Ачкасов Анатолій Єгорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ачкасов Анатолій Єгорович

Посада

директор Навчально-наукового інституту пслядипломної освіти, заочного (дистанційного) нвчання та підвищення кваліфікації;

завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства

Освіта

Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, 1969 р., промислове та цивільне будівництво, інженер-будівельник,

Харківська державна академія міського господарства, 1997 р., економіка підприємства, економіст

Професійний досвід

працює у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з 1980 р. по теперішній час

Місце роботи

Навчально-наукового інституту пслядипломної освіти, заочного (дистанційного) нвчання та підвищення кваліфікації (ННІПОЗ(Д)Н та ПК);

кафедра економіки підприємств міського господарства

Теми дисертацій

доктор економічних наук,08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою, «Основи стратегії регулювання зайнятості населення України (теорія і практика)», 2004р.,диплом ДД № 003612

професор кафедри економіки і управління в будівництві та міському господарстві, 2005 р., атестат02ПР № 003782

Електронна пошта

Anatoliy.Achkasov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Ачкасов А. Є. Управління структурно – функціональним складом міського господарства/ Менеджмент міського розвитку: монографія. / за ред. О. В. Васильєва, Н. М. Богдан, К. А. Фісуна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 397 с (розділ монографії с. 91- 122)

Статті у фахових виданнях

1. Ачкасов А.Є., Родченко В.Б. Проблеми функціонування малих м ст України: системно-методологічний аспект. //Вестник НТУ ХПИ17. – 2009 – с. 31-34

2. Ачкасов А.Є., Фисун К.А. Применение методологии сценарного подхода в системе планирования стратегии развития региональной экономики. _ Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника. – 2006 . – вып.73. – с.122 – 128

3. Ачкасов А.Е. Предпосылки реформирования региональных рынков теплоэнергоресурсов /А.Е. Ачкасов, А.А. Воронков// Бизнес – информ. – 12(2) – 2009. – С.16 – 19.

4. Ачкасов А.Є Деякі аспекти антикризового управління підприємством / А.Є. Ачкасов, Т.Б. Воронкова, В.М. Охріменко // Коммунальное хозяйство городов. – К., Техніка. – 2009. – Вип.87. – С. 403-410.

5. Ачкасов А. Е. Анализ особенностей показателей дифференциации рядов распределения незанятого населения и возможностей инфраструктуры по предоставлению работы / А.Е. Ачкасов, А.А. Ахромкин, В.Т. Плакида, Г.И. Груба // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-технич. сб. – К.: Техника. – 2007. – Вып. 75. – С. 42-56.

6. Ачкасов А.Є. Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування / А.Є. Ачкасов, Є.М. Гелеверя, А.П. Косяк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 935. – Харків: ХНУ, 2011. – С. 81-91.

7. Ачкасов А.Е. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности строительных организаций / А.Е. Ачкасов, А.П. Косяк // БизнесИнформ. – 2012. – №11.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Сторінка у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=CIZ-sGQAAAAJ&hl=ru

Індекси цитування (станом на 28.08.2017 р.) Статистика цитування

загальна.............................із 2012 р.

21........................................3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Тема: «Сучасні інформаційні технології у викладанні дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для фахівців економічних спеціальностей», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПК 728463 від 28.12.2012 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Мікроекономіка : Тренінг-курс : навч. посібник /[ В. П. Решетіло, А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофєєва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп. – ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 265 с.

2. Ачкасов, А.Є. Тренінг-курс з мікроекономіки [Текст]: навч. посіб./ А.Є. Ачкасов, І.А. Островський,С.Б. Тимофієва. Х.: ХНАМГ, 2010 – 390с. – ISBN 978-966-695-248-9

3.Економічний аналіз (модульний варіант): навчальний посібник / А.Є. Ачкасов, З. М, Мочаліна, В. Т. Плакіда. Харків: ХНАМГ, 2007. -408 с.

4. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / А. Є. Ачкасов, В. М. Охріменко, І. В. Мількін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 277 с.

5. Маркетингова діяльність та її складові: навчальний посібник / А. Є. Ачкасов, К. А. Фісун, Ю. А. Левицький. Харків, ХНАГХ.,-2005 р, ISBN 966-695-061-8.,- 408с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси