Айрапетян Тамара Степанівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Айрапетян Тамара Степанівна

Посада

Доцент кафедри Водопостачання, водовідведення і очищення вод, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, магістр за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення"

Професійний досвід

1.09.2003 – 30.06.2007 – асистент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод Харківської національної академії міського господарства (ХНАМГ), 01.09.2007 – по теперішній час - доцент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (постійне місце роботи).

Місце роботи

Кафедра Водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

Tamara.Ayrapetyan@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Олійник О. Я., Айрапетян Т. С. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2015. - №5. – С. 55-60.

2. Айрапетян Т. С., Телима С.В., Олійник О. Я., Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень // Доповіді НАН України: наук. –теорет. журнал Президії НАН України. – 2017. - №6. – С. 21-27.8.

3. Айрапетян Т.С. Теоретические исследования биологической очистки в аэротенках -вытеснителях с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – Т. 90, № 4. – С. 158-164

4. Айрапетян Т.С. Определение рациональных параметров аэротенков-вытеснителей с прикрепленным біоценозом и учетом кислородного режима // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-тенх. зб. – К.: КНУБА.- 2017.-Вип.28.- С 12-18.

5. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Моделювання процесу біологічного очищення в аеротенку-витискувачі з біоценозом, закріпленому на циліндричних елементах // Наук.-техн. збірник «Комунальне господарство міст». – Харків: ХНУГХ ім. Бекетова, 2018. - Вип. 142. - С.49-54

6. Айрапетян Т. С., Карагяур А. С. Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. - Т 91.- № 1 - С. 200-205

7. Airapetian Т. S.,Telyma S. V. Oliynyk O. Ya. Методика моделювання і розрахунків кисневого режиму при очитсці стічних вод в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом // Збірник наук. праць «Екологічна безпека та природокористування».- К.: КНУБА, 2018. - №2.- С. 5-11

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Airapetian T., Oleynik A. Оxygen regime in Research on the work of plugflow aeration tanks with fixed biomasses / A. Oleynik, Airapetian T. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/10 (88) 2017. – P. 4-12. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

2. Oleynik А., Kalugin Yu., Airapetian Т. The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading / A. Oleynik, T. Airapetian, Yu. Kalugin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 6/10 (90) 2017. – Р. 17-23. Наукове видання України, включене до міжнародної науково-метричної бази Scopus

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Айрапетян Т. С. / Хімічні та біохімічні основи евтрофакації водойм: навч. посібник / Епоян С.М., Назарова Р.І., Айрапетян Т.С., Снагощенко Л.Л., Донченко Ю.М., Андронов В.А., Чернишенко Г.О. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. - 456 с.

2. Айрапетян Т. С. / Епоян С.М., Пашкова С.П., Айрапетян Т.С., Волков В.М. Раціональне використання водних ресурсів: навч. посібник. – Х.: ТО «Ексклюзив», ХНУБА, 2016. – 176 с.

3. Айрапетян Т. С. Водне господарство промислових підприємств: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2010. – 280 с. Гриф МОН України

4. Айрапетян Т. С. Водопостачання і очистка природних вод. Навчальний посібник / Епоян С.М., Колотило В.Д., Друшляк О.Г., Сухоруков Г.І. - Харків: Фактор, 2010.- 181 с. Гриф МОН України

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси