергии для автономного энергосбережения / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 5–9 червня 2006 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 79–83.
 •  Концептуальні положення і головні напрями енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві / В. А. Маляренко // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 5–9 червня 2006 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 9–14.
 •  Определение коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности зданий с учётом возмущающих воздействий / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Problems of industrial heat engineering : proceedings of the IV International conference, Kiev, 2006 y. – Киев : Ин-т технич. теплофизики НАНУ, 2006. – С. 10–21.
 •  Стан та перспективи розвитку дизельних електростанцій в Україні / В. А. Маляренко, В. П. Морозов, Є. О. Шкіль // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 5–9 червня 2006 року. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 84–88.
 •  Опыт «Энергорегиона Нюрнберг» – реальный путь повышения эффективности коммунальной энергетики / В. Н. Бабаев, В. А. Маляренко, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсо-збереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 34–37.
 •  Пути развития коммунальной энергетики и энергосбережение / В. А. Маляренко, А. М. Тарадай // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 13–18.
 •  Стратегия централизованного теплоснабжения – основа устойчивого развития крупных городов / В. А. Маляренко, А. М. Тарадай // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 51–53.
 •  Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов / В. А. Маляренко // Развитие современных городов и реформа ЖКХ : сб. докл. III междунар. науч.-практ. конф., Москва (Россия), 2005 г. / Моск. ин-т коммун. хоз-ва и строит. – Москва (Россия) : МИКХС, 2005. – С. 503–505.
 •  Энерго- и ресурсосбережение при реформировании ЖКХ Украины / В. А. Маляренко, А. В. Ромашко // Развитие современных городов и реформа ЖКХ : сб. докл. III междунар. науч.-практ. конф., Москва (Россия), 2005 г. / Моск. ин-т коммун. хоз-ва и строит. – Москва (Россия) : МИКХС, 2005. – С. 506–509.
 •  Макроэнергетический критерий теплового состояния зданий и сооружений / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Abstracts of the reports and communications V Minsk International and Mass Transfers Forum (MIF). – Mинск (Беларусь) : [б. м.], 2004. – Т. 2. – С. 312–316.
 •  Проектирование отопительных приборов лучистых систем отопления на основе решения задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. И. Чайка // Abstracts of the reports and communications V Minsk International and Mass Transfers Forum (MIF). – Mинск (Беларусь) : [б. м.], 2004. – Т. 1. – С. 261–264.
 •  Анализ расчётных методик определения потенциала энергосбережения в тепловом районе города / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Проблемы промышленной теплотехники : тез. докл. междунар. конф., Киев, 2003 г. – Киев : Ин-т технич. теплофизики, 2003. – С. 17–19.
 •  Енерго- та ресурсозбереження при реформуванні ЖКГ України / В. А. Маляренко, О. В. Ромашко // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 62–64.
 •  Некоторые подходы к совершенствованию систем влагоудаления при малозатратной модернизации ЦНД паровых турбин / А. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, М. П. Позигун и др. // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. науч. тр. / Ин-т проблем машиностр. им. А. Н. Подгорного НАН Украины. – Харьков : ИПМаш им. А. Н. Подгорного НАН Украины, 2003. – Т. 2. – С. 398–405.
 •  Целевые мероприятия для снижения энергопотребления в жилищно-коммунальном секторе г. Харькова / В. А. Маляренко, Н. А. Орлова // Проблемы реализации реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства : материалы всеукр. науч.-практ. конф., Харьков, 27–28 ноября 2003 г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – С. 67–69.
 •  Использование автономных источников в действующих системах централизованного теплоснабжения / Н. А. Шульга, В. А. Маляренко, А. А. Алексахин, О. М. Герасимова // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 68–69.
 •  Оптимізація відцентрового розбризкувального пристрою за відносними збитками води / В. А. Маляренко // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 74–75.
 •  Альтернативная энергетика и окружающая среда / В. А. Маляренко // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 2000 г. – Харьков : ИПМаш им. А. Н. Подгорного НАН Украины, 2000. – С. 204.
 •  Исследование процессов тепломассообмена в многослойных ограждающих конструкциях / В. А. Маляренко, А. Ф. Редько, Ю. И. Чайка // Тепломассообмен ММФ–2000 : тез. докл. IV междунар. форума, Минск (Беларусь), 2000 г. – Минск (Беларусь) : АНК «ИТМО им. А. В. Лыкова» НАНБ, 2000. – Т. ІІІ : Теплопроводность и задачи оптимизации теплообмена. – С. 218–223.
 •  Общие вопросы определения характеристик тепломассообмена в брызгальных охладителях ТЭС и АЭС / В. А. Маляренко // Тепломассообмен ММФ–2000 : тез. докл. IV междунар. форума, Минск (Беларусь), 2000 г. – Минск (Беларусь) : АНК «ИТМО им. А. В. Лыкова» НАНБ, 2000. – Т. Х : Тепломассообмен в энергетических устройствах. – С. 256–260.
 •  Экологические аспекты нетрадиционной энергетики / В. А. Маляренко, Е. Н. Смирнова, Р. В. Бабарин // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : сб. тр. междунар. эколог. конгресса, Санкт-Петербург (Россия), 14–16 июня 2000 г. / Балтийский гос. техн. ун-т. – СПб. (Россия) : БГТУ, 2000. – Т. 2. – С. 415–420.
 •  Энергетика и окружающая среда Украины / В. А. Маляренко // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : сб. тр. междунар. эколог. конгресса, Санкт-Петербург (Россия), 14–16 июня 2000 г. / Балтийский гос. техн. ун-т. – СПб. (Россия) : БГТУ, 2000. – Т. 1. – С. 97–100.
 •  Новая экологически чистая технология обработки нефтепродуктов / В. А. Маляренко, В. Г. Шульга, Е. Н. Смирнова // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : IV междунар. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург (Россия), 16–18 июня 1999 г. – СПб. (Россия) : [б. и.], 1999. – Т. 1. – С. 404–409.
 •  Перспективы использования технологии СВЧ-нагрева нефтепро-дуктов высокой вязкости / В. А. Маляренко // Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики : материалы ІХ междунар. конф., Севастополь (АР Крым), 1999 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 1999. – *
 •  Эколого-энергетическая эффективность градостроительных решений / В. А. Маляренко // Реставрация, реконструкция, урбоэкология : науч.-техн. сб. – Одесса : [б. и.], 1999. – *
 •  Эколого-энергетические факторы градостроительных решений / И. Б. Дмитриев, В. А. Маляренко // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : IV всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург (Россия), 1999 г. – СПб. (Россия) : [б. и.], 1999. – Т. 1. – С. 85–87.
 •  Идентификация параметров теплообмена в теплоэнергетических установках / В. А. Маляренко // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 53.
 •  Радиационно-конвективный теплоперенос в высокотемпературном воздухонагревателе / В. А. Маляренко // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 54.
 •  Теплообмен в замкнутой полости при соударении струи с преградой / В. А. Маляренко // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 58.
 •  Гидротермический расчёт термовлажностных полей / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье : сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 12–14 мая 1997 г. – Харьков : [б. и.], 1997. – Ч. 2. – С. 147–149.
 •  Загальні питання гідротермічного розрахунку великовитратних сопел бризгальних охолоджувачів ТЕС та АЕС / В. А. Маляренко, О. В. Єгоров // Наука та освіта. Енергетика та енергозбереження : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 10–13 грудня 1997 р. – Київ : [б. в.], 1997. – *
 •  Применение функции Треша-Головкова к описанию спектрального распределения капель / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Совершенствование энергоустановок методами математического и физического моделирования : сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 1997 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 1997. – *
 •  Расчёт тепловой характеристики брызгальных охладителей ТЭС и АЭС / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Совершенствование энергоустановок методами математического и физического моделирования : сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 1997 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 1997. – *
 •  Modelling of thermal-humаdional fields at atmosphering boundary Layer / V. A. Malyarenko // Exchange and Heat Transfer Problems : proceedings of the International Conference, Minsk (Belarus), 1997 у. – Minsk (Belarus) : ITMO ANB, 1997. – *
 •  Идентификация теплофизических характеристик электродных материалов высокоинтенсивных источников света / В. А. Маляренко // XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 1 : Строительство и экология. – С. 56.
 •  Математическая модель тепломассообмена в брызгальных охладителях ТЭС и АЭС / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Тепломассообмен ММФ-96 : материалы ІІІ междунар. форума, Минск (Беларусь), 20–24 мая 1996 г. – Минск (Беларусь) : АНК «ИТМО им. А. В. Лыкова» АНБ, 1996. – Т. Х, ч. 1 : Тепломассообмен в энергетических устройствах и энерго-сбережение. – С. 156–161.
 •  Математическое моделирование процесса сгорания осадков сточных вод в топке с кипящим слоем / В. А. Маляренко, А. Ф. Редько, Е. В. Николаенко // Совершенствование энергетических и транспортных турбоустановок методами математического моделирования : тез. докл. междунар. конф., Харьков, 1996 г. – Харьков : Ин-т проблем машиностроения АН Украины, 1996. – *
 •  Моделирование термовлажностных полей в пограничном слое атмосферы, формируемых брызгальными охладителями ТЭС и АЭС / В. А. Маляренко, А. В. Егоров, А. А. Меркулов // Тепломассообмен ММФ-96 : материалы ІІІ междунар. форума, Минск (Беларусь), 20–24 мая 1996 г. – Минск (Беларусь) : АНК «ИТМО им. А. В. Лыкова», 1996. – Т. ІХ, ч. 1 : Вычислительный эксперимент в задачах теплообмена и теплопередачи. – С. 57–63.
 •  Огневое обезвреживание осадков сточных вод / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1996. – № 54. – *
 •  Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Украины / В. А. Маляренко // XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 1 : Строительство и экология. – С. 58.
 •  Теплообмен в процессе сжигания водотопливных суспензий в кипящем слое / В. А. Маляренко, Е. Н. Николаенко // Тепломассообмен ММФ-96 : тез. докл. III междунар. форума, Минск (Беларусь), 20–24 мая 1996 г. – Минск (Беларусь) : АНК «ИТМО им. А. В. Лыкова», 1996. – Т. V : Теплообмен в дисперсных средах. – *
 •  Тепломассообмен в брызгальных охладителях ТЭС и АЭС / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // XXVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХГАГХ, 1996. – Ч. 1 : Строительство и экология. – С. 56–57 ; Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. ст. – [Б. м. : б. и.], 1996. – [Б. н.]. – *
 •  Тепломассообмен в брызгальных охладителях энергообъектов / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 96–99.
 •  Термовлажностные поля в адвентивных туманах от брызгальных охладителей систем энергоснабжения / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : ІСДО, 1995. – С. 99–102.
 •  Математическое моделирование процесса сжигания осадков сточных вод в топке с кипящим слоем / В. А. Маляренко, Е. В. Николаенко, А. Ф. Редько // Совершенствование энергетических и транспортных турбоустановок методами математического моделирования, вычислительного и физического экспериментов : тез. докл. науч.-техн. конф., Харьков, 1994 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 1994. – *
 •  Трансформируемая космическая ферма «Тополь–С» / А. Н. Под-горный, В. А. Маляренко, В. П. Денисов // Тезисы докладов международной конференции по крупногабаритным космическим конструкциям, Новгород (Россия), 1993 г. – Новгород (Россия) : [б. и.], 1993. – *
 •  Восстановление спектра четырёхпараметрической функции распределения капель по гидротермическим и габаритным характеристикам одиночного факела БСО / В. А. Маляренко, А. В. Егоров, М. П. Омельченко // Основные направления совершенствования исследований и проектирования энергетических объектов ТЭС и АЭС. Нарва–91 : материалы совещ., Ленинград (Россия), 1991 г. – Ленинград (Россия) : [б. и.], 1991. – *
 •  Об оптимальном угле ввода потока в камеру закручивания тангенциальных и осевых центробежных форсунок БСО / В. А. Маляренко, А. В. Егоров, М. П. Омельченко // Основные направления совершенствования исследований и проектирования энергетических объектов ТЭС и АЭС. Нарва–91 : материалы совещ., Ленинград (Россия), 1991 г. – Ленинград (Россия) : [б. и.], 1991. – *
 •  Разработка, исследование и опыт эксплуатации систем охлаждения и термостатирования ЭФУ / В. А. Маляренко, Н. Г. Ганжа, В. И. Пономаренко // Современные проблемы теплофизического обеспечения электрофизических установок : сб. ст. – Сухуми (Абхазия) : СФТИ, 1991. – *
 •  Исследование процессов абсорбции–десорбции сероводорода в городских сетях водоотведения / В. А. Маляренко, А. А. Усык // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1990. – С. 149–159.
 •  Моделирование сорбционных процессов в системе «газ – жидкость» / В. А. Маляренко, А. А. Усык // XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов, сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – *
 •  Определение среднего по Сотеру диаметра капель воды в брызгальных охладителях / В. А. Маляренко, А. В. Егоров // XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов, сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – *
 •  Сборная крупногабаритная силовая ферма / А. Н. Подгорный, В. А. Маляренко, В. П. Денисов // Материалы научно-технической конференции по трансформируемым космическим конструкциям, Севастополь (АР Крым), 1990 г. – Севастополь (АР Крым) : [б. и.], 1990. – *
 •  Диагностирование тепломеханического состояния паровых турбин / В. А. Маляренко // Труды Центрального котлотурбинного института им. И. И. Ползунова. – СПб. (Россия) : ЦКТИ им. И. И. Ползунова, 1989. – Вып. 257. – *
 •  Идентификация параметров теплообмена в деталях паровых турбин / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1989. – Вып. 47. – С. 38–46.
 •  Идентификация характеристик теплопереноса в энергоустановках методами обратных задач теплопроводности / В. А. Маляренко // Условнокорректорные задачи математической физики : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Красноярск (Россия), 1989 г. – Красноярск (Россия) : СО АН СССР, 1989. – С. 61–62.
 •  К оценке интенсивности теплообмена в зазоре между вращающимся диском и боковой поверхностью корпуса / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1989. – Вып. 46. – С. 18–23.
 •  Методы и алгоритмы диагностирования тепломеханического состояния турбины / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1989. – Вып. 46. – С. 27–34.
 •  Совершенствование теплотехнического оборудования и задачи идентификации параметров теплообмена / В. А. Маляренко // Проблемы эффективного использования тепловой и электрической энергии в машиностроении : тез. докл. науч.-техн. конф., Ташкент (Узбекистан), 1989 г. – Ташкент (Узбекистан) : [б. и.], 1989. – С. 63–64.
 •  Диагностика радиальных зазоров системы «ротор – статор» паровых турбин / В. А. Маляренко, В. А. Палей, Л. И. Мороз // Повышение надёжности и долговечности машин и сооружений : тез. докл. ІІІ науч.-техн. конф., Запорожье, 1988 г. – Запорожье : [б. и.], 1988. – *
 •  Диагностирование влажнопаровых турбин по параметрам теплового состояния / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Методы диагностики двухфазных и реагирующих потоков : тез. докл. І всесоюз. науч.-техн. конф., Алушта (АР Крым), 1988 г. – Москва (Россия) : [б. и.], 1988. – *
 •  Диагностирование энергетических турбоустановок по тепломеханическому состоянию / В. А. Маляренко, Л. И. Мороз // Проблемы нелинейной электротехники : тез. докл. ІІІ всесоюз. науч.-техн. конф., Черкассы, 1988 г. – Черкассы : [б. и.], 1988. – *
 •  Математическое моделирование состояния радиальных зазоров системы «ротор – статор» при эксплуатации паровых турбин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. А. Палей // Математическое моделирование процессов и конструкций энергетических и транспортных турбинных установок в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. ІV науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : Ин-т проблем машиностроен. АН УССР, 1988. – *
 •  Моделирование и идентификация параметров теплообмена в энергетических установках и оборудовании / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Тезисы докладов совместного заседания Советского национального комитета международной ассоциации по математическому и машинному моделированию, Куйбышев (Россия), 1988 г. – Куйбышев (Россия) : [б. и.], 1988. – *
 •  Моделирование радиационно-конвективного теплопереноса в теплотехническом оборудовании / В. А. Маляренко, Т. В. Лоцман, А. М. Брагинский // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1988. – С. 133.
 •  Особенности моделирования теплового состояния влажнопаровых турбин в системе их диагностирования по основным параметрам / В. А. Маляренко // Математическое моделирование процессов и конструкций энергетических и транспортных турбинных установок в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. ІV науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : Ин-т проблем машиностроен. АН УССР, 1988. – *
 •  Совершенствование энергетических турбоустановок и задачи идентификации параметров теплообмена / В. А. Маляренко // Математическое моделирование процессов и конструкций энергетических и транспортных турбинных установок в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. ІV науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : Ин-т проблем машиностроен. АН УССР, 1988. – *
 •  Теплоперенос в замкнутой кольцевой камере при наличии в ней закрученной струи / В. А. Маляренко, В. А. Барсуков // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС, 1988. – С. 135.
 •  Теплоперенос в замкнутых кольцевых полостях / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов // Математическое моделирование процессов и конструкций энергетических и транспортных турбинных установок в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. ІV науч.-техн. конф., Харьков, 1988 г. – Харьков : Ин-т проблем машиностроен. АН УССР, 1988. – *
 •  Моделирование и идентификация параметров теплообмена в энергетических установках и оборудовании / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Третьи Бенардосовские чтения : тез. докл. всесоюз науч.-техн. конф., Иваново (Россия), 1987 г. – Иваново (Россия) : [б. и.], 1987. – *
 •  Моделирование распределения давления в околоотборном отсеке проточной части / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, О. В. Котульская // Энергетическое машиностроение. – 1987. – Вып. 44. – *
 •  Некоторые вопросы диагностики тепломеханического состояния паровых турбин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Л. И. Мороз // Третьи Бенардосовские чтения : тез. докл. всесоюз науч.-техн. конф., Иваново (Россия), 1987 г. – Иваново (Россия) : [б. и.], 1987. – *
 •  Расчёт параметров аналогового процессора при решении нелинейных задач теплопроводности на ГВС / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1987. – Вып. 43. – *
 •  Тепловое состояние ЦНД турбины К-750-65/3000 в переходных режимах / В. А. Маляренко, В. А. Палей // Энергетическое машиностроение. – 1987. – Вып. 42. – *
 •  Теплоперенос в замкнутых кольцевых полостях типа камер отбора турбомашин / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, О. В. Котульская // Третьи Бенардосовские чтения : тез. докл. всесоюз науч.-техн. конф., Иваново (Россия), 1987 г. – Иваново (Россия) : [б. и.], 1987. – *
 •  Диагностирование тепловых прогибов корпусов паровых турбин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. А. Палей // Математические модели процессов и конструкций энергетических турбомашин в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. респ. конф., Харьков, 1985 г. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1985. – *
 •  Идентификация характеристик нестационарного теплообмена в деталях турбомашин методами решения обратных задач теплопроводности / В. А. Маляренко // Математические модели процессов и конструкций энергетических турбомашин в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. респ. конф., Харьков, 1985 г. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1985. – *
 •  Моделирование процессов теплопереноса в турбомашинах / В. А. Маляренко // Математические модели процессов и конструкций энергетических турбомашин в системах их автоматизированного проектирования : тез. докл. респ. конф., Харьков, 1985 г. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1985. – *
 •  Температурное состояние и относительные удлинения ЦВД и ЦНД турбины К-750-65/3000 в пусковых и других переходных режимах / В. А. Маляренко, В. А. Палей ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1985. – № 212. – *
 •  Моделирование теплового состояния деталей турбомашин на аналого-цифровом вычислительном комплексе / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. А. Палей, Л. В. Поволоцкий // Энергетическое машиностроение. – 1983. – Вып. 35. – *
 •  Потери давления при истечении струи из щели в стенке канала / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, О. В. Котульская, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1983. – Вып. 36. – *
 •  Діяльність партійної організації по підвищенню ефективності навчально-науково-виробничого об'єднання / В. А. Маляренко // Вісник АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1982. – № 5. – *
 •  Исследование теплообмена в камерах отбора турбин типа К-300-240 ПОТ «ХТЗ» им. С. М. Кирова в пусковых режимах / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1982. – Вып. 34. – *
 •  Аналого-цифровой вычислительный комплекс «Нептун» для исследования термонапряжённого состояния элементов турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, О. С. Цаканян // Энергетическое машино-строение. – 1981. – Вып. 31. – *
 •  Вопросы моделирования теплового состояния деталей турбомашин на аналого-цифровом вычислительном комплексе / В. А. Маляренко, В. А. Иванов, А. В. Москальцов // Специализированные процессоры параллельного действия для решения краевых задач : тез докл. всесоюз. семинара, Рига (Латвия), 1981 г. – Рига (Латвия) : РПИ, 1981. – *
 •  Исследование теплового состояния элементов турбомашин АЭС на АЦВК «Нептун» / В. А. Маляренко, А. В. Москальцов, В. А. Иванов // Развитие и использование аналого-цифровой вычислительной техники : тез. докл. VI всесоюз. конф., Москва (Россия), 1981 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1981. – *
 •  Моделирование теплового состояния элементов энергетического оборудования с учётом лучистого теплообмена / В. А. Маляренко, А. М. Брагинский, Т. В. Лоцман // Специализированные процессоры параллельного действия для решения краевых задач : тез докл. всесоюз. семинара, Рига (Латвия), 1981 г. – Рига (Латвия) : РПИ, 1981. – *
 •  Определение граничных условий теплообмена путём решения обратных задач теплопроводности на АВМ / В. А. Маляренко, В. С. Широков, И. А. Дубинина // Развитие и использование аналого-цифровой вычислительной техники : тез. докл. VI всесоюз. конф., Москва (Россия), 1981 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1981. – *
 •  Аналого-цифровий обчислювальний комплекс «Нептун» для дослідження термонапруженого стану елементів турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитий, О. С. Цаканян // Вісник АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1980. – № 8. – *
 •  Обобщённая методика расчёта коэффициента теплообмена в камерах регенеративного отбора паровых турбин / В. А. Маляренко, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1980. – Вып. 30. – *
 •  Определение интенсивности теплообмена в полостях турбомашин типа камеры отбора методом Кармана-Польгаузена / В. А. Маляренко, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1980. – Вып. 30. – *
 •  Hybrid modelling of energy machines thermal condition / V. A. Malyarenko, Y. M. Matsevity, O. S. Thakanan // Systems analysis and simulation : proceeding of the International Symposium, Berlin (Germany), 1980 y. – Berlin (Germany) : Akademie-Verlag, 1980. – *
 •  Моделирование теплообмена в камерах регенеративного отбора паровых турбин / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков // Методы и модели в системах автоматизированного проектирования энергетических турбоустановок : сб. тр. – Готвальд : Ин-т проблем машиностроен. АН УССР, 1979. – *
 •  О влиянии способа установки термопар на точность термометрии / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Энергетическое машиностроение. – 1979. – Вып. 28. – *
 •  Применение следящих систем в моделях для решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Методы и средства решения краевых задач : сб. тр. – Рига (Латвия) : РПИ, 1978. – *
 •  Распределение газодинамических параметров потока в модели камеры регенеративного отбора паровой турбины / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1978. – Вып. 25. – *
 •  Аналого-цифровой вычислительный комплекс для решения нелинейных задач теории поля / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, О. С. Цаканян, С. Ф. Лушпенко // Электронное моделирование : сб. тр. – Киев : Ин-т матем. АН УССР, 1977. – *
 •  Гибридная вычислительная система для решения нелинейных задач теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, О. С. Цаканян // Математическое моделирование и гибридная вычислительная техника : сб. науч. тр. / Куйбышев. политехн. ин-т. – Куйбышев (Россия) : КПИ, 1977. – *
 •  Идентификация граничных условий теплообмена в турбомашинах / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков, А. В. Мултановский // Математическое моделирование и гибридная вычислительная техника : сб. науч. тр. / Куйбышев. политехн. ин-т. – Куйбышев (Россия) : КПИ, 1977. – *
 •  Использование гибридной вычислительной системы типа «ЭЦВМ-сетка» при проектировании турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // XXXII всесоюзная сессия, посвящённая Дню радио : аннот. и тез. докл., Москва (Россия), 1977 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1977. – *
 •  Моделирование обратных задач на сеточных аналоговых процессорах / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. Е. Прокофьев, В. С. Широков // Дальнейшее развитие аналоговой и аналого-цифровой вычислительной техники : сб. тр. – Москва (Россия) : Советское радио, 1977. – *
 •  Определение граничных условий нестационарного теплообмена в деталях турбомашин / В. А. Маляренко // Методы и средства машинной диагностики состояния газотурбинных двигателей и их элементов : тез. докл. всесоюз. науч. конф., Харьков, 1977 г. – Харьков : ХАИ, 1977. – *
 •  Основы построения и сравнительный анализ структур аналоговых процессоров ГВС среднего класса / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, О. С. Цаканян // Дальнейшее развитие аналоговой и аналого-цифровой вычислительной техники : сб. тр. – Москва (Россия) : Советское радио, 1977. – *
 •  Особенности определения граничных условий в деталях турбомашин по результатам натурных испытаний / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Методы и средства машинной диагностики состояния газотурбинных двигателей и их элементов : тез. докл. всесоюз. науч. конф., Харьков, 1977 г. – Харьков : ХАИ, 1977. – *
 •  Применение метода Гаусса при исследовании температурных полей деталей турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Мултановский // Энергетическое машиностроение. – 1977. – Вып. 23. – *
 •  Реконструкция температурного поля при неизвестных начальных условиях / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Мултановский // Энергетическое машиностроение. – 1977. – Вып. 24. – *
 •  Решение обратной задачи теплопроводности методом оптимальной фильтрации / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Мултановский // Энергетическое машиностроение. – 1977. – Вып. 24. – *
 •  Сравнение структур аналоговых процессоров для гибридной вычислительной системы среднего класса / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, О. С. Цаканян // Электронное моделирование : сб. тр. – Киев : Наукова думка, 1977. – *
 •  Устройство для определения температуры на поверхности, труднодоступной для термометрирования / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. А. Палей // Энергетическое оборудование : сб. тр. / Науч.-исслед. ин-т Информтяжмаш. – Москва (Россия) : НИИ Информтяжмаш, 1977. – № 12. – *
 •  Уточнение коэффициентов нестационарного теплообмена в деталях турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Т. В. Лоцман // Энергетическое машиностроение. – 1977. – Вып. 25. – *
 •  Аналоговый стенд для решения обратной задачи стационарной теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Труды Всесоюзной научно-технической конференции по применению машинных методов для решения краевых задач : дополн. материал, Москва (Россия), 1976 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1976. – *
 •  Вопросы идентификации в задачах нелинейной теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Мултановский // Тепломассообмен–V : сб. тр. / Институт тепло- и массообмена Акад. наук Беларус. ССР. – Минск (Беларусь) : Изд-во ИТМО АН БССР, 1976. – Т. 9. – *
 •  Исследование течения в камерах отбора паровых турбин / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков // Математическое моделирование процессов и конструкций турбомашин : тез. докл. конф., Харьков, 1976 г. – Харьков : [б. и.], 1976. – Ч. II. – *
 •  К вопросу об оптимизации алгоритмов решения нелинейных задач теплопроводности на аналого-цифровом вычислительном комплексе / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Труды Всесоюзной научно-технической конференции по применению машинных методов для решения краевых задач : дополн. материал, Москва (Россия), 1976 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1976. – *
 •  Моделирование граничных условий при лучистом теплообмене / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Т. В. Лоцман // Применение машинных методов для решения инженерных задач теории поля : материалы всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, апрель 1976 г. / [отв. ред. Б. А. Волынский]. – Киев : Наукова думка, 1976. – *
 •  Некоторые пути исследования теплового состояния деталей турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Математическое моделирование процессов и конструкций турбомашин : тез. докл. конф., Харьков, 1976 г. – Харьков : [б. и.], 1976. – Ч. II. – *
 •  О решении задач теплопроводности методом конечных элементов на АЦВК / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Кивва // Гибридные вычислительные системы и комплексы : сб. тр. – Киев : Наукова думка, 1976. – *
 •  Определение граничных условий теплообмена в деталях паровых турбин методом решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Энергетическое машиностроение. – 1976. – Вып. 21. – *
 •  Полуавтоматическое устройство для измерения потенциалов / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Т. В. Лоцман // Труды Всесоюзной научно-технической конференции по применению машинных методов для решения краевых задач : дополн. материал, Москва (Россия), 1976 г. – Москва (Россия) : Советское радио, 1976. – *
 •  Прибор для определения коэффициентов теплообмена на поверхностях деталей тепловых двигателей / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Энергетическое оборудование : сб. тр. / Науч.-исслед. ин-т Информтяжмаш. – Москва (Россия) : НИИ Информтяжмаш, 1976. – № 12. – *
 •  Разработка и создание аналого-цифрового вычислительного комплекса для решения задач теплопроводности и термоупругости / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Применение машинных методов для решения инженерных задач теории поля : материалы всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, апрель 1976 г. / [отв. ред. Б. А. Волынский]. – Киев : Наукова думка, 1976. – *
 •  Аналоговый стенд для решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Цифровое моделирование задач математической физики : сб. тр. – Киев : Наукова думка, 1975. – *
 •  К вопросу о расширении возможностей интегратора ЭИНП-3/66 для решения задач теплопроводности в деталях энергетических установок / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Т. В. Лоцман // Смешанные краевые задачи и вопросы математического моделирования : сб. тр. – Киев : Ин-т матем. АН УССР, 1975. – *
 •  К определению температурных полей элементов конструкций энергетических установок на моделях из электропроводной бумаги / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, Т. В. Лоцман, М. М. Пржисмендо // Динамика и прочность машин. – 1975. – Вып. 21. – *
 •  Моделирование течения рабочего тела в камере отбора / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1975. – Вып. 20. – *
 •  О точности экспериментальных замеров температур для решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, В. С. Широков // Энергетическое машиностроение. – 1975. – Вып. 20. – *
 •  Структура аналоговых процессоров в гибридных системах типа «сетка-ЦВМ» / В. А. Маляренко, О. С. Цаканян, С. Ф. Лушпенко // Технические средства АЦВТ : сб. тр. – Кишинёв (Молдова) : Штиинца, 1975. – *
 •  Устройство для определения прогиба корпуса паровой турбины в температурном поле / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Энергетическое оборудование : сб. тр. / Науч.-исслед. ин-т Информтяжмаш. – Москва (Россия) : НИИ Информтяжмаш, 1975. – № 3 (75–31). – *
 •  Электрическое моделирование граничных условий теплообмена в деталях турбомашин / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Методы и средства решения краевых задач : cб. тр. III республ. семинара, Рига (Латвия), 1975 г. – Рига (Латвия) : РПИ, 1975. – *
 •  К определению интенсивности теплообмена на участках корпуса паровой турбины, закрытых от непосредственного теплообмена с рабочим телом / В. А. Маляренко // Энергетическое машиностроение. – 1974. – Вып. 17. – *
 •  К оценке теплообмена в межкорпусном пространстве двухстенных цилиндров паровых турбин и его влияния на нестационарное температурное поле корпуса / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко, В. А. Барсуков // Энергетическое машиностроение. – 1974. – Вып. 17. – *
 •  К созданию ГВС среднего класса для решения задач математической физики / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Гибридные вычислительные машины и комплексы : сб. тр. – Киев : Наукова думка, 1974. – *
 •  Моделирование теплового и термонапряжённого состояния деталей энергоустановок на аналого-цифровом вычислительном комплексе / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Математическое моделирование процессов и конструкций энергомашин в системах их автоматического проектирования : сб. тр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1974. – *
 •  Об одном методе решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Энергетическое машиностроение. – 1974. – Вып. 18. – *
 •  Про застосування варіаційних методів для розв'язання обернених задач стаціонарної теплопровідності / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитий // Доповіді АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1974. – № 4. – * . – (Серія А).
 •  К решению нелинейных задач на ГВМ «Омега» / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Гибридные вычислительные машины и комплексы : сб. тр. – Киев : Наукова думка, 1973. – *
 •  К решению обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Моделирование задач теплофизики : сб. тр. – Киев : Ин-т матем. АН УССР, 1973. – *
 •  О решении на аналоговом стенде обратной задачи стационарной теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый // Энергетическое машиностроение. – 1973. – Вып. 16. – *
 •  Определение температуры поверхности элементов ГТД методом решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Измерение температур и деформаций в газотурбинных двигателях : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 октября 1973 г. / [ред. Д. Ф. Симбирский] ; М-во высш. и сред. спец. образ. СССР. – Харьков : ХАИ, 1973. – *
 •  К определению теплоотдачи по известному температурному полю / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Теплофизика технологических процессов : сб. материалов конф., Тольятти (Россия), 1972 г. – Тольятти (Россия) : [б. и.], 1972. – *
 •  Температурное поле корпуса турбины в переходных процессах / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // Энергетическое машиностроение. – 1972. – Вып. 13. – *
 •  Экономическая эффективность за счёт сокращения пускового периода (на примере паровой турбины К-500-240 ХТГЗ) / В. А. Маляренко, С. Н. Гельфгат // Энергетическое машиностроение. – 1971. – Вып. 12. – *
 •  К решению задач о нестационарном температурном поле корпуса турбины при теплообмене на «m» поверхностях / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // Энергетическое машиностроение. – 1970. – Вып. 8. – *
 •  Расчёт температурных полей двухстенного цилиндра среднего давления (ЦСД) и определение обобщённых функций температуры решением задач на электроинтеграторе УСМ-І / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // Энергетика : реферат. инф. о законч. НИР в ВУЗах УССР. – Киев : Вища школа, 1970. – *
 •  К методам решения задач нестационарной теплопроводности на объёмных моделях / В. А. Маляренко // Научно-техническая конференция по итогам научной работы за 1968 г., Харьков, 1969 г. – Харьков : ХГУ, 1969. – *
 •  Исследование на аналоговой математической машине УСМ-І температурного поля внутреннего корпуса ЦВД турбины К-500-240 в режиме пуска по скользящим параметрам / В. А. Маляренко // Научно-техническая конференция по итогам научной работы за 1966 г., Харьков, 1968 г. – Харьков : ХГУ, 1968. – *
 •  К методике решения на АВМ задач нестационарной теплопроводности в телах сложной формы с различными условиями теплообмена по контуру / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко, И. Ю. Ракецкая // V межвузовская конферен-ция по моделированию, Москва (Россия), 1968 г. – Москва (Россия) : МЭИ, 1968. – *
 •  Тепловое состояние внутреннего корпуса турбины типа К-500 в режиме пуска при скользящих параметрах / В. А. Маляренко, О. Т. Ильченко // Энергетическое машиностроение. – 1968. – Вып. 6. – *Вибране. Поезія: хобі на все життя / В. А. Маляренко // Наш сучасник : літ.-худож. альманах / [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, О. І. Малєєв та ін. ; упоряд. М. Г. Ягубян] ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 7 : Академія життя. – С. 262–290.

Лирика. Вся наша жизнь – единый миг в бездонном океане мирозданья ... / В. А. Маляренко. – Харьков : Федорко, 2011. – 76 с.

Енергозбереження. Від питань до дії / В. А. Маляренко // Губернія. – 2006. – № 2. – С. 25–26.

Оценка целесообразности малозатратной модернизации цилиндров низкого давления турбины типа К-300-240 / А. Л. Шутенко, В. А. Маляренко, М. П. Позигун и др. // Энергетика и электрификация. – 2005. – № 10. – С. 15–20.

Оценка целесообразности малозатратной модернизации цилиндров высокого и среднего давления турбоагрегатов типа К-300-240 / А. Л. Шубенко, В. Н. Голощапов, В. А. Маляренко // Энергетика и электрификация. – 2003. – Вып. 5. – С. 4–11.

Припинити деградацію основних фондів стане можливим, якщо реалізується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства / В. А. Маляренко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко та ін. // Міське господарство України. – 2003. – № 3. – С. 2–7.

Тепловое состояние элементов доменного воздухонагревателя в условиях форсированных режимов дизеля / В. А. Маляренко, Т. В. Лоцман // Известия ВУЗов. Чёрная металлургия. – 1990. – № 6. – * . – (Серия «Известия высших учебных заведений»).

Методы расчёта околоотборного отсека паровой турбины / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1990. – № 330. – *

Теплообмен в камерах регенеративного отбора паровых турбин / В. А. Маляренко, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1981. – № 150. – *

Методика решения задач теплопроводности на аналого-цифровом вычислительном комплексе / Ю. М. Мацевитый, В. А. Маляренко, А. В. Москальцов ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1979. – № 114. – *

Оценка условий теплообмена в окрестности критической точки при натекании струи на преграду / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. Н. Голощапов, В. А. Барсуков // Инженерно-физический журнал. – 1979. – Т. 37, № 2. – *

Идентификация переменных во времени граничных условий при решении нелинейной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, А. В. Мултановский // Инженерно-физический журнал. – 1978. – Т. 35, № 3. – *

Использование метода оптимальной динамической фильтрации при решении задач теплопроводности / Ю. М. Мацевитый, В. А. Маляренко, А. В. Мултановский ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1978. – № 83. – *

Электрическое моделирование граничных условий теплообмена в деталях турбомашин / Ю. М. Мацевитый, В. А. Маляренко, В. С. Широков ; Ин-т проблем машиностроен. Акад. наук УССР. – Препр. – Харьков : ИПМаш АН УССР, 1978. – № 89. – *

Аналоговый стенд для решения обратной задачи теплопроводности / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Информационный листок Украинского НИИ научно-технической информации. – Харьков : ХЦНТИ, 1974. – № 78–74. – *

К вопросу определения теплоотдачи от пара к корпусу турбины по известному температурному полю / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков. – Харьков, 1973. – *. – Деп. в ВИНИТИ 1973, № 7480-73.

Решение обратной задачи теплопроводности на электрических моделях / В. А. Маляренко, Ю. М. Мацевитый, В. С. Широков // Инженерно-физический журнал. – 1973. – Т. 24, № 3. – *

К определению интенсивности теплообмена в зазоре между рабочим колесом первой ступени и сопловым аппаратом внутреннего корпуса ЦВД турбин типа К-500-240 ХТГЗ им. С. М. Кирова / В. А. Маляренко. – Харьков, 1972. – 18 с. – Деп. в ВИНИТИ 1972, № 4722-72.

Статті в електронних виданнях

 •  К вопросу снижения энергозатрат при эксплуатации магистральных газопроводов [Электронный ресурс] / В. А. Маляренко, М. Б. Ильченко, Э. В. Данильченко // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. докл. XV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 14–17 сентября 2015 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 2015. – Электронные данные. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загол. с этикетки контейнера.
 •  Перспективи підвищення енергоефективності теплових мереж шляхом впровадження когенерації [Електронний ресурс] / В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. докл. XV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 14–17 сентября 2015 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 2015. – Електронні дані. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Загол. з етикетки контейнера.
 •  Порівняльний аналіз впровадження ГТУ та ГПД на об’єктах комунальної енергетики [Електронний ресурс] / О. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, О. В. Сенецький та ін. // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. докл. XV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 14–17 сентября 2015 г. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 2015. – Електронні дані. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Загол. з етикетки контейнера.
 •  Расширительные машины мощностью до 3-4 МВт для когенерации на энергоузлах коммунальных и промышленных предприятий [Электронный ресурс] / А. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, Н. Ю. Бабак // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования : сб. тр. междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 2009 г. – Электронные данные. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 2009. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). – Сист. требования: ПК от 486 DХ 66 МГц ; Windows 95. – Название с этикетки диска.
 •  Возможности развития автономного энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии [Электронный ресурс] / В. А. Маляренко // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., 2008 г. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/31986/ , свободный. – (дата обращения: 01.02.2016). – Заголовок с экрана.
 •  Подготовка специалистов по нетрадиционным источникам энергии [Электронный ресурс] / В. А. Маляренко // Новейшие технологии в электроэнергетике : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., 2008 г. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа : http://eprints.kname.edu.ua/31991/ , свободный. – (дата обращения: 01.02.2016). – Заголовок с экрана.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 •  А. с. 1571454 СССР, МКИ5 G 01 L 23/00. Стробоскопический индикатор давления / Маляренко В. А., Курочкин В. Б., Пачома А. Д., Богута А. В. (СССР) ; Сумск. фил. Харьков. с.-х. ин-та им. В. В. Докучаева. – № 4342161/24-10 ; заявл. 14.12.87 ; опубл. 15.05.90, Бюл. № 22.
 •  А. с. 1562475 СССР, МКИ5 F 01 D 19/00. Способ пуска турбомашины / Палей В. А., Мороз Л. И., Поволоцкий Л. В., Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Матвеев Ю. Я. (СССР) ; Произв. объед. атом. турбостр. «Харьковский турбинный завод им. С. М. Кирова». – № 4311190/24-06 ; заявл. 28.09.87 ; опубл. 07.05.90, Бюл. № 17.
 •  А. с. 1548798 СССР, МКИ5 G 06 G 7/68. Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины / Мацевитый Ю. М., Палей В. А., Маляренко В. А., Цаканян О. С., Стрельцов Ю. Л. (СССР) ; Ин-т проблем машиностр. АН Украинской ССР. – № 4444628/24-44 ; заявл. 20.06.88 ; опубл. 07.03.90, Бюл. № 9.
 •  А. с. 1288346 СССР, МКИ4 F 04 B 45/04. Мембранный блок компрессора / Маляренко В. А., Богута А. В., Ядров В. П. (СССР) ; Сумск. фил. Харьков. с.-х. ин-та им. В. В. Докучаева. – № 3761160/25-06 ; заявл. 28.05.84 ; опубл. 07.02.87, Бюл. № 5. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://patentdb.su/4-1288346-membrannyjj-blok-kompressora.html , свободный).
 •  А. с. 1174801 СССР, МКИ4 G 01 L 27/00. Стробоскопический индикатор давления / Курочкин В. Б., Маляренко В. А. (СССР) ; Сумск. фил. Харьков. с.-х. ин-та им. В. В. Докучаева. – № 3677666/24-10 ; заявл. 19.12.83 ; опубл. 23.08.85, Бюл. № 31. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/117/1174801.html , свободный).
 •  А. с. 1082974 СССР, МКИ3 F 01 D 25/30. Камера отбора паровой турбины / Барсуков В. А., Голощапов В. Н., Маляренко В. А., Зарубин Л. А., Поволоцкий Л. В. (СССР) ; Ин-т проблем машиностроен. АН Украинской ССР. – № 3310366/24-06 ; заявл. 25.06.81 ; опубл. 30.03.84, Бюл. № 12.
 •  А. с. 932509 СССР, МКИ3 G 06 G 7/56. Устройство для решения обратной задачи теплопроводности / Голощапов В. Н., Маляренко В. А., Широков В. С. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР. – № 2784392/18-24 ; заявл. 20.06.79 ; опубл. 23.05.82, Бюл. № 19. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://patentdb.su/3-932509-ustrojjstvo-dlya-resheniya-obratnojj-zadachi-teploprovodnosti.html , свободный).
 •  А. с. 1040359 СССР, МКИ3 G 04 L 23/00. Стробоскопический индикатор давления / Дубровский В. М., Маляренко В. А., Манько М. Ф., Богута А. В. (СССР) ; Сумск. фил. Харьков. с.-х. ин-та им. В. В. Докучаева. – № 3380982/18-10 ; заявл. 08.01.82 ; опубл. 07.09.83, Бюл. № 33. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/104/1040359.html , свободный).
 •  А. с. 947881 СССР, МКИ3 G 06 G 7/68. Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины / Мацевитый Ю. М., Цаканян О. С., Маляренко В. А. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР. – № 2985978/18-24 ; заявл. 18.09.80 ; опубл. 30.07.82, Бюл. № 28. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/94/947881.html , свободный).
 •  А. с. 855682 СССР, МКИ3 G 06 G 7/56. Устройство для решения задач теплопроводности / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Широков В. С., Богатыренко К. И. (СССР) ; Всесоюз. науч.-исслед. и констр.-технол. ин-т компрес. машиностр. – № 2434482/18-10 ; заявл. 03.01.77 ; опубл. 05.08.78, Бюл. № 29. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/85/855682.html , свободный).
 •  А. с. 830432 СССР, МКИ3 G 06 G 7/56. Устройство для решения обратной задачи теплопроводности / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Широков В. С. (СССР). – № 2796252/18-24 ; заявл. 09.07.79 ; опубл. 15.05.81, Бюл. № 18.
 •  А. с. 691886 СССР, МКИ2 G 06 G 7/56. Устройство для моделирования процесса теплообмена / Мацевитый Ю. М., Широков В. С., Маляренко В. А. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР. – № 2506065/18-24 ; заявл. 08.07.77 ; опубл. 15.10.79, Бюл. № 38. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/69/691886.html , свободный).
 •  А. с. 665222 СССР, МКИ2 G 01 L 23/08. Стробоскопический индикатор давления / Маляренко В. А., Соложенцев Е. Д. (СССР) ; Всесоюз. науч.-исслед. и констр.-технол. ин-т компрес. машиностр. – № 2568185/18-10 ; заявл. 09.01.78 ; опубл. 30.05.79, Бюл. № 20. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/66/665222.html , свободный).
 •  А. с. 618669 СССР, МКИ3 G 01 L 27/00. Стробоскопический индикатор давления / Маляренко В. А., Соложенцев Е. Д. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР. – № 2792707/18-24 ; заявл. 09.07.79 ; опубл. 15.08.81, Бюл. № 30. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/61/618669.html , свободный).
 •  А. с. 592886 СССР, МКИ2 D 01 H 13/14. Устройство для моделирования коэффициентов теплообмена / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Широков В. С. (СССР). – [Б. н.] ; опубл. 15.02.78, Бюл. № 6.
 •  А. с. 536496 СССР, МКИ2 G 06 G 7/48. Устройство для моделирования обратной задачи теплопроводности / Богатыренко К. И., Квитка А. А., Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Широков В. С. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР, Харьков. политехн. ин-т. – № 2133685/18-24 ; заявл. 11.05.75 ; опубл. 25.11.76, Бюл. № 43.
 •  А. с. 501402 СССР, МКИ2 G 06 G 7/48. Устройство для моделирования обратной задачи нестационарной теплопроводности / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Широков В. С. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР, Харьков. политехн. ин-т. – № 2115499/18-24 ; заявл. 21.03.75 ; опубл. 30.01.76, Бюл. № 4.
 •  А. с. 497603 СССР, МКИ2 G 06 g 7/48. Устройство для моделирования задач теории поля / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А., Лушпенко С. Ф., Москальцов А. В., Цаканян О. С. (СССР) ; Ин-т проблем машиностр. АН Украинской ССР. – № 2049756/18-24 ; заявл. 06.08.74 ; опубл. 30.12.75, Бюл. № 48.
 •  А. с. 491963 СССР, МКИ2 G 06 g 7/56. Устройство для моделирования теплопроводности / Мацевитый Ю. М., Маляренко В. А, Палей В. А., Поволоцкий Л. В., Кивва А. В., Лушпенко С. Ф., Москальцов А. В., Цаканян О. С. (СССР) ; Ин-т пробл. машиностр. АН Украинской ССР. – № 2049755/18-24 ; заявл. 06.08.74 ; опубл. 15.11.75, Бюл. № 42.


Патенти

 •  Пат. 92684 Україна, МПК9 H 02 J 3/24, H 02 J 3/00. Спосіб коригування балансу активної потужності і частоти в енергосистемі / Маляренко В. А., Колотило І. Д., Щербак І. Є. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № u201403570 ; заявл. 07.04.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.
 •  Пат. 75207 Україна, МПК9 H 02 J 3/14, H 02 J 3/29. Спосіб регулювання навантаження трансформатора в мережевих трансформаторних підстанціях / Маляренко В. А., Колотило І. Д., Щербак І. Є. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201205527 ; заявл. 07.05.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ite/2014/1/Маляренко_Щербак_3_14.pdf , вільний).
 •  Пат. 99041833 Україна, МПК6 F 26 B 3/347, H 02 J 3/00. Спосіб сушіння матеріалів / Шульга В. Г., Маляренко В. А., Бабарин Р. В. (Україна). – [Б. н.] ; заявл. 01.04.1999. – *

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 •  Європейської спільноти TEMPUS-TACIS Joint European Project T JEP-10485-98 «Environment and Energy» – виконувався ХНУМГ ім. О. М. Бекетова спільно з політехнічним університетом м. Вааса (Фінляндія) і університетом Аберті м. Данді (Шотландія), 1998–2003 рр..
 •  Фонду громадської дипломатії Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності Великобританії: проект в Україні «Регіональна кампанія з енергоефективності», 2007–2009 рр..
 •  Проекту між Харківським регіоном (Україна) та асоціацією «Енерго-Регіон Нюрнберг» (Німеччина).
 •  Партнерської конференції «Разом будуємо спільноєвропейський дім» (Харків, Київ, Дортмунд), 2008–2009 рр..
 •  Міжнародного науково-освітнього центру (Дортмунд) створення і реалізації Програми підтримки України урядом Німеччини.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

2012 р. – за цикл підручників «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Топливно-энергетический комплекс = Fuel and Energy Complex : учеб. пособие / Г. Б. Варламов, А. А. Александров, В. А. Маляренко, Е. А. Приймак. – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 186 с. – (Экологические аспекты енергопроизводства = Environmental Aspects of Energy Generation).
 •  Экологические аспекты энергопроизводства. Энергетика на возобновляемых источниках = Environmental aspects of energy generation. Power engineering with renewable sources : учеб. пособие / Г. Б. Варламов, Ю. А. Ландау, В. А. Маляренко, Е. А. Приймак. – Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 376 с.
 •  Енергозбереження та енергетичний аудит : навч. посібник / В. А. Маляренко, І. А. Немировський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 341 с.
 •  Енергозбереження та енергетичний аудит : навч. посібник / під. ред. В. А. Маляренка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 312 с.
 •  Енергоефективність та енергоаудит : навч.-довід. посібник / В. А. Маляренко, І. А. Немировський ; за заг. ред. В. А. Маляренка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : САГА, 2009. – 336 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).
 •  Основи теплофізики будівель та енергозбереження : підручник / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-ге вид. – Харків : САГА, 2009. – 484 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).
 •  Введение в инженерную экологию энергетики : учеб. пособие / В. А. Маляренко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : САГА, 2008. – 185 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/6049/ , свободный).
 •  Енергетичні установки. Загальний курс : навч. посібник / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-ге вид. – Харків : САГА, 2008. – 320 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5763/ , вільний).
 •  Теплоенергетика та екологія : підручник / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : САГА, 2008. – 234 с. – (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження).
 •  Энергосбережение и энергетический аудит : учеб. пособие / В. А. Маляренко, И. А. Немировский ; под общ. ред. В. А. Маляренко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 253 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5764/ , свободный).
 •  Енергетичні установки. Загальний курс : навч. посібник / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 288 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/533/ , вільний).
 •  Основи теплофізики будівель та енергозбереження : підручник / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : САГА, 2006. – 484 с.
 •  Основы теплофизики зданий и энергосбережение : учебник / В. А. Маляренко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 499 с.
 •  Технічна теплофізика споруд : навч. посібник / В. А. Маляренко, О. І. Малєєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 278 с.
 •  Экология города: учебник / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – Киев : Либра, 2004. – Разд. 7 : Энергетические объекты городов – основной техногенный фактор воздействия на биосферу. – С. 283–310.
 •  Энергетика и окружающая среда : учеб. пособие / В. А. Маляренко, Л. В. Лысак. – Харьков : Рубикон, 2004. – * . – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3583/ , свободный).
 •  Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії : підручник / В. А. Маляренко, Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик. – Київ : ІВЦ «Вид-во Політехніка», 2003. – 232 с.
 •  Основи енерготехнології промисловості : підручник / Л. Л. Товажнянський, О. Б. Аніпко, В. А. Маляренко та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – 436 с.
 •  Энергетические установки и окружающая среда : учеб. пособие / В. А. Маляренко, Г. Б. Варламов, Г. Н. Любчик и др. ; под общ. ред. В. А. Маляренко ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – 398 с.
 •  Base Power Generating Facilities and Technologies: Principles, Design and Environmental Aspects : Workbook on a learning module to support teaching in Environmental Engineering & Management / ed. By Vitalij A. Maliarenko ; Kharkiv State Academy of Municipal Economy. – Kharkiv : KSAME, 2002. – 282 p.
 •  Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учётом экологических аспектов : учеб. пособие : в 3 ч. / коорд. проекта: Феликс В. Стольберг, Мартти Лаайя, Дейвид Дж. Блэквуд ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – Ч. 1 : Энергогенерирующие установки на органическом топливе / Г. Б. Варламов, Г. Н. Любчик, В. А. Маляренко и др. – 210 с.
 •  Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учётом экологических аспектов : учеб. пособие : в 3 ч. / коорд. проекта: Феликс В. Стольберг, Мартти Лаайя, Дейвид Дж. Блэквуд ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – Ч. 2 : Атомные энергетические установки / Г. Б. Варламов, В. А. Маляренко, Е. Н. Письменный, С. В. Широков. – 103 с.
 •  Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учётом экологических аспектов : учеб. пособие : в 3 ч. / коорд. проекта: Феликс В. Стольберг, Мартти Лаайя, Дейвид Дж. Блэквуд ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – Ч. 3 : Альтернативная энергетика / В. А. Маляренко, Г. А. Белявский, Ю. А. Ландау, Ф. В. Стольберг. – 116 с.
 •  Введение в инженерную экологию энергетики : учеб. пособие / В. А. Маляренко ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 166 с.
 •  Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений : учеб. пособие / В. А. Маляренко, А. Ф. Редько, Ю. И. Чайка, В. Б. Поволочко. – Харьков : Рубикон, 2001. – 280 с.
 •  Загальна теплотехніка : навч. посібник / В. А. Маляренко, В. В. Цветков. – Київ : НМК ВО, 1993. – 108 с.
 •  Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. пособие / В. А. Маляренко. – Харьков : ХИИКС, 1988. – Ч. 1 : Теплотехника (техническая термодинамика, основы теории теплообмена). – *

Навчально-методичні матеріали

 •  Програма навчальної дисципліни «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання» : для магістра спец. «ЕСЕ» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. А. Маляренко, С. І. Доценко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/42140/ , вільний. – (дата звернення: 01.02.2016). – Назва з екрана.
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання» : для магістра спец. «ЕСЕ» [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. А. Маляренко, С. І. Доценко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/42141/ , вільний. – (дата звернення: 01.02.2016). – Назва з екрана.
 •  Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» : для студ. 1, 2 курсів ден., 2 курсу заоч. форм навч. за напр. підг. «ЕЕ» та слух. другої вищ. осв. зі спец. «ЕСЕ» / В. А. Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 164 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39627/ , вільний).
 •  Програма варіативної навчальної дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» : підг. бакалавр, напр. «ЕСЕ» / В. А Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-кетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36489/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» : підг. бакалавр, напр. «ЕЕ», «ЕСЕ» / В. А. Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 10 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36490/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Енергетичні установки» : для студ. 2 курсу ден. та 3 курсу заоч. форм навч. за напр. підг. «ЕЕ» та слух. другої вищ. осв. за спец. «ЕСЕ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26503/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Енергетичні установки» : для студ. 2 курсу ден. та 3 курсу заоч. форм навч., та слух. другої вищ. осв. за напр. підг. «ЕтаЕ» за спец. «ЕСЕ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. А. Маляренко, І. О. Темнохуд. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 80 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24735/ , вільний).
 •  Програма дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської робо-ти» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. зі спец. «ЕСЕ» / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 11 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26437/ , вільний).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Енергетичні установки» : для студ. 2 курсу ден. та 3 курсу заоч. форм навч., а також для слух. другої вищ. осв. напр. підг. «ЕЕ» зі спец. «ЕСЕ» / В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 22 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21416/ , вільний).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Енергетичні установки» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Менеджмент» зі спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу» [Електронний ресурс] / В. А. Маляренко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21415/ , вільний. – (дата звернення: 01.02.2016). – Назва з екрана.
 •  Будівельна теплофізика : курс лекцій / В. А. Маляренко, О. М. Герасимова, О. І. Малєєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 100 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/2883/ , вільний).
 •  Будівельна теплофізика : навч.-метод. посібник / В. А. Маляренко, О. М. Герасимова, О. І. Малєєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 99 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/2886/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Вибір джерела теплопостачання населеного пункту» : для студ. 2 курсу ден. і 3 курсу заоч. форми навч. спец. «ЕСЕ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. А. Маляренко, О. І. Малєєв, М. І. Шкіль. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 37 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/532/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до курсового проекту «Вибір джерела теплопостачання населеного пункту» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. спец. 7.090.603 / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. А. Маляренко. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 32 с.
 •  Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Теплопостачання та гаряче водопостачання», «Теплотехніка» : для студ. 2, 3 курсів спец. 7.092115 – «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. О. Алексахін, В. А. Маляренко. – Харків : ХДАМГ, 1999. – 34 с.
 •  Вибір джерела теплопостачання населених міст : методичні вказівки до курсового проектування / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. А. Маляренко. – Харків : ХДАМГ, 1997. – 37 с.
 •  Методичні вказівки до курсового проекту «Вибір джерела теплопостачання населенного пункту» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. спец. 7.090.603 / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. В. А. Маляренко. – Харків : ХДАМГ, 1997. – 41 с.
 •  Методические указания к лабораторным работам по теплотехнике / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. А. Маляренко. – Харьков : ХИИКС, 1987. – *

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси