Жванко Любов Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Жванко Любов Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри історії і культурології, доктор історичних наук, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, член Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут, 1994

Професійний досвід

Професор кафедри історії і культурології

Директор Українсько-польського культурно-освітнього центру ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, член Міжнародної асоціації гуманітаріїв

Місце роботи

Професор кафедри історії і культурології. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Жванко Л. М. Перша світова війна: біженці в Україні (1914 – 1918 рр.) : автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 — історія України / Жванко Любов Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 40 с.

Жванко Л. М. Внутрішня політика Української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (29 квітня – 14 грудня 1918 року) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 — історія України / Жванко Любов Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2002. — 20 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Соціально-економічні аспекти війни : підбірка документів до глави 6 / Л. М. Жванко // Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / упоряд. В. Шевченко ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : Кліо, 2015. – С. 417–450.
 •  Біженство Першої світової війни: українські акценти / Л. М. Жванко // Перша та друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн) : монографія / під наук. ред. С. С. Трояна. – Київ : Пріоритети, 2014. – С. 190–206.
 •  Політика українських національних урядів щодо біженців : монографія / Л. М. Жванко // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна : у 2 кн. / упоряд. О. П. Реєнт ; редкол.: В. А. Смолій (голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : Кліо, 2013. – Кн. 1 : Історичні нариси. – С. 511–534.
 •  Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–1918 рр.) : монографія / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Апостроф, 2012. – 568 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27124/ , вільний).
 •  Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914–1918 рр.) : монографія / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ.госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 360 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15879/ , вільний).
 •  Соціальні виміри Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) : монографія / Л. М. Жванко. – Харків : Прапор, 2007. – 224 с.

Статті у фахових виданнях

 •  L'Empire russe et les réfugiés: réaction du pouvoir et de la société, 1914-1917 / Lioubov Jvanko // Revue de l'Association pour l'étude de l'histoire de la Russie et de l'Europe de l'Est. – 2016. – № 1. – * . – Il existe une version électronique. (Mode d'accès: http://aehree.com/index/numero_1/0-10 , ouvert).
 •  До проблеми формування системи соціального захисту біженців Першої світової війни в радянській Україні: мовою документів (1919 р.) / Л. М. Жванко // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць / редкол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю. А., 2015. – Вип. 10. – С. 53–55.
 •  Евакуація біженців Першої світової війни: допомога на шляхах руху українськими землями (літо – осінь 1915 р.) / Л. М. Жванко // Історична пам’ять. – 2015. – № 32. – С. 23–37.
 •  Інститут головуповноважених та уповноважених з улаштування біженців у Російській імперії: нормативно-правові аспекти та реалії життя / Л. М. Жванко // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. / редкол. В. А. Смолій (голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : ІІУ, 2015. – Вип. 23 : Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку великої війни). – С. 66–76.
 •  Україна в роки Першої світової війни: розв’язання проблем біженства (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Дриновський збірник / під ред. М. Г. Станчева. – Харків ; Софія : Вид-во Болгар. Акад. наук ім. Марина Дринова, 2015. – Т. VIII. – С. 310–320.
 •  The Repatriation of foreigner’s refugees of World War I on the territory of former Russian empire: the reaction of the newly formed states (1918–1919) / L. Zhvanko // Japanese Educational and Scientific Review. – Tokyo (Japan) : Tokyo University Press, 2015. – № 1 (9), vol. XI. – P. 468–473.
 •  Лист Василя Филоновича 1921 року як джерело з історії вивчення української еміграції в Болгарії / Л. М. Жванко // Дриновський збірник : зб. ст. – Софія ; Харків : Вид-во БАН «Проф. Марин Дринов», 2014. – С. 350–356.
 •  Організація транспортування біженців Першої світової війни у тилові губернії України (літо – осінь 1915 р.) / Л. М. Жванко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : зб. ст. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 40. – С. 39–47.
 •  Первая мировая война и беженцы на Восточном фронте: новые исследования (конец ХХ – начало ХХІ века) : аналит. обзор / Л. Н. Жванко // Первая мировая война. Современная историография : сб. обзоров и рефер. – Москва (Россия) : ИНИОН РАН, 2014. – С. 193–214.
 •  Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни / Л. М. Жванко // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 47–64.
 •  Украина и проблема беженцев: реалии современности / Л. Н. Жванко // Перекрёстки. – 2014. – № 1–2. – С. 236–255.
 •  Українські виміри біженства Великої війни (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Наше слово. – 2014. – 7 вересня, 14 вересня.
 •  Der Ukrainische Staat von Hetman Pavlo Skoropads’kyj: Soziale Absicherung für die Opfer des Ersten Weltkrieges (April bis Dezember 1918) / L. Zhvanko // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Stuttgart (Deutschland), 2014. – H. 4. – S. 532–563.
 •  Беженство Первой мировой войны в исследованиях российских историков / Л. Н. Жванко // Первая мировая война в истории и культуре России и Европы : сб. ст. / под ред. Г. В. Кретинина. – Калининград (Россия) : Живём, 2013. – С. 207–214.
 •  Володимир Короленко і опіка над дітьми в Українській Державі Павла Скоропадського 1918 р. / Л. М. Жванко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – № 1077. – С. 220–223. – (Серія «Право»).
 •  Всеросійський земський союз та Всеросійський союз міст: створення вертикалі допомоги біженцям (український контекст) / Л. М. Жванко // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. : зб. праць / редкол.: В. А. Смолій (голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : ІІУ, 2013. – Вип. 21. – С. 346–360.
 •  Діяльність урядових структур Української Народної Республіки у справі підготовки до репатріації біженців Першої світової війни (зима 1917 – весна 1918 рр.) / Л. М. Жванко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. : зб. ст. / редкол.: В. А. Смолій (голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : ІІУ, 2013. – Вип. 9. – С. 139–167.
 •  Попытка урегулирования проблемы беженства Первой мировой войны в контексте Брестского мира / Л. Н. Жванко // Великая война 1914–1918 : альманах Рос. Ассоц. историков Первой мировой войны. – Москва (Россия) : МБА Квадрига, 2013. – Вып. 2. – С. 51–57.
 •  Проблеми працевлаштування біженців Першої світової війни в українських губерніях за часів Російської імперії / Л. М. Жванко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : зб. ст. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С. 43–58.
 •  Проблеми соціального захисту дітей біженців Першої світової війни за доби Української Центральної Ради / Л. М. Жванко // Гуржіївські історичні читання : зб. ст. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – Вип. 6. – С. 158–161.
 •  Соціальний захист дітей в часи Української революції: доба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : зб. ст. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVІ. – С. 62–69.
 •  Судьба женщины-беженки. По документам Первой мировой войны / Л. Н. Жванко // Россия. XXI век. – 2013. – № 5. – С. 110–131. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.russia21.ru/XXI/RUS_21/ rus_21.htm , свободный). – (дата обращения: 26.01.2016).
 •  Das Flüchtlingswesen im Ersten Weltkrieg im Russischen Reich unter rechtlichen Aspekten / L. Zhvanko // Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa : Veröffentlichungen zur Geschichte und Kultur im östlichen Europa / compilern: A. Eisfeld, G. Hausmann, D. Neutatz. – Essen (Deutschland) : Klartext-Verlag, 2013. – Bd. 39. – S. 333–349.
 •  Die medizinische Versorgung von Kriegsflüchtlingen im Ersten Weltkrieg: das ukrainische Beispiel / L. Zhvanko // Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna in historische Perspektive : Internationale Konferenz, Frankfurt am Mein (Deutschland), 2012 j. / red.: U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska. – Frankfurt am Mein (Deutschland) : Peter Land GmbH, 2012. – S. 128–140.
 •  До проблеми репатріації іноземних біженців з територій колишньої Російської імперії (1918–1825 рр.) / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2011. – № 2. – С. 83–97.
 •  Становлення нормативно-правової бази та системи органів допомоги біженцям Першої світової війни за доби Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 74–92.
 •  Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) / Л. М. Жванко // Науковий вісник Ужгородського університету / [редкол.: М. М. Вегеш та ін.]. – Ужгород : Вид-во УНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – С. 41–52. – (Історія).
 •  Władza i uchodźcy Pierwszej wojny światowej: ewolucja stosunków na terenach Europy Wschodniej (1914–1925) [Влада і біженці Першої світової війни: еволюція стосунків на теренах Східної Європи (1914–1925)] / L. Zhvanko // Człowiek w Europie. Człowiek wobiec problemów XIX i XX wieku / red. naukowa: M. Franz, M. Kardas. – Toruń (Polska) : Wyd-wo Adam Marszałek, 2011. – S. 115–133.
 •  Перша світова війна і проблеми польських біженців в Україні (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Res Historica. – Lublin (Polska) : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiey, 2010. – T. 30. – S. 79–108.
 •  Проблеми реевакуації польськіх біженців за доби Української Народної Республіки та Гетьманату Павла Скоропадського (1917–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku / pod red. H. Strońskiego, G. Sero-Czyńskiego. – Olsztyn (Polska) ; Charków : [s. n.], 2010. – S. 51–68.
 •  1918 рік та Україна: врегулювання проблеми біженців / Л. М. Жванко // Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej. – Białystok (Polska) : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białystoku, 2010. – S. 600–614.
 •  Ґенеза нормативно-правової бази біженства у роки Першої світової війни: українській вимір / Л. М. Жванко // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. – Ужгород : Вид-во УНУ «Говерла», 2009. – Вип. 23. – С. 5–17. – (Історія).
 •  Деякі аспекти дослідження проблеми біженства Першої світової війни на початку Української революції / Л. М. Жванко // Наукові записки : зб. наук. праць / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : [б. в.], 2009. – Вип. 43. – С. 56–66.
 •  До проблеми задоволення релігійних потреб біженців католиків у Російській імперії (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Studia Polonijne. – Lublin (Polska) : [s. n.], 2009. – T. 30. – S. 137–147.
 •  Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 46–64.
 •  Kriegsfluchtlinge und ihre medizinische Versorgung wahrend des Ersten Weltkriegs in der Ukraine / L. Zhvanko // Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna in historische Perspektive : Internationale Konferenz, Düsseldorf (Deutschland), 18–20 September 2009 j. / Heinrich-Heine-Universitat Düsseldorf. – Düsseldorf (Deutschland) : Heinrich-Heine-Universitat, 2009. – S. 40–42.
 •  Latvies bēgļi Pirmā pasaules kara gados Harkovā (Латышские беженцы в Харькове 1915–1916) / Ļ. Zhvanko // Latvijas Kara museum gadagrāmata. – Rīga (Latvija) : [s. n.], 2009. – L. 20–38.
 •  «Движение и эвакуация беженцев...» : матеріали статистичного звіту відділу допомоги біженцям Комітету ПДЗФ ВЗС / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2008. – № 3. – С. 129–147.
 •  Правове регулювання соціального захисту біженців Першої світової війни в Російській імперії / Л. М. Жванко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. ст. / Інститут історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2008. – Вип. 14. – С. 233–246.
 •  Джерело з історії вивчення проблеми біженства Першої світової війни в Російській імперії («Керівні положення по влаштуванню біженців») / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2006. – № 6. – С. 114–123.
 •  З історії перебування біженців Першої світової війни в Катеринославській губернії (1915 р.) / Л. М. Жванко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара МОН України. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара МОН України, 2006. – С. 218–224.
 •  Основи політики Української Держави у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 63–75.
 •  Харківська губернія у роки Першої світової війни: становлення системи органів допомоги біженцям / Л. М. Жванко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2006. – Вип. 33. – С. 341– 361.
 •  Іноземні біженці Першої світової війни в Україні / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 77–93.
 •  Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед населення та біженців / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 112–125.
 •  Підготовка до реевакуації біженців «Великої війни» за гетьманства П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2004. – Вип. 29 : Зразок вірного служіння Батьківщині (на пошану П. Т. Тронька). – С. 306–317.
 •  Становлення системи органів допомоги біженцям на українських землях (1914–1915 рр.) / Л. М. Жванко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / [відп. ред. П. Т. Тронько та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2004. – Вип. 27. – С. 364– 375.
 •  Становлення судової медицини та медичної експертизи в Українській державі / Л. М. Жванко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 124–127.
 •  Всеукраїнські з’їзди діячів медицини доби Гетьманату (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Вісник Харківського політехнічного інституту. – Харків : ХПІ, 1999. – Вип. 38. – С. 16–27. – (Актуальні питання історії України).
 •  Доля біженців в Україні доби Гетьманату (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Історія та географія : зб. наук. праць / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 3. – С. 12–20.
 •  Евакуація та соціальний захист українських військовополонених доби другого Гетьманату (травень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко // Вісник Харківського політехнічного інституту. – Харків : ХПІ, 1999. – Вип. 20 – С. 16–27. – (Актуальні питання історії України).
 •  Організація соціального захисту дітей в Україні за час правління Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 року) / Л. М. Жванко // Історія та географія : зб. наук. праць / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1998. – Вип. 2. – С. 104–113.

Статті у збірниках наукових праць

 •  Біженство на європейському континенті: соціогуманітарні виклики / Л. М. Жванко // Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-й річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 5 грудня 2015 р. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – С. 181–184.
 •  Внутрішньо переміщені особи в Україні: гендерні виклики / Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність = Gender policy of cities: History and Modern Times : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. / [редкол.: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко, З. О. Першай] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – С. 85–90.
 •  Правовые аспекты беженства Первой мировой войны в Российской империи / Л. Н. Жванко // Первая мировая война – пролог ХХ века : материалы междунар. конф., Москва, 8–10 сентября 2014 г. / отв. ред. Е. Ю. Сергеев ; ИВИ РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : ИВИ РАН, 2015. – Ч. II. – С. 231–235.
 •  Біженство Першої світової війни часів Російської імперії: головні напрямки зарубіжної історіографії / Л. М. Жванко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. ст. / редкол.: В. А. Смолій (голова) ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : [б. в.], 2014. – Вип. 24. – С. 373–394. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://histans.com/JournALL/graf/graf_2014_24/19.pdf , вільний).
 •  Женщина-беженка Первой мировой войны: штрихи к психологическому портрету (на примере украинских губерний). 1915–1917 : выступления в дискуссии / Л. Н. Жванко // Маленький человек и большая война в истории России: середина ХІХ – середина ХХ в. : материалы междунар. коллоквиума, Санкт-Петербург (Россия), 17–20 июня 2013 г. / отв. ред.: Н. В. Михайлов, Я. Плампер. – Санкт-Петербург (Россия) : Нестор-история, 2014. – С. 279, 391–392, 458, 557–558.
 •  Перша світова війна й Україна: проблеми біженців / Л. М. Жванко // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : тези доп. всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Київ–Черкаси, 25–26 вересня 2014 р. – Київ : Ін-т іст. України, 2014. – С. 74–77.
 •  Украинские военнопленные в государствах Четвёртого Союза: проблемы возвращения домой (1918 год) / Л. Н. Жванко // Первая мировая война, Версальская система и современность : сб. ст. / отв. ред.: И. Н. Новикова, А. Ю. Павлов, А. А. Малыгина. – Санкт-Петербург (Россия) : СпбГУ, 2014. – С. 94–103. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://histrf.ru/uploads/media/default/0001/09/73548283e2d841e5f97238475574e6b673b57ec0.pdf , свободный).
 •  Харків у роки Першої світової війни: вирішення проблеми біженців / Л. М. Жванко // Краєзнавство і учитель – 2014 : тези доп. міжнар. наук. конф., Харків, 28 лютого 2014 р. – Харків : Колегіум, 2014. – С. 67–68.
 •  Біженці у роки Першої світової війни та жіноцтво України / Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 жовтня 2013 р. / Харків. обл. орг. Всеукраїн. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Рос. асоц. дослід. жін. історії. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 4. – С. 80–82. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36390/ , вільний).
 •  Женщина-беженка Первой мировой войны: штрихи к психологическому портрету (на примере украинских губерний). 1915–1917 / Л. Н. Жванко // Маленький человек и Большая война в истории России, середина 19 – середина 20 века : междунар. коллоквиум, Санкт-Петербург (Россия), 17–20 июня 2013 г. : науч. докл. – Санкт-Петербург (Россия) : Нестор-История, 2013. – С. 191–205. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.spbiiran.nw.ru/files/zvanko/pdf , свободный).
 •  Патріотичне виховання студентської молоді: основні завдання сьогодення / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 4–5 квітня 2013 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 283–285. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30854/, вільний).
 •  Переміщені особи Першої світової війни: еволюція статусу німців-колоністів (1914–1918) / Л. М. Жванко // Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи : зб. ст. / редкол.: О. І. Кобзар, І. М. Петренко, В. В. Сарапин. – Полтава : Полтавський літератор, 2013. – С. 190–193.
 •  Перша світова війна і Україна: процес становлення польських комітетів допомоги біженцям / Л. М. Жванко // Україна і світ: проблеми історії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Маріуполь, 29 листопада 2013 р. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 17–21.
 •  Полтава у роки Першої світової війни: до проблеми діяльності Південноросійської обласної переселенської організації у справі надання допомоги біженцям (1915–1916 рр.) / Л. М. Жванко // Полтавські історичні студії : ювілейний зб. ст. на пошану Віктора Ревегука / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 117–127.
 •  Роль Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны в государственной системе оказания помощи беженцам Первой мировой войны / Л. Н. Жванко // Династия Романовых: традиции благотворительности и меценатства : тез. докл. междунар. науч. конф., Москва (Россия), 4–6 июня 2013 г. / сост. Н. Ф. Гриценко ; Дом рус. зарубежья им. А. Солженицына. – Москва (Россия) : ДРЗ ім. А. Солженицына, 2013. – С. 40–42.
 •  «Увечные воины» Великой войны: украинский опыт социальной опеки (1918 год) / Л. Н. Жванко, А. А. Нестуля // Инвалиды и война. Инвалиды первой мировой войны: исторические и нравственные уроки : сб. материалов ІІ междунар. науч.-практ. конф., Москва (Россия), 2013 г. – Москва (Россия) : Изд-во МНЭПУ, 2013. – С. 78–81.
 •  Україна у часи Першої світової війни: розв’язання проблеми біженства (1914–1918 рр.) / Л. М. Жванко // Кременчуцький край в контексті історії України : матеріали IV регіон. наук.-практ. конф., Кременчук, 2–4 листопада 2013 р. – Кременчук : [б. в.], 2013. – С. 14–20.
 •  Біженство Першої світової війни і аграрний сектор Російської імперії / Л. М. Жванко, О. А. Мехтієва // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 204–206.
 •  Політика Української Держави щодо соціального захисту біженців Першої світової війни (квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець // Сторінки історії : зб. праць / Нац. техн. ун-т «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУ «КПІ», 2012. – Вип. 34. – С. 54–65.
 •  Польська громада Харкова і польські біженці Першої світової війни: родинна турбота / Л. М. Жванко // Видатні поляки Харкова : матеріали міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генер. Консульство Респ. Польща, Харків. нац. ун-т ім. В. М. Каразіна. – Харків : Майдан, 2012. – Вип. V : Польський альманах. – С. 75–91.
 •  Українські народні традиції та їхня роль у вихованні студентської молоді / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5–6 квітня 2012 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 220–221. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29670/ , вільний).
 •  Самоактуалізована особистість в системі виховання Homo Economicos / Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : тези доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 квітня 2011 р. / Гол. упр. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – С. 194–196.
 •  Виховний феномен політичного лідерства: національно-консервативний вектор (на прикладі біографії гетьмана П. П. Скоропадського) / Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 8–9 квітня 2010 р. / Гол. управ. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – С. 121–123. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31886/ , вільний).
 •  Напрями допомоги біженцям Першої світової війни в Україні / Л. М. Жванко // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 225–226.
 •  Про значення викладання курсу «Краєзнавство» у вищій школі / Л. М. Жванко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19–20 березня 2009 р. / Гол. управ. осв. і науки Харків. облдержадмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 40–41. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31236/ , вільний).
 •  Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми історіографії / Л. М. Жванко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. ст. / Інститут історії України НАНУ. – Київ : ІІУ НАНУ, 2008. – Вип. 18. – С. 380–392.
 •  Працювати чи не працювати? Дилема біженців першої світової війни / Л. М. Жванко // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 242–243.
 •  Польські біженці Першої світової війни в Харкові / Л. М. Жванко // Формування історичної пам’яті: Польща і Україна = Ksztaltowanie pamiecs narodowej: Polska i Ukraina : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 травня 2007 р. / Генер. консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові, Центр. Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; наук. ред. І. Лосієвський, упоряд.: М. Жур, І. Журавльова. – Харків : Майдан, 2008. – С. 18–33.
 •  До питання участі католицьких та протестантських священників у справі соціального захисту біженців Першої світової війни (на прикладі Харківської губернії) / Л. М. Жванко // Історія релігій в Україні : наук. щорічн. – Львів : [б. в.], 2007. – Кн. 1. – С. 397–403.
 •  Жінка-біженка першої світової війни: спроби психологічного портрета / Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 травня 2007 р. / Харків. обл. орг. Всеукр. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Озонтм–Інвест, 2007. – Вип. 2. – С. 55–62.
 •  Краєзнавство як один з аспектів формування національної свідомості українського студентства / Л. М. Жванко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали ІІ наук.-практ. конф., Харків, 25–26 квітня 2007 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – С. 113–114.
 •  Україна і біженці Першої світової війни / Л. М. Жванко // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук. конгр. укр. істориків, Кам’янець-Подільський, 2007 р. – Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 249–253.
 •  Проблема біженців Першої світової війни в контексті європейської історіографії / Л. М. Жванко // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 268–269.
 •  Діяльність Харківського губернського відділення Тетянинського комітету / Л. М. Жванко // Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 104–109.
 •  Регіональні виміри проблеми біженців ХХ – поч. ХХІ ст. (на прикладі Харкова) / Л. М. Жванко // Харківський регіон: пошук стратегії оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 19 жовтня 2005 р. – Харків : [б. в.], 2005. – С. 194–202.
 •  Біженство Першої світової війни в Україні: гендерний аспект / Л. М. Жванко // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 18 грудня 2003 р. / Харків. обл. орг. Всеукраїн. жін. тов-ва ім. О. Теліги, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 83–84.
 •  Біженці Першої світової війни у Харківській губернії (1915–1916 рр.) / Л. М. Жванко // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 92–93.
 •  До проблеми евакуації біженців Першої світової війни (на прикладі Харківської губернії) / Л. М. Жванко // Знаки питання в історії України: українська історія у східно-європейському контексті : зб. ст. – Ніжин : [б. в.], 2004. – С. 133–139.
 •  Біженці Першої світової війни на Полтавщині (1915–1916 рр.) / Л. М. Жванко // V Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп. і повідомл., Полтава, 3–4 грудня 2003 р. – Полтава : [б. в.], 2003. – С. 113–118.
 •  Допомога духовенства Полтавщини біженцям Першої світової війни / Л. М. Жванко // Історія релігій в Україні : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф., Львів, 20–22 травня 2003 р. / редкол.: В. Гаюк, Я. Дашкевич, Л. Моравська. – Львів : Логос, 2003. – С. 233–238.
 •  Румунські біженці Першої світової війни на Полтавщині / Л. М. Жванко // Архіви і документальна спадщина Полтави: минуле, сучасне, перспективи. 1903–2003 : матеріали наук.-практ. конф., Полтава, 2003 р. / [редкол.: Г. П. Білоус та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2003. – С. 208–215.
 •  Гетьманат Павла Скоропадського: розбудова охорони здоров’я та соціального захисту / Л. М. Жванко // Наукові записки : зб. наук. праць / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : [б. в.], 1999. – Вип. 9. – С. 53–58. – (Політологія та етнологія).
 •  Становлення Міністерства народного здоров’я та державного опікування Української держави П. Скоропадського / Л. М. Жванко // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 93. – С. 79–91.
 •  Окремі аспекти охорони здоров’я на Полтавщині за доби правління П. Скоропадського / Л. М. Жванко // IV Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства : матеріали до 825-річчя з часу першої літописної згадки міста Полтави та 1100-річчя появи перших поселень на території, Полтава, 1998 р. – Полтава : [б. в.], 1998. – С. 107–110.
 •  Біографії державних діячів періоду національного виховання студентів / Л. М. Жванко // Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков : ХПИ, 1998. – Спец. вып. по материалам междунар. науч.-метод. конф. «Гуманизация высшего образования и воспитательной работы». – С. 108–111.
 •  Спроби відродження охорони здоров’я як чинник державотворення часів Гетьманату / Л. М. Жванко // Національна революція в Україні: правда і вигадки : доп. наук.-теорет. конф., Полтава, 1997 р. – Полтава : [б. в.], 1997. – С. 95–101.«...іноді, на межі доби» / Л. М. Жванко // Вулиця надії = Ulica nadziei: збірка сучасної української й польської поезії. – Харків : Майдан, 2015. – С. 36–39.

Історична спадщина та політичний устрій / О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, В. В. Жигло, С. Г. Серьогіна // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 26–28.

Ad Fondes: Зовнішнє відомство Української Народної Республіки та врегулювання проблеми біженців Першої світової війни / Л. М. Жванко // Зовнішні справи. – 2009. – № 8–9. – С. 53–56.

Біженство Великої війни 1914–1918 рр. в часи Української Центральної Ради: документальні свідчення / Л. М. Жванко // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 102–115.

Міжнародна наукова конференція «Літа Великої війни – 1918 рік в Центрально-Східній Європі» (Білосток, Польща) / Л. М. Жванко // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 127–128.

Зовнішньоекономічні зв’язки Харкова / Л. М. Жванко // Харків – 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історико-економічний огляд / [В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко та ін.] ; за заг. ред. В. Н. Майорченка. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – С. 100–106.

Статті в електронних виданнях

Рецензії та рецензування видань

Рецензії

 •  Žvanko L. Reviev of: Frank Golczewski, Deutsche und Ukrainer, 1914–1939, Paderborn: Schöningh, 2010 [Elektronic resourse] / L. Žvanko // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2015. – № 2. – P. 271–273. – Es ist elektronische Version. – Zugriffsmodus : http://www.recensio.net/rezensionen/ zeitschriften/jahrbucher-fur-geschichte-osteuropas/jgo-63-2015/2/ ReviewMonograph257707284 , kostenlos. – (zeitpunkt der Behandlung: 26.01.2016).
 •  Аннотация на книгу «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна» [Электронный ресурс] / Л. Н. Жванко // Велика війна 1914–1918 рр. і Україна : у 2 кн. / упоряд. О. Реєнт ; редкол. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ : Кліо, 2014. – Кн. 1 : Історичні нариси. – 784 с. – Электронные текстовые данные. – Сайт Российской Ассоциации исследователей Первой мировой войны. – Режим доступа: http://rusasww1.ru/viewnewsabout.php?id=107 , свободный. – (дата обращения: 07.12.2016). – Загол. с экрана.
 •  Жванко Л. М. [Рецензія] [Електронний ресурс] / Л. М. Жванко – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://www.historians.in.ua/ index.php/novi-knizhki/859-marek-madzik-mariusz-korzeniowski-kryzsztof-latawiec-dariusz-tarasiuk-polacy-na-wschodniej-ukrainie-w-latach-1832-1921-lublin-2012-230-s , вільний. – (дата звернення: 26.01.2016). – Загол. з екранa. – Рец. на кн.: Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921 / M. Mądzik, M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk. – Lublin : [s. n.], 2012. – 230 s.
 •  Жванко Л. М. Рецензія на книгу Я. Піскорського, професора Щецинського університету (Польща) / Л. М. Жванко // Схід – Захід : іст.-культурол. зб. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : НТМТ, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 321–330. – Рец. на кн.: Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie / Jan M. Piskorski. – Warszawa (Polska) : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 339 s.
 •  Жванко Л. М. [Рецензія] / Л. М. Жванко // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 223–227. – Рец. на кн.: Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej / M. Korzeniowski, M. Mąndzik, D. Tarasiuk. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2007. – 238 s.

Рецензування видань

 •  Ніколаєнко О. О. Польські жінки наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя : монографія / О. О. Ніколаєнко ; реценз.: Є. Г. Сінкевич, Л. М. Жванко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 356 с.
 •  Силка О. З. Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя) : монографія / О. З. Силка ; реценз.: Л. М. Жванко, Н. М. Левицька, І. М. Петренко. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2015. – 520 с.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Виступи

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Краєзнавство Слобожанщини : навч. посібник / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Монограф, 2011. – 384 с.

Навчально-методичні матеріали

 •  Історія української культури : конспект лекцій : для студ. ден. і заоч. форм навч. і слух. другої вищ. освіти всіх спец. / за заг. ред. О. Л. Рябченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 159–166. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35464/ , вільний).
 •  Конспект лекцій з дисципліни «Краєзнавство» : для студ. усіх курсів ден. і заоч. форм навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент», 2 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Охорона праці», 3 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Електромеханіка» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 175 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30430/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи : для студ. 2 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Охорона праці», 3 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Електромеханіка» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 35 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30431/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр за галуззю знань «Електротехніка та електромеханіка» напр. підг. «Електротехніка та електротехнології» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 102 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32708/ , вільний).
 •  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» : для студ. 2 курсу ден. форми навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр напр. «Електромеханіка» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. В. Жигло, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 16 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/31211/ , вільний).
 •  Комплекс навчально-методичних матеріалів (РГР) з дисципліни «Історія України» : для студ. заоч. форми навч. напр. підг. «Т», «ЕП», «ОіА», «М», «ЕОСЗП», «ЕЕ», «УМ», «Б», «ГТ (ВР)», «ТТ», «ГКЗ», «ГРС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 31 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/22473/ , вільний).
 •  Краєзнавство : робочий зошит до курсу : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 22 с.
 •  Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 2, 3 курсів ден. та заоч. форм навч. за напр. підг. «Економіуа підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 136 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23045/ , вільний).
 •  Конспект лекцій з дисципліни «Краєзнавство» : для студ. усіх курсів ден. і заоч. форм навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 163 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17068/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 3 курсу ден. форми навч. та 2, 3 курсів заоч. форми навч. напр. підг. «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 52 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/19599/ , вільний).
 •  Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Етика та естетика» : для студ. 3 курсу заоч. форми навч. проф. спрямування «Менеджмент організацій», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, В. В. Жигло. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 15 с.
 •  Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Філософія господарювання» : для студ. 2 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с.
 •  Історія України : курс лекцій / І. М. Рассоха, Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко та ін. ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – Лекція 5 : Українці і світ. – С. 115–141.
 •  Історія України : завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12990/ , вільний).
 •  Історія України : методичні вказівки для виконання контрольних робіт : для студ. 1 курсу заоч. відділення спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 21 с.
 •  Історія України : методичні вказівки до виконання самостійної роботи : для студ. 1 курсу заоч. відділення спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 21 с.
 •  Історія України : методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 27 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12963/ , вільний).
 •  Історія України : програма, плани практичних занять, методичні вказівки до аудиторної та самостійної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 43 с.
 •  Краєзнавство : завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Ю. І. Стрілець, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11532/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи : для студ. 1 та 3 курсів усіх форм навч. спец. «Менеджмент організацій», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10573/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи : для студ. 1 і 3 курсів заоч. форми навч. за напр. підг. «Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 52 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11915/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 48 с.
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 43 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11916/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 39 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/11533/ , вільний).
 •  Культурологія : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт : для студ. 1 курсу заоч. форми навч. спец. «Транспортні технології», «Геодезія, картографія та землеустрій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. Л. Рябченко, Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 28 с.
 •  Культурологія : методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «ТТ», «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 58 с.
 •  Культурологія : методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «ТТ», «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 58 с.
 •  Методичні вказівки до підготовки практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «Будівництво», «Гідротехніка (водні ресурси)», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 92 с.
 •  Методичні вказівки до підготовки практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «ЕОНСтаЗП», «А», «ГКЗ», «ГРС», «ТТ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. В. Яцюк, Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 80 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12098/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Психологія управління» : для студ. 5 курсу напр. підг. «Менеджмент», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк, Л. М. Жванко та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 32 с.
 •  Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Історія України» : для студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. підг. «Т», «ЕП», «ОА», «М», «ЕОНС», «ЕЕ», «ЕМ», «Б», «А», «Г», «ТТ», «ГКЗ», «ГРС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 27 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12095/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 23 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12911/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу ден. форми навч. та 3 курсу заоч. форми навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр галузі знань «Менеджмент і адміністрування», напр. підг. «Менеджмент» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15002/ , вільний).
 •  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр галузі знань «Будівництво та архітектура» напр. підг. «Будівництво» спец. «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» / Л. М. Жванко, М. В. Яцюк ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15000/ , вільний).
 •  Філософія господарювання : завдання і методичні рекомендації до виконання контрольних робіт : для студ. 2 курсу заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с.
 •  Історія України : словник-довідник / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко ; за ред. М. В. Яцюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 247 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18656/ , вільний).
 •  Краєзнавство : програма і методичні вказівки до самостійного вивчення курсу : для студ. 1 курсу ден. форми навч. спец. «МГРГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, І. М. Рассоха та ін. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 48 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6032/ , вільний).
 •  Програма і навчально-методичні матеріали до самостійного вивчення курсу «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу спец. «Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с.
 •  Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «Будівництво», «Туризм» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, В. В. Жигло, Г. Г. Фесенко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5144/ , вільний).
 •  Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «ЕОНСтаЗП», «А», «Гідротехніка», «ГКЗ», «ГРС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5143/ , вільний).
 •  Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» : для студ. спец. «Транспортні технології» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, М. В. Яцюк. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 28 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5145/ , вільний).
 •  Краєзнавство : методичні вказівки до вивчення курсу : для студ. 1 курсу спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 56 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3114/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з краєзнавства : для студ. 1 курсу за напр. «Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Л. М. Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 10 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/678/ , вільний).
 •  Тести поточного заміру знань з курсу «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу ден. та заоч. форми навч. спец. «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій» / Л. М. Жванко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 22 с.
 •  Методичні вказівки до вивчення курсу «Краєзнавство» : для студ. 1 курсу екон. спец. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 32 с.
 •  Програма та плани семінарських занять з курсу «Історія України» : для студ. 1 курсу всіх спец. Академії / Л. М. Жванко, М. В. Яцюк ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2003. – *

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси